Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zasoby pomocne w rozwiązywaniu problemów z zamykaniem systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano sposoby rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas próby zamknięcia systemu Windows XP. Ten artykuł jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników komputera. Jeżeli nie masz doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów, możesz poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga: Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że na danym komputerze zainstalowane są aktualizacje i najnowszy dodatek Service Pack. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack i aktualizacji dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Więcej informacji

Podczas wyłączania lub ponownego uruchamiania komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć jednej z opisanych poniżej metod.

Metoda 1: Skonfigurowanie systemu Windows tak, aby nie ładował on pliku lub usługi wymienionych w komunikacie o błędzie

Jeśli komunikat o błędzie dotyczy pliku lub usługi, nazwa danego pliku lub usługi może znajdować się na liście jednej z kart narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig.exe). Jeśli na liście znajduje się nazwa pliku lub usługi, wyłącz dany plik lub usługę, postępując zgodnie z procedurą opisaną w drugim z artykułów wymienionych w tej sekcji. Jeśli na liście brak nazwy danego pliku lub usługi, przejdź do kolejnego z podanych tu kroków rozwiązywania problemów.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyłączania pliku lub usługi za pomocą narzędzia konfiguracji systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310353 Jak skonfigurować system Windows XP do uruchamiania w stanie „czystego rozruchu”
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyłączania usług za pomocą Zarządzania komputerem, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310602 Jak wyłączyć usługę lub urządzenie uniemożliwiające uruchomienie systemu Windows
Aby uzyskać więcej informacji na temat niepoprawnie działającej usługi, skontaktuj się z jej dostawcą.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji i pomoc dotyczącą pliku lub usługi powodujących problem, należy skontaktować się z pracownikiem pomocy technicznej firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skontaktować się z pracownikiem pomocy technicznej firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Jeśli system Windows XP został zainstalowany na komputerze przez producenta OEM, w celu uzyskania pomocy skontaktuj się z tym producentem.

Metoda 2: Sprawdzenie, czy z komputera nie odinstalowano niedawno jakiegoś programu

Jeśli niedawno usunięto z komputera ręcznie jakiś program lub składnik systemu Windows, przyczyną problemu mogą być zapisane w pamięci komputera informacje związane z usuniętym elementem. Zainstaluj ponownie ten program lub składnik, a następnie usuń go za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy, albo wykonując instrukcje producenta.

Aby usunąć program z komputera:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.
 2. Na liście programów kliknij program, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.
 3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia programu kliknij przycisk Tak.
Jeśli program nie jest wymieniony na liście w narzędziu Dodaj lub usuń programy, skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać informacje na temat odinstalowywania.

Komputer przestaje odpowiadać podczas próby zamknięcia lub ponownego uruchomienia

Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z metod opisanych w poniższych sekcjach.

Metoda 1: Próba zamknięcia systemu lub ponownego uruchomienia komputera w trybie awaryjnym

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów występujących w systemie Windows XP za pomocą trybu awaryjnego, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315222 Opis opcji rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows XP
310602 Jak wyłączyć usługę lub urządzenie uniemożliwiające uruchomienie systemu Windows
Uwaga: Jeżeli nie można zamknąć komputera ani uruchomić go ponownie za pomocą trybu awaryjnego, należy przejść do następnej sekcji, aby rozwiązać ewentualne problemy ze sterownikami.

Metoda 2: Sprawdzenie za pomocą Menedżera urządzeń, czy problem jest związany ze sterownikami urządzeń

Menedżer urządzeń umożliwia sprawdzenie i zmianę ustawień urządzeń, które są konfigurowane za pomocą oprogramowania. Pamiętaj, że jeśli w urządzeniu użyto zworek lub przełączników dwustanowych, należy skonfigurować urządzenie ręcznie.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310126 Rozwiązywanie problemów z konfliktami urządzeń za pomocą Menedżera urządzeń
314464 Jak rozwiązywać problemy z nieznanymi urządzeniami wyświetlanymi w Menedżerze urządzeń w systemie Windows XP

Metoda 3: Przywracanie działania systemu operacyjnego Windows XP za pomocą przywracania systemu

Narzędzie Przywracanie systemu umożliwia przywrócenie poprzedniego sposobu działania komputera. Tworzy ono „migawkę” krytycznych plików systemowych oraz niektórych plików programów i przechowuje te informacje jako punkty przywracania. Te punkty przywracania umożliwiają przywrócenie systemu Windows XP do wcześniejszego stanu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania narzędzia Przywracanie systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306084 JAK: Przywracanie systemu operacyjnego Windows XP do poprzedniego stanu
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przywracania systemu, w menu Start kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna. W polu Wyszukaj wpisz przywracanie systemu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Metoda 4: Próba przywrócenia działania systemu Windows za pomocą funkcjonalności Ostatnia znana dobra konfiguracja

Jeśli nie będzie można uruchomić systemu Windows, uruchom go ponownie za pomocą funkcjonalności Ostatnia znana dobra konfiguracja:
 1. Włącz komputer i w momencie rozpoczęcia uruchamiania systemu Windows naciśnij klawisz F8, aby wyświetlić Menu opcji zaawansowanych systemu Windows.
 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz polecenie Ostatnia znana dobra konfiguracja (ostatnie działające ustawienia), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Po wyświetleniu menu rozruchu wybierz za pomocą klawiszy strzałek polecenie Microsoft Windows XP, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  System Windows XP uruchomi komputer za pomocą informacji rejestru zapisanych podczas ostatniego zamykania systemu.

