JAK: Konfigurowanie drukowania internetowego w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL313058
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule jest opisany sposób konfigurowania drukowania internetowego w systemie Windows 2000 oraz sposób zarządzania drukarkami i łączenia się z nimi za pomocą przeglądarki sieci Web.

Drukowanie internetowe służy do drukowania i zarządzania dokumentami za pomocą przeglądarki sieci Web. Drukowanie internetowe jest automatycznie włączane na komputerze z systemem Windows 2000 Server po zainstalowaniu Internetowych usług informacyjnych (IIS) firmy Microsoft. Podczas drukowania jest wykorzystywany protokół IPP (Internet Print Protocol), część składowa protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Używając przeglądarki sieci Web, za pomocą drukowania internetowego można zarządzać dowolną udostępnioną drukarką na serwerze wydruku. Jeśli jest używany komputer z uruchomionym programem Microsoft Internet Explorer 4.01 lub nowszym, można drukować przez sieć intranet lub Internet, wpisując adres serwera wydruku w polu Adres, na przykład http://Mój_serwer_wydruku/printers/.

Kliknięcie przycisku Połącz na stronie sieci Web drukarki powoduje wygenerowanie przez serwer pliku cab zawierającego odpowiednie pliki sterownika drukarki i pobranie go przez komputer kliencki. Zainstalowana drukarka zostanie wyświetlona w folderze Drukarki na komputerze klienckim.

Powrót do początku

Jak skonfigurować drukowanie internetowe na serwerze wydruku w systemie Windows 2000

W następnych sekcjach opisano, jak skonfigurować drukowanie internetowe na serwerze wydruku w systemie Windows 2000.

Instalowanie usług IIS

Na serwerze wydruku należy zainstalować usługi IIS, ponieważ drukowanie w Internecie jest zależne od obecności usług IIS. Usługi IIS są instalowane domyślnie podczas instalacji systemu Windows 2000 Server. Jeśli jednak podczas instalacji systemu Windows nie wybrano instalacji usług IIS, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
 4. W Kreatorze składników systemu Windows kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Internetowe usługi informacyjne (IIS), a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 6. W oknie dialogowym Dodawanie/Usuwanie programów kliknij przycisk Zamknij.
Powrót do początku

Konfigurowanie zabezpieczeń drukowania internetowego

Do konfigurowania zabezpieczeń serwera wydruku służy przystawka Menedżer usług internetowych lub przystawka IIS. Aby skonfigurować metodę uwierzytelniania dla drukowania internetowego, należy wykonać następujące czynności:
 1. Uruchom Menedżera usług internetowych lub uruchom przystawkę IIS.
 2. Kliknij, aby rozwinąć węzeł * nazwa_serwera, gdzie nazwa_serwera jest nazwą serwera.
 3. Kliknij, aby rozwinąć węzeł Domyślna witryna sieci Web, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Drukarki, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Zabezpieczenia katalogu, a następnie kliknij przycisk Edytuj w obszarze Dostęp anonimowy i uwierzytelnianie.
 5. Kliknij wybraną metodę uwierzytelniania i kliknij przycisk OK:
  • Dostęp anonimowy: Kiedy jest używany dostęp anonimowy, usługi IIS automatycznie logują użytkownika z użyciem konta użytkownika anonimowego (to konto domyślnie ma nazwę IUSR_nazwa_komputera). Nazwa użytkownika i hasło nie są wymagane. Aby zmienić konto użytkownika służące do uzyskiwania dostępu anonimowego, kliknij przycisk Edytuj w obszarze Dostęp anonimowy.
  • Podstawowe uwierzytelnienie: Wyświetlany jest monit o podanie danych potrzebnych do logowania, a nazwa użytkownika i hasło wysyłane są przez sieć w formacie tekstu zwykłego. Ta metoda uwierzytelniania oferuje niski poziom bezpieczeństwa, ponieważ dowolna osoba korzystająca z narzędzi monitorujących sieć może przechwytywać nazwy użytkownika i hasła. Ten typ uwierzytelniania jest jednak obsługiwany przez większość klientów sieci Web. Należy użyć tej metody, jeśli chce się zarządzać drukarkami z dowolnej przeglądarki. Aby określić domyślną domenę dla kont użytkowników, kliknij przycisk Edytuj w obszarze Podstawowe uwierzytelnienie.
  • Uwierzytelnienie szyfrowane: Poświadczenia użytkownika są wysyłane przez sieć w postaci zabezpieczonej. Uwierzytelnianie szyfrowane jest dostępne tylko w programie Internet Explorer 5.0 i w jego nowszych wersjach oraz w serwerach sieci Web należących do domeny systemu Windows 2000.
  • Zintegrowane uwierzytelnienie systemu Windows: Ten typ uwierzytelniania może używać protokołów uwierzytelniania Kerberos v5 i własnego protokołu uwierzytelniania Wyzwanie/Odpowiedź. Ta metoda uwierzytelniania jest bezpieczniejsza. Jest ona jednak obsługiwana tylko w programie Internet Explorer 2.0 lub nowszym i nie działa w przypadku połączeń HTTP przez serwer proxy.
 6. Dostęp do drukarek internetowych można również kontrolować, nadając uprawnienia nie użytkownikom, lecz hostom wysyłającym żądania. Aby udzielić lub odmówić dostępu określonym komputerom, grupie komputerów lub domenom, kliknij przycisk Edytuj w obszarze Ograniczenia adresów IP i nazw domen.
 7. W wyświetlonym oknie dialogowym Ograniczenia adresów IP i nazw domen wykonaj jedną z następujących procedur:
  • Aby udzielić dostępu, kliknij opcję Udzielono dostępu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

