JAK: Korzystanie z usługi Magazyn zdalny w systemie Windows 2000 Server

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Usługa Magazyn zdalny pozwala utworzyć wirtualny magazyn dyskowy zawierający dane z taśmy lub innego nośnika magazynowania. Gdy usługa ta jest aktywna, rzadko wykorzystywane dane są przenoszone na zdalny nośnik magazynowania. Woluminy Magazynu zdalnego nadają się najlepiej do przechowywania danych używanych tylko sporadycznie.

Ten artykuł zawiera informacje, dotyczące konfigurowania i używania usługi Magazyn zdalny.

UWAGI:
 • Magazyn zdalny jest dostępny tylko w sieciach obsługiwanych przez system Windows 2000 Server.
 • Magazyn zdalny nie może być uruchamiany na komputerze z systemem Windows 2000 Professional.
 • Magazynu zdalnego nie można zainstalować na komputerze z systemem Windows 2000 Advanced Server skonfigurowanym jako klaster serwerów. Magazyn zdalny nie zapewnia pracy awaryjnej w węźle innego komputera.
 • Z Magazynu zdalnego mogą korzystać tylko osoby o uprawnieniach administracyjnych.
 • Należy upewnić się, że w puli wolnych nośników jest dostępna wystarczająca liczba taśm (zadanie to pozwala wykonać usługa Magazyn wymienny).
 • Należy sprawdzić, czy woluminy zarządzane przez Magazyn zdalny są sformatowane przy użyciu tej wersji systemu plików NTFS, która jest używana w systemie Windows 2000.
Usługa Magazyn zdalny systemu Windows 2000 pozwala zwiększyć ilość miejsca na dyskach serwera bez dodawania dodatkowych dysków twardych. Jest to użyteczne nawet dziś, gdy dyski twarde stają się coraz tańsze. Za pomocą Magazynu zdalnego wolumin NTFS można rozszerzać na taśmy lub dyski optyczne.

Magazyn zdalny automatycznie monitoruje ilość wolnego miejsca na lokalnych dyskach twardych. Jeśli ilość wolnego miejsca spada poniżej określonego poziomu, rzadko używane pliki są przenoszone automatycznie na nośnik Magazynu zdalnego. Dzięki temu można utrzymać wymaganą ilość wolnego miejsca na dyskach. Pliki przeniesione na nośnik Magazynu zdolnego są nadal dostępne.

Przeglądając pliki przechowywane przy użyciu Magazynu zdalnego, trudno dostrzec różnice między nimi a plikami przechowywanymi na dyskach twardych. Przy otwieraniu jednego z takich plików można zauważyć nieco dłuższy czas ładowania danych, a czasami można zobaczyć komunikat z informacją o wywoływaniu pliku. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dane są przenoszone automatycznie na szybsze dyski.

Usługa Magazyn zdalny zarządza procesem magazynowania automatycznie, a interwencja użytkownika jest niezbędna tylko wtedy, gdy nośnik magazynowania zdalnego znajduje się w trybie offline.

Powrót do początku

Jak zainstalować Magazyn zdalny

 1. Skonfiguruj komputer tak, aby usługa Magazyn zdalny mogła współpracować z obsługiwanym urządzeniem magazynowania.

  UWAGA: Magazyn zdalny nie wykrywa urządzeń, które dodano po jego zainstalowaniu. Jeśli jakieś urządzenia zostały dodane po zainstalowaniu Magazynu zdalnego, należy usunąć i ponownie zainstalować tę usługę, a następnie skonfigurować urządzenia.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Magazyn zdalny, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  UWAGA: Może zostać wyświetlony monit o włożenie do stacji CD-ROM dysku CD z systemem Windows 2000 i dodatkiem Service Pack. Kliknij przycisk OK, aby skopiować pliki z innej lokalizacji, na przykład z folderu lub serwera sieciowego.
 5. Uruchom ponownie komputer.
 6. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
 7. Po uruchomieniu Kreatora instalacji Magazynu zdalnego kliknij przycisk Dalej.

