Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Używanie polecenia AT do sporządzania harmonogramu zadań

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL313565
Streszczenie
W systemie Windows 2000 do sporządzania harmonogramu zadań można używać narzędzia Harmonogram zadań z Panelu sterowania. Ponadto do ręcznego sporządzania harmonogramu zadań można używać poleceniaat. W tym artykule opisano, jak używać poleceniaatdo tworzenia i anulowania zaplanowanych zadań.

Omówienie polecenia AT

Poleceniaatmożna użyć, aby zaplanować uruchomienie polecenia, skryptu lub programu w określonym dniu i określonej godzinie. Można go również użyć do wyświetlenia istniejących zaplanowanych zadań.

Aby można było użyć poleceniaat, musi być uruchomiona usługa Harmonogram zadań i użytkownik musi być zalogowany jako członek lokalnej grupy Administratorzy. Jeśli polecenieatzostanie użyte do utworzenia zadań, zadania te trzeba tak skonfigurować, aby były uruchamiane dla tego samego konta użytkownika.

Składnia poleceniaatjest następująca:
at \\nazwa_komputera czas/interactive |/every:data,.../next:data,...polecenie
at \\nazwa_komputera id/delete|/delete/yes
Oto opis poszczególnych parametrów, których można używać z poleceniemat:
 • \\nazwa_komputera: Ten parametr służy do określenia komputera zdalnego. Jeśli zostanie pominięty, zadania będą uruchomione na komputerze lokalnym.
 • czas: Ten parametr służy do określenia czasu rozpoczęcia wykonywania zadania. Czas jest określony jakogodziny:minuty, przy czym używany jest zegar 24-godzinny. Na przykład godzina 0:00 oznacza północ, a godzina 20:30 oznacza godzinę 8:30 po południu.
 • /interactive: Ten parametr zezwala na interakcję zadania z pulpitem użytkownika, który jest zalogowany w momencie uruchomienia zadania.
 • /every: data, ...: Ten parametr służy do zaplanowania uruchamiania zadania w określonym dniu lub dniach tygodnia lub miesiąca, na przykład co piątek lub każdego ósmego dnia miesiąca. Parametrdatanależy określić jako jeden lub więcej dni tygodnia (używając następujących skrótów: M, T, W, Th, F, S, Su) lub jako jeden lub więcej dni miesiąca (używając liczb od 1 do 31). Określając wiele wpisów daty, należy je oddzielić przecinkiem. Jeśli ten parametr zostanie pominięty, zadanie będzie uruchomione bieżącego dnia.
 • /next: data, ...: Ten parametr służy do zaplanowania uruchomienia zadania następnego określonego dnia (na przykład w następny poniedziałek). Parametrdatanależy określić jako jeden lub więcej dni tygodnia (używając następujących skrótów: M, T, W, Th, F, S, Su) lub jako jeden lub więcej dni miesiąca (używając liczb od 1 do 31). Określając wiele wpisów daty, należy je oddzielić przecinkiem. Jeśli ten parametr zostanie pominięty, zadanie będzie uruchomione bieżącego dnia.
 • polecenie: Ten parametr służy do określenia polecenia systemu Windows 2000, programu (pliku .exe lub .com) lub programu wsadowego (pliku .bat lub .cmd), który ma być uruchomiony. Jeśli polecenie wymaga ścieżki jako argumentu, należy użyć ścieżki bezwzględnej (całej ścieżki z literą dysku włącznie). Jeśli polecenie ma być wykonane na komputerze zdalnym, należy użyć ścieżki UNC (\\NazwaSerwera\NazwaUdziału). Jeśli polecenie nie określa pliku wykonywalnego (.exe), trzeba je poprzedzić poleceniemcmd /c, na przykładcmd /c copy C:\*.* C:\temp.
 • id: Ten parametr służy do określenia numeru identyfikacyjnego, który zostaje przypisany zaplanowanemu zadaniu.
 • /delete: Ten parametr służy do anulowania zaplanowanego zadania. Jeśli parametridzostanie pominięty, wszystkie zaplanowane zadania na danym komputerze są anulowane.
 • /yes: Ten parametr służy do wymuszenia odpowiedzi „tak” na wszystkie kwerendy z systemu w przypadku anulowania zaplanowanego zadania. Jeśli zostanie pominięty, użytkownik jest monitowany o potwierdzenie anulowania zadania.

