W systemie Windows XP jest zwracany komunikat o błędzie „Stop error code 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano kilka przyczyn i metod rozwiązywania problemu dotyczącego komunikatu o błędzie „Stop: 0x0000000A”, który może zostać zwrócony podczas instalacji systemu Windows XP lub po jej zakończeniu. Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników zaawansowanych.
Symptomy
Podczas instalacji systemu Windows XP lub po jej zakończeniu może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie Stop:
Stop: 0x0000000A (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Podstawą adresu x jest parametr xnazwa pliku
W tym komunikacie o błędzie Stop każdy parametr to liczba szesnastkowa o określonym znaczeniu:
 • Parametr 1 — Adres, pod który zgłoszono niepoprawne odwołanie.
 • Parametr 2 — Poziom IRQL wymagany w celu uzyskania dostępu do pamięci.
 • Parametr 3 — Typ dostępu, gdzie 0 to operacja odczytu, a 1 to operacja zapisu.
 • Parametr 4 — Adres instrukcji odwołującej się do pamięci w parametrze 1.
Na przykład:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Podstawą adresu 8000f67c jest parametr 80001000 — hal.dll
Przyczyna
Ten komunikat o błędzie Stop zazwyczaj jest wyświetlany podczas instalacji, gdy w trybie jądra podjęto próbę skorzystania z pamięci stronicowalnej na zbyt wysokim poziomie przetwarzania żądań wewnętrznych (IRQL). Zazwyczaj ten błąd występuje wówczas, gdy sterownik używa niepoprawnego adresu w pamięci. Inne możliwe przyczyny tego błędu to niezgodny sterownik urządzenia, ogólny problem ze sprzętem lub niezgodne oprogramowanie.
Rozwiązanie
W przypadku wyświetlenia tego komunikatu o błędzie Stop najpierw należy spróbować rozwiązać problem przy użyciu narzędzia Raportowanie błędów systemu Windows, które jest automatycznie otwierane po wystąpieniu błędu. Narzędzie do raportowania wysyła raport o błędach do firmy Microsoft i natychmiast zwraca użytkownikowi informację o poprawce lub obejściu problemu. Jeśli nie ma dostępnych poprawek ani obejść problemu albo jeśli zaproponowana poprawka lub obejście nie rozwiązały problemu, należy użyć metod przedstawionych w sekcji „Zaawansowane rozwiązywanie problemów”.
ZAAWANSOWANE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Ta sekcja składa się z dwóch podsekcji dotyczących zaawansowanego rozwiązywania problemów:
 • Jeśli błąd występuje podczas instalacji, należy przejść do sekcji „Błąd występuje podczas instalacji systemu Windows XP”.
 • Jeśli błąd występuje, gdy system Windows XP jest już zainstalowany, należy przejść do sekcji „Błąd występuje, gdy system Windows XP jest już zainstalowany”.
Wykonanie tych czynności może być łatwiejsze, jeśli wcześniej artykuł zostanie wydrukowany.
Błąd występuje podczas instalacji systemu Windows XP
Jeśli komunikat o błędzie Stop: 0x0000000A został zwrócony podczas instalacji systemu Windows XP, może to oznaczać problem ze składnikami sprzętowymi zainstalowanymi w komputerze. Najpierw należy sprawdzić, czy sprzęt jest zgodny z systemem Windows XP, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi za pomocą łącza w sekcji „Sprawdzanie zgodności sprzętu”. Jeśli sprzęt jest zgodny, należy wykonać procedury rozwiązywania problemów ze składnikami sprzętowymi przedstawione w sekcji „Wyszukiwanie innych problemów ze sprzętem w przypadku zgodności sprzętu”.

Sprawdzanie zgodności sprzętu

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących możliwych niezgodności oprogramowania i sprzętu, zobacz temat „Sprawdzanie zgodności systemu” na instalacyjnym dysku CD lub DVD systemu Windows XP.

Wyszukiwanie innych problemów ze sprzętem w przypadku zgodności sprzętu

W tej sekcji przedstawiono siedem metod rozwiązania problemu przez sprawdzenie sprzętu pod kątem potencjalnych problemów.