  Kreator wykryje wszystkie zgodne urządzenia magazynowania i sprawdzi ustawienia zabezpieczeń.
 8. Kliknij, aby zaznaczyć woluminy NTFS, które mają współpracować z usługą Magazyn zdalny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. W polu Wymagana ilość wolnego miejsca wpisz minimalną ilość wolnego miejsca na dysku, która ma być dostępna na zarządzanych woluminach.
 10. Jeśli potrzebujesz więcej wolnego miejsca na dysku, w polu Większe niż wpisz rozmiar najmniejszych plików, jakie mają być przenoszone przez Magazyn zdalny na taśmę.
 11. W polu Nieużywane od wpisz liczbę dni, po upływie których nieużywany plik ma być przenoszony na taśmę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 12. W polu Typy nośników kliknij nośnik, który będzie używany przez Magazyn zdalny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 13. Kliknij przycisk Zmień harmonogram, aby zmienić datę i godzinę kopiowania plików na taśmę.

  Jeśli chcesz używać aktualnego harmonogramu, kliknij przycisk Dalej.
 14. Sprawdź wybrane ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Powrót do początku

Jak skonfigurować Magazyn zdalny

W poniższych sekcjach opisano sposób zarządzania woluminami lokalnymi i nośnikiem magazynu zdalnego.

Jak dodać woluminy przy użyciu Magazynu zdalnego

Aby po zakończeniu wstępnych czynności konfiguracyjnych dodać dodatkowe woluminy magazynowania:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
 2. W drzewie konsoli kliknij folder Zarządzane woluminy.
 3. Kliknij przycisk Nowe zarządzane woluminy, a następnie, po uruchomieniu Kreatora dodawania zarządzania woluminem, kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru obok wybranego woluminu NTFS 5 albo kliknij przycisk Zarządzaj wszystkimi woluminami, aby Magazyn zdalny zarządzał wszystkimi dostępnymi woluminami. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W polu Wymagana ilość wolnego miejsca wpisz minimalną ilość wolnego miejsca na dysku, która ma być dostępna na zarządzanych woluminach.
 6. Jeśli potrzebujesz więcej wolnego miejsca na dysku, w polu Większe niż wpisz rozmiar najmniejszych plików, jakie mają być przenoszone przez Magazyn zdalny na taśmę.
 7. W polu Nieużywane od wpisz liczbę dni, po upływie których nieużywany plik ma być przenoszony na taśmę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Sprawdź wybrane ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Powrót do początku

Jak zmienić ustawienia woluminu

Aby zmienić ustawienia, zgodnie z którymi Magazyn zdalny zarządza plikami zdalnymi:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
 2. W drzewie konsoli kliknij folder Zarządzane woluminy, kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin, który chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Ustawienia.
 3. W polu Wymagana ilość wolnego miejsca kliknij strzałkę w górę lub strzałkę w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość wolnego miejsca.

  Określi, jaki procent całkowitej ilości wolnego miejsca na woluminie ma być stale dostępny (wolny).
 4. Jeśli potrzebujesz więcej wolnego miejsca na dysku, w polu Większe niż wpisz rozmiar najmniejszych plików, jakie mają być przenoszone przez Magazyn zdalny na taśmę.
 5. W polu Nieużywane od wpisz liczbę dni, po upływie których nieużywany plik ma być przenoszony na taśmę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Sprawdź wybrane ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 7. Kliknij kartę Reguły dołączania/wykluczania, a następnie wykonaj dowolny z następujących kroków:
  • Jeśli chcesz zmodyfikować regułę, określającą typy plików do wykluczenia z Magazynu zdalnego, kliknij regułę, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  • Jeśli chcesz usunąć regułę określającą typy plików do wykluczenia z Magazynu zdalnego, kliknij regułę, a następnie kliknij przycisk Usuń.

