Parametry konfiguracji TCP/IP i NBT dla systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

WPROWADZENIE
W tym artykule zdefiniowano wszystkie parametry rejestru używane do konfiguracji sterownika protokołu, Tcpip.sys, który implementuje standardowe protokoły sieciowe TCP/IP.

Implementacja zestawu protokołów TCP/IP dla systemu Windows XP odczytuje wszystkie dane o konfiguracji z rejestru. Te informacje są zapisywane w rejestrze przez narzędzie Sieć w Panelu sterowania jako część procesu instalacji. Niektóre informacje są również dostarczane przez usługę klienta DHCP, jeśli ta usługa jest włączona.

Ta implementacja pakietu protokołów powinna działać poprawnie i wydajnie w większości środowisk, używając jedynie informacji o konfiguracji zbieranych przez usługę DHCP i narzędzie Sieć w Panelu sterowania. Optymalne wartości domyślne dla wszystkich innych parametrów protokołów, które można konfigurować, zostały zakodowane w sterownikach.

Mogą wystąpić pewne nietypowe okoliczności w instalacjach klienta, w których zmiany w określonych wartościach domyślnych są pożądane. Aby rozwiązać te przypadki, można tworzyć opcjonalne parametry rejestru, modyfikujące zachowanie domyślne niektórych części sterowników protokołów.

Ostrzeżenie: Implementacja protokołu TCP/IP dla systemu Windows XP w dużym stopniu dopasowuje się samodzielnie. Zmiana parametrów rejestru bez dokładnego przeanalizowania sytuacji może zmniejszyć wydajność komputera.
Więcej informacji
Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby zmienić te parametry, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie regedit w polu Otwórz.
  2. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  3. Kliknij polecenie Dodaj wartość w menu Edycja, wpisz żądaną wartość, a następnie ustaw typ wartości w obszarze Typ danych.
  4. Kliknij przycisk OK.
  5. Zamknij Edytor rejestru.
  6. Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.
Wszystkie parametry TCP/IP są wartościami rejestru, które znajdują się w jednym z dwóch różnych podkluczy klucza
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Tcpip\Parameters
Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Uwaga: identyfikator karty oznacza kartę sieciową, z którą jest powiązany protokół TCP/IP. Aby ustalić relację między identyfikatorem karty i połączeniem sieciowym, należy sprawdzić klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<ID for Adapter>\Connection
. Wartość Nazwa w tych kluczach to przyjazna nazwa połączenia sieciowego, która jest używana w folderze Połączenia sieciowe. Wartości w tych kluczach są zależne od karty. Parametry, które mają wartość skonfigurowaną przez protokół DHCP i statycznie skonfigurowaną wartość, mogą istnieć lub nie. Ich istnienie zależy od tego, czy komputer lub karta jest konfigurowana przez protokół DHCP i czy są określone statyczne wartości zastępowania. Aby ta zmiana została wprowadzona, należy ponownie uruchomić komputer.

Parametry standardowe, które można konfigurować za pomocą Edytora rejestru

Następujące parametry są instalowane z wartościami domyślnymi przez narzędzie Sieć w Panelu sterowania podczas instalacji składników protokołu TCP/IP. Można je edytować przy użyciu Edytora rejestru.

DatabasePath
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_EXPAND_SZ — ciąg znaków
Zakres prawidłowych wartości: prawidłowa ścieżka pliku systemu Windows NT
Wartość domyślna: %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
Opis: Ten parametr określa ścieżkę standardowych plików internetowej bazy danych (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS). Jest używany przez interfejs Windows Sockets.
ForwardBroadcasts
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)
Wartość domyślna: 0 (fałsz)
Opis: Przesyłanie dalej emisji nie jest obsługiwane. Ten parametr jest ignorowany.
UseZeroBroadcast
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)
Wartość domyślna: 0 (fałsz)
Opis: Jeśli dla tego parametru zostanie ustawiona wartość 1 (prawda), protokół IP będzie używać emisji zerowych (0.0.0.0) zamiast emisji jedynkowych (255.255.255.255). Większość komputerów używa emisji jedynkowych, ale niektóre komputery pochodne od implementacji systemu BSD używają emisji zerowych. Komputery używające różnych emisji nie współpracują ze sobą dobrze w tej samej sieci.

Parametry opcjonalne, które można konfigurować za pomocą Edytora rejestru

Te parametry normalnie nie istnieją w rejestrze. Można je utworzyć w celu zmodyfikowania domyślnego zachowania sterownika protokołu TCP/IP.

