Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zautomatyzować program Microsoft Word przy użyciu języka Visual Basic, aby utworzyć nowy dokument

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:313193
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób tworzenia nowego dokument w programie Word przy użyciu automatyzacji z języka Visual Basic.

Przykładowy kod

Przykładowy kod w tym artykule pokazano, jak to zrobić po:
 • Wstawianie akapitów z tekstem i formatowanie.
 • Przeglądania i modyfikowania różnych zakresów w ciągu dokument.
 • Wstawianie tabel, sformatuj tabele i wypełnij tabele z dane.
 • Dodawanie wykresu.
Aby utworzyć nowy dokument programu Word przy użyciu automatyzacji z programu Visual Podstawowe, wykonaj następujące kroki:
 1. W języku Visual Basic należy utworzyć nowy projekt Standard EXE. Formularz Form1 Domyślnie tworzone.
 2. Na Projekt menu, kliknij przyciskOdwołania, kliknij jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Programu Office Word 2007 kliknij przycisk Program Microsoft Word 12.0 Object Library..
  • Dla programu Word 2003 kliknij przycisk Program Microsoft Word 11.0 Object Library..
  • Dla programu Word 2002 kliknij przycisk Program Microsoft Word 10.0 Biblioteki obiektów.
  • Dla programu Word 2000 kliknij przycisk Program Microsoft Word 9.0 Biblioteki obiektów.
 3. Dodaj formant CommandButton do formularza Form1.
 4. Dodaj następujący kod do zdarzenia Click dla polecenia:
    Dim oWord As Word.Application  Dim oDoc As Word.Document  Dim oTable As Word.Table  Dim oPara1 As Word.Paragraph, oPara2 As Word.Paragraph  Dim oPara3 As Word.Paragraph, oPara4 As Word.Paragraph  Dim oRng As Word.Range  Dim oShape As Word.InlineShape  Dim oChart As Object  Dim Pos as Double  'Start Word and open the document template.  Set oWord = CreateObject("Word.Application")  oWord.Visible = True  Set oDoc = oWord.Documents.Add    'Insert a paragraph at the beginning of the document.  Set oPara1 = oDoc.Content.Paragraphs.Add  oPara1.Range.Text = "Heading 1"  oPara1.Range.Font.Bold = True  oPara1.Format.SpaceAfter = 24  '24 pt spacing after paragraph.  oPara1.Range.InsertParagraphAfter    'Insert a paragraph at the end of the document.  '** \endofdoc is a predefined bookmark.  Set oPara2 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range)  oPara2.Range.Text = "Heading 2"  oPara2.Format.SpaceAfter = 6  oPara2.Range.InsertParagraphAfter    'Insert another paragraph.  Set oPara3 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range)  oPara3.Range.Text = "This is a sentence of normal text. Now here is a table:"  oPara3.Range.Font.Bold = False  oPara3.Format.SpaceAfter = 24  oPara3.Range.InsertParagraphAfter    'Insert a 3 x 5 table, fill it with data and make the first row  'bold,italic.  Dim r As Integer, c As Integer  Set oTable = oDoc.Tables.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range, 3, 5)  oTable.Range.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6  For r = 1 To 3    For c = 1 To 5      oTable.Cell(r, c).Range.Text = "r" & r & "c" & c    Next  Next  oTable.Rows(1).Range.Font.Bold = True  oTable.Rows(1).Range.Font.Italic = True    'Add some text after the table.  'oTable.Range.InsertParagraphAfter  Set oPara4 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range)  oPara4.Range.InsertParagraphBefore  oPara4.Range.Text = "And here's another table:"  oPara4.Format.SpaceAfter = 24  oPara4.Range.InsertParagraphAfter    'Insert a 5 x 2 table, fill it with data and change the column widths.  Set oTable = oDoc.Tables.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range, 5, 2)  oTable.Range.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6  For r = 1 To 5    For c = 1 To 2      oTable.Cell(r, c).Range.Text = "r" & r & "c" & c    Next  Next  oTable.Columns(1).Width = oWord.InchesToPoints(2)  'Change width of columns 1 & 2.  oTable.Columns(2).Width = oWord.InchesToPoints(3)    'Keep inserting text. When you get to 7 inches from top of the  'document, insert a hard page break.  Pos = oWord.InchesToPoints(7)  oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range.InsertParagraphAfter  Do    Set oRng = oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range    oRng.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6    oRng.InsertAfter "A line of text"    oRng.InsertParagraphAfter  Loop While Pos >= oRng.Information(wdVerticalPositionRelativeToPage)  oRng.Collapse (wdCollapseEnd)  oRng.InsertBreak wdPageBreak  oRng.Collapse wdCollapseEnd  oRng.InsertAfter "We're now on page 2. Here's my chart:"  oRng.InsertParagraphAfter    'Insert a chart and change the chart.  Set oShape = oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range.InlineShapes.AddOLEObject( _    ClassType:="MSGraph.Chart.8", FileName _    :="", LinkToFile:=False, DisplayAsIcon:=False)  Set oChart = oShape.OLEFormat.Object  oChart.charttype = 4 'xlLine = 4  oChart.Application.Update  oChart.Application.Quit  '... If desired, you can proceed from here using the Microsoft Graph   'Object model on the oChart object to make additional changes to the  'chart.  oShape.Width = oWord.InchesToPoints(6.25)  oShape.Height = oWord.InchesToPoints(3.57)    'Add text after the chart.  Set oRng = oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range  oRng.InsertParagraphAfter  oRng.InsertAfter "THE END."  'All done. Unload this form.  Unload Me					
 5. Naciśnij klawisz F5, aby uruchomić program, a następnie kliknij przycisk Polecenia.
Po zakończeniu kod Zbadaj dokument, który został utworzony dla Ciebie. Dokument zawiera dwie strony sformatowane akapity, tabele i wykres.