   UWAGA: Niektóre reguły nie mogą być usuwane ani modyfikowane.
  • Jeśli chcesz dodać nową regułę:
   1. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie przejdź do pola Ścieżka, gdzie wpisz ścieżkę do folderu, którego ma dotyczyć reguła albo kreskę ułamkową odwróconą (\), aby reguła miała zastosowanie do całego woluminu.
   2. W polu Typ pliku kliknij typ plików, które mają być dołączone do Magazynu zdalnego albo wykluczone z niego.
   3. Kliknij przycisk Wyklucz pasujące pliki, jeśli chcesz wykluczyć z Magazynu zdalnego pliki spełniające określone kryteria.
   4. Kliknij przycisk Dołącz pasujące pliki, jeśli chcesz, aby Magazyn zdalny zarządzał plikami spełniającymi określone kryteria.
   5. Zaznacz kliknięciem pole wyboru Zastosuj regułę do podfolderów, jeśli chcesz, aby reguła skojarzona z Magazynem zdalnym była stosowana do wszystkich podfolderów folderu określonego w polu Ścieżka.
UWAGA: Magazyn zdalny działa optymalnie w przypadku kopiowania dużych plików. Jeśli zarządzany wolumin zawiera wiele małych plików, które mają być skopiowane do Magazynu zdalnego, szybkość transferu danych może być inna niż szybkość określona dla biblioteki taśmowej.

Powrót do początku

Jak zarządzać zadaniami Magazynu zdalnego

W poniższej sekcji opisano podstawowe zadania zarządzania Magazynu zdalnego.

Jak ręcznie wykonać zadania Magazynu zdalnego

Niektóre zadania Magazynu zdalnego można wykonywać ręcznie. Aby szybko skopiować pliki do magazynu zdalnego, sprawdzić poprawność plików lub utworzyć więcej wolnego miejsca na zarządzanym woluminie:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
 2. W drzewie konsoli kliknij folder Zarządzane woluminy.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij wolumin, którego ma dotyczyć zadanie, kliknij polecenie Wszystkie zadania, a następnie wykonaj czynności odpowiednie dla danej sytuacji:
  • Kliknij przycisk Kopiuj pliki do Magazynu zdalnego, aby szybko skopiować do Magazynu zdalnego wszystkie dostępne pliki z zarządzanego woluminu.
  • Kliknij przycisk Sprawdź poprawność plików, aby zaktualizować statystykę woluminu, a także sprawdzić, czy wszystkie symbole zastępcze i pliki buforowane lokalnie są nadal połączone z właściwymi danymi w Magazynie zdalnym.
  • Kliknij przycisk Utwórz wolne miejsce, aby usunąć wszystkie buforowane dane z tych plików, które już zostały przeniesione na nośnik Magazynu zdalnego.

   Kliknięcie przycisku Utwórz wolne miejsce pozwala utworzyć wolne miejsce tylko wtedy, gdy istnieją dane buforowane lokalnie.
 4. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Jak wyświetlić i ustawić właściwości zadań Magazynu zdalnego

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
 2. W drzewie konsoli kliknij element, którego właściwości chcesz obejrzeć.
 3. W prawym okienku kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Przejrzyj ustawienia i wprowadź odpowiednie zmiany.
Powrót do początku

Jak wyświetlić zdarzenia związane z Magazynem zdalnym

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
 2. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie węzeł Magazyn zdalny, a następnie kliknij dwukrotnie węzeł Podgląd zdarzeń.
 3. Kliknij dziennik, a następnie kliknij dwukrotnie wpis, który chcesz wyświetlić w prawym okienku.
Powrót do początku

Jak wyświetlić zadania Magazynu zdalnego

W przypadku zarządzania zadaniami przydzielanymi automatycznie i ręcznie usługa Magazyn zdalny korzysta z folderu Zaplanowane zadania systemu Windows 2000. Zadania takie można wyświetlać lub ponownie planować w taki sam sposób, jak wszelkie inne zaplanowane zadania systemu Windows 2000:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Harmonogram zadań.
 2. Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uruchom, aby wykonać zaplanowane zadanie natychmiast.
 3. Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zakończ zadanie, aby zakończyć zadanie.
 4. Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości, aby wyświetlić właściwości zadania.

  Przy użyciu właściwości zadania można zmienić również jego harmonogram.
Powrót do początku

Jak zmienić harmonogram zadań Magazynu zdalnego

Aby zmienić harmonogram wykonywania zadań Magazynu zdalnego:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
 2. W drzewie konsoli kliknij folder Zarządzane woluminy.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Magazyn zdalny, a następnie kliknij polecenie Zmień harmonogram.
 4. Aby utworzyć wiele harmonogramów, zaznacz kliknięciem pole wyboru Pokaż wiele harmonogramów.
 5. Aby dodać lub usunąć harmonogramy, kliknij przycisk Nowy lub Usuń.
 6. Aby zmodyfikować informacje o harmonogramach, kliknij przycisk Zaawansowane.
 7. Aby zmienić inne zadania Magazynu zdalnego, użyj folderu Zaplanowane zadania systemu Windows 2000:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Harmonogram zadań.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie, które chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Harmonogram, aby zmodyfikować harmonogram zadania.
Powrót do początku