ArpAlwaysSourceRoute
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0, 1 (fałsz lub prawda)
Wartość domyślna: 0 (fałsz)
Opis: Ustawienie dla tego parametru wartości 1 wymusza na protokole TCP/IP transmitowanie kwerend ARP przy użyciu routingu źródłowego w sieciach Token Ring. Domyślnie stos najpierw transmituje kwerendy ARP bez użycia routingu źródłowego i ponawia próbę z włączonym routingiem źródłowym, jeśli nie otrzyma odpowiedzi.
ArpUseEtherSNAP
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0, 1 (fałsz lub prawda)
Wartość domyślna: 0 (fałsz)
Opis: Po ustawieniu dla tego parametru wartości 1 protokół TCP/IP transmituje pakiety Ethernet przy użyciu kodowania 802.3 SNAP. Domyślnie stos transmituje pakiety w formacie DIX Ethernet. Zawsze odbierane są oba formaty.
DefaultTTL
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — liczba
sekund/przeskoków
Zakres prawidłowych wartości: 1-255
Wartość domyślna: 128 (w systemie Windows XP)
Opis: Ten parametr określa domyślny zestaw wartości czasu wygaśnięcia (TTL) ustawiony w nagłówku wychodzących pakietów IP. Wartość TTL określa maksymalny czas przebywania pakietu IP w sieci przed osiągnięciem miejsca docelowego. Efektywnie jest to ograniczenie liczby routerów, które pakiet IP może przekroczyć przed jego odrzuceniem.
EnableDeadGWDetect
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0,1 (fałsz, prawda)
Wartość domyślna: 1 (prawda)
Opis: Po ustawieniu wartości tego parametru na 1 protokół TCP używa funkcji wykrywania bramy nieaktywnej. Za pomocą tej funkcji protokół TCP żąda od pakietu IP przełączenia na bramę zapasową, w przypadku gdy segment jest kilkakrotnie transmitowany bez otrzymania odpowiedzi. Bramy zapasowe można zdefiniować w sekcji Zaawansowane okna dialogowego Konfiguracja protokołu TCP/IP w aplecie Sieć w Panelu sterowania.
EnablePMTUBHDetect
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0,1 (fałsz, prawda)
Wartość domyślna: 0 (fałsz)
Opis: Ustawienie dla tego parametru wartości 1 (prawda) powoduje włączenie w protokole TCP prób wykrywania routerów typu „czarna dziura” podczas wykrywania ścieżki maksymalnej jednostki transmisji (MTU). Router typu „czarna dziura” nie zwraca komunikatów ICMP „Miejsce docelowe nieosiągalne”, jeśli wymaga on pofragmentowania datagramu IP z ustawionym bitem „Nie fragmentuj”. Protokół TCP musi otrzymywać te komunikaty podczas wykrywania ścieżek MTU. Jeśli ta funkcja jest włączona, protokół TCP próbuje wysyłać segmenty bez ustawiania bitu „Nie fragmentuj”, w przypadku gdy kilka kolejnych transmisji segmentu pozostanie bez potwierdzenia. Jeśli w wyniku tego segment zostanie potwierdzony, rozmiar MSS zmniejszy się, a bit „Nie fragmentuj” zostanie ustawiony w przyszłych pakietach tego połączenia. Włączenie wykrywania „czarnych dziur” zwiększa maksymalną liczbę ponownych transmisji wykonywanych dla danego segmentu.
EnablePMTUDiscovery
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0,1 (fałsz, prawda)
Wartość domyślna: 1 (prawda)
Opis: Ustawienie dla tego parametru wartości 1 (prawda) powoduje, że protokół TCP próbuje wykryć maksymalną jednostkę transmisji (MTU), czyli rozmiar największego pakietu, dla ścieżki do hosta zdalnego. Przez wykrycie maksymalnej jednostki transmisji ścieżki i ograniczenie segmentów protokołu TCP do tego rozmiaru protokół TCP może wyeliminować fragmentację na routerach znajdujących się na ścieżce, która łączy sieci o różnych maksymalnych jednostkach transmisji. Fragmentacja ma znaczny wpływ na przepustowość protokołu TCP i powoduje zwiększenie ruchu w sieci. Ustawienie dla tego parametru wartości 0 powoduje, że maksymalna jednostka transmisji o wielkości 576 bajtów jest używana w przypadku wszystkich połączeń z komputerami nienależącymi do podsieci lokalnej.
ForwardBufferMemory
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — liczba bajtów
Zakres prawidłowych wartości: jednostka MTU sieciuzasadniona wartość
mniejsza niż 0xFFFFFFFF

