Jak tworzyć i rejestrować zdarzenia niestandardowe w Podglądzie zdarzeń w systemie Windows 2000 za pomocą narzędzia do rejestrowania zdarzeń (Logevent.exe)

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL315410
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak używać narzędzia do rejestrowania zdarzeń (Logevent.exe) w celu tworzenia i rejestrowania niestandardowych zdarzeń w dzienniku aplikacji w Podglądzie zdarzeń. Program Logevent.exe jest umieszczony w zestawie Windows 2000 Resource Kit. Program Logevent.exe można uruchomić z wiersza polecenia lub pliku wsadowego, a służy on do tworzenia wpisów w dzienniku aplikacji na lokalnym lub zdalnym komputerze z systemem Windows 2000.

Program Logevent.exe umożliwia rejestrowanie informacji o błędach oraz informacji o stanie w programach wsadowych uruchamianych za pomocą skryptów logowania lub polecenia AT. Program Logevent.exe można wywołać z pliku wsadowego, a następnie można go używać do rejestrowania informacji w dzienniku aplikacji. Program Logevent.exe może przechowywać wpisy w dziennikach innych komputerów, dzięki czemu dane można rejestrować w centralnym miejscu.

Powrót do początku

Omówienie programu Logevent.exe

W programie Logevent.exe jest wykorzystywana następująca składnia:
logevent -m \\nazwa_komputera-s waga-c numer_kategorii-r źródło-e identyfikator_zdarzenia-t limit_czasu"tekst zdarzenia"
Na następującej liście opisano parametry, których można używać z programem Logevent.exe:
 • -m \\nazwa_komputera: Ten parametr służy do określania nazwy komputera, na którym zdarzenia są rejestrowane. Jeśli zostanie pominięty, zdarzenie jest rejestrowane na komputerze lokalnym. Parametr ten jest mapowany do sekcji Komputer w nagłówku zdarzenia podczas wyświetlania zdarzenia w Podglądzie zdarzeń.
 • -s waga: Ten parametr służy do określania wagi błędu w związku z rejestrowanym zdarzeniem, gdzie waga jest jedną z następujących kategorii:
  • S: Powodzenie
  • I: Informacje (Jest to ustawienie domyślne. Jeśli nie zostanie określony poziom ważności, program Logevent.exe używa parametru I).
  • W: Ostrzeżenie
  • E: Błąd
  • F: Niepowodzenie
  Parametr ten jest mapowany do sekcji Typ w nagłówku zdarzenia podczas wyświetlania zdarzenia w Podglądzie zdarzeń.

 • -c numer_kategorii: Ten parametr służy do określania numeru kategorii rejestrowanego zdarzenia. Jeśli numer nie zostanie wpisany, program Logevent.exe użyje wartości domyślnej 0 (brak). Ten parametr jest mapowany do sekcji Kategoria nagłówka zdarzenia podczas wyświetlania zdarzenia w Podglądzie zdarzeń.
 • -r źródło: Ten parametr służy do określania źródła rejestrowanego zdarzenia (na przykład nazwa programu lub skryptu). Aby dołączać ciągi zawierające spacje, trzeba używać podwójnych cudzysłowów. Jeśli ciąg nie zostanie podany, program Logevent.exe użyje domyślnego ciągu User Event. Parametr ten jest mapowany na sekcję Źródło w nagłówku zdarzenia podczas wyświetlania zdarzenia w Podglądzie zdarzeń.
 • -e identyfikator_zdarzenia: Ten parametr służy do przypisywania liczbowego identyfikatora zdarzenia rejestrowanemu zdarzeniu. Można użyć liczb całkowitych z przedziału 0–65535. Jeśli nie przypisywano wartości, program Logevent.exe stosuje ustawienie 1 (wartość domyślna). Parametr ten jest mapowany do sekcji Identyfikator zdarzenia w nagłówku zdarzenia podczas wyświetlania zdarzenia w Podglądzie zdarzeń.
 • -t limit_czasu: Ten parametr służy do określania czasu, przez jaki program Logevent.exe czeka na utworzenie dziennika. Program Logevent.exe kończy pracę po utworzeniu wpisu w dzienniku. Domyślnie narzędzie Logevent.exe czeka przez 60 000 milisekund (minutę).
 • "tekst zdarzenia": Ten parametr umożliwia wpisanie opisu rejestrowanego zdarzenia. W celu umieszczania ciągów zawierających spacje należy używać podwójnych cudzysłowów, na przykład "To jest mój komunikat". Ten parametr jest mapowany do sekcji Opis podczas wyświetlania tego zdarzenia w Podglądzie zdarzeń.
Powrót do początku