Jak ustawić limit odwołań

Magazyn zdalny zapewnia domyślne ustawienie maksymalnej liczby odwołań plików, które użytkownik lub program może wykonać kolejno, w tej samej sesji, na dowolnym zarządzanym woluminie (liczba ta jest nazywana limitem odwołań). Jeśli w ciągu 10 sekund od zakończeniu odwoływania danego pliku użytkownik lub program zażąda nowego odwołania, licznik odwołań jest zwiększany. Odwołania plików powodują kopiowanie danych z powrotem na woluminy lokalne, co z kolei skutkuje zmniejszeniem ilości wolnego miejsca na dysku. Do programów, które wymagają przeprowadzania dużej liczby odwołań plików należą programy antywirusowe, programy wykonujące kopie zapasowe danych, programy indeksujące i programy przeszukujące.

Funkcja ustawiania limitu odwołań jest użyteczna w przypadku programów niezgodnych z Magazynem zdalnym (np. programów antywirusowych, przeszukujących dane i wykonujących kopie zapasowe danych), bo zapobiega odwoływaniu przez nie plików z Magazynu zdalnego.

Aby skonfigurować limit odwołań:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
 2. W drzewie konsoli kliknij folder Zarządzane woluminy.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Magazyn zdalny, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Limit odwołań.
 5. Wpisz liczbę odwołań, które mogą nastąpić po sobie w ciągu 10 sekund od ostatniego odwołania. Po ich wystąpieniu kolejne operacje odwołań są zatrzymywane.

  Jeśli używasz programów wykorzystujących Magazyn zdalny, a inni użytkownicy wykonują często operacje kopiowania dużych plików, ustaw wysoki limit. W przeciwnym razie pozostaw ustawienie domyślne lub zmniejsz je.
 6. Zaznacz kliknięciem pole wyboru Nie obejmuj tym limitem administratorów, aby ustawiony limit nie dotyczył użytkowników o uprawnieniach administracyjnych.

  UWAGA: Mimo zaznaczenia pola wyboru Nie obejmuj tym limitem administratorów może się zdarzyć, że uruchomisz program niezgodny z Magazynem zdalnym. W takim wypadku pliki mogą być odwoływane z Magazynu zdalnego niezależnie od zaznaczenia pola wyboru. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć odwołania bezpośrednio.
Powrót do początku

Jak zabezpieczyć dane przed uszkodzeniem i odzyskać je po uszkodzeniu

W poniższych sekcjach opisano metody zabezpieczania i odzyskiwania danych. Podane informacje nie są wyczerpujące.

Planując przywracanie danych na zarządzanym woluminie za pomocą programu Kopia zapasowa systemu Windows lub innego programu do wykonywania kopii zapasowych, należy wziąć pod uwagę następujące informacje:
 • Pliki Magazynu zdalnego nie mogą być przywracane na innym komputerze.
 • Pliki Magazynu zdalnego nie mogą być przywracane do woluminu, który sformatowano przy użyciu innej wersji systemu NTFS niż wersja stosowana w systemie Windows 2000.
 • Pliki Magazynu zdalnego nie powinny być przywracane do innych woluminów NTFS na tym samym komputerze, jeśli użytkownik nie upewnił się, że woluminy te są zarządzane przez Magazyn zdalny.
Ochrona danych jest szczególnie ważna w przypadku danych przechowywanych zdalnie, ponieważ urządzenia taśmowe nie są odporne na uszkodzenia. W takim wypadku strategię ochrony danych należy zaplanować bardzo starannie, aby dane były przygotowane do przywracania po ewentualnej awarii.

