JAK: Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL315396
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano ogólne procedury, których można używać do rozwiązywania problemów z uruchamianiem w systemie Windows 2000.

Na udane uruchomienie w systemie Windows 2000 składają się cztery następujące fazy:
 • Faza wstępna
 • Faza programu rozruchowego
 • Faza jądra
 • Faza logowania
Jeśli problem występuje podczas jednej z tych faz, system Windows może nie uruchomić się poprawnie i mogą pojawić się następujące trudności:
 • Komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się).
 • Pojawia się komunikat o błędzie.
Jeśli problem z uruchomieniem występuje po kliknięciu pozycjiMicrosoft Windows 2000w menu programu rozruchowego lub gdy pojawia się komunikat „Wybierz system operacyjny do uruchomienia”, może brakować plików wymaganych przez system operacyjny lub są one zniszczone. System Windows 2000 oferuje różne możliwości rozwiązania tego problemu, w tym tryb awaryjny, Konsolę odzyskiwania i Awaryjny dysk naprawczy.

Jak uruchomić komputer, używając ostatniej znanej dobrej konfiguracji

Jeśli problem występuje natychmiast po wprowadzeniu zmiany w komputerze (na przykład po zainstalowaniu nowego sterownika), spróbuj uruchomić komputer, używając funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja.

Używając funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, uruchamia się komputer z wykorzystaniem ostatnich ustawień, które działały. Funkcja ta przywraca informacje z Rejestru i ustawienia sterowników, które obowiązywały przy ostatnim udanym uruchomieniu komputera. Funkcji tej używa się wtedy, gdy nie można uruchomić systemu Windows po wprowadzeniu zmiany w komputerze (na przykład, jeśli zostanie zainstalowany lub uaktualniony sterownik urządzenia).

Aby uruchomić komputer, używając ostatniej znanej dobrej konfiguracji, wykonaj następujące kroki:
 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Naciśnij klawisz F8, gdy pojawi się następujący komunikat:
  Wybierz system operacyjny do uruchomienia
 3. W Menu opcji zaawansowanych systemu Windowsużyj klawiszy strzałek, aby zaznaczyć opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Jeśli na komputerze są uruchamiane inne systemy operacyjne, kliknij pozycjęMicrosoft Windows 2000na wyświetlanej liście, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  OSTRZEŻENIE: Po uruchomieniu komputera przy użyciu ostatniej znanej dobrej konfiguracji zostaną utracone zmiany wprowadzone od czasu ostatniego udanego uruchomienia.

  Jeśli uruchomienie komputera przy użyciu ostatniej znanej dobrej konfiguracji jest możliwe, przyczyną niepoprawnego uruchamiania się może być ostatnia zmiana wprowadzona w komputerze (na przykład instalacja sterownika). Zalecane jest usunięcie lub zaktualizowanie sterownika lub programu, a następnie sprawdzenie, czy system Windows uruchamia się poprawnie.

Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym

Gdy uruchamia się komputer w trybie awaryjnym, ładowane są tylko najważniejsze sterowniki i usługi komputerowe. Trybu awaryjnego można używać do rozwiązywania problemów powodowanych przez wadliwe sterowniki, programy lub usługi uruchamiające się automatycznie.

Jeśli komputer uruchamia się w trybie awaryjnym, a nie uruchamia się w trybie normalnym, w komputerze może występować konflikt ustawień sprzętowych lub zasobów. Mogą występować niezgodności z innymi programami, usługami lub sterownikami albo Rejestr może być uszkodzony. W trybie awaryjnym można wyłączyć lub usunąć program, usługę lub sterownik urządzenia, które uniemożliwia normalne uruchomienie komputera.

Aby rozwiązać w trybie awaryjnym problemy z uruchamianiem, wykonaj następujące kroki:
 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Naciśnij klawisz F8, gdy pojawi się następujący komunikat:
  Wybierz system operacyjny do uruchomienia
 3. W Menu opcji zaawansowanych systemu Windows użyj klawiszy strzałek, aby zaznaczyć opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Jeśli na komputerze są uruchamiane inne systemy operacyjne, kliknij pozycję Microsoft Windows 2000 na wyświetlanej liście, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności: 
  • Jeśli komputer nie uruchamia się w trybie awaryjnym, sprawdź, czy nie ma problemów sprzętowych, takich jak wadliwe urządzenia, problemów instalacyjnych, problemów z okablowaniem lub z konektorami. Usuń dodany sprzęt, a następnie ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
  • Jeśli komputer uruchamia się w trybie awaryjnym, przejdź do następnej sekcji, aby kontynuować rozwiązywanie problemów związanych z uruchamianiem się komputera.