Ostrzeżenie W tym artykule przedstawiono procedury, które mogą wymagać wprowadzenia zmian w ustawieniach systemu BIOS lub CMOS albo wprowadzenia fizycznych zmian w sprzęcie komputera. Nieprawidłowe modyfikacje w systemie BIOS komputera mogą być przyczyną poważnych problemów. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych przez modyfikacje w systemie BIOS będzie możliwe. Użytkownik dokonuje zmian ustawień systemu BIOS na własną odpowiedzialność. Jeśli potrzebna jest pomoc w zakresie wykonania tych czynności, należy skontaktować się z producentem sprzętu. Wprowadzenie zmian sprzętu lub systemu BIOS komputera może być przyczyną utraty gwarancji. Jeśli użytkownik nie chce wprowadzać zmian w sprzęcie komputera, powinien przekazać komputer do centrum naprawczego.

Wymaganie wstępne

Użytkownik musi mieć dostęp do instalacyjnego dysku CD lub DVD systemu Windows XP. Podczas wykonywania poniższych procedur instalacyjny dysk CD lub DVD systemu Windows XP będzie potrzebny do uruchomienia komputera.

Sugerowane materiały

Przed rozpoczęciem wykonywania tych kroków rozwiązywania problemów warto przygotować następujące materiały do przejrzenia w razie potrzeby:
 • Dokumentacja pomocy dla wszelkich dodanych kart, urządzeń i sprzętu
 • Informacje kontaktowe dotyczące producentów wszelkich dodanych kart, urządzeń i sprzętu

Metoda 1. Określenie warstwy abstrakcji sprzętu (HAL)

Tej metody rozwiązania problemu z komunikatem o błędzie Stop należy użyć jako pierwszej.
 1. Podczas uruchamiania instalacji naciśnij klawisz F5 po wyświetleniu komunikatu „Instalator sprawdza konfigurację sprzętu”.
 2. Gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit, określ poprawny typ komputera i warstwę abstrakcji sprzętu (HAL). Jeśli na przykład masz jeden procesor, określ warstwę HAL jako „Standardowy komputer PC” .
 3. Spróbuj ponownie zainstalować system Windows XP.
  • Jeśli problem z komunikatem o błędzie Stop został rozwiązany i system Windows XP został zainstalowany pomyślnie, można powrócić do normalnego korzystania z komputera.
  • Jeśli problem z komunikatem o błędzie Stop nie został rozwiązany, przejdź do metody 2.

Metoda 2. Wyłączenie funkcji w ustawieniach systemu CMOS

Tej metody należy użyć w sytuacji, gdy zastosowanie metody 1 nie rozwiązało problemu z komunikatem o błędzie Stop.
 1. Wyłącz wszystkie poniższe funkcje w ustawieniach systemu CMOS komputera. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, zapoznaj się z dokumentacją sprzętu lub skontaktuj się z jego producentem.
  • Wszystkie funkcje buforowania, w tym: L2, BIOS, buforowanie wewnętrzne/zewnętrzne i pamięć podręczna zapisu w kontrolerach dysków
  • Wszystkie funkcje przesłaniania
  • Plug and Play
  • Wszystkie funkcje ochrony antywirusowej systemu BIOS
 2. Spróbuj ponownie zainstalować system Windows XP.
  • Jeśli problem z komunikatem o błędzie Stop został rozwiązany, przejdź do kroku C.
  • Jeśli problem z komunikatem o błędzie Stop nie został rozwiązany, przejdź do metody 3.
 3. Spróbuj określić, która funkcja powoduje błąd. W tym celu dla każdej z tych funkcji: ponownie włącz tylko tę funkcję, a następnie ponownie uruchom komputer.
 4. Jeśli funkcja powodująca błąd została znaleziona, wyłącz lub usuń tę funkcję i skontaktuj się z producentem w celu rozwiązania problemu.

  Jeśli problem z ustawieniem systemu CMOS nie został zidentyfikowany, lecz nie jest już wyświetlany komunikat o błędzie Stop i można normalnie uruchamiać komputer, może to oznaczać, że któreś z ustawień uniemożliwiało przeprowadzenie instalacji. W takim przypadku po zainstalowaniu systemu Windows XP włącz to ustawienie i powróć do normalnego korzystania z komputera.