Aby uzyskać więcej informacji o zaawansowanych operacjach wykonywania kopii zapasowych, na przykład kopii bibliotek taśmowych lub pul nośników, zapoznaj się z Pomocą online programu Kopia zapasowa systemu Windows 2000.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące zaawansowanych operacji wykonywania kopii zapasowych, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
249120 How to Maintain Fully Populated Windows 2000 Backup Catalogs
Powrót do początku

Jak utworzyć kopie nośnika

Usługa Magazyn zdalny pozwala wykonywać kopie zapasowe danych na taśmach. Oryginalna kolekcja taśm, na których są zapisywane wszystkie pliki z magazynu lokalnego, jest nazywana zestawem wzorca nośnika. Kopie wzorcowe nośnika mogą być tworzone automatycznie. Kolekcja kopii wzorcowych nośnika jest nazywana zestawem kopii nośnika. Użytkownik może określić maksymalnie trzy takie zestawy.

UWAGA:
 • Pliki kopiowane do Magazynu zdalnego nie są chronione ani za pomocą dublowania, ani za pomocą rozkładania. Jedyna metoda zapewnienia redundancji danych w Magazynie zdalnym polega na tworzeniu kopii wzorcowych nośnika.
 • Kopie nośnika mogą być tworzone tylko pod warunkiem, że w bibliotece taśm są dostępne dwie stacje.
Podczas tworzenia kopii nośnika, najpierw wykorzystywane są taśmy z puli nośników Magazynu zdalnego, a dopiero później taśmy z puli wolnych nośników. W skład puli wolnych nośników wchodzą nośniki aktualnie nieużywane, które mogą jednak być użyte, gdy pula nośników Magazynu zdalnego nie zapewnia wystarczająco dużo miejsca do przechowywania danych.

Aby określić żądaną liczbę zestawów kopii nośnika:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
 2. W drzewie konsoli kliknij folder Zarządzane woluminy.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Magazyn zdalny, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Kopie nośnika, a następnie określ liczbę zestawów kopii nośnika, które mają być utworzone dla każdego zestawu wzorców nośnika.
Powrót do początku

Jak usunąć kopie nośnika

Aby zmniejszyć liczbę zestawów nośnika, które mogą być wyświetlane i wykorzystywane przez Magazyn zdalny, należy wykonać procedurę opisaną w sekcji „Tworzenie kopii nośnika” tego artykułu. Ponieważ zmniejszenie liczby zestawów nie powoduje ponownego przydziału nośnika, zwolnienie miejsca na nośnik wymaga uprzedniego usunięcia kopii nośnika.

Aby usunąć kopie nośnika:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
 2. W drzewie konsoli Magazynu zdalnego kliknij folder Nośnik.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kopię nośnika, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Kopie nośnika.
 4. Kliknij przycisk Usuń kopię dla wszystkich usuwanych kopii nośnika.
Powrót do początku

Jak sprawdzać poprawność plików

Procedura sprawdzania poprawności pozwala upewnić się, czy wszystkie pliki, znajdujące się na zarządzanych woluminach, odnoszą się do właściwych i poprawnych danych w Magazynie zdalnym. W jej wyniku statystyki woluminów są obliczane ponownie. Procedura ta jest wykonywana automatycznie po przywróceniu pliku Magazynu zdalnego — rozpoczyna się po dwóch godzinach od zastosowania programu do wykonywania kopii zapasowych danych. Podczas sprawdzania poprawności są też wykrywane pliki, które zmodyfikowano lub które przeniesiono z jednego woluminu lokalnego na inny.

Sprawdzanie poprawności należy przeprowadzać regularnie. Oprócz sprawdzenia plików na danym woluminie pozwala ono poprawić wykryte niezgodności. Procedurę tę należy wykonywać po każdym przywróceniu plików na woluminie lokalnym oraz po każdym wykryciu błędów dyskowych na woluminie. Sprawdzanie poprawności jest zintegrowane z funkcją Zaplanowane zadania. Funkcja ta pozwala monitorować sprawdzanie poprawności.

