Szybki przewodnik po preinstalacji systemu Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 250609.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób preinstalowania systemu Microsoft Windows XP.

WAŻNE: Jeżeli planujesz pierwszą preinstalację systemu operacyjnego Windows XP i nie masz innych komputerów z uruchomionym systemem Windows XP, przeczytaj instrukcje w części A i B tego szybkiego przewodnika, a następnie wykonaj je. Jeżeli już masz zainstalowany system Windows XP, przejdź do części B.
Więcej informacji

Część A: Instalacja systemu Windows

Aby przygotować się do przeprowadzenia nienadzorowanej instalacji systemu Windows, należy wykonać następujące kroki:
 1. Wybierz komputer, który będzie używany jako komputer główny, a następnie skonfiguruj kolejność rozruchu w systemie BIOS, tak aby stacja CD-ROM była pierwsza, dysk twardy drugi, a stacja dyskietek trzecia.

  UWAGA: W celu skonfigurowania ustawień w systemie BIOS komputera może być konieczny kontakt z producentem tego komputera.

  UWAGA: Jeśli dany komputer ma procesor oparty na platformie x86, musi obsługiwać rozruch dysku CD bez emulacji El-Torito. Jeśli dany system nie obsługuje rozruchu dysku CD bez emulacji El-Torito, należy zajrzeć do podręcznika użytkownika zestawu OEM Preinstallation Kit (OPK) systemu Windows, aby uzyskać informacje dotyczące instalowania systemu Windows.
 2. Włóż dysk CD z systemem Windows do stacji dysków CD-ROM komputera głównego, a następnie uruchom komputer ze stacji dysków CD-ROM.

  Instalator systemu Windows uruchamia się automatycznie. System Windows jest instalowany w trzech etapach: kopiowanie plików, instalacja w trybie tekstowym i instalacja w trybie graficznym. Po ukończeniu trzech etapów system będzie w pełni zainstalowany.

Część B: Tworzenie pliku odpowiedzi Winnt.sif

 1. Po zainstalowaniu systemu Windows na komputerze głównym utwórz plik odpowiedzi dla instalacji nienadzorowanej systemu Windows za pomocą Kreatora Menedżera instalacji (Setupmgr.exe).

  Narzędzia do preinstalacji znajdują się w pliku Support\Tools\Deploy.cab na nośniku z systemem Windows w wersji OEM zawartym w trzyczęściowym pakiecie otrzymanym od lokalnego autoryzowanego dystrybutora produktów OEM firmy Microsoft. Aby zainstalować narzędzie Menedżera instalacji, należy wykonać następujące kroki:
  1. Otwórz folder Mój komputer, a następnie otwórz folder Support\Tools na dysku CD z systemem Windows XP.
  2. Kliknij dwukrotnie plik DEPLOY.CAB, aby go otworzyć.
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.
  4. W menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj do folderu.
  5. Kliknij przycisk Utwórz nowy folder. Wpisz nazwę wybraną dla folderu Menedżera instalacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład wpisz menedżer instalacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Kliknij przycisk Kopiuj.
 2. Otwórz folder zawierający pliki Menedżera instalacji, kliknij dwukrotnie plik Setupmgr.exe, aby uruchomić Kreatora Menedżera instalacji, a następnie utwórz nowy plik odpowiedzi.

  For additional information jak utworzyć nowy plik odpowiedzi — informacje, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  308662 JAK: Tworzenie pliku odpowiedzi przy użyciu Menedżera instalacji w systemie Windows 2000
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć plik odpowiedzi:
  1. Na stronie Produkt do zainstalowania kliknij opcję Instalacja nienadzorowana systemu Windows.
  2. Na stronie Folder dystrybucyjny kliknij opcję Nie, ten plik odpowiedzi będzie używany do instalacji z dysku CD.
 4. Po wyświetleniu okna dialogowego Menedżer instalacji systemu Windows zawierającego monit o wskazanie lokalizacji, w której ma być przechowywany nowo utworzony plik, włóż dyskietkę do stacji dysków A:, wpisz polecenie a:\winnt.sif, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Pomyślnie ukończono pracę kreatora Menedżera instalacji. Utworzone zostały następujące pliki:
  A:\WINNT.SIF

  A:\WINNT.BAT
 5. Kliknij przycisk Zakończ w menu Plik, aby zakończyć pracę Kreatora Menedżera instalacji, a następnie nadaj utworzonej dyskietce etykietę „Dysk instalacji nienadzorowanej systemu Windows”. Jeśli chcesz, aby Instalator systemu Windows usunął wszystkie partycje na dysku twardym oraz utworzył nową partycję, musisz uwzględnić w pliku Winnt.sif polecenie Repartition. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom Notatnik systemu Windows, a następnie otwórz utworzony plik Winnt.sif.
  2. W sekcji [Unattended] wstaw nowy wiersz, a następnie wpisz następujący kod:
   Repartition=Yes
  3. Zapisz zmiany w pliku, a następnie zakończ pracę Notatnika.

Część C: Preinstalacja systemu Windows z dysku CD-ROM

 1. Na komputerze docelowym, na którym chcesz przeprowadzić preinstalację systemu Windows, skonfiguruj kolejność rozruchu w systemie BIOS, tak aby stacja dysków CD-ROM była pierwsza, dysk twardy drugi, a stacja dyskietek trzecia.
  UWAGA: W celu skonfigurowania ustawień w systemie BIOS komputera może być konieczny kontakt z producentem tego komputera.
 2. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM, a następnie uruchom komputer.
 3. Gdy pojawi się niebieski ekran menu Instalator systemu Windows, włóż Dysk instalacji nienadzorowanej systemu Windows zawierający właśnie utworzony plik odpowiedzi, Winnt.sif.

