JAK: Obsługiwanie zdarzeń dokumentów w aplikacji programu Visual Basic .NET

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL311284
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób przechwytywania zdarzeń dokumentów w formancie WebBrowser w programie Visual Basic .NET.

Wymagania

Poniżej przedstawiono listę zalecanego sprzętu, oprogramowania, infrastruktury sieciowej i dodatków service pack:
 • Microsoft Visual Studio .NET
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszy
W tym artykule zakłada się, że użytkownik jest zaznajomiony z następującymi tematami:
 • Visual Studio .NET
 • Internet Explorer
 • Formant WebBrowser

Opis techniki

W programie Visual Studio .NET i wcześniejszych wersjach programu Microsoft Visual Studio formant WebBrowser obsługuje się stosunkowo łatwo. Obsługiwanie zdarzeń formantu WebBrowser w programie Visual Studio .NET może być jednak trudniejsze.

Poniższy interfejs zdarzenia udostępnia większość zdarzeń dokumentu obsługiwanych w aplikacjach:
Mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event
Aby obsłużyć zdarzenie, należy utworzyć własną procedurę Sub lub funkcję wywoływaną po wystąpieniu zdarzenia. Sygnatura wywoływanego zdarzenia musi być zgodna. Na przykład poniższa procedura Sub obsługuje zdarzenie MouseOver dokumentu:
Private Sub document_onmouseover(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)
Po umieszczeniu programu obsługi zdarzeń należy zahaczyć zdarzenie. Zdarzenie można zahaczyć w dowolnym czasie po wystąpieniu zdarzenia DocumentComplete formantu WebBrowser. Poniżej znajduje się składnia zahaczania:
AddHandler CType(document, _mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, _AddressOf Me.document_onmouseover
W tym kodzie wywoływana jest instrukcja AddHandler i używana funkcja CType do przekazania zdarzenia. Funkcja CType przypisuje obiektowi dokumentu odpowiedni typ (mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event) i przekazuje zdarzenie OnMouseOver. Procedura SubMe.document_onmouseover jest przekazywana do drugiego parametru, instrukcji AddressOf, podającej adres programu obsługi.

Tworzenie projektu i dodawanie kodu

W poniższym przykładzie formant WebBrowser przechodzi do adresuhttp://www.microsoft.com. Po załadowaniu strony w przykładzie zahaczane są zdarzenia OnMouseOver oraz OnClick. Następnie po wystąpieniu zdarzenia dodawany jest tekst do pola listy.
 1. Uruchom program Visual Studio .NET.
 2. Utwórz nowy projekt Windows Application w programie Visual Basic .NET.
 3. Dodaj odwołanie do obiektu Microsoft.mshtml w projekcie.
 4. W przyborniku kliknij przycisk General.
 5. Prawym przyciskiem myszy kliknij otwarty panel, a następnie kliknij polecenie Customize Toolbox.
 6. Zaznacz pole wyboru Microsoft Web Browser i kliknij przycisk OK.
 7. W przyborniku kliknij dwukrotnie przycisk Explorer.
 8. W przyborniku kliknij przycisk Windows Forms, a następnie kliknij dwukrotnie formant ListBox.
 9. Rozmieść formanty, aby były łatwo widoczne na formularzu.
 10. Do projektu dodaj następujący kod:
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _    ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load  AxWebBrowser1.Navigate2("http://www.microsoft.com")End SubPrivate Sub AxWebBrowser1_DocumentComplete(ByVal sender As Object,_    ByVal e As _    AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_DocumentCompleteEvent) _    Handles AxWebBrowser1.DocumentComplete  Dim doc As mshtml.HTMLDocument  doc = AxWebBrowser1.Document  AddHandler CType(doc, _    mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onclick, _     AddressOf Document_onclick  AddHandler CType(doc, _	mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, _    AddressOf Document_onmouseoverEnd SubPrivate Sub AxWebBrowser1_BeforeNavigate2(ByVal sender As Object, _    ByVal e As _    AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2Event) _    Handles AxWebBrowser1.BeforeNavigate2  Dim doc As mshtml.HTMLDocument  doc = AxWebBrowser1.Document  RemoveHandler CType(doc, _    mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onclick, _    AddressOf Document_onclick  RemoveHandler CType(doc, _    mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, _    AddressOf Document_onmouseoverEnd SubPrivate Sub Document_onmouseover(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)  ListBox1.Items.Insert(0, "onMouseOver: " & _    e.srcElement.tagName.ToString())End SubPrivate Function Document_onclick(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj) _    As Boolean  ListBox1.Items.Insert(0, "onClick: " & _    e.srcElement.tagName.ToString())  Return TrueEnd Function

Uwagi dodatkowe

 • W przypadku automatyzacji programu Internet Explorer procedura będzie wyglądała tak samo. Zastąp zmienną AxWebBrowser1 nazwą zmiennej lokalnej dla programu Internet Explorer.
 • W tym przykładzie nie uwzględnia się zestawów ramek. Po przejściu do zestawu ramek zdarzenia w aplikacji mogą być niewidoczne. Jeśli okaże się to konieczne, należy dodać kod w celu obsługi zestawu ramek.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących formantu WebBrowser oraz innych metod, właściwości i zdarzeń udostępnianych przez formant WebBrowser, zajrzyj do następującej dokumentacji usługi MSDN:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia rozwiązań opartych na sieci Web dla programu Internet Explorer, odwiedź następujące witryny w sieci Web:
web przeglądarka
Właściwości

Identyfikator artykułu: 311284 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:05:18 — zmiana: 2.2

Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbwebbrowser KB311284
Opinia