Powrót do początku

Jak sprawdzić stan kopii nośnika

Aby sprawdzić stan kopii nośnika:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
 2. W drzewie konsoli Magazynu zdalnego kliknij folder Nośnik.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wzorzec nośnika, który jest skojarzony z wybraną do wyświetlenia kopią nośnika, a następnie kliknij polecenie Kopie nośnika.
 4. Obejrzyj informacje o stanie kopii nośnika.
Powrót do początku

Jak zsynchronizować kopie nośnika

Jeśli aktualizacja lub synchronizacja kopii nośnika jest przeprowadzana regularnie, zyskuje się pewność, że kopie nośnika są zgodne z danymi wzorca nośnika. Synchronizacja powoduje aktualizację kopii nośnika dla wszystkich wzorców nośnika; niemniej w danym momencie można zsynchronizować tylko jeden zestaw kopii nośnika. W czasie trwania synchronizacji zestawu kopii nośnika pliki nie mogą być obsługiwane ani odwoływane, nawet jeśli są dostępne dodatkowe dyski. Kopie nośnika można zsynchronizować później, gdy zostaną one usunięte z biblioteki.

Aby zsynchronizować kopie nośnika:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
 2. W drzewie konsoli Magazynu zdalnego kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Nośnik, a następnie kliknij polecenie Synchronizuj kopie nośnika.
 3. Wykonuj kolejne kroki Kreatora synchronizacji.
Powrót do początku

Jak usunąć Magazyn zdalny

Konieczność usunięcia Magazynu zdalnego może wynikać z następujących przyczyn:

 • Zachodzi potrzeba przeprowadzenia całkowitej ponownej instalacji systemu Windows 2000. Po odwołaniu danych z Magazynu zdalnego można pozostawić dane na dysku bez zmian albo wykonać ich kopie zapasowe za pomocą programu nie współpracującego z Magazynem zdalnym.
 • Nośnik magazynowania jest zapełniony, a użytkownik nie chce, aby baza danych Magazynu zdalnego została zapisana na kilku taśmach. Można wyłączyć zarządzanie woluminem przez Magazyn zdalny. W takim wypadku dane nie będą już dodawane do Magazynu zdalnego, ale nie będzie też można odwołać plików przechowywanych zdalnie.
Przed usunięciem Magazynu zdalnego przerwij zarządzanie wszystkimi woluminami, klikając przycisk Odwołaj skopiowane pliki z magazynu zdalnego w Kreatorze usuwania zarządzania woluminem. W przeciwnym razie dane z plików mogą zostać utracone. Za pomocą Kreatora usuwania zarządzania woluminem usuń zarządzane woluminy z Magazynu zdalnego:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
 2. W drzewie konsoli kliknij folder Zarządzane woluminy.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin, który chcesz usunąć z Magazynu zdalnego, kliknij polecenie Usuń, a następnie, po uruchomieniu Kreatora usuwania zarządzania woluminem, kliknij przycisk Dalej.
 4. Zaznacz kliknięciem pole wyboru Odwołaj skopiowane pliki z magazynu zdalnego, aby odwołać wszystkie pliki z Magazynu zdalnego i umieścić je z powrotem na zarządzanym woluminie.

  UWAGA: Na zarządzanym woluminie musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca, aby pomieścić wszystkie odwołane pliki.
 5. Aby wyłączyć dodawanie plików do Magazynu zdalnego, ale umożliwić dalsze zarządzanie plikami przechowywanymi zdalnie, zaznacz kliknięciem pole wyboru Zachowaj skopiowane pliki w magazynie zdalnym, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij przycisk Tak, sprawdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

 • Problem: Nie można zainstalować lub usunąć Magazynu zdalnego.

  Przyczyna: Osoba korzystająca z Magazynu zdalnego musi mieć uprawnienia administracyjne.

  Rozwiązanie: Należy sprawdzić, czy zalogowano się z uprawnieniami administracyjnymi.
 • Problem: Nie można znaleźć przystawki Magazyn zdalny.

  Przyczyna: Przy pierwszym uruchomieniu Instalatora systemu Windows 2000 Server Magazyn zdalny nie jest instalowany domyślnie.

  Rozwiązanie: Zainstaluj Magazyn zdalny na komputerze, używając funkcji Dodaj/Usuń programy.
 • Problem: Magazyn zdalny nie może znaleźć żadnego, nadającego się do wykorzystania typu nośnika.

  Przyczyna: Przystawka Magazyn wymienny nie wykryła jeszcze typu nośnika albo na komputerze nie jest zainstalowana obsługiwana biblioteka taśm.

  Rozwiązanie: Poczekaj, aż dostępny i odpowiedni nośnik zostanie wyświetlony w przystawce Magazyn wymienny.