Metoda 3. Sprawdzenie pamięci RAM komputera

Tej metody należy użyć w sytuacji, gdy zastosowanie metody 2 nie rozwiązało problemu z komunikatem o błędzie Stop. Aby uzyskać pomoc dotyczącą wykonywania poniższej procedury, zobacz dokumentację sprzętu.
 1. Usuń niedopasowane moduły SIMM pamięci RAM, tak aby wszystkie moduły SIMM działały z taką samą szybkością. Na przykład 60 nanosekund (ns) lub 70 ns.
 2. Uruchom test systemu dotyczący pamięci i usuń uszkodzone moduły SIMM.
 3. Wykonaj test przy użyciu innych modułów SIMM, jeśli są dostępne.
 4. Spróbuj ponownie zainstalować system Windows XP.
  • Jeśli problem z komunikatem o błędzie Stop został rozwiązany i system Windows XP został zainstalowany pomyślnie, można powrócić do normalnego korzystania z komputera.
  • Jeśli problem z komunikatem o błędzie Stop nie został rozwiązany, przejdź do metody 4.

Metoda 4. Usunięcie kart i odłączenie urządzeń sprzętowych

Tej metody należy użyć w sytuacji, gdy zastosowanie metody 3 nie rozwiązało problemu z komunikatem o błędzie Stop.
 1. Usuń wszystkie karty i odłącz wszystkie urządzenia sprzętowe, które nie są niezbędne do uruchomienia komputera lub zainstalowania systemu Windows. Dotyczy to następujących kart i urządzeń:
  • Urządzenia SCSI
  • Urządzenia IDE
  • Karta sieciowa
  • Modem wewnętrzny
  • Karta dźwiękowa
  • Dodatkowe dyski twarde (do przeprowadzenia instalacji jest potrzebny co najmniej jeden)
  • Stacja dysków CD lub DVD (jeśli jest wykonywana instalacja z lokalnego dysku twardego)
 2. Spróbuj ponownie zainstalować system Windows XP.
  • Jeśli problem z komunikatem o błędzie Stop został rozwiązany, przejdź do kroku C.
  • Jeśli problem z komunikatem o błędzie Stop nie został rozwiązany, przejdź do metody 5.
 3. Spróbuj określić, które urządzenie sprzętowe lub karta powoduje błąd. Po ponownym zainstalowaniu systemu Windows XP ponownie podłącz każde urządzenie sprzętowe i każdą kartę osobno. Po ponownym podłączeniu każdego urządzenia ponownie uruchom komputer.
 4. Jeśli problem ze sprzętem został zidentyfikowany, odłącz odpowiednie urządzenie lub kartę i skontaktuj się z odpowiednim dostawcą w celu rozwiązania problemu.

  Jeśli problem ze sprzętem nie został zidentyfikowany, lecz nie jest już wyświetlany komunikat o błędzie Stop i można normalnie uruchamiać komputer, może to oznaczać, że jakieś urządzenie uniemożliwiało przeprowadzenie instalacji. W takiej sytuacji po zainstalowaniu systemu Windows XP ponownie podłącz sprzęt, a następnie powróć do normalnego korzystania z komputera.

Metoda 5. Zaktualizowanie sterowników SCSI i usunięcie urządzeń SCSI

Tej metody należy użyć w sytuacji, gdy zastosowanie metody 4 nie rozwiązało problemu z komunikatem o błędzie Stop. Aby uzyskać pomoc dotyczącą wykonywania poniższej procedury, zobacz dokumentację sprzętu.
 1. Uzyskaj od dostawcy karty najnowszy sterownik dla systemu Windows.
 2. Wyłącz negocjowanie synchronizacji w kontrolerze SCSI.
 3. Upewnij się, że terminatory oraz identyfikatory urządzeń SCSI są prawidłowe.
 4. Usuń wszystkie urządzenia SCSI z łańcucha SCSI (z wyjątkiem dysku twardego, z którego jest uruchamiany komputer lub na którym jest wykonywana instalacja).
 5. Spróbuj ponownie zainstalować system Windows XP.
  • Jeśli problem z komunikatem o błędzie Stop został rozwiązany, przejdź do kroku F.
  • Jeśli problem z komunikatem o błędzie Stop nie został rozwiązany, przejdź do metody 6.
 6. Spróbuj określić, które urządzenie SCSI powoduje błąd. Po ponownym zainstalowaniu systemu Windows XP ponownie podłącz każde urządzenie SCSI osobno. Po ponownym podłączeniu każdego urządzenia ponownie uruchom komputer.
 7. Jeśli problem z urządzeniem został zidentyfikowany, odłącz odpowiednie urządzenie SCSI i skontaktuj się z jego dostawcą w celu rozwiązania problemu.

