Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis kodów stanu programów Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 i 6.0

Dlaczego w witrynie sieci Web są wyświetlane te komunikaty o błędach?

Podczas przeglądania Internetu w przypadku wystąpienia problemu z bieżącą witryną sieci Web mogą pojawiać się komunikaty o błędach. Może to być problem tymczasowy. Dlatego może być konieczne ponowne wyświetlenie witryny sieci Web. Jeśli problem będzie nadal występować, można spróbować skontaktować się z administratorami witryny sieci Web w celu jego rozwiązania.

Ten artykuł zawiera informacje, dzięki którym administratorzy witryn sieci Web mogą poznać znaczenie tych komunikatów o błędach oraz rozwiązywać problemy.

Użytkownicy domowi: Ten artykuł jest przeznaczony dla pracowników pomocy technicznej i informatyków. Więcej informacji na temat komunikatów o błędach witryn sieci Web można uzyskać, odwiedzając następującą witrynę sieci Web poświęconą systemowi Windows:

Streszczenie
Kiedy osoby przeglądające sieć Web próbują uzyskać dostęp do zawartości na serwerze z programem Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 lub 6.0 za pośrednictwem protokołu HTTP lub FTP (File Transfer Protocol), program IIS zwraca kod numeryczny pozwalający określić, czy próba zakończyła się powodzeniem. Kod stanu jest rejestrowany w dzienniku programu IIS i może zostać wyświetlony w przeglądarce sieci Web lub na kliencie FTP. Może on również zawierać informacje dotyczące dokładnej przyczyny niepowodzenia żądania.

Administratorzy programu IIS mogą dostosować komunikat o błędzie wyświetlany w przeglądarce sieci Web w przypadku niepowodzenia żądania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia niestandardowych komunikatów o błędach HTTP w programie IIS, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
814869 Niestandardowe komunikaty o błędach w programie IIS 6.0
302570 Jak skonfigurować niestandardowe komunikaty o błędach witryny sieci Web w programie IIS
Więcej informacji

Lokalizacje plików dziennika

Domyślnie pliki dziennika programu IIS są przechowywane w następującej lokalizacji:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Ten katalog zawiera osobne katalogi dla każdej witryny WWW (World Wide Web) i FTP. Domyślnie dzienniki są tworzone w katalogach codziennie i są nazywane przy użyciu bieżącej daty (np. exRRMMDD.log). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania funkcji rejestrowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
313437 Jak włączyć funkcję rejestrowania w programie Internet Information Services (IIS)

HTTP

1xx — Informacyjne

Te kody stanu określają tymczasową odpowiedź. Klient powinien być przygotowany na odebranie jednej lub wielu odpowiedzi 1xx przed odebraniem właściwej odpowiedzi.
 • 100 — Kontynuuj.
 • 101 — Przełączanie protokołów.
2xx — Powodzenie

Kody stanu tej klasy określają pomyślne zaakceptowanie żądania klienta.
 • 200 — OK. Żądanie klienta powiodło się.
 • 201 — Utworzono.
 • 202 — Zaakceptowano.
 • 203 — Informacje nieautorytatywne.
 • 204 — Brak zawartości.
 • 205 — Resetuj zawartość.
 • 206 — Zawartość częściowa.
 • 207 — Wiele stanów (WebDAV).
3xx — Przekierowanie

Przeglądarka klienta musi wykonać więcej akcji w celu wykonania żądania. Może być na przykład konieczne wysłanie przez przeglądarkę żądania dotyczącego innej strony na serwerze lub powtórzenie żądania za pośrednictwem serwera proxy.
 • 301 — Przeniesiono trwale.
 • 302 — Obiekt przeniesiony.
 • 304 — Nie zmodyfikowano.
 • 307 — Przekierowanie tymczasowe.
4xx — Błąd klienta

