Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak sklastrować usługę SQL Server 2000 Analysis Services w systemach Windows 2000 i Windows Server 2003

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule krok po kroku podano instrukcje dotyczące konfigurowania usługi SQL Server Analysis Services 2000 jako usługi klastrowej. Chociaż usługa Analysis Services nie obsługuje klastrowania, można ją zainstalować i skonfigurować jako ogólną usługę w klastrze.

Po wykonaniu kroków, które podano w tym artykule, usługa Analysis Services może działać w środowisku klastrowanym, które jest wysoce zalecane dla usługi Analysis Services. W tym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base założono, że:
 • Klaster uruchomiono na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Server lub Windows Server 2003.
 • Grupa klastra, w której skonfigurowano usługę Analysis Services, zawsze uruchamia się w tym samym węźle, co domyślna grupa klastra, która zawiera adres IP i nazwę klastra.
Uwaga Ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base odwołuje się do węzła Node1, który aktualnie steruje nazwą i adresem IP wirtualnego serwera klastra oraz udostępnionym dyskiem, na którym mają być zapisywane pliki danych usługi Analysis Services.

Uwaga W niektórych sekcjach pod nagłówkiem „64-bitowe instalacje usługi Analysis Services” znajdują się instrukcje dotyczące 64-bitowych instalacji usługi Analysis Services. Konfiguracja jest inna, ponieważ w przypadku 64-bitowych instalacji usługi Analysis Services repozytorium i dziennik kwerend muszą być zapisane w bazie danych programu SQL Server. Możliwe są dwie konfiguracje komputera z programem SQL Server zawierającego repozytorium i dziennik kwerend dla 64-bitowej usługi Analysis Services:
 • Komputer z programem SQL Server, na którym są przechowywane repozytorium i dziennik kwerend, można skonfigurować poza klastrem. Ta konfiguracja jest najłatwiejsza do skonfigurowania w przypadku usługi Analysis Services, ponieważ wystarczy zmienić ciąg połączenia tak, aby wskazywał komputer z programem SQL Server.
 • Komputer z programem SQL Server, na którym są przechowywane repozytorium i dziennik kwerend, można skonfigurować w klastrze. W takiej konfiguracji komputer będzie również sklastrowany w konfiguracji Aktywny/Pasywny. W takiej konfiguracji sklastrowanie usługi Analysis Services wymaga wykonania większej liczby kroków.
Ważne W przypadku usługi SQL Server 2000 Analysis Services można skonfigurować wyłącznie konfigurację Aktywny/Pasywny. Konfiguracje Aktywny/Aktywny usługi Analysis Services nie są obsługiwane.

Dla potrzeb instalacji 64-bitowych usługi Analysis Services przyjmujemy, że:

Program SQL Server zostanie skonfigurowany przy użyciu drugiej metody konfiguracji. Program SQL Server zostanie zainstalowany i skonfigurowany jako wystąpienie wirtualne w tym samym klastrze co usługa Analysis Services przed zainstalowaniem usługi Analysis Services. To wystąpienie wirtualne będzie jedynym wystąpieniem programu SQL Server w węzłach. To wystąpienie programu SQL Server jest przeznaczone do przechowywania repozytorium i dziennika kwerend dla 64-bitowej usługi Analysis Services.

Powrót do początku

Instalowanie usługi Analysis Services w węźle Node1

 1. Uruchom program instalacyjny znajdujący się w folderze MSOLAP\Install na dysku CD z programem SQL Server 2000 lub kliknij polecenie SQL Server 2000 Components...Install Analysis Services w menu autouruchamiania, które pojawiło się po włożeniu dysku CD z programem SQL Server CD.
 2. W oknie dialogowym Welcome kliknij przycisk Next.
 3. W oknie dialogowym Software License Agreement przeczytaj Umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Yes, aby zgodzić się na warunki licencji.
 4. W oknie dialogowym Select Components upewnij się, że zaznaczono wszystkie składniki, a następnie zaakceptuj domyślną lokalizację folderu docelowego. Kliknij przycisk Dalej.
 5. W oknie dialogowym Data Folder Location kliknij, aby wybrać folder na udostępnionym dysku klastra, w którym mają być zapisywane pliki danych usługi Analysis Services. Jeśli żądany folder nie istnieje, program instalacyjny wyświetli monit o zezwolenie na utworzenie tego folderu. Kliknij przycisk Yes, a następnie kliknij przycisk Next.
 6. W oknie dialogowym Select Program Folder kliknij przycisk Next, aby zaakceptować lokalizację domyślną.
 7. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish, aby zakończyć pracę programu instalacyjnego.