   W wyświetlonym oknie dialogowym Udzielanie dostępu zaznacz wybraną opcję, a następnie kliknij dwukrotnie przycisk OK. Wybrany komputer, grupa komputerów lub domena zostanie dodana do listy Udzielono.

   lub
  • Aby odmówić dostępu, kliknij opcję Odmowa dostępu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

   W wyświetlonym oknie dialogowym Odmawianie dostępu zaznacz wybraną opcję, a następnie kliknij dwukrotnie przycisk OK. Wybrany komputer, grupa komputerów lub domena zostanie dodana do listy Odmowa.
 8. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Menedżera usług internetowych lub przystawkę IIS.
Powrót do początku

Jak zarządzać drukarkami za pomocą przeglądarki sieci Web

Aby zarządzać drukarkami za pomocą przeglądarki sieci Web, wykonaj następujące czynności:
 1. Wykonaj dowolną z następujących procedur w programie Internet Explorer lub dowolnej innej przeglądarce:
  • Aby wyświetlić listę drukarek znajdujących się na serwerze, wpisz następujący adres, gdzie serwer_wydruku jest nazwą serwera wydruku.
   http://serwer_wydruku/printers/
   Aby na przykład wyświetlić listę wszystkich drukarek znajdujących się na serwerze wydruku o nazwie „Mój_serwer_wydruku”, wpisz następujący adres:
   http://Mój_serwer_wydruku/printers/
   W oknie przeglądarki zostanie wyświetlona lista wszystkich drukarek znajdujących się na serwerze wydruku. Na liście dostępnych drukarek kliknij nazwę drukarki, którą chcesz zarządzać.

   lub
  • Aby wyświetlić stronę sieci Web dla konkretnej drukarki, wpisz adres drukarki w następującym formacie, gdzie serwer_wydruku jest nazwą serwera wydruku, a drukarka jest nazwą drukarki:
   http://serwer_wydruku/drukarka/
   Aby na przykład przejść bezpośrednio do strony drukarki o nazwie „Laser” udostępnionej na serwerze o nazwie „Mój_serwer_wydruku”, wpisz następujący adres:
   http://Mój_serwer_wydruku/laser/
 2. W menu Drukarka na stronie Serwer_wydruku kliknij łącza wyświetlane w lewym okienku, aby wyświetlić więcej informacji o drukarce lub wykonać wybraną czynność na drukarce lub dokumencie.
Powrót do początku

Jak łączyć się z drukarką za pomocą przeglądarki sieci Web

Aby połączyć się z drukarką za pomocą przeglądarki sieci Web, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W polu Adres wpisz adres drukarki:
  • Jeśli nie znasz nazwy drukarki, z którą chcesz się połączyć, wpisz następujący adres, gdzie serwer_wydruku jest nazwą serwera wydruku:
   http://serwer_wydruku/printers/
   Aby na przykład wyświetlić listę wszystkich drukarek znajdujących się na serwerze wydruku o nazwie „Mój_serwer_wydruku”, wpisz następujący adres:
   http://Mój_serwer_wydruku/printers/
   W oknie przeglądarki zostanie wyświetlona lista wszystkich drukarek znajdujących się na serwerze wydruku. Na liście dostępnych drukarek kliknij nazwę drukarki, z którą chcesz się połączyć.

   lub
  • Jeśli znasz nazwę drukarki, z którą chcesz się połączyć, wpisz adres drukarki w następującym formacie, gdzie serwer_wydruku jest nazwą serwera wydruku, a drukarka jest nazwą drukarki:
   http://serwer_wydruku/drukarka/
   Jeśli chcesz przejść bezpośrednio do strony drukarki o nazwie „Laser” udostępnionej na serwerze o nazwie „Mój_serwer_wydruku”, wpisz następujący adres:
   http://Mój_serwer_wydruku/Laser/
 3. Aby połączyć się z drukarką, kliknij przycisk Połącz w obszarze Akcje drukarki.
Po połączeniu się z drukarką serwer wydruku umieszcza na komputerze odpowiedni sterownik drukarki. Po ukończeniu instalacji do folderu Drukarki na komputerze jest dodawana ikona drukarki. Użytkowanie i monitorowanie drukarki oraz administrowanie nią przebiega w taki sam sposób, jakby była dołączona do komputera.

Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z drukowaniem internetowym, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
246855 Managing Network Printing in a Windows Environment
222078 Add Printer Wizard Forces HTTP Connections to Windows 2000 Internet Print Servers
252416 Internet Printing May Not Work on a Network Address Translation Server
Powrót do początku


Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące drukowania internetowego w systemie Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
248344 Overview of Internet Printing in Windows 2000
Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach drukowania w systemie Windows 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web w celu obejrzenia prezentacji Microsoft Support WebCast:Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące działania funkcji uwierzytelniania w usługach IIS, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301457 HOW TO: View Or Change IIS Authentication Methods
262233 IIS: How to Configure Basic/Clear Text Authentication for IIS 5.0 in Windows 2000
310344 HOW TO: Configure IIS 5.0 Web Site Authentication
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kontrolowania dostępu do zawartości sieci Web, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300985 JAK: Konfiguracja dostępu użytkownika i grupy do intranetu w systemie Windows NT 4.0 lub Windows 2000
187506 List of NTFS Permissions Required for IIS Site to Work
271071 Minimum NTFS Permissions Required for IIS 5.0 to Work
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zabezpieczeń w usługach IIS, zajrzyj do sekcji „Bezpieczeństwo” w dokumentacji online usług IIS 5.0. Aby wyświetlić dokumentację, uruchom program Internet Explorer, a następnie wpisz następujący adres w polu Adres:Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 313058 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:12:05 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbprint KB313058
Opinia