Przykłady

Jak zarejestrować wpis na komputerze lokalnym

Aby zarejestrować wpis Informacje w dzienniku aplikacji komputera lokalnego, użyj poniższego wiersza w pliku wsadowym albo wpisz go w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
logevent "To jest test"
Kiedy szczegóły zdarzenia dla tego przykładu zostaną wyświetlone w Podglądzie zdarzeń, pojawi się wpis podobny do następującego:
  Data:   01-01-2002  Źródło:  User Event  Godzina:   8:16     Kategoria: Brak  Typ:   Informacje Identyfikator zdarzenia: 1  Użytkownik:   N/D       Komputer: MOJKOMPUTER 				
  Opis:  Nie można znaleźć opisu dla identyfikatora zdarzenia (1) w źródle  (User Event). Być może komputer lokalny nie ma wymaganych informacji rejestru lub plików DLL  potrzebnych do wyświetlania komunikatów z komputera zdalnego.  dokonać ponownego rozruchu komputera. Następujące informacje są częścią zdarzenia: dla komputerów Alpha.  test.				
Powrót do początku

Jak zarejestrować wpis na komputerze zdalnym

Aby zarejestrować wpis Ostrzeżenie na komputerze zdalnym „Serwer1” z kodem kategorii 100, identyfikatorem zdarzenia 88, użyj następującego wiersza w pliku wsadowym lub wpisz go w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
logevent -m \\serwer1 -s W -c 100 -r "mój program wsadowy" -e 88 "błąd programu wsadowego!"
Kiedy szczegóły zdarzenia dla tego przykładu zostaną wyświetlone w Podglądzie zdarzeń, pojawi się wpis podobny do następującego:
  Data:   01-01-2002  Źródło:  mój program wsadowy  Godzina:   08:30:00     Kategoria: (100)  Typ:   Ostrzeżenie   Identyfikator zdarzenia: 88  Użytkownik:   N/D       Komputer: SERWER1 				
  Opis:  Nie można znaleźć opisu dla identyfikatora zdarzenia (88) w źródle  (mój program wsadowy). Być może komputer lokalny nie ma wymaganych informacji rejestru lub plików DLL  potrzebnych do wyświetlania komunikatów z komputera zdalnego.  Następujące Następujące informacje są częścią zdarzenia:  błąd programu wsadowego!				
Powrót do początku

Jak wyświetlać zdarzenia z dziennika aplikacji w Podglądzie zdarzeń

Aby wyświetlić zdarzenia z dziennika aplikacji w Podglądzie zdarzeń:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie skrót Podgląd zdarzeń.

  UWAGA: Można także uruchomić Podgląd zdarzeń, uruchamiając program MMC (Microsoft Management Console) zawierający przystawkę Podgląd zdarzeń.
 3. Kliknij, aby rozwinąć węzeł Podgląd zdarzeń (jeśli nie jest jeszcze rozwinięty).
 4. Kliknij pozycję Dziennik aplikacji.

  Zdarzenia zarejestrowane w dzienniku aplikacji są wyświetlane w prawym okienku szczegółów.
 5. Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących określonego zdarzenia, kliknij dwukrotnie zdarzenie, które ma zostać wyświetlone.
 6. Aby skopiować szczegóły zdarzenia, kliknij przycisk Kopiuj, otwórz nowy dokument w programie, do którego chcesz wkleić zdarzenie (na przykład Microsoft Word), a następnie kliknij polecenie Wklej w menu Edycja.
 7. Aby wyświetlić opis poprzedniego lub następnego zdarzenia, kliknij przycisk strzałki w górę lub w dół.
Powrót do początku


Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o programie Logevent.exe, wpisz następujący wiersz w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
logevent /?
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyświetlania zdarzeń w Podglądzie zdarzeń i zarządzania nimi, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302542 JAK: Diagnozowanie problemów z systemem przy użyciu Podglądu zdarzeń w systemie Microsoft Windows 2000
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zestawu Windows 2000 Resource Kit, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Powrót do początku

Właściwości

Identyfikator artykułu: 315410 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:32:48 — zmiana: 6.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB315410
Opinia