64-bitowe instalacje usługi Analysis Services

Uwaga Przed zainstalowaniem usługi Analysis Services należy się upewnić, że jest zainstalowane i sklastrowane wirtualne wystąpienie programu SQL Server. Instalacja 64-bitowej usługi Analysis Services różni się od instalacji 32-bitowej usługi Analysis Services i będzie widoczne drzewo ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu SQL Server i usługi Analysis Services.

Aby zainstalować 64-bitową usługę Analysis Services, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start a New Installation (Rozpocznij nową instalację), kliknij opcję Local Instance (Wystąpienie lokalne), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Kliknij przycisk Dalej dwa razy.
 3. Wyczyść pole wyboru produktu SQL Server — ma pozostać zaznaczone tylko pole wyboru produktu Analysis Server.
 4. W obszarze Analysis Server kliknij opcję Data Files (Pliki danych).
 5. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), na udostępnionym dysku w klastrze zlokalizuj folder, w którym mają być przechowywane pliki danych usługi Analysis Services, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie dialogowym Instance Name (Nazwa wystąpienia) wpisz nazwę tymczasowego nazwanego wystąpienia programu SQL Server, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Na pozostałych stronach zaakceptuj ustawienia domyślne.

Powrót do początku

Ustawianie usługi Analysis Server do ręcznego uruchamiania w węźle Node1

 1. Otwórz konsolę zarządzania Usługi. Aby otworzyć konsolę zarządzania Usługi, na pasku zadań kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Usługi.
 2. Zlokalizuj na liście usługę MSSQLServerOLAPService, a następnie kliknij ją dwukrotnie przyciskiem myszy, aby otworzyć okno dialogowe MSSQLServerOLAPService - właściwości.
 3. Na karcie Ogólne zmień Typ uruchomienia na Ręczny.
 4. Jeśli w kolumnie Stan usługi znajduje się tekst Uruchomiono, kliknij przycisk Zatrzymaj.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości.
 6. Zamknij konsolę zarządzania Usługi.

Powrót do początku

Tworzenie grupy Administratorzy OLAP w domenie

Usługa Analysis Services wymaga, aby grupa Administratorzy OLAP miała uprawnienia dostępu do udostępnionego katalogu, w którym znajduje się repozytorium usługi Analysis Services. Udostępniony katalog musi być dostępny bez względu na to, który węzeł klastra jest aktywny, dlatego zostanie on utworzony w postaci udziału klastra w ostatnim kroku procesu konfiguracyjnego. Lista kontroli dostępu (ACL) w udziałach klastra wymaga kont na poziomie domeny oraz utworzenia grupy Administratorów OLAP na poziomie domeny oraz zarządzania członkostwem Administratora OLAP przy użyciu tej grupy.
 1. Zaloguj się do systemu za pomocą konta z uprawnieniami Administratora domeny.
 2. Użyj przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory lub Menedżera użytkowników dla domen i utwórz na poziomie domeny nową grupę o nazwie Administratorzy OLAP.
 3. Dodaj do grupy Administratorów OLAP wszystkich użytkowników, którzy powinni pełnić rolę Administratorów usługi Analysis Services.
 4. Zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory lub Menedżera użytkowników dla domen.


Powrót do początku

Dodawanie administratorów OLAP w domenie do grupy Administratorzy OLAP w węźle Node1

 1. W węźle Node1 kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.
 2. Rozwiń węzeł Użytkownicy i grupy lokalne znajdujący się w węźle Narzędzia systemowe.
 3. Kliknij folder Grupy.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę Administratorów OLAP znajdującą się w prawym oknie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. W oknie dialogowym Właściwości: Administratorzy OLAP kliknij przycisk Dodaj.
 6. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy sprawdź, czy została wybrana domena, w której utworzono grupę Administratorzy OLAP.
 7. Zlokalizuj na liście grupę Administratorzy OLAP, a następnie kliknij dwukrotnie jej nazwę, aby dodać tę grupę.
 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy.
 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości: Administratorzy OLAP.
 10. Zamknij konsolę zarządzania komputerem.