Wartość domyślna: 74240 (wystarczająca dla pięćdziesięciu pakietów o rozmiarze 1480 bajtów
i zaokrąglona do wielokrotności 256)
Opis: Ten parametr określa ilość pamięci przydzielanej przez pakiet IP do przechowywania danych pakietu w kolejce pakietów routera. Po zapełnieniu obszaru tego buforu router zaczyna odrzucać pakiety losowo ze swojej kolejki. Długość buforów danych kolejki pakietów jest równa 256 bajtów. Dlatego wartość tego pakietu powinna być wielokrotnością 256. Wiele buforów danych jest łączonych w łańcuch dla większych pakietów. Nagłówek IP pakietu jest przechowywany oddzielnie. Parametr ten jest ignorowany i żadne bufory nie są przydzielane, jeśli router IP nie jest włączony.
IGMPLevel
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — liczba
Zakres prawidłowych wartości: 0,1,2
Wartość domyślna: 2
Opis: Ten parametr określa, w jakim stopniu system obsługuje multiemisję IP i uczestniczy w protokole IGMP (Internet Group Management Protocol). Na poziomie 0 komputer nie udostępnia obsługi multiemisji. Na poziomie 1 komputer może wysyłać tylko pakiety multiemisji IP. Na poziomie 2 komputer może wysyłać pakiety multiemisji IP i w pełni uczestniczyć w protokole IGMP w celu odbierania pakietów multiemisji.
KeepAliveInterval
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — czas w milisekundach
Zakres prawidłowych wartości: 1 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: 1000 (jedna sekunda)
Opis: Ten parametr określa interwał między ponownymi transmisjami sygnalizującymi aktywność jako czas do momentu odebrania odpowiedzi. Po odebraniu odpowiedzi opóźnienie następnej transmisji sygnalizującej aktywność jest ponownie kontrolowane przez wartość KeepAliveTime. Połączenie jest przerywane w przypadku nieodebrania odpowiedzi na kilka kolejnych transmisji, zgodnie z limitem określonym przez parametr TcpMaxDataRetransmissions.
KeepAliveTime
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — czas w milisekundach
Zakres prawidłowych wartości: 1 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: 7 200 000 (dwie godziny)
Opis: Ten parametr określa, jak często protokół TCP próbuje sprawdzić, czy połączenie bezczynne jest wciąż aktywne, wysyłając pakiet sygnalizujący aktywność. Jeśli komputer zdalny jest wciąż dostępny i działa, potwierdza transmisję sygnalizującą aktywność. Domyślnie pakiety sygnalizujące aktywność nie są wysyłane. Ta funkcja może zostać włączona w połączeniu przez program.
MTU
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_DWORD — liczba
Zakres prawidłowych wartości: 68 - maksymalna jednostka transmisji (MTU) danej sieci
Wartość domyślna: 0xFFFFFFFF
Opis: Ten parametr zastępuje domyślną wartość maksymalnej jednostki transmisji (MTU) dla interfejsu sieciowego. Jednostka MTU jest maksymalnym rozmiarem pakietu (podanym w bajtach), którego transport jest przesyłany przez daną sieć. Rozmiar uwzględnia nagłówek transportu. Datagram IP może obejmować kilka pakietów. Podanie wartości większej niż domyślna dla danej sieci spowoduje wykorzystanie przez transport domyślnej wartości MTU sieci. Podanie wartości mniejszej niż 68 spowoduje wykorzystanie przez transport jednostki MTU równej 68.
NumForwardPackets
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — liczba
Zakres prawidłowych wartości: 1 - uzasadniona wartość
mniejsza niż 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: 50
Opis: Ten parametr określa liczbę nagłówków pakietów IP przydzielonych kolejce pakietów routera. Gdy wszystkie nagłówki są w użyciu, router zaczyna losowo odrzucać pakiety z kolejki. Wartość ta powinna być co najmniej równa ilorazowi wartości ForwardBufferMemory i maksymalnego rozmiaru danych IP dla sieci podłączonych do routera. Wartość ta nie może być większa niż iloraz wartości ForwardBufferMemory i liczby 256, ponieważ co najmniej 256 bajtów pamięci buforu przesyłania jest dalej używanych na potrzeby każdego pakietu. Optymalna liczba przesyłanych pakietów dla danego rozmiaru buforu ForwardBufferMemory jest zależna od typu ruchu w sieci i jest wartością z zakresu wyznaczonego przez dwie powyższe wartości graniczne. Parametr ten jest ignorowany i żadne nagłówki nie są przydzielane, jeśli router nie jest włączony.
TcpMaxConnectRetransmissions
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — liczba
Zakres prawidłowych wartości: 0 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: 2
Opis: Ten parametr określa, ile razy protokół TCP ponownie transmituje żądanie połączenia (SYN) przed zaniechaniem dalszych prób. Limit czasu ponownych transmisji jest podwajany przy każdej kolejnej transmisji w przypadku danej próby połączenia. Początkowy limit czasu wynosi trzy sekundy.
TcpMaxDataRetransmissions
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — liczba
Zakres prawidłowych wartości: 0 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: 5
Opis: Ten parametr określa, ile razy protokół TCP ponownie transmituje pojedynczy segment danych (segment niełączący) przed zaniechaniem dalszych prób. Limit czasu ponownych transmisji jest podwajany przy każdej kolejnej transmisji w przypadku danego połączenia i jest resetowany przy wznawianiu odpowiedzi. Podstawowy limit czasu jest określany dynamicznie przez pomiar czasu błądzenia dla połączenia.
TcpNumConnections
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — liczba
Zakres prawidłowych wartości: 0 - 0xfffffe
Wartość domyślna: 0xfffffe
Opis: Ten parametr ogranicza liczbę połączeń, które protokół TCP może mieć jednocześnie otwarte.
TcpTimedWaitDelay
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — czas w sekundach
Zakres prawidłowych wartości: 30–300 (w notacji dziesiętnej)
Wartość domyślna: 0x78 (120 w notacji dziesiętnej)
Opis: Ten parametr określa, jak długo połączenie pozostaje w stanie CZAS_OCZEKIWANIA podczas zamykania. W czasie gdy połączenie jest w stanie CZAS_OCZEKIWANIA, nie można ponownie użyć pary gniazd. Ten stan jest znany również jako stan „2MSL”. Zgodnie ze specyfikacją RFC793 ta wartość powinna być dwukrotnym maksymalnym czasem istnienia segmentu w sieci. Zobacz specyfikację RFC793, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga: W systemie Microsoft Windows 2000 wartość domyślna wynosi 240 sekundy. W systemach Windows XP i Microsoft Windows Server 2003 wartość domyślna dla stosu IPv4 została zmieniona na 120 sekund w celu zwiększenia wydajności. Wartość domyślna dla stosu IPv6 wynosi 240 sekundy.
TcpUseRFC1122UrgentPointer
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0,1 (fałsz, prawda)
Wartość domyślna: 0 (fałsz)
Opis: Ten parametr określa, czy w przypadku pilnych danych protokół TCP używa specyfikacji RFC 1122 czy trybu używanego przez komputery z systemami pochodnymi BSD. Te dwa mechanizmy inaczej interpretują wskaźnik pilności w nagłówku TCP oraz długość pilnych danych. Nie są one wymienne. Domyślnie system Windows XP stosuje tryb BSD.
TcpWindowSize
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — liczba bajtów
Zakres prawidłowych wartości: 0 — 0xFFFF
Wartość domyślna: mniejsza z wartości 0xFFFF
— lub —
(większa z wartości: czterokrotny maksymalny rozmiar danych TCP w sieci
— lub —
wartość 8192 zaokrąglona w górę do parzystej wielokrotności rozmiaru danych TCP w sieci).
Wartość domyślna dla karty Ethernet to 8760.
Opis: Ten parametr określa maksymalny rozmiar okna odbioru TCP dopuszczany przez komputer. Okno odbioru określa liczbę bajtów, które może przesłać nadawca bez odebrania potwierdzenia. Większe okna odbioru poprawiają wydajność w sieciach o wysokiej wartości (opóźnienie * szerokość pasma). Najwyższą efektywność zapewnia okno odbioru będące parzystą wielokrotnością maksymalnego rozmiaru segmentu (MSS) TCP.

