JAK: Migracja konfiguracji serwera wydruku między komputerami z systemem Windows NT 4.0 lub Windows 2000 za pomocą narzędzia Printer Migrator 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł zawiera instrukcje, dotyczące migrowania konfiguracji serwera wydruku między komputerami wyposażonymi w system Windows NT 4.0 lub Windows 2000 za pomocą narzędzia Microsoft Printer Migrator 2000 (Printmig.exe wersja 2.0).

Powrót do początku

Printer Migrator 2000

Narzędzie Printer Migrator 2000 wchodzi w skład Dodatku 1 zestawu Microsoft Windows 2000 Resource Kit. Narzędzie to umożliwia wykonanie pełnej kopii zapasowej serwera wydruku, współpracującego z systemem Windows NT 4.0 lub Windows 2000 wraz z wpisami rejestru i sterownikami drukarki. Dane są zapisywane i przechowywane w pliku .cab. Jeśli zachodzi potrzeba migracji serwera wydruku między komputerami wyposażonymi w system Windows NT 4.0 lub Windows 2000, narzędzie należy zastosować w następujący sposób: najpierw wykonać kopię zapasową konfiguracji na bieżącym serwerze wydruku, a następnie przywrócić tę konfigurację na docelowym serwerze wydruku z systemem Windows NT 4.0 lub Windows 2000.

Narzędzie Printer Migrator 2000 pozwala wykonywać kopie zapasowe następujących danych konfiguracyjnych:
 • Drukarki
 • Zdefiniowane kolejki wydruku w systemie Windows NT 4.0 i Windows 2000
 • Sterowniki drukarek
 • Informacje o udziałach, obejmujące wszystkie udziały drukarek i plików oraz uprawnienia użytkowników
 • Następujące porty monitorów drukarek:
Port sieciowy Hewlett-Packard
Monitor portu LexMark MarkVision (IP/DLC)
Jet Admin
Port LPR
Cyfrowy port sieciowy
Monitor portu Apple Talk
Standardowy monitor portu
Narzędzie Printer Migrator 2000 nie wykonuje kopii zapasowej aktualnego monitora, wykonuje tylko kopie zapasowe zdefiniowanych portów. Aby serwer wydruku zapewniał wszystkie funkcje, przed przywróceniem konfiguracji na komputerze docelowym należy zainstalować oryginalny zestaw monitorów portów. Jeśli po przywróceniu konfiguracji jakieś monitory nie są dostępne, dla każdego z nich narzędzie Printer Migrator 2000 wyświetla komunikat ostrzegawczy.

Gdy jest wykonywana kopia zapasowa, narzędzie Printer Migrator 2000 domyślnie zapisuje wszystkie dane konfiguracyjne w pliku Pm.cab. Jeśli jest włączona opcja rejestrowania informacji w pliku tekstowym (opcja ta jest włączona domyślnie), narzędzie Printer Migrator 2000 zapisuje informacje o stanie serwera w pliku Pm.log. Obydwa pliki znajdują się w następującym folderze domyślnym:
%Główny_katalog_systemowy%\System32\Spool\Pm
Narzędzie Printer Migrator 2000 służy do tworzenia i przenoszenia pojedynczych serwerów wydruku, współpracujących z systemem Windows 2000 lub Windows NT 4.0. Obydwa komputery, źródłowy i docelowy, muszą być wyposażone w taki sam system operacyjny. Narzędzia tego nie należy używać do uaktualniania serwera wydruku współpracującego z systemem Windows NT 4.0 do serwera wydruku współpracującego z systemem Windows 2000.

Powrót do początku

Jak wykonać kopię zapasową serwera wydruku

Aby wykonać kopię zapasową serwera wydruku, współpracującego z systemem Windows NT 4.0 lub Windows 2000, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom narzędzie Printer Migrator 2000.
 2. W menu Akcja kliknij polecenie Kopia zapasowa.
 3. W polu Serwer docelowy wpisz nazwę serwera wydruku, którego kopia zapasowa ma być wykonana, używając następującego formatu UNC:
  \\Nazwaserwera
  Na przykład wpisz \\Serwer1. Jeśli kopia zapasowa konfiguracji drukarki jest wykonywana na komputerze lokalnym, pole to należy pozostawić niewypełnione.

