Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Wywoływanie sparametryzowanej procedury przechowywanej za pomocą technologii ADO.NET i programu Visual C# .NET

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL310070
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Visual Basic .NET: 308049.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Visual C++ .NET: 310071.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Visual J# .NET: 320627.

W TYM ZADANIU

Streszczenie
Istnieje kilka sposobów użycia technologii ADO.NET do wywołania procedury przechowywanej oraz zwrócenia wartości i parametrów:
 • Użycie obiektuDataSetdo zebrania zwróconych wierszy i pracy z tymi wierszami oraz z wartościami zwracanymi i parametrami zwracanymi.
 • Użycie obiektuDataReaderdo zebrania zwróconych wierszy, przejścia przez te wiersze, a następnie zebrania wartości zwracanych i parametrów zwracanych.
 • Użycie metodyExecuteScalardo zwrócenia wartości z pierwszej kolumny pierwszego wiersza wyników z wartościami zwracanymi i parametrami zwracanymi. Ta metoda jest najbardziej użyteczna w przypadku funkcji agregujących.
 • Użycie metodyExecuteNonQuerydo zwrócenia tylko parametrów zwracanych i wartości zwracanych. Wszelkie zwrócone wiersze są odrzucane. Ta metoda jest najbardziej użyteczna w przypadku wykonywania kwerend funkcjonalnych.
W tym artykule pokazano ostatnie trzy metody, z użyciem obiektówSqlCommandiOleDbCommand. Upewnij się, że kopiujesz tylko kod dla zarządzanego dostawcy, którego używasz. Jeśli nie masz pewności, jakiego zarządzanego dostawcy używasz, odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network w sieci Web:W każdym z przykładów pokazanych w tym artykule parametry są dodawane do kolekcjiParametersobiektuCommand. Używając obiektuSqlCommand, nie trzeba dodawać tych parametrów w żadnej określonej kolejności, ale muszą one mieć poprawną nazwę. Używając obiektuOleDbCommand, trzeba dodawać te parametry we właściwej kolejności i nie można używać ich według nazwy.

Użycie obiektu DataReader do zwrócenia wierszy i parametrów

ObiektuDataReadermożna użyć do zwrócenia progresywnego strumienia danych tylko do odczytu. Informacje zawarte w obiekcieDataReadermogą pochodzić z procedury przechowywanej. W tym przykładzie obiektDataReaderjest używany do uruchomienia procedury przechowywanej, która ma parametr wejściowy i wyjściowy, a następnie przejścia przez rekordy w celu wyświetlenia parametrów zwracanych.
 1. Utwórz następującą procedurę przechowywaną na serwerze z programem Microsoft SQL Server:
  Create Procedure TestProcedure( @au_idIN varchar (11), @numTitlesOUT Integer OUTPUT)AS select A.au_fname, A.au_lname, T.title from authors as A join titleauthor as TA onA.au_id=TA.au_idjoin titles as Ton T.title_id=TA.title_idwhere A.au_id=@au_idINset @numTitlesOUT = @@Rowcountreturn (5) 
 2. Utwórz nowy projekt aplikacji programu Visual C# .NET dla systemu Windows.
 3. Użyj instrukcjiusingdla obszarów nazwSystemiSystem.Data, aby w dalszej części kodu nie trzeba było określać deklaracji w tych obszarach nazw. Dodaj ten kod na początku modułu kodu Form. Upewnij się, że kopiujesz tylko kod dla wybranego dostawcy.Klient SQL
  using System.Data.SqlClient;
  Dostawca OLE DB Data Provider
  using System.Data.OleDb;
 4. Zastąp kod w prywatnej procedurze zdarzeniaForm_Loadnastępującym kodem:Klient SQL
  SqlConnection PubsConn = new SqlConnection ("Data Source=server;integrated " + "Security=sspi;initial catalog=pubs;");SqlCommand testCMD = new SqlCommand ("TestProcedure", PubsConn);testCMD.CommandType = CommandType.StoredProcedure;SqlParameter RetVal = testCMD.Parameters.Add  ("RetVal", SqlDbType.Int);RetVal.Direction = ParameterDirection.ReturnValue;SqlParameter IdIn = testCMD.Parameters.Add  ("@au_idIN", SqlDbType.VarChar, 11);IdIn.Direction = ParameterDirection.Input;SqlParameter NumTitles = testCMD.Parameters.Add  ("@numtitlesout", SqlDbType.VarChar, 11);NumTitles.Direction = ParameterDirection.Output ;    IdIn.Value = "213-46-8915";PubsConn.Open();SqlDataReader myReader = testCMD.ExecuteReader();Console.WriteLine ("Tytuły książek tego autora:");while (myReader.Read())  {   Console.WriteLine ("{0}", myReader.GetString (2));  };myReader.Close() ;Console.WriteLine("Liczba wierszy: " + NumTitles.Value );Console.WriteLine("Wartość zwracana: " + RetVal.Value);
  Dostawca OLE DB Data Provider
  OleDbConnection PubsConn = new OleDbConnection  ("Provider=SQLOLEDB;Data Source=server;" +  "integrated Security=sspi;initial catalog=pubs;");OleDbCommand testCMD = new OleDbCommand  ("TestProcedure", PubsConn);testCMD.CommandType = CommandType.StoredProcedure;OleDbParameter RetVal = testCMD.Parameters.Add  ("RetVal", OleDbType.Integer);RetVal.Direction = ParameterDirection.ReturnValue;OleDbParameter IdIn = testCMD.Parameters.Add  ("@au_idIN", OleDbType.VarChar, 11);IdIn.Direction = ParameterDirection.Input;OleDbParameter NumTitles = testCMD.Parameters.Add  ("@numtitlesout", OleDbType.VarChar, 11);NumTitles.Direction = ParameterDirection.Output;    IdIn.Value = "213-46-8915";PubsConn.Open();OleDbDataReader myReader = testCMD.ExecuteReader();Console.WriteLine ("Tytuły książek tego autora:");while (myReader.Read())  {   Console.WriteLine ("{0}", myReader.GetString (2));  };myReader.Close() ;Console.WriteLine("Liczba wierszy: " + NumTitles.Value );Console.WriteLine("Wartość zwracana: " + RetVal.Value);
 5. Zmodyfikuj ciąg połączenia dla obiektuConnection, tak aby wskazywał serwer z programem SQL Server.
 6. Uruchom kod. Zauważ, że obiektDataReaderpobiera rekordy, a następnie zwraca wartości parametrów. Aby przejść przez zwrócone rekordy, możesz użyć metodyReadobiektuDataReader.