Powrót do początku

Przenoszenie bazy danych dziennika kwerend usługi Analysis Services

Usługa Microsoft Analysis Services przechowuje próbki kwerend wysłanych do serwera w bazie danych dziennika kwerend w programie Microsoft Access, w pliku o nazwie Msmdqlog.mdb. Kreator optymalizacji z wykorzystaniem danych dotyczących użycia (Usage Based Optimization Wizard) korzysta z bazy danych Msmdqlog.mdb w celu dostrojenia wydajności modułu. Usługa Microsoft Analysis Services korzysta z udostępnionego folderu, aby zezwolić systemom zdalnym z uruchomioną usługą Analysis Manager na dostęp do bazy danych Msmdqlog.mdb. Ten folder udostępniony powinien być oddzielony od folderu danych; powinien jednak znajdować się na tym samym udostępnionym dysku w klastrze.
 1. Otwórz Eksploratora Windows.
 2. Wybierz ten sam dysk udostępniony, który wybrano dla folderu danych w poprzedniej sekcji „Instalowanie usługi Analysis Services w węźle Node1”.
 3. Utwórz nowy folder o nazwie AnalysisLog.
 4. Przejdź do folderu C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin.
 5. Skopiuj plik Msmdqlog.mdb z tego katalogu do folderu AnalysisLog utworzonego na udostępnionym dysku klastra.

64-bitowe instalacje usługi Analysis Services

Domyślnie dziennik kwerend znajduje się w wystąpieniu programu SQL Server wybranym podczas konfigurowania 64-bitowej usługi Analysis Services.

Należy się upewnić, że baza danych OLAPQueryLog została skopiowana z lokalnego wystąpienia programu SQL Server do wystąpienia wirtualnego i że baza danych OLAPQueryLog znajduje się na dysku udostępnionym. Tę bazę danych można skopiować, stosując dowolną z następujących metod:
 • Procedura tworzenia kopii zapasowej i przywracania bazy danych programu SQL Server
 • Procedura odłączania i podłączania bazy danych programu SQL Server
 • Skrypt DTS (Data Transformation Services) przenoszący strukturę do wirtualnego wystąpienia programu SQL Server z 32-bitowego wystąpienia programu SQL Server Enterprise Manager
Uwaga Nadal należy utworzyć folder AnalysisLog na dysku udostępnionym, ponieważ jest on potrzebny dla innych plików.

Powrót do początku

Usuwanie udostępniania z udziału MsOLAPRepository$ w węźle Node1

 1. Przejdź do folderu C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Bin, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie.
 3. Kliknij, aby wybrać opcję Nie udostępniaj tego folderu.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości: Bin.
 5. Zamknij program Eksplorator Windows.


Powrót do początku

Wymuszanie pracy awaryjnej

 1. Uruchom konsolę Administrator klastrów.
 2. Otwórz połączenie z klastrem.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę klastra, która zawiera adres IP i nazwę klastra, a następnie kliknij polecenie Przenieś grupę.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę klastra zawierającą dysk fizyczny, na którym zapisano pliki danych modułu OLAP i katalog AnalysisLog, a następnie kliknij polecenie Przenieś grupę.
 5. Zamknij konsolę Administrator klastrów.


Powrót do początku

Instalowanie usługi Analysis Services w węźle Node2

 1. Uruchom program instalacyjny znajdujący się w folderze MSOLAP\Install na dysku CD z programem SQL Server 2000 lub kliknij polecenie SQL Server 2000 Components...Install Analysis Services w menu autouruchamiania, które pojawiło się po włożeniu dysku CD z programem SQL Server.
 2. W oknie dialogowym Welcome kliknij przycisk Next.
 3. W oknie dialogowym Software License Agreement przeczytaj Umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Yes, aby zgodzić się na warunki licencji.
 4. W oknie dialogowym Select Components upewnij się, że zaznaczono wszystkie składniki, a następnie zaakceptuj domyślną lokalizację folderu docelowego. Kliknij przycisk Dalej.
 5. W oknie dialogowym Data Folder Location wybierz ten sam folder na udostępnionym dysku w klastrze, który wybrano podczas instalacji usługi Analysis Services w węźle klastra Node1. Kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie dialogowym Select Program Folder kliknij przycisk Next, aby zaakceptować lokalizację domyślną.
 7. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish, aby zakończyć pracę programu instalacyjnego.