Używanie szablonu

Jeśli tworzenie dokumentów, które są w przy użyciu automatyzacji wspólny format, można korzystać z uruchomieniem procesu z nowym dokumentem jest oparty na szablonie wstępnie sformatowane. Za pomocą szablonu z programu Word Klienta automatyzacji ma dwa znaczącą przewagę nad Tworzenie dokumentu z NIC:
 • Użytkownik ma większą kontrolę nad formatowaniem i umieszczanie obiektów w całym dokumencie.
 • Można tworzyć dokumenty o mniejszej ilości kodu.
Za pomocą szablonu, można precyzyjnie ustalić położenie tabel, Ustępy i inne obiekty w dokumencie, jak również obejmować formatowanie tych obiektów. Przez użycie automatyzacji, można utworzyć nowy dokument oparte na szablonie kodu, takich jak:
oWord.Documents.Add "<Path to your template>\MyTemplate.dot"				
W szablonie, można zdefiniować zakładki, aby Twoje automatyzacji klienta można wypełnić zmiennej tekstu w określonym miejscu w dokumencie, jak następująco:
oDoc.Bookmarks("MyBookmark").Range.Text = "Some Text Here"				
Inną zaletą korzystania z szablonu jest utworzone i przechowywane formatowanie stylów, które ma zostać rozliczona w czasie wykonywania w następujący sposób:
oDoc.Bookmarks("MyBookmark").Range.Style = "MyStyle"				
- lub -
oWord.Selection.Style = "MyStyle"				
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
220607 Jak zautomatyzować program Microsoft Word do korespondencji seryjnej z programu Visual Basic
285332 Jak zautomatyzować program Word 2002 z języka Visual Basic do utworzenia korespondencji seryjnej
285333 INFORMACJE: Word 2002 korespondencji seryjnej zdarzeń kod demonstracji
Aby uzyskać więcej informacji zobacz następujące firmy Microsoft Witryny sieci Web Developer Network (MSDN):
Rozwój pakietu Microsoft Office z programu Visual Studio
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489 (office.10) .aspx
(c) Microsoft Corporation 2001, wszelkie prawa zastrzeżone. Składki Maria B. Turner, Microsoft Corporation.

WD2007

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 313193 — ostatni przegląd: 06/23/2011 15:12:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbexpertiseinter kbautomation kbhowtomaster kbmt KB313193 KbMtpl
Opinia