  W oknie Output są wyświetlane tytuły dwóch książek, wartość zwracana 5 i parametr wyjściowy, który zawiera liczbę rekordów (2). Zauważ, że musisz zamknąć obiektDataReaderw kodzie, aby wyświetlić wartości parametrów. Zauważ również, że jeśli obiektDataReaderjest zamknięty, nie musisz przechodzić przez wszystkie rekordy, aby wyświetlić parametry zwracane.

Użycie metody ExecuteScalar obiektu Command

MetodyExecuteScalarobiektuCommandmożna użyć do pobrania wartości parametrów. Ponadto metodaExecuteScalarzwraca pierwszą kolumnę pierwszego wiersza procedury przechowywanej. Ta metoda jest najbardziej użyteczna w przypadku funkcji agregujących, jak w poniższym przykładzie.
 1. Utwórz następującą procedurę przechowywaną na serwerze z programem SQL Server:
  Create Procedure TestProcedure2( @au_idIN varchar (11))As/* set nocount on */ select count (T.title) from authors as A join titleauthor as TA onA.au_id=TA.au_idjoin titles as Ton T.title_id=TA.title_idwhere A.au_id=@au_idINReturn(5)
 2. Utwórz nowy projekt aplikacji programu Visual C# .NET dla systemu Windows.
 3. Użyj instrukcjiusingdla obszarów nazwSystemiSystem.Data, aby w dalszej części kodu nie trzeba było określać deklaracji w tych obszarach nazw. Dodaj ten kod na początku modułu kodu Form. Upewnij się, że kopiujesz tylko kod dla wybranego dostawcy.Klient SQL
  using System.Data.SqlClient;
  Dostawca OLE DB Data Provider
  using System.Data.OleDb;
 4. Dodaj następujący kod do procedury zdarzeniaForm_Load:Klient SQL
  string strCount;SqlConnection PubsConn = new SqlConnection  ("Data Source=server;integrated " +  "Security=sspi;initial catalog=pubs;");SqlCommand testCMD = new SqlCommand  ("TestProcedure2", PubsConn);testCMD.CommandType = CommandType.StoredProcedure;SqlParameter RetVal = testCMD.Parameters.Add  ("RetVal", SqlDbType.Int);RetVal.Direction = ParameterDirection.ReturnValue;SqlParameter IdIn = testCMD.Parameters.Add  ("@au_idIN", SqlDbType.VarChar, 11);IdIn.Direction = ParameterDirection.Input;    IdIn.Value = "213-46-8915";PubsConn.Open();strCount =testCMD.ExecuteScalar ().ToString() ;Console.WriteLine("Liczba wierszy: " + strCount );Console.WriteLine("Wartość zwracana: " + RetVal.Value);
  Dostawca OLE DB Data Provider
  string strCount;OleDbConnection PubsConn = new OleDbConnection  ("Provider=SQLOLEDB;Data Source=server;" +  "integrated Security=sspi;initial catalog=pubs;");OleDbCommand testCMD = new OleDbCommand  ("TestProcedure2", PubsConn);testCMD.CommandType = CommandType.StoredProcedure;OleDbParameter RetVal = testCMD.Parameters.Add  ("RetVal", OleDbType.Integer);RetVal.Direction = ParameterDirection.ReturnValue;OleDbParameter IdIn = testCMD.Parameters.Add  ("@au_idIN", OleDbType.VarChar, 11);IdIn.Direction = ParameterDirection.Input;IdIn.Value = "213-46-8915";PubsConn.Open();strCount = testCMD.ExecuteScalar().ToString() ;Console.WriteLine("Liczba wierszy: " + strCount);Console.WriteLine("Wartość zwracana: " + RetVal.Value);
 5. Zmodyfikuj ciąg połączenia dla obiektuConnection, tak aby wskazywał serwer z programem SQL Server.
 6. Uruchom kod. Zauważ, że metodaExecuteScalarobiektuCommandzwraca parametry. MetodaExecuteScalarzwraca również wartość kolumny 1, wiersza 1 zwróconego zestawu wierszy. Dlatego wartośćintCountjest wynikiem funkcji count z procedury przechowywanej.