Parametry, które można skonfigurować we właściwościach połączenia sieciowego

Następujące parametry są tworzone i modyfikowane automatycznie przez interfejs właściwości połączenia w wyniku podania informacji przez użytkownika. Nie ma konieczności ich bezpośredniego konfigurowania w rejestrze.

DefaultGateway
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_MULTI_SZ — lista adresów IP w zapisie kropkowo-cyfrowym
Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych adresów IP
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa listę bram używanych do rozsyłania pakietów, których miejscem docelowym nie jest podsieć zawierająca dany komputer i dla których nie istnieje ściślej określona trasa. Ten parametr zastępuje parametr DhcpDefaultGateway.
Domain
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_SZ — ciąg znaków
Zakres prawidłowych wartości: dowolna prawidłowa nazwa domeny DNS
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa nazwę domeny DNS komputera. Jest używany przez interfejs Windows Sockets.
EnableDhcp
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)
Wartość domyślna: 0 (fałsz)
Opis: Jeśli dla tego parametru jest ustawiona wartość 1 (prawda), usługa klienta DHCP będzie próbowała skonfigurować pierwszy interfejs IP na karcie przy użyciu protokołu DHCP.
Hostname
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_SZ — ciąg znaków
Zakres prawidłowych wartości: dowolna prawidłowa nazwa hosta DNS
Wartość domyślna: Nazwa komputera
Opis: Ten parametr określa nazwę hosta DNS komputera zwracaną przez polecenie hostname.
IPAddress
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_MULTI_SZ — lista adresów IP w zapisie kropkowo-cyfrowym
Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych adresów IP
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa adresy IP interfejsów IP do powiązania z kartą. Jeśli pierwszym adresem na liście jest 0.0.0.0, podstawowy interfejs na karcie zostanie skonfigurowany z protokołu DHCP. Komputer, który ma więcej interfejsów IP niż jeden dla jednej karty, nazywany jest systemem „logicznie wieloadresowym”. Parametr SubnetMask musi zawierać prawidłową wartość maski podsieci dla każdego adresu IP określonego w tym parametrze.
IPEnableRouter
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)
Wartość domyślna: 0 (fałsz)
Opis: Ustawienie dla tego parametru wartości 1 (prawda) powoduje, że komputer rozsyła pakiety IP między sieciami, z którymi jest połączony.
NameServer
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_SZ — rozdzielana spacjami lista adresów IP w zapisie kropkowo-cyfrowym
Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych adresów IP
Wartość domyślna: brak (pusta)
Opis: Ten parametr określa serwery nazw DNS, do których interfejs Windows Sockets ma wysyłać kwerendy w celu rozpoznania nazw.
SearchList
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_SZ — rozdzielana lista sufiksów nazw domen DNS
Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych sufiksów nazw domen DNS
Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych sufiksów nazw domen DNS
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa listę sufiksów nazw domen dołączanych do nazwy, która ma być rozpoznana przez system DNS, w przypadku gdy nie powiedzie się rozpoznawanie nazwy niekwalifikowanej. Domyślnie dołączana jest jedynie wartość parametru Domain. Ten parametr jest używany przez interfejs Windows Sockets.
SubnetMask
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_MULTI_SZ — lista adresów IP w zapisie kropkowo-cyfrowym
Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych adresów IP
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa maskę podsieci używaną z interfejsami IP powiązanymi z kartą. Jeśli pierwszą maską na liście jest 0.0.0.0, interfejs podstawowy karty zostanie skonfigurowany przez protokół DHCP. Parametr SubnetMask musi zawierać prawidłową wartość maski podsieci dla każdego adresu IP określonego w tym parametrze.

Parametry, których nie można konfigurować

Następujące parametry są tworzone i używane wewnętrznie przed składniki TCP/IP. Nigdy nie należy ich modyfikować przy użyciu Edytora rejestru. Podano je tylko w celach informacyjnych.