Metoda 5: Próba naprawienia instalacji systemu Windows XP za pomocą uaktualnienia w miejscu (in-place)

Uszkodzoną instalację systemu Windows można naprawić, uruchamiając Instalatora systemu Windows z dysku CD-ROM z systemem operacyjnym Windows XP.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przeprowadzania uaktualnienia systemu Windows XP w miejscu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315341 Jak przeprowadzić uaktualnienie w miejscu (ponowną instalację) systemu Windows XP

Metoda 6: Sprawdzenie poprawności ustawień pamięci CMOS i systemu BIOS

Ostrzeżenie: Procedura ta może obejmować zmianę ustawień układu CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) komputera oraz modyfikację systemu podstawowych operacji wejścia/wyjścia (BIOS). Dokonanie nieprawidłowych zmian w systemie BIOS może spowodować poważne problemy. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych zmodyfikowaniem systemu BIOS będzie możliwe. Użytkownik dokonuje zmian ustawień pamięci CMOS na własną odpowiedzialność.

Nieprawidłowe lub uszkodzone ustawienia pamięci CMOS albo systemu BIOS mogą być przyczyną problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu. Firma Microsoft nie może udostępnić szczegółowych instrukcji dotyczących modyfikowania ustawień pamięci CMOS i systemu BIOS, ponieważ ustawienia te różnią się w każdym komputerze.

Informacje na temat prawidłowych ustawień pamięci CMOS i systemu BIOS komputera oraz sposobu sprawdzania i zmiany tych ustawień można znaleźć w dokumentacji komputera lub uzyskać od jego producenta.

Uwaga: Uszkodzona lub niewystarczająco naładowana bateria wewnętrzna może spowodować uszkodzenie ustawień pamięci CMOS lub systemu BIOS.

Metoda 7: Sprawdzenie, czy dysk twardy i system plików nie są uszkodzone

Być może problem uda się rozwiązać po uruchomieniu komputera za pomocą dysku CD-ROM z systemem operacyjnym Windows XP, załadowaniu Konsoli odzyskiwania firmy Microsoft i użyciu narzędzia wiersza polecenia Chkdsk.

Ważne: Firma Microsoft zaleca, aby Konsoli odzyskiwania używali tylko użytkownicy zaawansowani i administratorzy. Z Konsoli odzyskiwania mogą korzystać wyłącznie użytkownicy znający hasło administratora.

Więcej informacji na temat sprawdzania i naprawiania uszkodzonego dysku twardego za pomocą programu Chkdsk można znaleźć w sekcjach „Korzystanie z Konsoli odzyskiwania” i „Korzystanie z wiersza polecenia Konsoli odzyskiwania” wskazanego niżej artykułu. Kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307654 Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP
Uwaga: Jeżeli program Chkdsk poinformuje, że nie może uzyskać dostępu do dysku twardego, dysk może być uszkodzony. Sprawdź wszystkie połączenia kabli oraz ustawienia zworek. Poproś o pomoc wykwalifikowanego serwisanta lub producenta komputera.

Jeśli program chkdsk poinformuje, że naprawienie wszystkich problemów dotyczących dysku twardego było niemożliwe, system plików lub Główny rekord rozruchowy (MBR) mogą być uszkodzone lub niedostępne. Sprawdź działanie odpowiednich poleceń Konsoli odzyskiwania, np. fixmbr i fixboot, skontaktuj się z firmą świadczącą usługi odzyskiwania danych lub sformatuj dysk i ponownie podziel go na partycje.

Uwaga: Sformatowanie dysku twardego i ponowne podzielenie go na partycje spowoduje utratę wszystkich zapisanych na nim danych.

Ważne: Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą tego problemu, skontaktuj się z producentem komputera lub pracownikiem pomocy technicznej firmy Microsoft.

Firma Microsoft zaleca, aby komputery były naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Przekazanie komputera do naprawy niewykwalifikowanej osobie może spowodować unieważnienie gwarancji urządzenia.

Komputer nieoczekiwanie uruchamia się ponownie lub uruchamia się ponownie podczas próby zamknięcia

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nieoczekiwanego ponownego uruchamiania systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
320299 System Windows XP nieoczekiwanie uruchamia się ponownie lub uruchamia się ponownie podczas zamykania komputera
Właściwości

Identyfikator artykułu: 308029 — ostatni przegląd: 07/15/2008 07:51:08 — zmiana: 9.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbresolve kbtshoot kbenv kbinfo KB308029
Opinia
ody>