Użycie metody ExecuteNonQuery obiektu Command

W tym przykładzie metodaExecuteNonQueryjest używana do uruchomienia kwerendy i zwrócenia wartości parametrów.Metoda ExecuteNonQueryzwraca również liczbę rekordów, na które wpływa uruchomienie kwerendy. Jednak metodaExecuteNonQuerynie zwraca żadnych wierszy ani kolumn z procedury przechowywanej.

MetodaExecuteNonQueryjest najbardziej użyteczna w przypadku używania instrukcji INSERT, UPDATE lub DELETE, jeśli żądaną informacją jest tylko liczba wierszy, które uległy zmianie. W przypadku procedury przechowywanej, w której jest używana tylko instrukcja SELECT, zwracana jest wartość -1, ponieważ kwerenda nie zmienia żadnych wierszy.
 1. Utwórz następującą procedurę przechowywaną na serwerze z programem SQL Server:
  Create Procedure TestProcedure3( @au_idIN varchar (11), @au_fnam varchar (30))As/* set nocount on */ Update authors set au_fname = @au_fnamwhere au_id = @au_idin	return (5)
 2. Utwórz nowy projekt aplikacji programu Visual C# .NET dla systemu Windows.
 3. Użyj instrukcjiusingdla obszarów nazwSystemiSystem.Data, aby w dalszej części kodu nie trzeba było określać deklaracji w tych obszarach nazw. Dodaj ten kod na początku modułu kodu Form. Upewnij się, że kopiujesz tylko kod dla wybranego dostawcy.Klient SQL
  using System.Data.SqlClient;
  Dostawca OLE DB Data Provider
  using System.Data.OleDb;
 4. Zastąp kod prywatnej procedury zdarzeniaForm1_Loadw module kodu Form1 następującym kodem:Klient SQL
  string strRowAffect;SqlConnection PubsConn = new SqlConnection  ("Data Source=server;integrated Security=sspi;" +  "initial catalog=pubs;");SqlCommand testCMD = new SqlCommand  ("TestProcedure3", PubsConn);testCMD.CommandType = CommandType.StoredProcedure;SqlParameter RetVal = testCMD.Parameters.Add  ("RetVal", SqlDbType.Int);RetVal.Direction = ParameterDirection.ReturnValue;SqlParameter IdIn = testCMD.Parameters.Add  ("@au_idIN", SqlDbType.VarChar, 11);IdIn.Direction = ParameterDirection.Input;SqlParameter FnameIn = testCMD.Parameters.Add  ("@au_fnam", SqlDbType.VarChar, 30);FnameIn.Direction = ParameterDirection.Input;IdIn.Value = "213-46-8915";FnameIn.Value = "Marjorie";PubsConn.Open();strRowAffect =testCMD.ExecuteNonQuery ().ToString() ;Console.WriteLine("Liczba wierszy: " + strRowAffect );Console.WriteLine("Wartość zwracana: " + RetVal.Value);
  Dostawca OLE DB Data Provider
  int intRowAffected;OleDbConnection PubsConn = new OleDbConnection  ("Provider=SQLOLEDB;Data Source=server;" +  "integrated Security=sspi;initial catalog=pubs;");OleDbCommand testCMD = new OleDbCommand  ("TestProcedure3", PubsConn);testCMD.CommandType = CommandType.StoredProcedure;OleDbParameter RetVal = testCMD.Parameters.Add  ("RetVal", OleDbType.Integer);RetVal.Direction = ParameterDirection.ReturnValue;OleDbParameter IdIn = testCMD.Parameters.Add  ("@au_idIN", OleDbType.VarChar, 11);IdIn.Direction = ParameterDirection.Input;OleDbParameter FnameIn = testCMD.Parameters.Add  ("@au_fname", OleDbType.VarChar, 30);FnameIn.Direction = ParameterDirection.Input;IdIn.Value = "213-46-8915";FnameIn.Value = "Marjorie";PubsConn.Open();intRowAffected = testCMD.ExecuteNonQuery();Console.WriteLine("Liczba wierszy, które uległy zmianie: " + intRowAffected);Console.WriteLine(RetVal.Value);
 5. Zmodyfikuj ciąg połączenia dla obiektuConnection, tak aby wskazywał serwer z programem SQL Server.
 6. Uruchom kod. W oknie Output jest wyświetlana liczba zmienionych wierszy (intRowAffected) oraz wartość parametru zwracanego.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź następujące witryny MSDN w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310070 — ostatni przegląd: 04/08/2003 17:34:00 — zmiana: 2.0

Microsoft ADO .NET (technologia należąca do architektury .NET Framework), Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbhowtomaster KB310070
Opinia