  Jeśli problem z urządzeniem SCSI nie został zidentyfikowany, lecz nie jest już wyświetlany komunikat o błędzie Stop i można normalnie uruchamiać komputer, może to oznaczać, że któreś urządzenie uniemożliwiało przeprowadzenie instalacji. W takiej sytuacji po zainstalowaniu systemu Windows XP ponownie podłącz urządzenie, a następnie powróć do normalnego korzystania z komputera.

Metoda 6. Ponowne zdefiniowanie ustawień IDE i usunięcie urządzeń IDE

Tej metody należy użyć w sytuacji, gdy zastosowanie metody 5 nie rozwiązało problemu z komunikatem o błędzie Stop. Aby uzyskać pomoc dotyczącą wykonywania poniższej procedury, zobacz dokumentację sprzętu.
 1. Zdefiniuj port IDE na płycie głównej jako „Tylko podstawowy”.
 2. Upewnij się, że ustawienia Podstawowy/Podrzędny/Wyłączny (Master/Subordinate/Only) dla urządzeń IDE są poprawne.
 3. Usuń wszystkie urządzenia IDE z wyjątkiem dysku twardego.
 4. Spróbuj ponownie zainstalować system Windows XP.
  • Jeśli problem z komunikatem o błędzie Stop został rozwiązany, przejdź do kroku E.
  • Jeśli problem z komunikatem o błędzie Stop nie został rozwiązany, przejdź do metody 7.
 5. Spróbuj określić, które ustawienie lub urządzenie IDE powoduje błąd. Po ponownym zainstalowaniu systemu Windows XP ponownie podłącz każde urządzenie IDE osobno. Po ponownym podłączeniu każdego urządzenia ponownie uruchom komputer.
 6. Jeśli problem z ustawieniem lub urządzeniem został zidentyfikowany, wyłącz odpowiednie ustawienie lub odłącz odpowiednie urządzenie IDE i skontaktuj się z jego dostawcą w celu rozwiązania problemu.

  Jeśli problem z ustawieniem lub urządzeniem IDE nie został zidentyfikowany, lecz nie jest już wyświetlany komunikat o błędzie Stop i można normalnie uruchamiać komputer, może to oznaczać, że jakieś ustawienie lub urządzenie uniemożliwiało przeprowadzenie instalacji. W takiej sytuacji po zainstalowaniu systemu Windows XP ponownie włącz ustawienie lub ponownie podłącz urządzenie, a następnie powróć do normalnego korzystania z komputera.

Metoda 7. Uzyskanie od producenta informacji o znanych problemach

Tej metody należy użyć w ostateczności, jeśli wszystkie pozostałe metody zidentyfikowania i rozwiązania problemu zawiodły.
 1. Skontaktuj się z producentem komputera lub płyty głównej, aby ustalić, czy występują znane problemy związane z uruchamianiem lub instalowaniem systemu Windows XP. Producent może udostępnić pomoc dotyczącą wykonywania następujących czynności:
  • Uruchomienie programu diagnostycznego na komputerze.
  • Uaktualnienie systemu BIOS komputera, jeśli jest to konieczne.
 2. Spróbuj ponownie zainstalować system Windows XP.

  Jeśli problem nie został rozwiązany, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby dowiedzieć się, jak skontaktować się z pomocą techniczną:
Błąd występuje, gdy system Windows XP jest już zainstalowany
Jeśli komunikat o błędzie „Stop: 0x0000000A” jest zwracany, gdy system Windows XP jest już zainstalowany, ten błąd może być spowodowany przez niedawno dodane oprogramowanie lub sprzęt innych firm. Najpierw należy użyć metod przedstawionych w sekcji „Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem i sprzętem innych firm”, aby rozwiązać problemy z innymi składnikami. Przydatna może być dokumentacja pomocy dla ostatnio dodanego oprogramowania i sprzętu. Jeśli użycie tych metod nie rozwiąże problemu, należy użyć metod przedstawionych w sekcji „Przywracanie systemu Windows”.

Zalecany krok

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów zaleca się wykonanie kopii zapasowej systemu, łącznie ze wszystkimi plikami i folderami osobistymi.

