JAK: Optymalizowanie wydajności serwera sieci Web w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308186
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku różne metody służące do optymalizowania wydajności dedykowanego serwera sieci Web w systemie Windows 2000.

Wyłączanie niepotrzebnych usług

Wyłącz usługi systemu Windows 2000, które nie są wymagane dla dedykowanego serwera sieci Web. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
 2. W węźle Zarządzanie komputerem (lokalne) rozwiń węzeł Usługi i aplikacje, a następnie kliknij pozycję Usługi. Usługi uruchomione są oznaczone napisem Uruchomiono w kolumnie Stan. Uruchamianie następujących usług nie jest wymagane na dedykowanym serwerze sieci Web:

  Urządzenie alarmowe
  ClipBook
  Przeglądarka komputera
  Klient DHCP
  Serwer DHCP
  Usługa faksu
  Replikacja plików
  Monitor podczerwieni
  Udostępnianie połączenia internetowego
  Posłaniec
  Zdalne udostępnianie pulpitu NetMeeting
  DDE sieci
  DSDM DDE sieci
  System NetBIOS NWLink
  NWLink IPX/SPX
  Bufor wydruku
  Usługa pomocy TCP/IP NetBIOS
  Telefonia
  Telnet
  Zasilacz awaryjny (UPS)
 3. Należy zwrócić uwagę na usługi zależne od usług wybranych do zatrzymania. Aby je wyświetlić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij dwukrotnie usługę wybraną do zatrzymania. Na przykład kliknij usługę Posłaniec.
  2. Kliknij kartę Zależności.
  3. Na liście nazwa usługijest zależna od tych(gdzie nazwa usługito nazwa zaznaczonej usługi) znajdują się usługi, od których zaznaczona usługa jest zależna.
  4. Na liścieTe usługi zależą od usługinazwa usługiznajdują się usługi, które nie mogą być uruchomione bez tej usługi.
  5. Kliknij przycisk OK.
 4. Wyłącz wybrane usługi. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij usługę do wyłączenia, a następnie w wyświetlonym menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.
  2. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Wyłączony.
  3. Jeśli chcesz natychmiast zatrzymać usługę, kliknij przycisk Zatrzymaj. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Zatrzymywanie innych usług, zostaną zatrzymane inne usługi zależne. Zwróć uwagę na te usługi, a następnie kliknij przycisk Tak.
  4. Kliknij przycisk OK. W kolumnie Typ uruchomienia usługi zostanie wyświetlona wartość Wyłączony.
 5. Powtórz krok 4, aby wyłączyć inne niepotrzebne usługi.
UWAGA: Po wyłączeniu każdej usługi należy przetestować poprawne działanie komputera z serwerem sieci Web. Dzięki temu zostaną zminimalizowane skutki wyłączenia usługi, która jest potrzebna.

UWAGA: Jeśli członkiem domeny systemu Windows 2000 jest serwer usług IIS, do poprawnego stosowania zasad grupy na komputerze wymagane jest włączenie usługi Pomocnik TCP/IP.

Maksymalizowanie przepływności danych dla aplikacji sieciowych

Uruchom w pamięci roboczej kod procesu Internetowych usług informacyjnych (IIS 5.0), który może być stronicowany. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości w wyświetlonym menu skrótów.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną ikonę Lokalnego połączenia sieciowego, następnie kliknij polecenie Właściwości w wyświetlonym menu skrótów.
 3. Na liście Zaznaczone składniki są wykorzystywane przez to połączenie kliknij (ale nie czyść jego pola wyboru) pozycję Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij opcję Maksymalizuj przepływność danych dla aplikacji sieciowych, a następnie dwukrotnie kliknij przycisk OK.

Optymalizowanie wydajności usług działających w tle

Proces usług IIS 5.0 (Inetinfo.exe) działa jako usługa w tle. Aby zwiększyć wydajność usług działających w tle, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę System.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Opcje wydajności.
 4. W sekcji Odpowiedź aplikacji kliknij opcję Usługi działające w tle, a następnie kliknij dwa razy przycisk OK.
 5. Zamknij Panel sterowania.