Wystąpił błąd, którego przyczyna leży prawdopodobnie po stronie klienta. Na przykład klient mógł wysłać żądanie dotyczące nieistniejącej strony lub mógł nie określić prawidłowych informacji uwierzytelniania.
 • 400 — Nieprawidłowe żądanie.
 • 401 — Odmowa dostępu. W programie IIS występuje kilka błędów 401 określających dokładną przyczynę błędu. Konkretne kody błędów są wyświetlane w przeglądarce, ale nie są wyświetlane w dzienniku programu IIS:
  • 401.1 — Logowanie nie powiodło się.
  • 401.2 — Logowanie nie powiodło się z powodu konfiguracji serwera.
  • 401.3 — Dostęp nieautoryzowany z powodu ustawienia listy ACL dla zasobu.
  • 401.4 — Autoryzacja nie powiodła się z powodu filtru.
  • 401.5 — Autoryzacja nie powiodła się z powodu aplikacji ISAPI/CGI.
  • 401.7 — Odmowa dostępu z powodu zasad autoryzacji adresów URL na serwerze sieci Web. Ten kod błędu dotyczy tylko programu IIS 6.0.
 • 403 — Dostęp zabroniony. W programie IIS występuje kilka błędów 403 określających dokładną przyczynę błędu:
  • 403.1 — Odmowa dostępu do wykonywania.
  • 403.2 — Odmowa dostępu do odczytu.
  • 403.3 — Odmowa dostępu do zapisu.
  • 403.4 — Wymagany jest protokół SSL.
  • 403.5 — Wymagany jest protokół SSL 128.
  • 403.6 — Odrzucono adres IP.
  • 403.7 — Wymagany jest certyfikat klienta.
  • 403.8 — Odmowa dostępu do witryny.
  • 403.9 — Za dużo użytkowników.
  • 403.10 — Nieprawidłowa konfiguracja.
  • 403.11 — Zmiana hasła.
  • 403.12 — Odmowa dostępu do programu mapowania.
  • 403.13 — Odwołany certyfikat klienta.
  • 403.14 — Odmowa wyświetlenia listy zawartości katalogu.
  • 403.15 — Przekroczono limit licencji dostępu klienta.
  • 403.16 — Certyfikat klienta jest niezaufany lub nieprawidłowy.
  • 403.17 — Certyfikat klienta wygasł lub jest nieważny.
  • 403.18 — Nie można wykonać żądanego adresu URL w bieżącej puli aplikacji. Ten kod błędu dotyczy tylko programu IIS 6.0.
  • 403.19 — Nie można wykonać aplikacji CGI dla klienta w tej puli aplikacji. Ten kod błędu dotyczy tylko programu IIS 6.0.
  • 403.20 — Logowanie usługi Passport nie powiodło się. Ten kod błędu dotyczy tylko programu IIS 6.0.
 • 404 — Nie znaleziono.
  • 404.0: (Brak) — Nie odnaleziono pliku lub katalogu.
  • 404.1 — Witryna sieci Web jest niedostępna na żądanym porcie.
  • 404.2 — Zasada blokady rozszerzeń usługi sieci Web blokuje to żądanie.
  • 404.3 — Zasada mapowania MIME blokuje to żądanie.
 • 405 — Zlecenie HTTP użyte w celu uzyskania dostępu do tej strony jest niedozwolone (niedozwolona metoda).
 • 406 — Przeglądarka klienta nie akceptuje typu MIME żądanej strony.
 • 407 — Wymagane jest uwierzytelnianie serwera proxy.
 • 412 — Błąd warunku wstępnego.
 • 413 — Żądana jednostka jest zbyt duża.
 • 414 — Żądany identyfikator URI jest zbyt długi.
 • 415 — Nieobsługiwany typ nośnika.
 • 416 — Niewłaściwy zakres żądania.
 • 417 — Wykonywanie nie powiodło się.
 • 423 — Błąd blokowania.
5xx — Błąd serwera