DhcpDefaultGateway
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_MULTI_SZ — lista adresów IP w zapisie kropkowo-cyfrowym
Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych adresów IP
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa listę domyślnych bram używanych do rozsyłania pakietów, których miejscem docelowym nie jest podsieć zawierająca dany komputer i dla których nie istnieje ściślej określona trasa. Ten parametr jest zapisywany przez usługę klienta DHCP, jeśli jest włączona. Jest on zastępowany prawidłową wartością parametru DefaultGateway.
DhcpIPAddress
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_SZ — adres IP w zapisie kropkowo-cyfrowym
Zakres prawidłowych wartości: dowolny prawidłowy adres IP
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa adres IP konfigurowany przez protokół DHCP dla interfejsu. Jeśli pierwsza wartość w parametrze IPAddress jest inna niż 0.0.0.0, zastępuje ona ten parametr.
DhcpNameServer
Klucz: Tcpip\Parameters
Typ wartości: REG_SZ — rozdzielana spacjami lista adresów IP w zapisie kropkowo-cyfrowym
Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych adresów IP
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa serwery nazw DNS, do których interfejs Windows Sockets ma wysyłać kwerendy w celu rozpoznania nazw. Jest zapisywany przez usługę klienta DHCP, jeśli jest włączona. Parametr NameServer zastępuje ten parametr.
DhcpServer
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_SZ — adres IP w zapisie kropkowo-cyfrowym
Zakres prawidłowych wartości: dowolny prawidłowy adres IP
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa adres IP serwera DHCP, który udzielił dzierżawy adresu IP określonego w parametrze DhcpIPAddress.
DhcpSubnetMask
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_SZ — maska podsieci IP w zapisie kropkowo-cyfrowym
Zakres prawidłowych wartości: Dowolna maska podsieci prawidłowa dla skonfigurowanego adresu IP
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa maskę podsieci skonfigurowaną przez protokół DHCP dla adresu określonego w parametrze DhcpIPAddress.
IPInterfaceContext
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_DWORD
Zakres prawidłowych wartości: 0 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr jest zapisywany przez sterownik TCP/IP do używania przez usługę klienta DHCP.
Lease
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_DWORD — czas w sekundach
Zakres prawidłowych wartości: 1 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr jest używany przez usługę klienta DHCP do przechowywania czasu (w sekundach) ważności dzierżawy adresu IP dla danej karty.
LeaseObtainedTime
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_DWORD — czas bezwzględny, jaki upłynął od północy 01-01-70, podany w sekundach
Zakres prawidłowych wartości: 1 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr jest używany przez usługę klienta DHCP do przechowywania czasu określającego moment uzyskania dzierżawy adresu IP dla danej karty.
LeaseTerminatesTime
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_DWORD — czas bezwzględny, jaki upłynął od północy 01-01-70, podany w sekundach
Zakres prawidłowych wartości: 1 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr jest używany przez usługę klienta DHCP do przechowywania czasu określającego moment wygaśnięcia dzierżawy adresu IP dla danej karty.
LLInterface
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_SZ — nazwa urządzenia NT
Zakres prawidłowych wartości: prawidłowa nazwa urządzenia NT
Wartość domyślna: pusty ciąg (pusta)
Opis: Ten parametr jest używany w celu powiązania protokołu IP z innym protokołem warstwy łącza niż wbudowany moduł ARP. Wartość tego parametru jest nazwą urządzenia opartego na systemie Windows NT, z którym powinien zostać powiązany protokół IP. Ten parametr jest używany na przykład w połączeniu ze składnikiem RAS.
T1
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_DWORD — czas bezwzględny, jaki upłynął od północy 01-01-70, podany w sekundach
Zakres prawidłowych wartości: 1 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr jest używany przez usługę klienta DHCP do przechowywania czasu określającego moment, w którym usługa spróbuje po raz pierwszy odnowić dzierżawę adresu IP dla karty. W celu odnowienia dzierżawy usługa kontaktuje się z serwerem, który udzielił dzierżawy.
T2
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty
Typ wartości: REG_DWORD — czas bezwzględny, jaki upłynął od północy 01-01-70, podany w sekundach
Zakres prawidłowych wartości: 1 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr jest używany przez usługę klienta DHCP do przechowywania czasu określającego moment, w którym usługa spróbuje odnowić dzierżawę adresu IP dla karty. W celu odnowienia dzierżawy usługa generuje żądanie odnowienia. Czas T2 powinien być osiągany, tylko w przypadku gdy usługa nie może odnowić dzierżawy z oryginalnym serwerem.

NBT

Wszystkie parametry NBT są wartościami rejestru, które znajdują się w jednym z dwóch różnych podkluczy klucza
HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parameters
Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_identyfikator karty
, gdzie identyfikator karty reprezentuje kartę sieciową, z którą powiązany jest protokół NBT. Relację między identyfikatorem karty a połączeniem sieciowym można ustalić, sprawdzając klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\identyfikator karty\Connection. Nazwa wartości w tych kluczach to nazwa używana dla połączenia sieciowego w folderze Połączenia sieciowe. Wartości w tych kluczach są zależne od karty. Jeśli komputer jest konfigurowany za pośrednictwem protokołu DHCP, zmiana w tych parametrach zaczyna obowiązywać po wykonaniu polecenia ipconfig /renew w powłoce poleceń. W przeciwnym razie, aby jakakolwiek zmiana w tych parametrach zaczęła obowiązywać, trzeba ponownie uruchomić komputer.

Parametry standardowe, które można skonfigurować przy użyciu Edytora rejestru

Następujące parametry są instalowane z wartościami domyślnymi przez narzędzie Sieć w Panelu sterowania podczas instalacji składników protokołu TCP/IP. Można je modyfikować przy użyciu Edytora rejestru (Regedit.exe).

