OLEXP: Po uaktualnieniu do systemu Microsoft Windows XP foldery poczty, książka adresowa i wiadomości e-mail są niedostępne

Symptomy
Po uaktualnieniu do systemu Microsoft Windows XP brakuje folderów pocztowych, wiadomości e-mail i książki adresowej programu Outlook Express.
Przyczyna
To zachowanie występuje, ponieważ struktura plików systemu Windows XP jest inna i pliki programu Outlook Express znajdują się już w innej lokalizacji.
Rozwiązanie
W tym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base opisano procedurę krok po kroku ułatwiającą odnalezienie poprzedniej poczty, folderów i Książki adresowej oraz importowanie ich ponownie do programu Outlook Express.

Poprzednie wiadomości i foldery pocztowe

Wyszukiwanie poprzednich wiadomości pocztowych

 1. Na pulpicie utwórz nowy folder o nazwie XPMail. Aby to zrobić, kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder. Jeżeli korzystasz z tożsamości, utwórz nowy folder dla każdej tożsamości.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 3. W polu Co chcesz wyszukać? kliknij opcję Pliki i foldery.
 4. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz *.dbx.
 5. Kliknij łącze Bardziej zaawansowane opcje, kliknij pole wyboru Przeszukaj ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

  Uwaga: Jeżeli używano uprzednio tożsamości, każdy użytkownik otrzyma swój folder tożsamości. Folder każdej tożsamości otrzyma unikatowy kod alfanumeryczny (na przykład {9EFEBDEA-CE00-4DD7-A4D6-CDB85C3EEDBF}), po którym będzie umieszczony tekst „\Microsoft\Outlook Express”.

  Można odróżnić poprzednią tożsamość od nowej tożsamości, mimo że mogą korzystać z tego samego kodu alfanumerycznego. Po nowej tożsamości zostanie umieszczony tekst „\Microsoft\Outlook Ex”.

Kopiowanie folderów pocztowych

Przed skopiowaniem folderów pocztowych z folderu poprzedniej tożsamości do nowego folderu o nazwie XPMail na pulpicie należy przeczytać uwagę dotyczącą odróżniania starych i nowych tożsamości w kroku 5 sekcji „Wyszukiwanie poprzednich wiadomości pocztowych”.
 1. W oknie Wyszukiwanie można zaznaczyć indywidualne foldery .dbx lub kilka folderów, naciskając klawisz CTRL i klikając poszczególne foldery.
 2. Po wybraniu folderów kliknij polecenie Kopiuj w menu Edycja.
 3. Otwórz folder XPMail, a następnie kliknij polecenie Wklej w menu Edycja.

  Uwaga: Należy koniecznie uwzględnić plik Folders.dbx podczas kopiowania folderów. Ten plik jest niezbędny dla funkcji importowania w programie Outlook Express.
Ta procedura umożliwia skopiowanie wszystkich plików z wybranego folderu do folderu XPMail. Ta procedura powinna być wykonana dla folderu każdej tożsamości, jednak należy koniecznie utworzyć oddzielny folder, taki jak XPMail1, dla każdego odnalezionego folderu tożsamości.

Importowanie wiadomości i folderów pocztowych

 1. Otwórz program Outlook Express.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Importuj.
 3. Kliknij polecenie Wiadomości.
 4. Kliknij pozycję Microsoft Outlook Express 5, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: W niektórych okolicznościach widoczne mogą być tylko opcje importowania dla programów Outlook Express 4 i Outlook Express 6. Jeżeli poprzednią wersją programu Outlook Express była wersja 4, należy skorzystać z opcji dla programu Outlook Express 4. Jeżeli importowane są informacje z programu Outlook Express 5, lub 5.5, można skorzystać z opcji Outlook Express 6.
 5. Kliknij opcję Importuj pocztę z katalogu przechowywania w programie Outlook Express 6, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz utworzony wcześniej folder XPMail, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij opcję Wszystkie foldery, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Ta procedura umożliwia zaimportowanie poprzedniej poczty użytkownika do jego bieżącej tożsamości. Po zakończeniu tej operacji kliknij przycisk Zakończ. Powtórz tę procedurę dla każdego z wcześniej utworzonych folderów.

Książka adresowa Windows

Wyszukiwanie Książki adresowej Windows

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij polecenie Wszystkie pliki i foldery.
 3. W polu Co chcesz wyszukać? kliknij opcję Pliki i foldery.
 4. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz *.wab, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. Po zakończeniu wyszukiwania kliknij dwukrotnie każdy plik, aby go otworzyć. Po odnalezieniu poprawnego pliku (zawierającego informacje dotyczące kontaktów) dokładnie zanotuj lokalizację i nazwę pliku.

Importowanie Książki adresowej Windows

 1. W programie Outlook Express kliknij menu Plik.
 2. Kliknij polecenie Importuj, a następnie kliknij polecenie Książka adresowa.
 3. Wskaż w polu Szukaj w lokalizację zanotowaną w kroku 5 sekcji „Wyszukiwanie Książki adresowej Windows”.
 4. Kliknij plik .wab, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zaimportować Książkę adresową.
Po zweryfikowaniu, że import został zakończony pomyślnie, usuń wszystkie foldery utworzone podczas procesu odzyskiwania poczty.
windows xp upgrade missing mail folders emal messages address book
Właściwości

Identyfikator artykułu: 313055 — ostatni przegląd: 10/02/2007 14:56:00 — zmiana: 2.2

Microsoft Outlook Express 6.0, the operating system: Microsoft Windows XP, the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)

 • kbprb KB313055
Opinia