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem i sprzętem innych firm

Metoda 1. Zbadanie ostatnio dodanego oprogramowania innych firm

Jeśli zainstalowano jakiekolwiek oprogramowanie innych firm, należy je usunąć lub wyłączyć, tak aby nie było ładowane. Następnie należy ponownie uruchomić komputer, aby sprawdzić, czy ten program lub sterownik był przyczyną błędu.
 • Jeśli zainstalowano wiele programów innych firm, usuń lub wyłącz każdy program osobno i uruchom ponownie komputer po usunięciu lub wyłączeniu każdego z nich, aby zidentyfikować oprogramowanie, które jest przyczyną błędu.
 • Jeśli usunięcie oprogramowania innych firm rozwiązało problem z komunikatem o błędzie Stop, oznacza to, że to oprogramowanie było przyczyną błędu. Zgłoś ten problem dostawcy w celu podjęcia próby jego rozwiązania.
 • Jeśli usunięcie oprogramowania innych firm nie rozwiązało problemu z komunikatem o błędzie Stop, oznacza to, że oprogramowanie nie było przyczyną problemu. Przejdź do sekcji „Metoda 2. Zbadanie ostatnio dodanego sprzętu innych firm”.

Metoda 2. Zbadanie ostatnio dodanego sprzętu innych firm

Jeśli po zainstalowaniu systemu Windows dodano jakiekolwiek urządzenia sprzętowe lub sterowniki, należy usunąć ostatnio dodany sprzęt, a następnie ponownie uruchomić komputer, aby sprawdzić, czy dany sprzęt jest przyczyną błędu.
 • Jeśli ostatnio dodano wiele urządzeń sprzętowych innych firm, usuń każde urządzenie lub każdy sterownik osobno i uruchom ponownie komputer po usunięciu każdego z nich, aby zidentyfikować sprzęt, który jest przyczyną błędu.
 • Jeśli usunięcie ostatnio dodanego sprzętu rozwiązało problem z komunikatem o błędzie Stop, użyj dowolnych z następujących metod, aby spróbować rozwiązać problem:
  1. Uzyskaj zaktualizowane sterowniki dla urządzeń (jeśli są dostępne).
  2. Skontaktuj się z dostawcą urządzenia lub sterownika w celu sprawdzenia, czy występują znane problemy związane z danym sprzętem.
  3. Wykonaj diagnostykę w celu upewnienia się, że sprzęt działa poprawnie.
  Jeśli użycie tej metody rozwiązało problem z komunikatem o błędzie Stop, można powrócić do normalnego korzystania z komputera.
 • Jeśli usunięcie ostatnio dodanego urządzenia nie rozwiązało problemu z komunikatem Stop, spróbuj przywrócić system Windows przy użyciu funkcji Przywracanie systemu. Aby to zrobić, przejdź do sekcji „Przywracanie systemu Windows”.

Przywracanie systemu Windows

Jeśli zastosowanie metod dotyczących ostatnio dodanego oprogramowania i sprzętu innych firm nie rozwiązało problemu z komunikatem o błędzie Stop, należy przywrócić system Windows. Aby to zrobić, najpierw należy użyć metody 1.

Metoda 1. Użycie funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja

Funkcja Ostatnia znana dobra konfiguracja to funkcja odzyskiwania, której można użyć w sytuacji, gdy po wprowadzeniu zmiany w komputerze nie można uruchomić systemu Windows XP lub gdy istnieje podejrzenie, że wprowadzona wcześniej zmiana jest przyczyną problemu. Ta funkcja przywraca informacje dotyczące rejestru i ustawienia sterowników będące w mocy podczas ostatniego pomyślnego uruchomienia komputera.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307852 Jak uruchomić komputer przy użyciu funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja w systemie Windows XP
 • Jeśli w wyniku zastosowania tej metody system Windows został przywrócony i został rozwiązany problem z komunikatem o błędzie Stop, można powrócić do normalnego korzystania z komputera.
 • Jeśli w wyniku zastosowania tej metody system Windows nie został przywrócony lub nie został rozwiązany problem z komunikatem o błędzie Stop, przejdź do metody 2.