BcastNameQueryCount
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — liczba
Zakres prawidłowych wartości: od 1 do 0xFFFF
Wartość domyślna: 3
Opis: Ta wartość określa, ile razy protokół NetBT emituje kwerendę dotyczącą danej nazwy bez odebrania odpowiedzi.
BcastQueryTimeout
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — czas w milisekundach
Zakres prawidłowych wartości: od 100 do 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: 0x2ee (750 w notacji dziesiętnej)
Opis: Ta wartość określa interwał między kolejnymi emisjami kwerend nazw dotyczących tej samej nazwy.
CacheTimeout
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — czas w milisekundach
Zakres prawidłowych wartości: od 60000 do 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: 0x927c0 (600000 milisekund = 10 minut)
Opis: Ta wartość określa interwał buforowania nazw w tabeli nazw zdalnych.
NameServerPort
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — numer portu UDP
Zakres prawidłowych wartości: 0 — 0xFFFF
Wartość domyślna: 0x89
Opis: Ten parametr określa numer portu docelowego, do którego protokół NetBT wysyła pakiety związane z usługą nazw, takie jak kwerendy nazw i rejestracje nazw w usłudze WINS. Usługa Microsoft WINS nasłuchuje na porcie 0x89. Serwery nazw NetBIOS innych producentów mogą nasłuchiwać na innych portach.
NameSrvQueryCount
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — liczba
Zakres prawidłowych wartości: 0 — 0xFFFF
Wartość domyślna: 3
Opis: Ta wartość określa, ile razy protokół NetBT wysyła do serwera WINS kwerendę dotyczącą danej nazwy bez odebrania odpowiedzi.
NameSrvQueryTimeout
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — czas w milisekundach
Zakres prawidłowych wartości: 100 - 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: 1500 (1,5 sekundy)
Opis: Ta wartość określa interwał między kolejnymi kwerendami nazw wysłanymi do usługi WINS, dotyczącymi danej nazwy.
SessionKeepAlive
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — czas w milisekundach
Zakres prawidłowych wartości: 60 000 - 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: 3 600 000 (1 godzina)
Opis: Ta wartość określa interwał między transmisjami sygnalizującymi aktywność w czasie sesji. Ustawienie wartości 0xFFFFFFF powoduje wyłączenie sygnalizowania aktywności.
Size/Small/Medium/Large
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD
Zakres prawidłowych wartości: 1, 2, 3 (mały, średni, duży)
Wartość domyślna: 1 (mały)
Opis: Ta wartość określa rozmiar tabel nazw używanych do przechowywania nazw lokalnych i zdalnych. Zazwyczaj odpowiednią wartością jest Mały. Jeśli komputer działa jako serwer nazw proxy, automatycznie ustawiana jest wartość Duży, aby zwiększyć rozmiar tabeli mieszania buforu nazw. Pakiety tabeli mieszania mają następujące rozmiary: Duży: 256 Średni: 128 Mały: 16

Parametry opcjonalne, które można skonfigurować przy użyciu Edytora rejestru

Te parametry zazwyczaj nie istnieją w rejestrze. Można je utworzyć w celu zmodyfikowania domyślnego zachowania sterownika protokołu NetBT.