  UWAGA: Jeśli dany komputer ma procesor oparty na platformie x86, musi obsługiwać rozruch dysku CD bez emulacji El-Torito.

  Instalator systemu Windows uruchamia się automatycznie. System Windows jest instalowany w trzech etapach: kopiowanie plików, instalacja w trybie tekstowym i instalacja w trybie graficznym. Po ukończeniu trzech etapów system będzie w pełni zainstalowany.
 4. Usuń dyskietkę ze stacji dysków.
 5. Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom system Windows, aby dokonać inspekcji systemu i ręcznie go oznakować przed uruchomieniem narzędzia Sysprep i dostarczeniem do klienta.

Część D: Ręczne znakowanie systemu

 1. Aby dodać informacje o pomocy technicznej do menu Start systemu Windows, utwórz plik Oeminfo.ini przy użyciu Notatnika systemu Windows, a następnie skopiuj go do folderu Windows\System32.

  Podczas korzystania z pliku Oeminfo.ini wartości znajdujące się w sekcji [General] oraz przycisk Support Information są wyświetlane na karcie Ogólne w oknie dialogowym Właściwości systemu.

  Poniżej znajduje się przykładowy plik Oeminfo.ini:
  [General]
  Manufacturer = Firma sp. z o.o.
  Model = Procesor marki X
  SupportURL = http://www.firma.com.pl
  LocalFile = C:\Winnt\Web\NazwaPlikuLokalnego.htm

  [Support Information]
  Line1= Aby uzyskać pomoc techniczną:
  Line2= aby uzyskać aktualne sterowniki lub odpowiedzi na często zadawane pytania,
  Line3= odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Firma w sieci Web
  Line4= pod adresem:
  Line5=
  Line6= http://www.firma.com.pl/pomoctech.
  UWAGA: Sekcje [General] oraz [Support Information] w pliku Oeminfo.ini są wymagane. Zastąp informacje o producencie, modelu, adresie URL Pomocy technicznej i plikach lokalnych informacjami o danej firmie. Nie zapomnij usunąć wszystkich spacji po nazwie firmy.
 2. Aby dodać logo do okna Właściwości systemu w Panelu sterowania, zastąp przykładowy plik Oemlogo.bmp dołączony do zestawu OPK obrazem logo swojej firmy (mapą bitową) w podfolderze Windows\System32.

  UWAGA: Logo w pliku Oemlogo.bmp musi mieć kształt kwadratu i rozmiar 172 na 172 piksele. Jeśli obraz mapy bitowej jest mniejszy, pojawi się wyśrodkowany w prostokącie. Jeśli jest większy — w przypadku pewnych czcionek i rozdzielczości ekranu część może zostać obcięta lub nie pojawić się w ogóle. Więcej informacji o sposobie znakowania podano w rozdziale 6 podręcznika użytkownika zestawu OPK „Advanced Customization Topics”.

Część E: Przygotowanie do sprzedaży za pomocą Narzędzia przygotowania systemu (Sysprep.exe)

Narzędzie Sysprep umożliwia przeprowadzenie dokładnej inspekcji preinstalowanych komputerów. Aby to zrobić, zaloguj się do środowiska systemu Windows, uruchom narzędzia do inspekcji lub testowania, a następnie usuń je. Po zakończeniu uruchom narzędzie Sysprep, aby przywrócić komputer do stanu, w którym będzie gotowy do dostarczenia użytkownikom końcowym. Narzędzie Sysprep jest ostatnim programem uruchamianym przed dostarczeniem komputera.

Aby przywrócić komputer do stanu, w którym jest gotowy do dostarczenia:
 1. W menu Start kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie cmd.
 2. W wierszu polecenia przejdź do katalogu głównego dysku systemowego, a następnie wpisz polecenie md sysprep.
 3. Skopiuj pliki Sysprep.exe, Setupcl.exe oraz opcjonalnie plik Sysprep.inf z folderu Tools na dysku CD z narzędziami zestawu OPK systemu Windows lub z pliku Support\Tools\Deploy.cab z dysku CD z systemem Windows XP do folderu Sysprep.

  UWAGA: Ponieważ Sysprep nie jest narzędziem duplikującym i nie resetuje dzienników Podglądu zdarzeń, dzienniki na komputerach docelowych pokażą zdarzenia, które wystąpiły na komputerze głównym. Upewnij się, że dzienniki zdarzeń są wyczyszczone.
 4. W wierszu polecenia przejdź do folderu Sysprep, a następnie wpisz polecenie Sysprep.
 5. W wyświetlonym komunikacie Narzędzie przygotowywania systemu Windows kliknij przycisk OK.
 6. Po zakończeniu przygotowywania systemu kliknij przycisk Zapieczętuj ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.
Po pojawieniu się monitu o zakończenie pracy komputera usuń dysk CD z systemem Windows lub dysk CD z narzędziami zestawu OPK.

UWAGA: Po uruchomieniu narzędzia Sysprep na komputerze limit czasu jest ustawiany na dwie sekundy.

Po przywróceniu komputera do stanu, w którym jest gotowy do dostarczenia użytkownikowi, można go dostarczyć, gdy są dołączone materiały systemu Windows wymagane w umowie licencyjnej zawartej z firmą Microsoft. Zwykle są to:
 • Dysk CD z systemem Windows
 • Etykieta ze Świadectwem autentyczności umieszczona na obudowie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314472 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:22:09 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB314472
Opinia