Metoda 2. Naprawienie instalacji systemu Windows XP

Jeśli przywracanie systemu Windows przy użyciu funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja nie powiodło się, należy przywrócić system Windows, naprawiając instalację systemu Windows XP.
Wymagania wstępne
Użytkownik musi mieć dostęp do instalacyjnego dysku CD lub DVD systemu Windows XP.
Sugerowane materiały
Przed rozpoczęciem wykonywania tych kroków rozwiązywania problemów warto przygotować następujące materiały do przejrzenia w razie potrzeby:
 • Dokumentacja oprogramowania antywirusowego lub oprogramowania na poziomie systemu BIOS
 • Dokumentacja komputera zawierająca informacje dotyczące konfigurowania stacji dysków CD lub DVD jako urządzenia startowego o najwyższym priorytecie
Aby naprawić instalację systemu Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. Wyłącz programy antywirusowe i ochronę antywirusową na poziomie systemu BIOS. Aby uzyskać pomoc, skorzystaj z odpowiedniego podręcznika lub Pomocy online dla danego oprogramowania.
 2. Upewnij się, że stacja dysków CD lub DVD jest urządzeniem startowym o najwyższym priorytecie. Skorzystaj z dokumentacji komputera, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonania tego zadania.
 3. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji CD lub DVD komputera, a następnie uruchom komputer ponownie.
 4. Po wyświetleniu komunikatu „Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD” (Press any key to boot from CD) naciśnij dowolny klawisz. Komputer zostaje uruchomiony przy użyciu dysku CD z systemem Windows XP.
 5. Jeśli komputer zostaje uruchomiony przy użyciu dysku CD, system sprawdza sprzęt, a następnie monituje o wybranie jednej z następujących opcji:
  • Aby rozpocząć instalację systemu Windows XP, naciśnij klawisz ENTER.
  • Aby naprawić istniejącą instalację systemu Windows XP przy użyciu Konsoli odzyskiwania, naciśnij klawisz R.
  • Aby zakończyć pracę Instalatora bez instalowania systemu Windows XP, naciśnij klawisz F3.
 6. Naciśnij klawisz ENTER.
 7. Naciśnij klawisz F8, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 8. W oknie wyświetlana jest bieżąca instalacja systemu Windows XP, a następnie komputer monituje o wybranie jednej z następujących opcji:
  • Aby przystąpić do naprawy zaznaczonej instalacji systemu Windows XP, naciśnij klawisz R.
  • Aby kontynuować instalowanie „świeżej” kopii systemu Windows XP bez naprawiania, naciśnij klawisz ESC.
 9. Naciśnij klawisz R. Po naprawieniu systemu Windows XP może być konieczne ponowne aktywowanie kopii systemu Windows XP, jeśli zmieniono sprzęt.
  • Jeśli w wyniku zastosowania tej metody system Windows został przywrócony i został rozwiązany problem z komunikatem o błędzie Stop, można powrócić do normalnego korzystania z komputera.
  • Jeśli w wyniku zastosowania tej metody system Windows nie został przywrócony lub nie został rozwiązany problem z komunikatem o błędzie Stop, przejdź do metody 3.

Metoda 3. Użycie funkcji wycofywania sterowników

W sytuacji gdy metoda 2 zawiodła i gdy można uruchomić komputer w trybie awaryjnym, należy przywrócić system Windows przy użyciu tej metody.

Funkcja wycofywania sterowników umożliwia zamienianie sterowników urządzeń przy użyciu wcześniej zainstalowanej wersji. Tej funkcji można użyć w sytuacji, gdy zainstalowano nowy sterownik urządzenia, który powoduje niestabilność systemu. Funkcja wycofywania sterowników umożliwia przywrócenie (wycofanie do) starszego sterownika urządzenia i powrócenie do normalnego korzystania z komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z funkcji przywracania sterowników, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283657 Jak używać funkcji przywracania sterowników w systemie Windows XP
 • Jeśli w wyniku zastosowania tej metody system Windows został przywrócony i został rozwiązany problem z komunikatem o błędzie Stop, można powrócić do normalnego korzystania z komputera.
 • Jeśli w wyniku zastosowania tej metody system Windows nie został przywrócony lub nie został rozwiązany problem z komunikatem o błędzie Stop, przejdź do metody 4.