64-bitowe instalacje usługi Analysis Services

Uwaga Przed zainstalowaniem usługi Analysis Services należy się upewnić, że jest zainstalowane i sklastrowane wirtualne wystąpienie programu SQL Server. Instalacja 64-bitowej usługi Analysis Services różni się od instalacji 32-bitowej usługi Analysis Services i będzie widoczne drzewo ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu SQL Server i usługi Analysis Services.

Aby zainstalować 64-bitową usługę Analysis Services, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start a New Installation (Rozpocznij nową instalację), kliknij opcję Local Instance (Wystąpienie lokalne), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Kliknij przycisk Dalej dwa razy.
 3. Wyczyść pole wyboru produktu SQL Server — ma pozostać zaznaczone tylko pole wyboru produktu Analysis Server.
 4. W obszarze Analysis Server kliknij opcję Data Files (Pliki danych).
 5. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), na udostępnionym dysku w klastrze zlokalizuj folder, w którym mają być przechowywane pliki danych usługi Analysis Services, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie dialogowym Instance Name (Nazwa wystąpienia) wpisz nazwę tymczasowego nazwanego wystąpienia programu SQL Server, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Na pozostałych stronach zaakceptuj ustawienia domyślne.

Powrót do początku

Ustawianie usługi Analysis Server do ręcznego uruchamiania w węźle Node2

 1. Otwórz konsolę zarządzania Usługi. Aby otworzyć konsolę zarządzania Usługi, na pasku zadań kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Usługi.
 2. Zlokalizuj na liście usługę MSSQLServerOLAPService, a następnie kliknij ją dwukrotnie przyciskiem myszy, aby otworzyć okno dialogowe MSSQLServerOLAPService - właściwości.
 3. Na karcie Ogólne zmień Typ uruchomienia na Ręczny.
 4. Jeśli w kolumnie Stan usługi znajduje się tekst Uruchomiono, kliknij przycisk Zatrzymaj.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości.
 6. Zamknij konsolę zarządzania Usługi.


Powrót do początku

Dodawanie administratorów OLAP w domenie do grupy Administratorzy OLAP w węźle Node2

 1. W węźle Node2 kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.
 2. Rozwiń węzeł Użytkownicy i grupy lokalne znajdujący się w węźle Narzędzia systemowe.
 3. Kliknij folder Grupy.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę Administratorzy OLAP znajdującą się w prawym oknie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij przycisk Dodaj w oknie dialogowym Właściwości: Administratorzy OLAP.
 6. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy sprawdź, czy została wybrana domena, w której utworzono grupę Administratorzy OLAP.
 7. Zlokalizuj na liście grupę Administratorzy OLAP, a następnie kliknij dwukrotnie jej nazwę, aby dodać tę grupę.
 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy.
 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości: Administratorzy OLAP.
 10. Zamknij konsolę zarządzania komputerem.


Powrót do początku

Usuwanie udostępniania z udziału MsOLAPRepository$ w węźle Node2

 1. Otwórz Eksploratora Windows.
 2. Przejdź do folderu C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Bin, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie.
 4. Kliknij, aby wybrać opcję Nie udostępniaj tego folderu.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości: Bin.


Powrót do początku

Przenoszenie repozytorium usługi Analysis Services

 1. W Eksploratorze Windows Explorer przejdź do folderu Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin.
 2. Skopiuj plik Msmdrep.mdb z dysku lokalnego w klastrze do folderu AnalysisLog na udostępnionym dysku w klastrze.
 3. Zamknij program Eksplorator Windows.

