Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dodawanie zastrzeżenia do wychodzących wiadomości SMTP w języku Visual Basic

Wersja tego artykułu dla programu Misrosoft Visual Basic .NET: 317680.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano krok po kroku, jak dodawać zastrzeżenia do wychodzących wiadomości e-mail protokołu SMTP za pomocą modelu event sink protokołu SMTP.

Tworzenie modelu event sink

 1. Utwórz nową bibliotekę ActiveX DLL języka Microsoft Visual Basic. Nadaj projektowi nazwę SMTPEventSink, a modułowi Disclaimer.
 2. W obszarze Project References dodaj pozycję Microsoft CDO for Exchange 2000 Library, a następnie pozycję Server Extension Objects COM Library.
 3. Dodaj następujący kod do modułu:
  Dim TextDisclaimer As StringDim HTMLDisclaimer As StringImplements IEventIsCacheableImplements CDO.ISMTPOnArrivalPrivate Sub IEventIsCacheable_IsCacheable()  'Just returns S_OK.End SubPrivate Sub Class_Initialize() 'TODO: Zastąp przykładowy tekst zastrzeżenia własnym tekstem. TextDisclaimer = vbCrLf & "DISCLAIMER:" & vbCrLf & "Przykładowy tekst zastrzeżenia." HTMLDisclaimer = "<p></p><p>DISCLAIMER:<br>Sample Disclaimer Text"End SubPrivate Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg As CDO.IMessage, EventStatus As CDO.CdoEventStatus)  If Msg.HTMLBody <> "" Then    Dim szPartI As String    Dim szPartI As String    Dim pos As Integer        'Wyszukiwanie taga "</body>" i wstawienie zastrzeżenia przed tagiem.    pos = InStr(1, Msg.HTMLBody, "</body>", vbTextCompare)    szPartI = Left(Msg.HTMLBody, pos - 1)    szPartII = Right(Msg.HTMLBody, Len(Msg.HTMLBody) - (pos - 1))    Msg.HTMLBody = szPartI + HTMLDisclaimer + szPartII  End If  If Msg.TextBody <> "" Then    Msg.TextBody = Msg.TextBody & vbCrLf & TextDisclaimer & vbCrLf  End If    'Zatwierdzenie zmian zawartości w obiekcie transportowym ADO Stream.  Msg.DataSource.Save  EventStatus = cdoRunNextSinkEnd Sub					
 4. Zastąp przykładowy tekst zastrzeżenia własnym tekstem i skonstruuj bibliotekę DLL.

Rejestrowanie modelu event sink

Aby zarejestrować model event sink, użyj pliku Smtpreg.vbs, który jest instalowany razem z zestawem Exchange SDK.
 1. W wierszu polecenia zlokalizuj folder \Exchange SDK\SDK\Support\CDO\Scripts folder i wpisz: cscript smtpreg.vbs /add 1 OnArrival SMTPDisclaimer SMTPEventSink.Disclaimer "mail from=*@your-domain-here.com"

  Jeśli polecenie zostanie wykonane pomyślnie, skrypt wygeneruje komunikat o powodzeniu.
 2. Aby wyrejestrować to zdarzenie, wpisz następujący kod: cscript smtpreg.vbs /remove 1 OnArrival SMTPDisclaimer
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zarządzania powiązaniami wydarzeń, odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:

Testowanie modelu event sink

Aby przetestować model event sink, wyślij wiadomość e-mail do odbiorcy używającego protokołu SMTP spoza organizacji. Odbiorca powinien otrzymać wiadomość zmodyfikowaną, tj. zawierającą na końcu dodane zastrzeżenie.

Uwaga: Jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana za pomocą klienckiego interfejsu MAPI, na przykład programu Microsoft Outlook, odbiorca nie otrzyma wiadomości zmodyfikowanej. Stanie się tak, ponieważ w momencie wywoływania zdarzenia transportu protokołu SMTP wiadomości e-mail przesyłane za pomocą interfejsu MAPI nie mają formatu protokołu SMTP. Z tego powodu zmiany wprowadzone przez kod zdarzenia nie są zachowywane.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
273233 Cannot change MAPI message contents in a CDO SMTP event sink
Właściwości

Identyfikator artykułu: 317327 — ostatni przegląd: 11/26/2007 01:44:00 — zmiana: 8.3

 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Collaboration Data Objects for Exchange 2000 6.0
 • Microsoft Collaboration Data Objects 2.0
 • kbhowtomaster KB317327
Opinia