Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Rozwiązywanie problemów z usługą Udostępnianie połączenia internetowego w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308006
Streszczenie
W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące rozwiązywania problemów z instalacją i korzystaniem z Udostępniania połączenia internetowego w systemie Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Dzięki Udostępnianiu połączenia, można jedno połączenie z Internetem udostępnić dwóm lub więcej komputerom. Przed zainstalowaniem lub rozpoczęciem korzystania z Udostępniania połączenia należy skontaktować się z usługodawcą internetowym (ISP) lub zapoznać się z jego warunkami i zastrzeżeniami dotyczącymi użytkowania, aby sprawdzić, czy korzystanie z usługi Udostępniania połączenia jest dozwolone.

Konfiguracja hosta

Aby zainstalować usługę Udostępniania połączenia, można użyć Kreatora konfiguracji sieci lub skonfigurować udostępnione połączenie ręcznie.

Aby uruchomić Kreatora konfiguracji sieci, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Komunikacja, a następnie kliknij polecenie Kreator konfiguracji sieci.
 2. Klikaj przycisk Dalej do chwili, kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz metodę połączenia.
 3. Kliknij opcję Ten komputer łączy się bezpośrednio z Internetem, a następnie wykonaj instrukcje kreatora, aby pomyślnie zainstalować Udostępnianie połączenia.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ręcznego konfigurowania Udostępniania połączenia, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306126 Jak skonfigurować usługę Udostępnianie połączenia internetowego w systemie Windows XP
Zalety użycia Kreatora konfiguracji sieci do konfigurowania usługi Udostępniania połączenia:
 • Automatycznie podejmowana jest próba wykrycia połączenia z Internetem.
 • Możliwość konfigurowania Zapory połączenia internetowego (ICF).
 • Możliwość utworzenia mostka dla wielu kart sieciowych podłączonych do sieci domowej.
 • Rejestrowanie informacji o konfiguracji wykonanej przez kreatora w pliku %SystemRoot%\Nsw.log.
Jeżeli instalacja Udostępniania połączenia zakończy się niepowodzeniem, sprawdź następujące elementy:
 • Przed udostępnieniem połączenia upewnij się, że można łączyć się z Internetem z komputera-hosta Udostępniania połączenia.
 • Upewnij się, że interfejs, który zostanie udostępniony, jest zgodny z usługą Udostępniania połączenia internetowego (ICS). Połączenia jednokierunkowe, takie jak połączenie z satelitą, używające zarówno interfejsu satelity do pobierania danych, jak i połączenia telefonicznego do przekazywania danych, nie są zgodne z Udostępnianiem połączenia w systemie Windows XP.
 • Upewnij się, że jako udostępniane połączenie wybrano poprawny interfejs. Udostępniany interfejs musi łączyć się z Internetem.
 • Jeżeli usiłujesz ręcznie skonfigurować Udostępnianie połączenia, upewnij się, że dla karty sieci domowej nie włączono zapory połączenia internetowego (ICF). Jeżeli zapora połączenia internetowego (ICF) jest włączona, to aby umożliwić konfigurację Udostępniania połączenia dla połączenia zewnętrznego, należy ją wyłączyć albo użyć Kreatora konfiguracji sieci. Kreator wyłącza zaporę połączenia internetowego (ICF) dla interfejsów sieci domowych.
 • Zweryfikuj adres IP udostępnianego połączenia, aby potwierdzić, że jest on uzyskiwany od usługodawcy internetowego (ISP).
 • Zweryfikuj adres IP na karcie wewnętrznej, aby potwierdzić, że jest przypisany jako 192.168.0.1. W przeciwnym wypadku wyłącz Udostępnianie połączenia dla udostępnianego połączenia, upewnij się, że karta wewnętrzna jest skonfigurowana do automatycznego uzyskiwania adresu IP, a następnie włącz ICS na udostępnianej karcie.
 • Sprawdź dziennik systemu i plik Nsw.log, aby ustalić, czy wystąpiły błędy związane z konfiguracją ICS. Aby zobaczyć zawartość pliku Nsw.log, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie nsw.log, a następnie kliknij przycisk OK.
Po rozwiązaniu problemu z instalacją ICS i po włączeniu Udostępniania połączenia, zanim zaczniesz testować komputery klienckie ICS, upewnij się, że wciąż można łączyć się z Internetem z komputera-hosta Udostępniania połączenia.

Uwaga: Udostępnianie połączenia należy zainstalować tylko na tym komputerze, który używany jest do łączenia się z Internetem. W odniesieniu do tego komputera używa się określenia „host” . Pozostałe komputery w sieci lokalnej (LAN), używające hosta do łączenia się z Internetem, nazywane są „komputerami klienckimi” . Jeżeli Udostępnianie połączenia jest konfigurowane na wielu komputerach w sieci, mogą pojawić się komunikaty o błędach, informujące o wykryciu duplikatów adresów IP komputerów.