Serwer nie może ukończyć żądania z powodu błędu.
 • 500 — Wewnętrzny błąd serwera.
  • 500.12 — Aplikacja jest zajęta ponownym uruchamianiem na serwerze sieci Web.
  • 500.13 — Serwer sieci Web jest zbyt zajęty.
  • 500.15 — Bezpośrednie żądania pliku Global.asa są niedozwolone.
  • 500.16 — Niepoprawne poświadczenia autoryzacji UNC. Ten kod błędu dotyczy tylko programu IIS 6.0.
  • 500.18 — Nie można otworzyć magazynu autoryzacji URL. Ten kod błędu dotyczy tylko programu IIS 6.0.
  • 500.19 — Dane dla tego pliku są niepoprawnie skonfigurowane w metabazie.
  • 500.100 — Wewnętrzny błąd ASP.
 • 501 — Wartości nagłówka określają konfigurację, która nie jest zaimplementowana.
 • 502 — Serwer sieci Web odebrał nieprawidłową odpowiedź, działając jako brama lub serwer proxy.
  • 502.1 — Limit czasu aplikacji CGI.
  • 502.2 — Błąd w aplikacji CGI.
 • 503 — Usługa niedostępna. Ten kod błędu dotyczy tylko programu IIS 6.0.
 • 504 — Limit czasu bramy.
 • 505 — Nieobsługiwana wersja protokołu HTTP.