Jak używać Podglądu zdarzeń do identyfikowania przyczyny problemów z uruchamianiem

Aby uzyskać dodatkowe informacje pomagające zidentyfikować i zdiagnozować problem z uruchamianiem się, obejrzyj dzienniki zdarzeń w Podglądzie zdarzeń. W celu wyświetlenia zdarzeń zarejestrowanych w dziennikach zdarzeń, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie skrót Podgląd zdarzeń.

  Możesz również uruchomić program MMC (Microsoft Management Console), który zawiera przystawkę Podgląd zdarzeń.
 3. Kliknij w drzewie konsoli, aby rozwinąć pozycjęPodgląd zdarzeń, a następnie kliknij dziennik, który chcesz wyświetlić, na przykład,SystemlubAplikacja.
 4. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

  Aby skopiować szczegóły zdarzenia, kliknij przyciskKopiuj, otwórz nowy dokument w programie, do którego chcesz wkleić zdarzenie (na przykład Microsoft Word), a następnie kliknij polecenieWklej w menu Edycja.
 5. Aby wyświetlić opis poprzedniego lub następnego zdarzenia, użyj klawisza STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ.
For additional informationabout how to diagnose system problems with Event Viewer, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
302542 JAK: Diagnozowanie problemów z systemem przy użyciu Podglądu zdarzeń w systemie Microsoft Windows 2000

Jak używać narzędzia Informacje o systemie do identyfikowania przyczyny problemów z uruchamianiem

Narzędzie Informacje o systemie wyświetla wyczerpujące informacje o składnikach sprzętowych i systemowych oraz o środowisku programowym. Narzędzie to pomaga zidentyfikować możliwe problemy z urządzeniami oraz konflikty urządzeń. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz poleceniemsinfo32, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Sprawdź, czy nie ma problemów z urządzeniami lub konfliktów urządzeń. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij w drzewie konsoli, aby rozwinąć pozycjęSkładniki, a następnie kliknij przyciskUrządzenia powodujące problemy.

   Zwróć uwagę na urządzenia wyświetlane na liście w prawym okienku.
  2. Kliknij w drzewie konsoli, aby rozwinąć pozycję Zasoby sprzętowe, a następnie kliknij przycisk Konflikty/Udostępnianie.

   Zwróć uwagę na konflikty urządzeń wyświetlane na liście w prawym okienku.
  3. Jeśli zidentyfikujesz problematyczne urządzenie, wykonaj odpowiednią czynność (na przykład usuń, wyłącz lub dokonaj rekonfiguracji urządzenia albo zaktualizuj sterownik), a następnie ponownie uruchom komputer w trybie normalnym.

   Do usuwania lub wyłączania urządzeń i ich sterowników można użyć Menedżera urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji o Menedżerze urządzeń, zobacz sekcję:
   Używanie Menedżera urządzeń do identyfikowania przyczyny problemów z uruchamianiem

   Jeśli komputer uruchamia się poprawnie, przyczyną problemów z uruchamianiem może być znalezione urządzenie.

   Jeśli wyłączasz urządzenie, aby rozwiązać problem, sprawdź, czy jest ono wymienione na liście HCL (Hardware Compatibility List) sprzętu zgodnego z systemem Windows 2000 i czy jest poprawnie zainstalowane. Dodatkowo skontaktuj się z producentem, aby zgłosić problem i uzyskać informacje na temat możliwych aktualizacji, które mogą rozwiązać problem z uruchamianiem.Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktu z producentem sprzętu komputerowego, kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

   60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

   60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
   Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

 4. Jeśli narzędzie Informacje o systemie nie zgłasza żadnych konfliktów urządzeń ani problemów z urządzeniami, sprawdź programy, które uruchamiają się automatycznie wraz z systemem Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij w drzewie konsoli, aby rozwinąć pozycję Środowisko oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Programy grupy Autostart.

   W prawym okienku zostaną wyświetlone programy uruchamiane automatycznie wraz z systemem Windows.
  2. Wyłącz wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer.

   Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wyłączyć program, zajrzyj do dokumentacji programu lub skontaktuj się z producentem.
  3. Jeśli wyłączysz programy uruchamiane automatycznie i problem z uruchamianiem zostanie rozwiązany, włączaj ponownie programy jeden po drugim.

   Zamykaj i ponownie uruchamiaj komputer za każdym razem, gdy włączasz program i zwróć uwagę, czy występuje niepoprawne zachowanie. Jeśli niepoprawne zachowanie występuje, jego przyczyną może być ostatnio włączony program.

Jak wyświetlić plik dziennika trybu awaryjnego

Aby rozwiązać problemy z uruchamianiem, wyświetl plik dziennika rozruchu, Ntbtlog.txt, a następnie zanotuj, które sterowniki i usługi nie były załadowane po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym. Ten plik dziennika jest umieszczony w folderze %SystemRoot% (domyślnie jest to folder Winnt). W pliku dziennika są wymienione urządzenia i usługi, które są ładowane (i nie zostały załadowane) po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym. Do otwarcia i wyświetlenia pliku dziennika można użyć programu Microsoft Notepad.

Lista sterowników i usług, których nie udało się załadować podczas uruchamiania, może ułatwić znalezienie możliwej przyczyny problemów z uruchamianiem.

UWAGA: Niektóre z problemów z uruchamianiem mogą występować we wczesnej fazie procesu uruchamiania. W takim przypadku system Windows może nie zapisać pliku dziennika rozruchu na dysku twardym.

Jak używać Menedżera urządzeń do identyfikowania przyczyny problemów z uruchamianiem

W Menedżerze urządzeń jest wyświetlany graficzny widok sprzętu zainstalowanego w komputerze. Narzędzie to służy do rozwiązywania wszystkich możliwych konfliktów urządzeń lub do identyfikowania przyczyny problemów z uruchamianiem.

Aby uruchomić Menedżera urządzeń, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonęMój komputer na pulpicie,a następnie kliknij przyciskZarządzaj.
 2. Kliknij, aby rozwinąć listęNarzędzia systemowe, a następnie kliknij przyciskMenedżer urządzeń.

  W prawym okienku zostanie wyświetlona lista urządzeń zainstalowanych na komputerze. Jeśli obok urządzenia jest wyświetlany symbol, może występować problem z urządzeniem. Na przykład czarny wykrzyknik (!) na żółtym polu wskazuje, że występuje problem z urządzeniem.

  UWAGA:Aby wyłączyć urządzenie w Menedżerze urządzeń, kliknij je prawym przyciskiem, a następnie kliknij polecenieWyłącz.
 3. Zbadaj możliwe konflikty urządzeń. W tym celu kliknij dwukrotnie urządzenie w prawym okienku, a następnie kliknij kartęZasoby.

  Jeśli konflikt urządzeń istnieje, zostanie wymieniony w obszarzeLista urządzeń powodujących konflikty.

  Zwróć uwagę na pole wyboruUżyj ustawień automatycznych. Jeśli system Windows skutecznie wykrywa urządzenie, to pole wyboru jest zaznaczone i urządzenie działa poprawnie. Jednak, jeśli ustawienia zasobów są oparte na konfiguracji podstawowejn(gdzienjest liczbą w zakresie od 0 do 9), może być konieczna zmiana konfiguracji. W tym celu klikaj na liście różne konfiguracje podstawowe lub ręcznie zmień ustawienia zasobów.For additional informationabout how to configure devices in Device Manager, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  315419 JAK: Korzystanie z Menedżera urządzeń w celu konfigurowania urządzeń w systemie Windows 2000
  OSTRZEŻENIE: Ta procedura może wymagać zmiany ustawień CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) oraz BIOS (Basic Input/Output System) komputera. Niepoprawne zmiany ustawień BIOS komputera mogą prowadzić do poważnych problemów. Ustawienia CMOS można zmieniać na własną odpowiedzialność.