64-bitowe instalacje usługi Analysis Services

Nie trzeba wykonywać kroków opisanych w tej sekcji, ponieważ plik MDB nie istnieje i repozytorium znajduje się na komputerze z programem SQL Server. Bazę danych OLAPRepository trzeba przenieść do wirtualnego wystąpienia programu SQL Server przy użyciu dowolnej z następujących metod:
 • Procedura tworzenia kopii zapasowej i przywracania
 • Procedura podłączania i odłączania
 • Kopia DTS

Powrót do początku

Tworzenie udziału klastra w folderze AnalysisLog

 1. Otwórz konsolę Administrator klastrów. Aby otworzyć konsolę Administrator klastrów, na pasku zadań kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Administrator klastrów.
 2. Otwórz połączenie z klastrem.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Zasoby, a następnie kliknij polecenie Nowy...Zasób.
 4. W oknie dialogowym Nowy zasób wpisz następującą nazwę zasobu:

  „MsOLAPRepository$” (bez znaków cudzysłowu)
 5. Jako opis wpisz tekst:

  „Udział usługi Analysis Services” (bez znaków cudzysłowu)
 6. Zmień typ zasobu na Udział pliku.
 7. Zmień grupę na grupę zawierającą dysk udostępniony, na którym mają być zapisywane pliki danych usługi Analysis Services.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. W oknie dialogowym Możliwi właściciele sprawdź, czy oba węzły znajdują się na liście możliwych właścicieli.
 10. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Na liście Dostępne zasoby w oknie dialogowym Zależności wybierz fizyczny dysk, na którym znajdują się pliki danych modułu OLAP.
 12. Kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść fizyczny dysk na listę Zależności zasobu.
 13. Kliknij przycisk Dalej.
 14. W oknie dialogowym Parametry udziału pliku wpisz nazwę typu udziału:

  „MsOLAPRepository$” (bez znaków cudzysłowu)
 15. Wpisz ścieżkę do folderu AnalysisLog utworzonego w kroku „Tworzenie folderu dla dziennika kwerend”.
 16. Kliknij przycisk Uprawnienia, aby skonfigurować uprawnienia do udziału.
 17. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk Dodaj.
 18. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy sprawdź, czy została wybrana domena, w której utworzono grupę Administratorzy OLAP.
 19. Zlokalizuj na liście grupę Administratorzy OLAP, a następnie kliknij dwukrotnie jej nazwę, aby dodać tę grupę.
 20. Zlokalizuj na liście grupę Administratorzy domeny, a następnie kliknij dwukrotnie jej nazwę, aby dodać tę grupę.
 21. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy.
 22. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij grupę Administratorzy domeny, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj dotyczące pełnej kontroli.
 23. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij grupę Administratorzy OLAP, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj dotyczące pełnej kontroli.
 24. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij grupę Wszyscy, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby usunąć grupę Wszyscy z listy uprawnień do udziału.
 25. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Uprawnienia.
 26. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora nowego zasobu. Powinien pojawić się następujący komunikat:
  Zasób klastra „MsOLAPRepository$” został utworzony pomyślnie.
 27. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Komunikat.
 28. Zlokalizuj nazwę MsOLAPRepository$ na liście zasobów, a następnie kliknij ją prawym przyciskiem myszy.
 29. Kliknij przycisk Przejdź do trybu online, aby udostępnić udział klastra.
 30. Zamknij konsolę Administrator klastrów.


Powrót do początku

Modyfikowanie kluczy rejestru związanych z usługą Analysis Server w węźle Node2

Usługa Microsoft Analysis Services odczytuje określoną liczbę kluczy rejestru, aby uzyskać informacje o konfiguracji usługi Analysis Server. Aby odzwierciedlić fakt uruchomienia serwera w klastrze, należy zmodyfikować niektóre klucze rejestru.
 1. Uruchom narzędzie Edytor Rejestr (Regedt32.exe).
 2. Przejdź do klucza rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\Server Connection Info.
 3. Wartość „RemoteRepositoryConnectionString” zawiera nazwę węzła dla źródła danych. Zmień wartość „RemoteRepositoryConnectionString” na nazwę serwera wirtualnego. Na przykład:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\MyClusterNode2\MsOLAPRepository$\Msmdrep.mdb

  zmień na:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\ClusterServerVirtualName\MsOLAPRepository$\Msmdrep.mdb

