Podczas uruchamiania systemu Windows XP jest wyświetlany komunikat o błędzie „Oprogramowanie nagrywające dyski CD spowoduje niestabilną pracę systemu Windows”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Podczas uruchamiania systemu Microsoft Windows XP może zostać wyświetlony następujący lub podobny komunikat o błędzie:
Urządzenia lub aplikacje wyłączone
Oprogramowanie nagrywające dyski CD spowoduje niestabilną pracę systemu Windows. System Windows zapobiegł załadowaniu tych sterowników. Kliknij tutaj, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.
Podczas wyświetlania informacji pojawia się następujący komunikat:
Zainstalowany sterownik oprogramowania nagrywającego dyski CD może spowodować problemy ze stabilnością, w tym zamykaniem, i problemy z użytkowaniem stacji CD/DVD.
Sterownik zostanie wyłączony.

Takie sterowniki mogą być instalowane przez programy Easy CD Creator, Windows Media Player lub Real Jukebox.
Nagrywanie na dyskach CD może być niemożliwe, dopóki nie zostaną zainstalowane zgodne sterowniki.

www.roxio.com
www.microsoft.com
www.switchboard.real.com
W dzienniku zdarzeń systemu jest rejestrowany następujący komunikat z identyfikatorem zdarzenia:

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 7000
Data: 2/2/2003
Godzina: 16:46:16
Użytkownik: Brak
Komputer: nazwa_komputera
Opis: Uruchomienie usługi Cdralw2k nie powiodło się z powodu następującego błędu: Nastąpiło zablokowanie sterownika.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Centrum pomocy i obsługi technicznej pod adresem http://support.microsoft.com.

Przyczyna
Takie zachowanie może wystąpić w następujących sytuacjach:
 • Na komputerze z systemem Windows XP jest zainstalowana starsza wersja programu Easy CD Creator.
 • Starsza wersja programu Easy CD Creator została usunięta przed uaktualnieniem systemu do wersji Windows XP.
Przyczyną tego zachowania jest niezgodność sterowników niektórych starszych wersji programu Easy CD Creator z systemem Windows XP. Po usunięciu programu Easy CD Creator niektóre ustawienia rejestru i pliki mogą nadal pozostawać na komputerze.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: Nieprawidłowe użycie Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że użytkownik może samodzielnie rozwiązać problemy wynikające z niewłaściwego użytkowania Edytora rejestru. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Edytora rejestru.
Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie usunąć ustawienia rejestru i pliki programu Easy CD Creator. W tym celu wykonaj następujące kroki.
 1. Utwórz punkt przywracania systemu Windows XP, aby cofnąć wszelkie zmiany wprowadzone w systemie operacyjnym. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
  3. W obszarze Wybierz zadanie kliknij opcję Cofnij zmiany dokonane na komputerze przez Przywracanie systemu.
  4. Kliknij opcję Utwórz punkt przywracania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. W polu Opis punktu przywracania wpisz przed usunięciem programu Easy CD i kliknij przycisk Utwórz.
  6. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie zamknij okno dialogowe Centrum pomocy i obsługi technicznej.
 2. Jeżeli program Easy CD Creator jest zainstalowany na komputerze, usuń go. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Jeżeli Panel sterowania nie jest wyświetlany w widoku kategorii, kliknij polecenie Przełącz do widoku kategorii.
  3. Kliknij kategorię Dodaj lub usuń programy, na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij program Easy CD Creator, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby usunąć program, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie lub usuwanie programów.
 3. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 4. Kliknij polecenie Pliki i foldery.
 5. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę cdr*.sys.
 6. Na liście Szukaj w kliknij pozycję Lokalne dyski twarde (C:), a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 7. W prawym okienku okna dialogowego Wyniki wyszukiwania zmień nazwy następujących plików (jeżeli są wyświetlane):
  Cdr4_2K.sys
  Cdralw2k.sys
  Aby to zrobić, kliknij ten plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Zmień rozszerzenie nazwy pliku z .sys na .old, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Po zmianie nazw plików zamknij okno dialogowe Wyniki wyszukiwania.
 9. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Zlokalizuj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 11. W prawym okienku okna Edytora rejestru kliknij prawym przyciskiem myszy wartość UpperFilters (jeżeli jest wyświetlana), a następnie kliknij polecenie Usuń. W komunikacie Potwierdzanie usunięcia wartości kliknij przycisk Tak.
 12. Jeśli istnieje wartość LowerFilters, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń. W komunikacie „Potwierdzanie usunięcia wartości” kliknij przycisk Tak.
 13. Zlokalizuj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdr4_2K
 14. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń, a następnie w komunikacie „Potwierdzanie usunięcia klucza” kliknij przycisk Tak.
 15. Zlokalizuj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdralw2k
 16. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń, a następnie w komunikacie „Potwierdzanie usunięcia klucza” kliknij przycisk Tak.
 17. Zlokalizuj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdudf
 18. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak w oknie komunikatu Potwierdzanie usunięcia klucza.
 19. Zlokalizuj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UdfReadr
 20. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak w oknie komunikatu Potwierdzanie usunięcia klucza.
 21. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
 22. Uruchom ponownie komputer.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu Easy CD Creator, odwiedź witrynę firmy Roxio w sieci Web: Firma Microsoft podaje informacje, jak kontaktować się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 315345 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:31:36 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbregistry kbenv kbprb ocsso KB315345
Opinia