  Rozwiązanie: Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowana obsługiwana biblioteka taśm. Magazyn zdalny obsługuje wszystkie biblioteki taśm SCSI klasy 4mm i 8mm, a także biblioteki DTL (Digital Linear Tape). Magazyn zdalny nie obsługuje bibliotek taśm QIC ani bibliotek dysków optycznych. Aby uzyskać informacje o bibliotekach taśm obsługiwanych przez przystawkę Magazyn wymienny, zapoznaj się z listą zgodności sprzętu firmy Microsoft, która jest dostępna pod następującym adresem:
 • Problem: Magazyn zdalny nie może zarządzać konkretnym woluminem albo nie może znaleźć woluminu, którym ma zarządzać.

  Przyczyna: Magazyn zdalny może zarządzać jedynie stałymi (niewymiennymi) lokalnymi woluminami NTFS; w Kreatorze instalacji Magazynu zdalnego nie są wyświetlane inne systemy plików i inne woluminy.

  Rozwiązanie: Sformatuj wszystkie woluminy, którymi chcesz zarządzać, używając systemu plików NTFS systemu Windows 2000.
 • Problem: Mimo określenia harmonogramu kopiowania plików do magazynu zdalnego nie są kopiowane żadne pliki.

  Przyczyna: Być może żadne pliki nie spełniają podanych kryteriów.

  Rozwiązanie: Zmień reguły dotyczące plików i pozostałe kryteria kopiowania plików.
 • Problem: Nie można już odwoływać plików z Magazynu zdalnego.

  Przyczyna: W Magazynie zdalnym jest ustawiony limit odwołań, który uniemożliwia użytkownikom i programom wykonywanie większej liczby następujących po sobie odwołań plików. Programy antywirusowe, programy do wykonywania kopii zapasowych, programy przeszukujące oraz programy indeksujące wymagają zwykle dostępu do wszystkich plików na komputerze, a to powoduje szybkie osiągnięcie limitu odwołań.

  Rozwiązanie: Zwiększ limit odwołań lub zamknij program, który wykonuje nadmierną liczbę odwołań.
 • Problem: Odwołania plików są realizowane powoli.

  Przyczyna: Dane obsługiwane przez Magazyn zdalny są przechowywane w bibliotekach taśmowych. Odwołanie pliku może trwać pięć minut lub dłużej.

  Rozwiązanie: Ustaw mniejszą ilość wymaganego wolnego miejsca tak, aby dane w plikach buforowanych nie były usuwane tak często. Dzięki temu nie trzeba będzie tak często odwoływać plików z Magazynu zdalnego.
 • Problem: Występuje za dużo odwołań plików.

  Przyczyna: Programy antywirusowe, programy do wykonywania kopii zapasowych, programy indeksujące i programy przeszukujące muszą zwykle czytać wszystkie pliki na komputerze. Jeśli zawartość zarządzanego woluminu jest przeszukiwana za pomocą narzędzia Znajdź (dostępnego w menu Edycja) pakietu Microsoft Office 95 lub jego nowszej wersji, wszystkie pliki w Magazynie zdalnym są odwoływane automatycznie.

  Rozwiązanie: Planując swoje działania, weź pod uwagę konieczność używania programów często odwołujących pliki z zarządzanych woluminów.

  Przyczyna: Jeśli do Magazynu zdalnego skopiowano pliki programu Microsoft Word (.doc), programu Microsoft PowerPoint (.ppt) lub pliki HTML, to podczas instalowania pakietu Microsoft Office 97 na komputerze z uruchomionym Magazynem zdalnym są odwoływane wszystkie pliki z Magazynu zdalnego. Sytuacja taka ma miejsce pod koniec instalacji pakietu.

  Rozwiązanie: Zatrzymaj odwoływanie plików. W tym celu użyj Menedżera zadań systemu Windows (naciśnij klawisze CTRL+ALT+DEL) i zakończ zadanie Findfast.exe.
 • Problem: Wykonanie kopii nośnika przy użyciu dwóch bibliotek nie jest możliwe.

  Przyczyna: Usługa Magazyn zdalny próbuje utworzyć kopię nośnika na taśmie z tej samej biblioteki, której używa wzorzec nośnika. Sytuacja taka może wystąpić, jeśli w puli nośników Magazynu zdalnego nie ma nośnika o wystarczającej pojemności i są używane taśmy z puli wolnych nośników.