Minimalizowanie rejestrowania w usługach IIS 5.0

Jeśli rejestrowanie w witrynach sieci Web, katalogach wirtualnych oraz rejestrowanie plików i folderów nie jest niezbędne, wyłącz je. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer usług internetowych.
 2. Rozwiń węzeł *nazwa serwera, gdzie nazwa serwera to nazwa serwera sieci Web.
 3. Przejdź do wybranego elementu i kliknij go prawym przyciskiem myszy. W wyświetlonym menu skrótów kliknij polecenie Właściwości. Na przykład kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Domyślna witryna sieci Web, a następnie kliknij polecenie Właściwości w wyświetlonym menu skrótów.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności: 
  • Jeśli została wybrana witryna sieci Web, kliknij kartę Katalog macierzysty.

   lub
  • Jeśli został wybrany katalog wirtualny, kliknij kartę Katalog wirtualny.

   lub
  • Jeśli został wybrany katalog fizyczny, kliknij kartę Katalog.
 5. Wyczyść pole wyboru Rejestruj odwiedziny, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby wyłączyć rejestrowanie dla całej witryny sieci Web, kliknij kartę Witryna sieci Web, wyczyść pole wyboru Włącz rejestrowanie, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij przystawkę Internetowe usługi informacyjne.

Włączanie ograniczania przepustowości pasma sieciowego

Ogranicz przepustowość pasma sieciowego dostępną dla pojedynczych witryn sieci Web. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Menedżera usług internetowych.
 2. Rozwiń węzeł *nazwa serwera, gdzie nazwa serwera to nazwa serwera sieci Web.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij wybraną witrynę sieci Web (na przykład Domyślna witryna sieci Web), a następnie kliknij polecenie Właściwości w wyświetlonym menu skrótów.
 4. Kliknij kartę Wydajność, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Włącz ograniczanie przepustowości pasma sieciowego.
 5. W polu Maksymalne użycie sieci wpisz wybraną wartość, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij przystawkę Internetowe usługi informacyjne.

Ograniczanie użycia procesora

Ogranicz wykorzystanie procesora dostępne dla pojedynczych witryn sieci Web. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Menedżera usług internetowych.
 2. Rozwiń węzeł *nazwa serwera, gdzie nazwa serwera to nazwa serwera sieci Web.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij wybraną witrynę sieci Web (na przykład Domyślna witryna sieci Web), a następnie kliknij polecenie Właściwości w wyświetlonym menu skrótów.
 4. Kliknij kartę Wydajność, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Włącz ograniczanie przepustowości procesów.
 5. W polu Maksymalne użycie procesorawpisz wybraną wartość.
 6. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Wymuszaj ograniczenia, a następnie kliknij przycisk OK.

  UWAGA: Jeśli opcja Wymuszaj ograniczenia nie zostanie włączona, maksymalne użycie procesora nie będzie wymuszane. Jeśli w witrynie sieci Web zostanie przekroczony dozwolony limit użycia procesora, w dzienniku zdarzeń zostanie zapisane odpowiednie zdarzenie.
 7. Zamknij przystawkę Internetowe usługi informacyjne.

Ograniczanie liczby połączeń z witryną sieci Web

Ogranicz liczbę połączeń z pojedynczymi witrynami sieci Web. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Menedżera usług internetowych.
 2. Rozwiń węzeł *nazwa serwera, gdzie nazwa serwera to nazwa serwera sieci Web.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij wybraną witrynę sieci Web (na przykład Domyślna witryna sieci Web), a następnie kliknij polecenie Właściwości w wyświetlonym menu skrótów.
 4. W polu Połączenia kliknij opcję Ogranicz do.
 5. W polu połączenia wpisz liczbę dozwolonych połączeń.

  UWAGA: Każdy z połączonych klientów używa około czterech równoległych połączeń. W przypadku ustawienia limitu połączeń na 200, dostęp do witryny sieci Web będzie miało około 50 użytkowników.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Internetowe usługi informacyjne.

Korzystanie z opcji utrzymywania aktywności HTTP

Opcja utrzymywania aktywności HTTP jest domyślnie włączona. Aby sprawdzić, czy opcja utrzymywania aktywności HTTP jest włączona, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Menedżera usług internetowych.
 2. Rozwiń węzeł *nazwa serwera, gdzie nazwa serwera to nazwa serwera sieci Web.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij wybraną witrynę sieci Web (na przykład Domyślna witryna sieci Web), a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu skrótów.
 4. Sprawdź w polu Połączenia, czy zaznaczone jest pole wyboru Utrzymywanie aktywności HTTP włączone, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij przystawkę Internetowe usługi informacyjne.


Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące optymalizowania usług IIS 5.0, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305313 Optimizing Internet Information Services 5.0


Właściwości

Identyfikator artykułu: 308186 — ostatni przegląd: 02/24/2014 17:52:22 — zmiana: 1.0

Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB308186
Opinia