Kody stanu HTTP programu IIS i ich przyczyny

 • 200 — Powodzenie. Ten kod stanu oznacza, że program IIS pomyślnie przetworzył żądanie.
 • 206 — Zawartość częściowa. Ten kod oznacza, że została pobrana część pliku. Przerwane pobieranie może zostać wznowione lub podzielone na wiele jednoczesnych strumieni.
 • 207 — Wiele stanów (WebDAV). Ten komunikat jest wyświetlany przed komunikatem XML, który może zawierać wiele kodów odpowiedzi, w zależności od liczby wykonanych podżądań.
 • 301 — Przeniesiono trwale. To żądanie oraz wszystkie następne żądania powinny być kierowane do określonego identyfikatora URI.
 • 302 — Odnalezione. Ten komunikat jest często przedstawiany jako komunikat „Obiekt przeniesiony” w przypadku uwierzytelniania opartego na formularzach. Żądany zasób tymczasowo korzysta z innego identyfikatora URI. Przekierowanie może być czasami zmieniane, dlatego klient powinien nadal używać żądanego identyfikatora URI dla przyszłych żądań. Ta odpowiedź może zostać zapisana w pamięci podręcznej tylko wtedy, gdy jest wskazywana w polu nagłówka Cache-Control lub Expires.
 • 304 — Nie zmodyfikowano. Klient żąda dokumentu, który został już zapisany w pamięci podręcznej i nie został zmodyfikowany od tego czasu. Klient nie pobiera dokumentu z serwera, lecz używa kopii dokumentu zapisanej w pamięci podręcznej.
 • 401.1 i 401.2 — Logowanie nie powiodło się. Próba logowania zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe lub wystąpił problem z konfiguracją systemu.
 • 401.3 — Dostęp nieautoryzowany z powodu ustawienia listy ACL dla zasobu. Ten komunikat oznacza problem z uprawnieniami systemu plików NTFS. Ten błąd może występować nawet wtedy, gdy uprawnienia do pliku, do którego użytkownik próbuje uzyskać dostęp, są poprawne. Może on występować na przykład w sytuacji, gdy konto IUSR nie ma dostępu do katalogu C:\Winnt\System32\Inetsrv. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  271071 Jak ustawić wymagane uprawnienia systemu plików NTFS i prawa użytkowników dla serwera sieci Web z programem IIS 5.0
  812614 Domyślne uprawnienia i prawa użytkowników dla programu IIS 6.0
 • 403 — Dostęp zabroniony. Ten ogólny kod stanu 403 może zostać wyświetlony, gdy dla witryny sieci Web nie ustawiono dokumentu domyślnego i witryna nie umożliwia przeglądania katalogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  320051 Jak skonfigurować dokument domyślny w programie Internet Information Services
 • 403.1 — Odmowa dostępu do wykonywania. Oto dwie typowe przyczyny wyświetlania tego komunikatu o błędzie:
  • Użytkownik nie ma wystarczających uprawnień wykonywania. Ten komunikat o błędzie może na przykład zostać wyświetlony podczas próby uzyskania dostępu do strony ASP w katalogu, dla którego ustawiono uprawnienia Brak, lub podczas próby wykonania skryptu CGI w katalogu z uprawnieniami Tylko skrypty. Aby zmodyfikować uprawnienia do wykonywania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy katalog w programie Microsoft Management Console (MMC), kliknąć polecenie Właściwości, kliknąć kartę Katalog i upewnić się, że wybrano ustawienie Uprawnienia wykonywania odpowiednie dla zawartości, do której użytkownik próbuje uzyskać dostęp.
  • Ustawienia mapowania skryptów typu plików, które użytkownik próbuje wykonać, nie zostały skonfigurowane w celu rozpoznawania używanego zlecenia (na przykład GET lub POST). Aby sprawdzić to ustawienie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy katalog w programie Microsoft Management Console, kliknąć polecenie Właściwości, kliknąć kartę Katalog, kliknąć pozycję Konfiguracja, a następnie sprawdzić, czy ustawienie mapowania skryptów odpowiedniego typu plików zezwala na używanie danego zlecenia.
 • 403.2 — Odmowa dostępu do odczytu. Należy sprawdzić, czy konfiguracja uprawnień programu IIS umożliwia uzyskiwanie dostępu do odczytu do katalogu. Ponadto w przypadku używania dokumentu domyślnego należy sprawdzić, czy dokument istnieje Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  247677 Komunikat o błędzie: 403.2 — Dostęp zabroniony: odmowa dostępu do odczytu
 • 403.3 — Odmowa dostępu do zapisu. Należy sprawdzić, czy konfiguracja uprawnień programu IIS i systemu plików NTFS umożliwia dostęp do zapisu do katalogu.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  248072 Komunikat o błędzie: 403.3 — Dostęp zabroniony: odmowa dostępu do zapisu
 • 403.4 — Wymagany jest protokół SSL. Należy wyłączyć opcję Wymagaj bezpiecznego kanału lub użyć protokołu HTTPS zamiast protokołu HTTP, aby uzyskać dostęp do strony.
 • 403.5 — Wymagany jest protokół SSL 128. Należy wyłączyć opcję Wymagaj szyfrowania 128-bitowego lub użyć przeglądarki obsługującej szyfrowanie 128-bitowe, aby wyświetlić stronę.
 • 403.6 — Odrzucono adres IP. Serwer został skonfigurowany w celu odmowy dostępu dla bieżącego adresu IP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  248043 Komunikat o błędzie: 403.6 — Dostęp zabroniony: odrzucono adres IP
 • 403.7 — Wymagany jest certyfikat klienta. Serwer został skonfigurowany tak, aby wymagał certyfikatu w celu uwierzytelnienia klienta, ale klient nie ma zainstalowanego prawidłowego certyfikatu.
  186812 PRB: Komunikat o błędzie: 403.7 — Dostęp zabroniony: wymagany jest certyfikat klienta
 • 403.8 — Odmowa dostępu do witryny. Skonfigurowano ograniczenie nazwy domeny dla domeny używanej do uzyskania dostępu do serwera.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  248032 Komunikat o błędzie: Dostęp zabroniony: odmowa dostępu do witryny (403.8)
 • 403.9 — Za dużo użytkowników. Liczba użytkowników połączonych z serwerem przekracza ustawiony limit połączenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmieniania tego limitu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  248074 Komunikat o błędzie: Odmowa dostępu: Za dużo połączonych użytkowników (403.9)