Konfiguracja i łączność klientów

Po zweryfikowaniu łączności na komputerze-hoście i potwierdzeniu możliwości przeglądania w programie Microsoft Internet Explorer, należy rozwiązać problemy z konfiguracją i łącznością na komputerach klienckich. Wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz program Internet Explorer, aby przetestować otwieranie stron sieci Web. Jeżeli nie udaje się pomyślnie otworzyć programu Internet Explorer, podejmij następujące kroki. Pamiętaj testować działanie programu Internet Explorer po każdym kroku, aby przekonać się, czy problem został rozwiązany.
 2. Aby sprawdzić adres IP przypisany do klienta, wyświetl folder Połączenia sieciowe i kliknij dwukrotnie kartę połączoną z siecią domową. Spowoduje to otwarcie interfejsu stanu. Upewnij się, że na karcie Obsługa przypisany adres IP należy do zakresu 192.168.0.x (gdzie x jest numerem w zakresie od 2 do 254). W przeciwnym wypadku rozwiąż problemy z fizyczną łącznością między komputerem-hostem i komputerem klienckim oraz potwierdź, że komputer kliencki jest skonfigurowany do uzyskiwania adresu przy użyciu protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Aby sprawdzić ustawienia protokołu DHCP, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz właściwości karty na komputerze klienckim.
  2. Na liście klientów i protokołów kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), aby ją zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  3. Sprawdź, czy w oknie dialogowym Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP), na karcie Ogólne są zaznaczone pola wyboru Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.
  4. Jeżeli po sprawdzeniu tych ustawień wciąż nie jest przypisywany prawidłowy adres IP, spróbuj ustawić właściwości protokołu TCP/IP ręcznie. Ustaw nieużywany adres IP 192.168.0.x, gdzie x jest liczbą z zakresu od 2 do 254, która nie jest używana w sieci domowej. Skonfiguruj maskę podsieci 255.255.255.0, bramę domyślną 192.168.0.1 oraz ustawienie 192.168.0.1 dla preferowanego i alternatywnego serwera DNS.
 3. Wykonaj polecenie ping dla adresu 192.168.0.1 hosta Udostępniania połączenia, aby testować łączność z komputerem-hostem. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Wpisz następujące polecenie, aby wykonać polecenie ping dla komputera-hosta:
   ping 192.168.0.1
   Widoczna będzie seria odpowiedzi, takich jak następujące, potwierdzających prawidłową łączność z komputerem-hostem:
     Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Jeżeli rezultat nie jest pomyślny, być może wystąpił problem z łącznością lub protokołem TCP/IP na komputerze klienckim. Aby wykluczyć tę możliwość, wykonaj polecenie ping dla adresu IP komputera klienckiego. Jeżeli rezultat jest pomyślny, ale wynik polecenia ping dla adresu hosta nie był pomyślny, prawdopodobnie wystąpił problem z łącznością fizyczną między tymi dwoma komputerami.
 4. Korzystając z programu Internet Explorer, otwórz stronę sieci Web przy użyciu adresu IP. Adres IP witryny sieci Web można uzyskać w Internecie przy użyciu polecenia ping z komputera-hosta Udostępniania połączenia. Zweryfikuj, że komputer-host odbiera poprawną odpowiedź od serwera sieci Web, ponieważ niektóre serwery nie odpowiadają na żądania ping.

  Jeżeli nie można otworzyć stron w programie Internet Explorer przy użyciu adresu IP, ale wynik poprzednich kroków był pomyślny, spróbuj otworzyć lokalny plik html. Jeżeli można go otworzyć, prawdopodobnie wystąpił problem z łącznością lub usługą Winsock na komputerze klienckim. Rozwiąż ten problem tak, jakby Udostępnianie połączenia nie było uwzględnione w konfiguracji.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przeglądania zawartości dziennika systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  308427 Jak wyświetlać dzienniki zdarzeń i zarządzać nimi w Podglądzie zdarzeń w systemie Windows XP
 5. Jeżeli można otworzyć witrynę sieci Web przy użyciu adresu IP, spróbuj otworzyć strony przy użyciu w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN), takiej jak http://www.microsoft.com. Błędy na tym etapie oznaczają, że wystąpił problem z rozpoznawaniem nazw. Zweryfikuj, że komputer kliencki jest skonfigurowany do używania adresu 192.168.0.1 serwera DNS. Można to sprawdzić, klikając przycisk Szczegóły na karcie Obsługa w oknie stanu karty. Jeżeli adres 192.168.0.1 nie jest wyświetlany w polu serwera DNS, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz właściwości karty na komputerze klienckim.
  2. Kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) na liście klientów i protokołów, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  3. Zweryfikuj, że w oknie dialogowym Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP), na karcie Ogólne jest zaznaczone pole wyboru Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.
  Po sprawdzeniu tego ustawienia upewnij się, że adres 192.168.0.1 jest teraz wyświetlany jako adres serwera DNS dla komputera klienckiego, a następnie ponów test łączności.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 308006 — ostatni przegląd: 03/05/2008 16:16:24 — zmiana: 3.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbfirewall kbtshoot kbenv kbinfo kbnetwork KB308006
Opinia
ody>