  Jeśli system Windows nie może usunąć konfliktu zasobów, sprawdź, czy komputer został skonfigurowany tak, aby zezwalać systemowi Windows na wyliczanie urządzeń w komputerze. W tym celu włącz ustawieniePlug and Play OS (SO typu Plug and Play)w narzędziu Setup systemu BIOS komputera. Aby zmienić ustawienia BIOS, zajrzyj do dokumentacji komputera lub skontaktuj się z producentem komputera.
 4. Jeśli zidentyfikujesz problematyczne urządzenie, wyłącz je, a następnie ponownie uruchom komputer w trybie normalnym.

  Jeśli komputer uruchamia się poprawnie, przyczyną problemów z uruchamianiem może być wyłączone urządzenie.

  Sprawdź, czy urządzenie jest wymienione na liście HCL (Hardware Compatibility List) sprzętu zgodnego z systemem Windows 2000 i czy jest poprawnie zainstalowane. Dodatkowo skontaktuj się z producentem, aby zgłosić problem i uzyskać informacje na temat możliwych aktualizacji, które mogą rozwiązać problem z uruchamianiem.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu używania Menedżera urządzeń, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
199276 How to Manage Devices in Windows
244601 Jak rozwiązywać problemy z nieznanymi urządzeniami wyświetlanymi w Menedżerze urządzeń
125174 Objaśnienie kodów błędów generowanych przez Menedżera urządzeń

Jak sprawdzić, czy ustawienia CMOS/BIOS komputera są poprawne

OSTRZEŻENIE: Ta procedura może wymagać zmiany ustawień CMOS oraz BIOS komputera. Niepoprawne zmiany ustawień BIOS komputera mogą prowadzić do poważnych problemów. Ustawienia CMOS można zmieniać na własną odpowiedzialność.

Niepoprawne lub uszkodzone ustawienia CMOS i BIOS mogą powodować problemy z uruchamianiem.Informacje na temat poprawnych ustawień CMOS i BIOS komputera oraz informacje o sposobach sprawdzania i zmieniania tych ustawień można uzyskać, zaglądając do dokumentacji komputera lub kontaktując się z producentem komputera.

Upewnij się, że BIOS komputera jest aktualny, skontaktuj się z producentem komputera, aby dowiedzieć się, jakie najnowsze aktualizacje systemu BIOS komputera są dostępne.

Konsola odzyskiwania

Konsola odzyskiwania jest narzędziem wiersza polecenia, którego można użyć do naprawy systemu Windows, jeśli system nie uruchamia się poprawnie. Konsolę odzyskiwania można uruchomić z dysków rozruchowych systemu Windows 2000, dysku CD systemu Windows 2000 lub podczas rozruchu, jeśli Konsola odzyskiwania została wcześniej zainstalowana na komputerze.

For additional informationabout how to use Recovery Console, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
301645 JAK: Korzystanie z Konsoli odzyskiwania na komputerze, który nie uruchamia się w systemie Windows 2000
229716 Opis Konsoli odzyskiwania systemu Windows 2000
281770 How to Install the Windows Recovery Console

Proces naprawy awaryjnej

Jeśli został utworzony Awaryjny dysk naprawczy (ERD, Emergency Repair Disk), można go użyć do rozwiązywania problemów z uruchamianiem. Trzeba zwrócić uwagę, że proces naprawy awaryjnej jest ograniczony do naprawy plików systemowych, sektora rozruchowego partycji oraz środowiska uruchamiania.Aby uzyskać dodatkowe informacje o naprawie awaryjnej, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
231777 How to Create an Emergency Repair Disk in Windows 2000

Jak korzystać z witryny Pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web do znajdowania rozwiązania

Jeśli nie można rozwiązać problemu, wykonując kroki opisane w tym artykule lub zapoznając się artykułami bazy wiedzy Knowledge Base w sekcjiMateriały referencyjnetego artykułu, można skorzystać z witryny Pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web w celu znalezienia rozwiązania problemu. Na następującej liście opisano niektóre usługi dostępne w witrynie Pomocy technicznej firmy Microsoft:


Materiały referencyjne
For additional informationabout troubleshooting startup issues in Windows 2000, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
202485 Opis rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows 2000
199175 Situations in Which Windows May Not Start in Safe Mode
244905 How to Disable a Service or Device that Prevents Windows from Booting
216417 Jak zainstalować Konsolę odzyskiwania systemu Windows 2000
266169 Jak rozwiązywać problemy ze stanem wstrzymania, stanem hibernacji i zamykaniem komputera w systemie Windows 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 315396 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:32:21 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv KB315396
Opinia