  64-bitowe instalacje usługi Analysis Services

  Na komputerze z 32-bitową wersją programu Analysis Manager kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę serwera, a następnie kliknij polecenie Modify Repository Connection String (Modyfikuj ciąg połączenia repozytorium). Ciąg połączenia repozytorium można zmodyfikować tak, aby wskazywał wirtualne wystąpienie programu SQL Server zarówno w przypadku ciągu połączenia repozytorium, jak i ciągu połączenia repozytorium zdalnego. Jeśli komputer usługi Analysis Server nie jest uruchomiony podczas próby dokonania tych zmian, pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Błąd automatyzacji
  Oto przykład ciągu połączenia:
  Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=OLAPRepository;Data Source=vsql64cluster;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Workstation ID=AP135949;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False 
 4. Wartość „Repository Connection String” zawiera ścieżkę, która wskazuje miejsce oryginalnej instalacji plików produktu Analysis Services. Zmień wartość „Repository Connection String” na ścieżkę wskazująca nową lokalizację, którą wybrano w sekcji „Przenoszenie repozytorium usługi Analysis Services” tego artykułu. Na przykład:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\Msmdrep.mdb

  zmień na:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Q:\AnalysisLog\Msmdrep.mdb
  Zakładając, że ścieżka Q:\ wskazuje dysk, na którym utworzono katalog AnalysisLog.

  64-bitowe instalacje usługi Analysis Services

  Ta zmiana została dokonana w kroku 3.
 5. Wartość „Locks Directory” zawiera ścieżkę, która wskazuje miejsce oryginalnej instalacji plików produktu Analysis Services. Zmień wartość „Locks Directory” na ścieżkę wskazująca nową lokalizację, którą wybrano w sekcji „Przenoszenie dziennika kwerend usługi Analysis Services” tego artykułu. Na przykład:

  C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin

  zmień na:

  Q:\AnalysisLog
  Zakładając, że ścieżka Q:\ wskazuje dysk, na którym utworzono katalog AnalysisLog.
 6. Przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\ CurrentVersion.
 7. Źródło danych w wartości the QueryLogConnectionString zawiera ścieżkę, która wskazuje miejsce oryginalnej instalacji plików produktu Analysis Services. Należy zmienić ścieżkę źródła danych na ścieżkę wskazującą nowo utworzony katalog AnalysisLog. Na przykład:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\Msmdqlog.mdb

  zmień na:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Q:\AnalysisLog\Msmdqlog.mdb
  Zakładając, że ścieżka Q:\ wskazuje dysk, na którym utworzono katalog AnalysisLog.

  64-bitowe instalacje usługi Analysis Services

  Ten ciąg połączenia należy zmodyfikować tak, aby wskazywał wirtualne wystąpienie programu SQL Server. Oto przykład ciągu połączenia:
  Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=OLAPQueryLog;Data Source=vSQL64cluster;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False
 8. Źródło danych w wartości RemoteQueryLogConnectionString zawiera nazwę węzła. Należy zmienić ścieżkę źródła danych na ścieżkę zawierającą nazwę serwera wirtualnego w klastrze. Na przykład:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\MyClusterNode2\MsOLAPRepository$\Msmdqlog.mdb

  zmień na:

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\ClusterServerVirtualName\MsOLAPRepository$\Msmdqlog.mdb

  64-bitowe instalacje usługi Analysis ServicesTen ciąg połączenia należy zmodyfikować tak, aby wskazywał wirtualne wystąpienie programu SQL Server. Oto przykład ciągu połączenia:
  Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=OLAPQueryLog;Data Source=vSQL64cluster;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False
 9. Zamknij Edytor Rejestru.

Uwaga Jeśli w celu zmodyfikowania wartości RemoteRepositoryConnectionString została uruchomiona usługa SQL Server 2000 Analysis Services z dodatkiem Service Pack 3 lub jej nowsza wersja, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij nazwę serwera w programie Analysis Services.
 2. Kliknij przycisk Modify Repository Connection String.

Pojawi się okno dialogowe Edit Repository Connection String. Należy teraz zmodyfikować ciąg połączenia.