Jak utworzyć zaplanowane zadanie

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić listę aktualnie uruchomionych usług:
  net start
  Jeśli Harmonogram zadań nie jest wyświetlany na tej liście, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net start "task scheduler"
 3. W wierszu polecenia wpisz następujący wiersz (użyj parametrów odpowiednich do danej sytuacji), a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  at \\nazwa_komputera czas/interactive|/every:data,.../next:data,...polecenie

Przykłady:

 • Aby o północy skopiować wszystkie pliki z folderu Dokumenty do folderu Moje, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  at 00:00 cmd /c copy C:\Dokumenty\*.* C:\Moje
 • Aby o godzinie 23:00 każdego dnia roboczego tworzyć kopię zapasową serwera Produkty, utwórz plik wsadowy zawierający polecenia kopii zapasowej (na przykład Backup.bat), wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  at \\produkty 23:00 /every:M,T,W,Th,F backup
 • Aby zaplanować uruchomienie polecenianet shareo godzinie 6:00 na serwerze Handel i przekierowanie wyników do pliku Handel.txt w folderze udostępnionym Raporty na serwerze Korp, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  at \\handel 06:00 cmd /c "net share reports=d:\Dokumenty\raporty >> \\korp\raporty\handel.txt"

Jak anulować zaplanowane zadanie

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić listę aktualnie uruchomionych usług:
  net start
  Jeśli Harmonogram zadań nie jest wyświetlany na tej liście, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net start "task scheduler"
 3. W wierszu polecenia wpisz następujący wiersz (użyj parametrów odpowiednich do danej sytuacji), a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  at \\nazwa_komputera id/delete|/delete/yes

Przykłady:

 • Aby anulować wszystkie zadania, które są zaplanowane na komputerze lokalnym, wpisz polecenieat /delete, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 • Aby anulować zadanie o numerze identyfikacyjnym 8 na komputerze o nazwie Serwer, wpisz polecenieat \\Serwer 8 /delete, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Jak wyświetlić zaplanowane zadania

Aby wyświetlić zadania utworzone przy użyciu poleceniaat, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić listę aktualnie uruchomionych usług:
  net start
  Jeśli Harmonogram zadań nie jest wyświetlany na tej liście, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net start "task scheduler"
 3. W wierszu polecenia wykonaj jeden z następujących kroków:
  • Aby wyświetlić listę zadań utworzonych przy użyciu poleceniaat, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   at \\nazwa_komputera
   lub

  • lubAby wyświetlić określone zaplanowane zadanie, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   at \\nazwa_komputera id

Przykłady:

 • Aby wyświetlić wszystkie zaplanowane zadania na komputerze lokalnym, wpisz polecenieat, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 • Aby wyświetlić wszystkie zaplanowane zadania na komputerze o nazwie „Serwis”, wpisz polecenieat \\serwis, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 • Aby wyświetlić zadanie o numerze identyfikacyjnym 18 na komputerze lokalnym, wpisz polecenieat 18, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Rozwiązywanie problemów

 • Po wpisaniu poleceniaat\\nazwa_komputeraw celu wyświetlenia listy zaplanowanych zadań niektóre (lub wszystkie) z zaplanowanych zadań utworzonych przy użyciu poleceniaat nie są wyświetlane.

  To zachowanie może się pojawić, jeśli po użyciu poleceniaatw celu utworzenia zadania zmodyfikowano zadania w folderze Zaplanowane zadania. Jeśli użyje się poleceniaatdo utworzenia harmonogramu zadania, zadanie jest wyświetlane w folderze Zaplanowane zadania w Panelu sterowania. Zadanie to można obejrzeć i zmodyfikować. Jeśli jednak zmodyfikuje się zadanie, nie będzie można go wyświetlić przy użyciu poleceniaat.

  Aby obejść to zachowanie, wyświetl lub zmodyfikuj zadanie w folderze Zaplanowane zadania w Panelu sterowania.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego zachowania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  220149 AT Tasks Cannot Be Viewed Using the Task Scheduler Tool
 • Po użyciu poleceniaatw celu utworzenia harmonogramu zadania nie zostaje ono uruchomione w określonym dniu lub o określonej godzinie.

  To zachowanie może się pojawić, jeśli występuje jeden z następujących warunków:
  • Składnia polecenia jest niepoprawna:

   Po utworzeniu harmonogramu zadania wpisz polecenieat\\nazwa_komputera, aby potwierdzić, że składnia jest poprawna. Jeśli informacje wyświetlane w oknieWiersz poleceniasą niepoprawne, anuluj zadanie, a następnie utwórz je ponownie.

   lub
  • Zaplanowano zadanie wykonania polecenia, które nie określa pliku .exe.

   Polecenieatnie ładuje automatycznie programucmd(interpretera poleceń) przed wykonywaniem poleceń. Jeśli nie uruchamiasz pliku .exe, na początku polecenia musisz załadować program Cmd.exe, na przykładat cmd /c dir > c:\test.txt.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z poleceniem AT, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
142040 Troubleshooting AT Command Using /k Switch
121562 Applications Started with AT Are Not InteractiveMateriały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak używać polecenia AT w systemie Windows 2000, zobacz Pomoc systemu Windows 2000. Aby to zrobić, kliknij przyciskStart, kliknij poleceniePomoc, kliknij kartęIndeks, a następnie wpisz tekstat, polecenie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pracy z poleceniem AT w systemie Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
103650 Network Connections Made with the AT Command Are Persistent
Właściwości

Identyfikator artykułu: 313565 — ostatni przegląd: 09/19/2003 17:07:00 — zmiana: 2.1

Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowto kbhowtomaster KB313565
Opinia
/html>