BroadcastAddress
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — czterobajtowy adres IP, zakodowany przy użyciu konwencji Little-Endian
Zakres prawidłowych wartości: 0 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: adres emisji jedynkowych dla każdej sieci.
Opis: Tego parametru można użyć, aby wymusić używanie przez protokół NetBT określonego adresu dla wszystkich pakietów emisji związanych z nazwami. Domyślnie protokół NetBT używa adresu emisji jedynkowej, odpowiedniego dla każdej sieci (czyli dla sieci 11.101.0.0 z maską podsieci 255.255.0.0 adres emisji podsieci powinien mieć postać 11.101.255.255). Ten parametr zostałby ustawiony na przykład wtedy, gdyby sieć używała adresu emisji zerowych (ustawianych przy użyciu parametru UseZeroBroadcast protokołu TCP/IP). W przypadku powyższego przykładu odpowiedni adres emisji podsieci miałby wtedy postać 11.101.0.0. Dla tego parametru zostałaby ustawiona wartość 0x0b650000. Ten parametr jest globalny i jest używany we wszystkich podsieciach, z którymi powiązany jest protokół NetBT.
EnableProxy
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)
Wartość domyślna: 0 (fałsz)
Opis: Jeśli dla tego parametru ustawiona jest wartość 1 (prawda), komputer działa jako serwer nazw proxy dla sieci, z którymi jest powiązany protokół NBT. Serwer nazw proxy odpowiada na kwerendy emisji dotyczące nazw rozpoznawanych przez usługę WINS. Serwer nazw proxy pozwala sieci implementacji węzłów B na łączenie się z serwerami w innych podsieciach zarejestrowanych przy użyciu usługi WINS.
EnableProxyRegCheck
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)
Wartość domyślna: 0 (fałsz)
Opis: Jeśli dla tego parametru ustawiona jest wartość 1 (prawda), serwer nazw proxy wysyła negatywną odpowiedź na emisję rejestracji nazwy w przypadku, gdy nazwa została już zarejestrowana przy użyciu usługi WINS lub znajduje się w lokalnym buforze nazw serwera proxy i odpowiada jej inny adres IP. Niebezpieczeństwo związane z włączeniem tej funkcji polega na tym, że uniemożliwia ona komputerowi zmianę adresu IP, dopóki usługa WINS ma zarejestrowane mapowanie danej nazwy. Z tego powodu ta funkcja jest domyślnie wyłączona.
InitialRefreshT.O.
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — czas w milisekundach
Zakres prawidłowych wartości: 960000 - 0xFFFFFFF
Wartość domyślna: 960000 (16 minut)
Opis: Ten parametr określa początkowy limit czasu aktualizowania, używany przez protokół NBT podczas rejestracji nazw. Protokół NBT próbuje skontaktować się z serwerami WINS w czasie trwającym 1/8 tego interwału podczas pierwszej rejestracji nazw. Gdy odbiera pomyślną odpowiedź rejestracji, odpowiedź ta zawiera nowy interwał do użycia.
LmhostsTimeout
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — czas w milisekundach
Zakres prawidłowych wartości: 1000 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: 6000 (6 sekundy)
Opis: Ten parametr określa wartość limitu czasu dla kwerend nazw LMHOSTS i DNS. Czasomierz ma granulację wartości limitu czasu. Dlatego rzeczywisty limit czasu może być dwukrotnie większy od tej wartości.
MaxDgramBuffering
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD - liczba bajtów
Zakres prawidłowych wartości: 0 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: 0x20000 (128 KB)
Opis: Ten parametr określa maksymalną ilość pamięci, przydzielaną dynamicznie przez protokół NetBT dla wszystkich zaległych transmisji datagramów. Po osiągnięciu tego limitu dodatkowe transmisje będą niemożliwe z powodu niewystarczającej ilości dostępnych zasobów.
NodeType
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — liczba
Zakres prawidłowych wartości: 1, 2, 4, 8 (węzły B, węzły P, węzły M, węzły H)
Wartość domyślna: 1 lub 8 na podstawie konfiguracji serwera WINS
Opis: Ten parametr określa, jakich metod używa protokół NetBT do rejestracji i rozpoznawania nazw. Komputer węzłów B używa emisji. Komputer węzłów P używa tylko kwerend nazw PPP na serwerze nazw (WINS). Komputer węzłów M najpierw emituje, a następnie wysyła kwerendę do serwera nazw. Komputer węzłów H najpierw wysyła kwerendę do serwera nazw, a następnie ją emituje. Rozpoznawanie LMHOSTS lub DNS korzysta z tych metod. Jeśli ten klucz istnieje, zastępuje klucz DhcpNodeType. W przypadku gdy nie ma żadnego z tych kluczy, komputer korzysta domyślnie z węzła B, jeśli w sieci nie ma skonfigurowanych serwerów WINS. Komputer korzysta domyślnie z węzła H, jeśli skonfigurowano przynajmniej jeden serwer WINS.
RandomAdapter
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)
Wartość domyślna: 0 (fałsz)
Opis: Ten parametr dotyczy tylko hosta wieloadresowego. Jeśli ustawiona jest dla niego wartość 1 (prawda), protokół NetBT losowo wybiera adres IP do umieszczenia w odpowiedzi na kwerendę nazwy od wszystkich powiązanych z nim interfejsów. Często odpowiedź zawiera adres interfejsu, do którego dotarła kwerenda. Ta funkcja byłaby używana przez serwer z dwoma interfejsami w tej samej sieci w celu zrównoważenia obciążenia.
RefreshOpCode
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — liczba
Zakres prawidłowych wartości: 8, 9
Wartość domyślna: 8
Opis: Ten parametr wymusza używanie przez protokół NetBT określonego kodu operacji w pakietach aktualizowania nazw. Specyfikacja protokołu NetBT jest w tym względzie niejednoznaczna. Mimo że wartość domyślna 8, używana przez implementacje firmy Microsoft, zdaje się wartością zamierzoną, niektóre inne implementacje, takie jak implementacje firmy Ungermann-Bass, używają wartości 9. Aby dwie implementacje mogły współdziałać, muszą używać tego samego kodu operacji.
SingleResponse
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)
Wartość domyślna: 0 (fałsz)
Opis: Ten parametr dotyczy tylko hosta wieloadresowego. Jeśli ustawiona jest dla niego wartość 1 (prawda), protokół NBT w odpowiedzi na kwerendy nazw podaje tylko adres IP z jednego z powiązanych z nim interfejsów. Domyślnie są uwzględniane adresy wszystkich powiązanych interfejsów.
WinsDownTimeout
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — czas w milisekundach
Zakres prawidłowych wartości: 1000 — 0xFFFFFFFF
Wartość domyślna: 15 000 (15 sekundy)
Opis: Ten parametr określa czas, przez jaki protokół NBT czeka, zanim podejmie ponowną próbę użycia usługi WINS po niepowodzeniu kontaktu z dowolnym serwerem WINS. Ta funkcja zezwala komputerom tymczasowo odłączonym od sieci wykonanie rozruchu bez czekania na przekroczenie limitu czasu w przypadku każdej rejestracji lub kwerendy dotyczącej nazwy WINS.

Parametry, które można skonfigurować we właściwościach połączenia

Następujące parametry można ustawić, konfigurując właściwości połączenia w folderze Połączenia sieciowe. Nie ma konieczności ich bezpośredniego konfigurowania.