Powrót do początku

Konfigurowanie usługi Analysis Services jako usługi ogólnej

 1. Otwórz konsolę Administrator klastrów. Aby otworzyć konsolę Administrator klastrów, na pasku zadań kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Administrator klastrów.
 2. Otwórz połączenie z klastrem.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Zasoby, a następnie kliknij polecenie Nowy...Zasób.
 4. W oknie dialogowym Nowy zasób wpisz nazwę zasobu:

  „Analysis Services” (bez znaków cudzysłowu)
 5. Jako opis wpisz tekst:

  „Analysis Services” (bez znaków cudzysłowu)
 6. Zmień typ zasobu na Usługa ogólna.
 7. Zmień grupę na grupę zawierającą dysk udostępniony, w której znajdują się pliki danych, adres IP i nazwa klastra.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. W oknie dialogowym Możliwi właściciele sprawdź, czy oba węzły znajdują się na liście Możliwi właściciele, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Na liście Dostępne zasoby w oknie dialogowym Zależności kliknij, aby wybrać udział MsOLAPRepository$.
 11. Kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść udział pliku MsOLAPRepository na listę Zależności zasobu.
 12. Kliknij przycisk Dalej.
 13. W oknie dialogowym Ogólne parametry usługi wpisz następujący tekst jako nazwę usługi:

  „MSSQLServerOLAPService” (bez znaków cudzysłowu)
 14. W polu Parametry uruchomienia wpisz:

  „net start MSSQLServerOLAPService” (bez znaków cudzysłowu)
 15. Kliknij przycisk Dalej.
 16. W oknie dialogowym Replikacja rejestru kliknij przycisk Dodaj, a następnie wpisz następujący tekst w polu Klucz główny rejestru:

  „Software\Microsoft\OLAP Server” (bez znaków cudzysłowu)
 17. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Klucz rejestru.
 18. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora nowego zasobu. Powinien pojawić się następujący komunikat:
  Zasób klastra „Analysis Services” został utworzony pomyślnie.
 19. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Komunikat.
 20. Zlokalizuj na liście zasobów usługę Analysis Services, a następnie kliknij ją prawym przyciskiem myszy.
 21. Kliknij polecenie Przejdź do trybu online, aby udostępnić usługę Analysis Server.
 22. Zamknij konsolę Administrator klastrów.


Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Usługa Analysis Services nie obsługuje klastrowania, dlatego po jej sklastrowaniu i wykonaniu kroków, które podano w tym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, można napotkać następujące pułapki.
 • Replikacja rejestru synchronizuje ustawienia pamięci dotyczące usługi Analysis Server, co może stanowić problem, jeśli dwa węzły w klastrze mają różną ilość pamięci RAM.
 • Chociaż istnieje możliwość administrowania i wysyłania kwerend usługi Analysis Server przy użyciu nazwy aktualnie aktywnego węzła, należy tego unikać. Wszelkie czynności związane z administracją i kwerendami należy wykonywać przy użyciu nazwy serwera klastra.
 • Narzędzie Analysis Manager rejestruje usługę Analysis Server przy użyciu nazwy komputera w węźle. Należy usunąć tę rejestrację serwera, a następnie zarejestrować nazwę serwera klastra.
 • Narzędzie Analysis Manager przechowuje wszystkie rejestracje serwerów w rejestrze. Replikacja rejestru synchronizuje serwery zarejestrowane w obu węzłach klastra. Dlatego rejestrację wszelkich nowych serwerów należy przeprowadzać, używając narzędzia Analysis Manager w aktualnie aktywnym węźle klastra.
 • Usługa Analysis Services nie obsługuje klastrowania, dlatego podczas rozwiązywania problemów z tą usługą Pomoc techniczna firmy Microsoft może zalecić cofnięcie klastrowania usługi Analysis Services.

Powrót do początku

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
224967 How to create file shares on a cluster


Należy zapoznać się z dokumentem dostępnym w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Powrót do początku
OLAP Clustering design setup AS2k
Właściwości

Identyfikator artykułu: 308023 — ostatni przegląd: 02/24/2014 17:52:09 — zmiana: 11.6

Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services, the operating system: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbgraphxlink kbhowtomaster KB308023
Opinia