  Rozwiązanie: Za pomocą przystawki Magazyn wymienny przenieś taśmy drugiej biblioteki z puli wolnych nośników do puli nośników Magazynu zdalnego.
 • Problem: Komputery klienckie, które korzystają z Menedżera plików systemu Windows (np. komputery z systemem Windows 3.x lub Windows 95), nie mogą uzyskać dostępu do plików zarządzanych przez Magazyn zdalny.

  Przyczyna: Problem ten może wystąpić, jeśli używa się bibliotek taśm typu Exabyte 8200. Nie należy używać takich bibliotek. Magazyn zdalny nie obsługuje żadnych bibliotek taśm typu QIC ani bibliotek dysków optycznych.

  Rozwiązanie: Magazyn zdalny obsługuje wszystkie biblioteki SCSI klasy 4mm i 8mm, a także biblioteki taśm DLT.
 • Problem: Podczas synchronizowania kopii nośnika nie można odwoływać ani kopiować danych z Magazynu zdalnego.

  Najlepszym rozwiązaniem jest synchronizowanie kopii nośnika po godzinach.
 • Problem: Ponieważ wzorzec nośnika został uszkodzony lub utracony, należy utworzyć go ponownie.

  Rozwiązanie: Jeśli dane na wzorcu nośnika zostały uszkodzone lub utracone, wzorzec można utworzyć ponownie na podstawie ostatnio zsynchronizowanej kopii nośnika.

  UWAGA: Poniższą procedurę należy wykonać tylko wtedy, gdy występują błędy. Jeśli lokalny bufor danych nie został jeszcze wymazany, po wykonaniu tej procedury zostaną utracone wszystkie dane, które były migrowane do magazynu zdalnego od czasu ostatniej synchronizacji kopii nośnika.
  1. Sprawdź, czy na nośniku magazynu zdalnego jest wystarczająco dużo miejsca.
  2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Magazyn zdalny.
  3. W drzewie konsoli Magazynu zdalnego kliknij folder Nośnik.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ostatnio synchronizowaną kopię nośnika, na podstawie której ma zostać odtworzony wzorzec nośnika, a następnie kliknij polecenie Kopie nośnika.
  5. Kliknij kartę Odzyskiwanie, a następnie kliknij przycisk Odtwórz wzorzec.
 • Problem: Podczas odwoływania pliku z Magazynu zdalnego jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  Path\filename.doc. System nie może uzyskać dostępu do pliku.
  Rozwiązanie: Informacje dotyczące rozwiązania znajdują się w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  235469 Jak przywrócić bazę danych magazynu zdalnego
 • Problem: Podczas uzyskiwania dostępu do Magazynu zdalnego jest wyświetlany jeden z następujących komunikatów o błędzie:
  Program Kopia zapasowa nie może połączyć się z Magazynem wymiennym. Usługa ta jest wymagana do korzystania ze stacji taśm i innych urządzeń kopii zapasowych.
  lub
  MAGAZYN WYMIENNY: Wykonanie serwera nie powiodło się.
  lub
  Załadowanie bazy danych Magazynu wymiennego nie powiodło się. Sprawdź dziennik zdarzeń.
  Rozwiązanie: Zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  235032 Problems with a Damaged Removable Storage Manager Database
Powrót do początku

Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Magazyn zdalny, sięgnij do Pomocy systemu Windows 2000 lub zestawu Windows 2000 Resource Kit. Zestaw Windows 2000 Resource Kit zawiera zaawansowane informacje, dotyczące konfigurowania i optymalizowania Magazynu zdalnego, administrowania nim oraz rozwiązywania związanych z nim problemów. Pełna wersja pakietu Windows 2000 Resource Kit stanowi uzupełnienie systemu Windows 2000. Dysk CD systemu Windows 2000 zawiera tylko część pełnego zestawu Windows 2000 Resource Kit.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o terminach i definicjach, dotyczących Menedżera magazynu wymiennego, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
240856 Removable Storage Manager Terms and Definitions
Powrót do początku

Właściwości

Identyfikator artykułu: 317369 — ostatni przegląd: 02/06/2014 18:13:42 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB317369
Opinia