Metoda 4. Użycie funkcji przywracania systemu Windows XP

W sytuacji gdy metoda 3 zawiodła i gdy można uruchomić komputer w trybie awaryjnym, należy przywrócić system Windows przy użyciu tej metody. Funkcja przywracania systemu Windows XP tworzy „migawkę” krytycznych plików systemowych oraz niektórych plików programów i zapisuje te informacje jako punkty przywracania. Te punkty przywracania umożliwiają przywrócenie wcześniejszego stanu systemu Windows XP.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z funkcji przywracania systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306084 Jak przywrócić system operacyjny Windows XP do poprzedniego stanu
 • Jeśli w wyniku zastosowania tej metody system Windows został przywrócony i został rozwiązany problem z komunikatem o błędzie Stop, można powrócić do normalnego korzystania z komputera.
 • Jeśli w wyniku zastosowania tej metody system Windows nie został przywrócony lub nie został rozwiązany problem z komunikatem o błędzie Stop, przejdź do metody 5.

Metoda 5. Skorzystanie z konsoli odzyskiwania

Przywracanie systemu Windows przy użyciu konsoli odzyskiwania jest zalecane tylko w sytuacji, gdy zastosowanie trybu awaryjnego i innych opcji uruchamiania nie rozwiązało problemu. Jeśli nie można uruchomić komputera, można uruchomić konsolę odzyskiwania z dysków startowych lub z dysku CD-ROM systemu Windows XP.

Konsola odzyskiwania umożliwia włączanie i wyłączanie usług, formatowanie dysków, odczytywanie i zapisywanie danych na dysku lokalnym (dotyczy to również dysków sformatowanych w systemie plików NTFS) oraz wykonywanie wielu innych zadań administracyjnych. Konsola odzyskiwania jest przydatna zwłaszcza wtedy, gdy naprawa komputera wymaga skopiowania pliku z dysku lub dysku CD-ROM na dysk twardy albo gdy trzeba ponownie skonfigurować usługę uniemożliwiającą poprawne uruchamianie komputera.
Wymagania wstępne
Użytkownik musi mieć dostęp do instalacyjnego dysku CD lub DVD systemu Windows XP.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP
 • Jeśli w wyniku zastosowania tej metody system Windows został przywrócony i został rozwiązany problem z komunikatem o błędzie Stop, można powrócić do normalnego korzystania z komputera.
 • Jeśli w wyniku zastosowania tej metody system Windows nie został przywrócony lub nie został rozwiązany problem z komunikatem o błędzie Stop, przejdź do metody 6.

Metoda 6. Zmiana nazwy oprogramowania lub sterownika powodującego problem

Jeśli wszystkie pozostałe metody przywracania systemu Windows zawiodły, a można uruchomić komputer w systemie DOS lub w trybie awaryjnym, w ostateczności należy użyć tej metody.
 • Jeśli system Windows znajduje się na partycji FAT, uruchom komputer w trybie MS-DOS, a następnie zmień nazwę oprogramowania lub sterownika powodującego problem.
 • W przeciwnym wypadku uruchom komputer w trybie awaryjnym z wierszem polecenia, a następnie zmień nazwę oprogramowania lub sterownika powodującego problem.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących opcji rozruchu w trybie awaryjnym, odwiedź witrynę Pomocy i obsługi technicznej firmy Microsoft w sieci Web i zapoznaj się z tematem „Opis opcji rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows XP”.
  • Jeśli w wyniku zastosowania tej metody system Windows został przywrócony i został rozwiązany problem z komunikatem o błędzie Stop, można powrócić do normalnego korzystania z komputera.
  • Jeśli w wyniku zastosowania tej metody system Windows nie został przywrócony lub nie został rozwiązany problem z komunikatem o błędzie Stop, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby uzyskać informacje o kontaktowaniu się z Pomocą techniczną:
Więcej informacji
Jeśli zastosowanie metod przedstawionych w tym artykule nie rozwiązało problemu z komunikatem o błędzie „Stop: 0x0000000A” i używany sprzęt jest zgodny z systemem Windows (jest wymieniony na liście zgodności sprzętu), zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314103 Przygotowania przed skontaktowaniem się z firmą Microsoft po wyświetleniu komunikatu STOP na niebieskim ekranie
ntoskrnl.exe niebieski ekran rozwiązywanie problemów 0x0000000a 0a oa
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314063 — ostatni przegląd: 06/07/2013 07:23:00 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063
Opinia