 4. W polu Nazwa pliku zaakceptuj domyślną nazwę i lokalizację pliku .cab, w którym są zapisywane dane konfiguracyjne (%Główny_katalog_systemowy%\System32\Spool\Pm\Pm.cab) lub określ inną nazwę i lokalizację pliku.
 5. Kliknij przycisk OK. Proces wykonywania kopii zapasowej zostanie rozpoczęty. Zawartość raportu o postępach, który jest wyświetlany w dolnym okienku okna narzędzia Printer Migrator 2000, będzie zapisywana w pliku Pm.log. Po zakończeniu procesu wykonywania kopii zapasowej na końcu pliku dziennika pojawi się tekst:
  Wykonywanie kopii zapasowej zakończone.
Powrót do początku

Jak przywrócić konfigurację

Aby można było przystąpić do przywracania konfiguracji drukarki na docelowym serwerze wydruku, muszą być spełnione następujące warunki:
 • Komputer, na którym jest wykonywana kopia zapasowa i komputer docelowy muszą być wyposażone w taki sam system operacyjny (Windows NT 4.0 lub Windows 2000), i taki sam procesor (na przykład x86).
 • Informacje o monitorze drukarki muszą być zgodne z komputerem docelowym. Jeśli monitor nie jest zainstalowany, narzędzie Print Migrator 2000 wyświetla komunikat ostrzegawczy. Należy zainstalować monitor lub usługę, a następnie przeprowadzić kolejną operację przywracania.
 • Użytkownik musi posiadać uprawnienia administracyjne na docelowym serwerze wydruku.
Aby przywrócić konfigurację drukarki na zdalnym serwerze wydruku, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom narzędzie Printer Migrator 2000.
 2. W menu Akcja kliknij polecenie Przywróć.
 3. W polu Szukaj w odszukaj folder zawierający plik .cab, w którym zapisano dane konfiguracyjne drukarki. Na przykład jeśli wybrano domyślną nazwę i lokalizację informacji konfiguracyjnych drukarki, plik ma nazwę Pm.cab. Plik ten znajduje się w następującym folderze:
  %Główny_katalog_systemowy%\System32\Spool\Pm
 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku .cab. Na przykład wpisz nazwę Pm.cab.
 5. W polu Serwer docelowy wpisz nazwę docelowego serwera wydruku, używając następującego formatu UNC:
  \\Nazwaserwera
  Na przykład wpisz \\Serwer8.

 6. Zaznacz pola wyboru dla opcji, które chcesz ustawić.
 7. Kliknij przycisk Otwórz, aby rozpocząć operację przywracania. Po rozpoczęciu procesu przywracania narzędzie Printer Migrator 2000 zatrzymuje tymczasowo usługi Bufor wydruku i Serwer wydruku dla komputerów Macintosh na komputerze docelowym (jeśli są uruchomione), aby przywrócić informacje o kolejce wydruku.

  W dolnym okienku okna narzędzia Printer Migrator 2000 jest wyświetlany raport o postępach. Zawartość tego raportu jest zapisywana w pliku Pm.log. Po zakończeniu procesu przywracania na końcu pliku dziennika pojawia się tekst podobny do następujących komunikatów:
  Przywracanie zakończone.
  Rejestr przywrócony.
  Uruchamianie Bufora...
  Bufor jest uruchomiony
  Uruchamianie usługi MacPrint...
  Usługa MacPrint jest uruchomiona
Powrót do początku


Materiały referencyjne
Narzędzie Printer Migrator 2000 można uruchomić również z wiersza polecenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje o korzystaniu z programu Printmig.exe, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
275529 Help Information for Printmig.exe Version 2.0
Aby uzyskać dodatkowe informacje o zestawie Windows 2000 Resource Kit, odwiedź witrynę firmy Microsoft w sieci Web pod adresem:Powrót do początku


Właściwości

Identyfikator artykułu: 315983 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:38:02 — zmiana: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprint kbnetwork kbhowtomaster KB315983
Opinia