  UWAGA W systemach Microsoft Windows 2000 Professional i Windows XP Professional jest automatycznie ustawiany limit 10 połączeń dla programu IIS. Tego limitu nie można zmienić.
 • 403.12 — Odmowa dostępu do programu mapowania. Strona, do której użytkownik chce uzyskać dostęp, wymaga certyfikatu klienta. Jednak dla identyfikatora użytkownika zamapowanego na certyfikat klienta odmówiono dostępu do pliku. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  248075 Błąd: HTTP 403.12 — Odmowa dostępu: odmowa dostępu do programu mapowania
 • 404 — Nie znaleziono. Ten błąd może wystąpić w przypadku próby uzyskania dostępu do pliku, który został przeniesiony lub usunięty. Może on również wystąpić w przypadku próby uzyskania dostępu do pliku z ograniczonym rozszerzeniem nazwy pliku po zainstalowaniu narzędzia URLScan. Po zainstalowaniu narzędzia URLScan w plikach dziennika usługi w3svc jest wyświetlany wpis „Rejected by URLScan” (Odrzucone przez narzędzie URLScan). W takiej sytuacji w pliku dziennika żądania jest wyświetlany wpis „Rejected by URLScan” (Odrzucone przez narzędzie URLScan). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  248033 Jak administratorzy systemu mogą rozwiązać problem związany z komunikatem o błędzie „HTTP 404 — Nie odnaleziono pliku” wyświetlanym na serwerze z programem IIS
  • 404.1 — Witryna sieci Web jest niedostępna na żądanym porcie. Ten błąd oznacza, że adres IP witryny, do której użytkownik próbuje uzyskać dostęp, nie akceptuje żądań na porcie, na którym odebrano to żądanie.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   248034 Błąd programu IIS: 404.1 — Nie odnaleziono witryny sieci Web
  • 404.2 — Zasada blokady blokuje to żądanie. W programie IIS 6.0 oznacza to, że lista rozszerzeń usługi sieci Web uniemożliwia wykonanie tego żądania.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   328419 Jak dodawać i usuwać pliki rozszerzeń usługi sieci Web w programie IIS 6
   328505 Jak wyświetlić listę rozszerzeń serwera sieci Web i plików rozszerzeń w programie IIS 6.0
   328360 Jak włączać i wyłączać rozszerzenia ISAPI oraz aplikacje CGI w programie IIS 6.0
  • 404.3 — Zasada mapowania MIME blokuje to żądanie. Ten problem występuje, jeśli zachodzą następujące warunki:
   1. Nie skonfigurowano mapowania programu obsługi żądanego rozszerzenia nazwy pliku.
   2. Nie skonfigurowano odpowiedniego typu MIME dla witryny sieci Web lub aplikacji.
 • 405 — Niedozwolona metoda. Ten błąd może wystąpić w sytuacji, gdy klient wysyła do serwera z programem IIS żądanie HTTP zawierające zlecenie HTTP, którego serwer nie rozpoznaje. W celu rozwiązania tego problemu należy sprawdzić, czy żądanie klienta używa zlecenia HTTP zgodnego z dokumentem RFC dotyczącym protokołu HTTP. Aby uzyskać informacje o dokumencie RFC dotyczącym protokołu HTTP, zobacz sekcję z dodatkowymi informacjami.
 • 500 — Wewnętrzny błąd serwera. Ten komunikat o błędach reprezentuje wiele błędów po stronie serwera. Więcej informacji dotyczących przyczyny tego błędu można znaleźć w dziennikach podglądu zdarzeń. Ponadto można wyłączyć przyjazne komunikaty o błędach HTTP, aby uzyskać szczegółowy opis błędu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyłączania przyjaznych komunikatów o błędach HTTP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  294807 INSTRUKCJE: Wyłączanie opcji „Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP” w programie Internet Explorer 5 po stronie serwera
 • 500.12 — Ponowne uruchamianie aplikacji. Ten błąd oznacza, że podjęto próbę załadowania strony ASP, gdy program IIS ponownie uruchamiał aplikację. Komunikat powinien zniknąć po odświeżeniu strony. Jeśli komunikat zostanie ponownie wyświetlony po odświeżeniu strony, może to być spowodowane przez oprogramowanie antywirusowe skanujące plik Global.asa. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  248013 Komunikat o błędzie: Błąd HTTP 500.12 — Ponowne uruchamianie aplikacji
 • 500-100.ASP — Błąd ASP. Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany w przypadku próby załadowania strony ASP, której kod zawiera błędy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, należy wyłączyć przyjazne komunikaty o błędach HTTP. Domyślnie ten komunikat o błędzie jest wyświetlany tylko w domyślnej witrynie sieci Web.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyświetlania tego komunikatu o błędzie w witrynach sieci Web innych niż domyślna, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  261200 W przypadku wystąpienia błędu 500-100.ASP jest wyświetlany komunikat o błędzie HTTP 500 zamiast komunikatu o błędzie ASP
 • 502 — Nieprawidłowa brama. Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany w przypadku próby uruchomienia skryptu CGI, który nie zwraca prawidłowego zestawu nagłówków HTTP. Aby rozwiązać ten problem, należy debugować aplikację CGI w celu określenia przyczyny przekazania nieprawidłowych informacji HTTP do programu IIS.
 • 503 — Usługa niedostępna. Począwszy od programu IIS 6, składnik trybu jądra Http.sys zwraca stan HTTP 503. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z błędami HTTP 503, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  820729 Rejestrowanie błędów w interfejsie HTTP API
 • 500.19. Ten błąd występuje, gdy metabaza XML zawiera nieprawidłowe informacje o konfiguracji typu zawartości, do którego użytkownik próbuje uzyskać dostęp. Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć lub poprawić nieprawidłową konfigurację. Zazwyczaj oznacza to problem z kluczem metabazy ScriptMap.

