JAK: Uruchamianie Kreatora blokady programu IIS w trybie nienadzorowanym w programie IIS

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL310725
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak skonfigurować Kreatora blokady programu Internetowe usługi informacyjne (IIS) do uruchomienia w trybie nienadzorowanym.

Opis techniki

Najnowsza wersja Kreatora blokady programu Internetowe usługi informacyjne (IIS) umożliwia administratorom programowe uruchomienie tego kreatora, co pozwala na konfigurowanie wielu serwerów za pomocą nienadzorowanych, zautomatyzowanych skryptów.

Aby skonfigurować Kreatora blokady programu IIS do uruchomienia w trybie nienadzorowanym, trzeba poddać edycji plik Iislockd.ini. Ten plik zawiera sekcję[Info], która określa następujące podstawowe informacje o konfiguracji używanej przez Kreatora blokady programu IIS:
[Info]ServerTypesNT4=sbs4.5, exchange5.5, frontpage, proxy, staticweb, dynamicweb , other, iis_uninstalledServerTypes=sbs2000, exchange5.5, exchange2k, sharepoint_portal, frontpage, biztalk, commerce, proxy, staticweb, dynamicweb, other, iis_uninstalledUnattendedServerType=frontpageUnattended=FALSEUndo=FALSE
Następująca lista objaśnia te informacje o konfiguracji:
 • ServerTypesNT4— Określa listę szablonów typu serwera, które są dostępne dla serwerów systemu Microsoft Windows NT 4.0.
 • ServerTypes— Określa listę szablonów typu serwera, które są dostępne w systemie Microsoft Windows 2000.
 • UnattendedServerType— Określa, który szablon typu serwera ma być używany podczas instalacji nienadzorowanej.
 • Unattended— Określa, czy kreator ma być uruchomiony w trybie nienadzorowanym czy nie.
 • Undo— Jeśli ta opcja jest ustawiona na wartość TRUE, kreator cofa uprzednio wprowadzone przez siebie zmiany.
Pozostała część pliku Iislockd.ini zawiera różne szablony typu serwera, które są wymienione dla zmiennychServerTypeNT4 i ServerTypesw sekcji[Info].

Konfigurowanie Kreatora blokady programu IIS do uruchomienia w trybie nienadzorowanym

 1. Otwórz plik Iislockd.ini w edytorze tekstów.
 2. W sekcji [Info] skonfiguruj zmienną UnattendedServerType, wprowadzając nazwę żądanego szablonu serwera. Jeśli na przykład chcesz zastosować szablon dynamicweb, to ustawienie powinno być następujące:
  UnattendedServerType=dynamicweb
 3. Zmień ustawienieUnattendedna wartośćTRUE, jak następuje:
  Unattended=TRUE
  UWAGA: Jeśli chcesz uruchomić program Iislockd.exe w trybie nienadzorowanym, tak aby zostały cofnięte zmiany wprowadzone przy poprzednim uruchomieniu kreatora, upewnij się, że obie zmienne,Unattended i Undo, są ustawione na wartość TRUE, jak następuje:
  Unattended=TRUEUndo=TRUE
 4. : Jeśli chcesz uruchomić program Iislockd.exe w trybie nienadzorowanym, tak aby zostały cofnięte zmiany wprowadzone przy poprzednim uruchomieniu kreatora, upewnij się, że obie zmienne,Skonfiguruj szablon typu serwera określony w kroku 2. Konfiguracja szablonu jest oznaczona przez nawias kwadratowy obejmujący nazwę typu serwera (na przykład [dynamicweb]). Ta sekcja zawiera różne ustawienia funkcji dla określonego typu serwera. Aby włączyć lub wyłączyć te funkcje, ustaw je odpowiednio na wartość TRUElub FALSE.
 5. : Jeśli chcesz uruchomić program Iislockd.exe w trybie nienadzorowanym, tak aby zostały cofnięte zmiany wprowadzone przy poprzednim uruchomieniu kreatora, upewnij się, że obie zmienne,Zapisz zmiany wprowadzone w pliku Iislockd.ini.
 6. : Jeśli chcesz uruchomić program Iislockd.exe w trybie nienadzorowanym, tak aby zostały cofnięte zmiany wprowadzone przy poprzednim uruchomieniu kreatora, upewnij się, że obie zmienne,Uruchom program Iislockd.exe z wiersza polecenia lub przy użyciu skryptu.
Weź pod uwagę następujące informacje:
 • ParametrAdvancedSetupnie jest używany i jest ignorowany podczas instalacji nienadzorowanej.
 • ParametrUninstallServicesdziała tylko w systemie Windows 2000.Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania niestandardowego szablonu typu serwera podczas nienadzorowanej konfiguracji Kreatora blokady programu IIS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
311350 JAK: Tworzenie niestandardowego typu serwera w celu używania z Kreatorem blokady programu IIS

iis blokada [nienadzorowany] urlscan
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310725 — ostatni przegląd: 02/24/2014 06:08:02 — zmiana: 1.0

Microsoft Internet Information Server 4.0, Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB310725
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)