EnableDns
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)
Wartość domyślna: 0 (fałsz)
Opis: Jeśli dla tego parametru ustawiona jest wartość 1 (prawda), protokół NBT wysyła kwerendy do serwera DNS w przypadku nazw, których nie można rozpoznać przy użyciu usługi WINS, emisji ani pliku LMHOSTS.
EnableLmhosts
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — wartość logiczna
Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)
Wartość domyślna: 1 (prawda)
Opis: Jeśli dla tego parametru ustawiona jest wartość 1 (prawda), protokół NBT przeszukuje plik LMHOSTS w przypadku nazw, których nie można rozpoznać przy użyciu usługi WINS ani emisji. Domyślnie nie ma katalogu bazy danych pliku LMHOSTS (określonego w lokalizacji Tcpip\Parameters\DatabasePath). Dlatego NBT nie podejmuje żadnych czynności. Ta wartość jest zapisywana przez skonfigurowanie zaawansowanych właściwości protokołu TCP/IP w aplecie Sieć w Panelu sterowania.
NameServer
Klucz: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_identyfikator karty
Typ wartości: REG_SZ — adres IP w zapisie kropkowo-cyfrowym (np. 11.101.1.200)
Zakres prawidłowych wartości: dowolny prawidłowy adres IP
Wartość domyślna: pusta (brak adresu)
Opis: Ten parametr określa adres IP podstawowego serwera WINS. Jeśli ten parametr zawiera prawidłową wartość, zastępuje parametr DHCP o tej samej nazwie.
NameServerBackup
Klucz: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_identyfikator karty
Typ wartości: REG_SZ — adres IP w zapisie kropkowo-cyfrowym (np. 11.101.1.200)
Zakres prawidłowych wartości: dowolny prawidłowy adres IP
Wartość domyślna: pusta (brak adresu)
Opis: Ten parametr określa adres IP zapasowego serwera WINS. Jeśli ten parametr zawiera prawidłową wartość, zastępuje parametr DHCP o tej samej nazwie.
ScopeId
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_SZ — ciąg znaków
Zakres prawidłowych wartości: dowolna prawidłowa nazwa domeny DNS, składająca się z dwóch części oddzielonych kropką, lub znak „*”.
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa zakres nazwy NetBIOS dla węzła. Ta wartość nie może rozpoczynać się od kropki. Jeśli ten parametr zawiera prawidłową wartość, zastępuje parametr DHCP o tej samej nazwie. Wartość pusta (pusty ciąg) jest ignorowana. Ustawienie dla tego parametru wartości „*” wskazuje zakres zerowy i powoduje zastąpienie parametru DHCP.

Parametry, których nie można konfigurować

Następujące parametry są tworzone i używane wewnętrznie przed składniki NetBT. Nigdy nie należy ich modyfikować przy użyciu Edytora rejestru. Podano je tylko w celach informacyjnych.

DhcpNameServer
Klucz: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_identyfikator karty
Typ wartości: REG_SZ — adres IP w zapisie kropkowo-cyfrowym (np. 11.101.1.200)
Zakres prawidłowych wartości: dowolny prawidłowy adres IP
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa adres IP podstawowego serwera WINS. Jest zapisywany przez usługę klienta DHCP, jeśli jest włączona. Prawidłowa wartość NameServer zastępuje ten parametr.
DhcpNameServerBackup
Klucz: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_identyfikator karty
Typ wartości: REG_SZ — adres IP w zapisie kropkowo-cyfrowym (np. 11.101.1.200)
Zakres prawidłowych wartości: dowolny prawidłowy adres IP
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa adres IP zapasowego serwera WINS. Jest zapisywany przez usługę klienta DHCP, jeśli jest włączona. Prawidłowa wartość BackupNameServer zastępuje ten parametr.
DhcpNodeType
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD — liczba
Zakres prawidłowych wartości: 1 - 8
Wartość domyślna: 1
Opis: Ten parametr określa typ węzła NBT. Jest zapisywany przez usługę klienta DHCP, jeśli jest włączona. Prawidłowa wartość NodeType zastępuje ten parametr. Aby zapoznać się z pełnym opisem, zobacz opis parametru NodeType.
DhcpScopeId
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_SZ — ciąg znaków
Zakres prawidłowych wartości: ciąg nazwy rozdzielany kropką, na przykład „microsoft.com”
Wartość domyślna: Brak
Opis: Ten parametr określa zakres nazwy NetBIOS dla węzła. Jest zapisywany przez usługę klienta DHCP, jeśli jest włączona. Ta wartość nie może rozpoczynać się od kropki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis parametru ScopeId.
NbProvider
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_SZ — ciąg znaków
Zakres prawidłowych wartości: _tcp
Wartość domyślna: _tcp
Opis: Ten parametr jest używany wewnętrznie przez składnik RPC. Wartości domyślnej nie należy zmieniać.
TransportBindName
Klucz: Netbt\Parameters
Typ wartości: REG_SZ — ciąg znaków
Zakres prawidłowych wartości: nie dotyczy
Wartość domyślna: \Device\
Opis: Ten parametr służy do użytku wewnętrznego w czasie opracowywania produktu. Wartości domyślnej nie należy zmieniać.
prodnt tcp ip ntfaqipr kbfaqw2knet
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314053 — ostatni przegląd: 01/23/2007 17:40:19 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbsyssettings kbregistry kbenv kbinfo kbnetwork KB314053
Opinia