FTP

1xx — Pozytywna odpowiedź wstępna

Te kody stanu występują w sytuacji gdy, pomyślnie rozpoczęto akcję, ale klient oczekuje innej odpowiedzi przed wykonaniem nowego polecenia.
 • 110 — Odpowiedź dotycząca ponownego uruchomienia znacznika.
 • 120 — usługa będzie gotowa za nnn min.
 • 125 — Połączenie danych jest już otwarte. Rozpoczynanie transferu.
 • 150 — Poprawny stan pliku. Nastąpi otwarcie połączenia danych.
2xx — Pozytywna odpowiedź dotycząca wykonania

Pomyślnie wykonano akcję. Klient może wykonać nowe polecenie.
 • 200 — Poprawne polecenie.
 • 202 — Nie zaimplementowano polecenia. Polecenie jest zbędne w tej witrynie.
 • 211 — Stan systemu lub odpowiedź Pomocy systemu.
 • 212 — Stan katalogu.
 • 213 — Stan pliku.
 • 214 — Komunikat Pomocy.
 • 215 — Typ systemu NAZWA, gdzie NAZWA to oficjalna nazwa systemu uzyskana z listy w dokumencie z przypisanymi numerami.
 • 220 — Usługa jest gotowa dla nowego użytkownika.
 • 221 — Usługa zamyka połączenie kontrolne. Wylogowano, jeśli jest to konieczne.
 • 225 — Połączenie danych jest otwarte. Brak transferu w toku.
 • 226 — Zamykanie połączenia danych. Żądana operacja na pliku powiodła się (na przykład przerwanie pliku lub transferu pliku).
 • 227 — Przechodzenie do trybu pasywnego (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 — Użytkownik jest zalogowany. Kontynuuj.
 • 250 — Pomyślnie wykonano żądaną operację na pliku.
 • 257 — Utworzono ścieżkę „NAZWA ŚCIEŻKI”.
3xx — Pozytywna odpowiedź pośrednia

Polecenie wykonano pomyślnie, ale serwer wymaga dodatkowych informacji od klienta w celu ukończenia przetwarzania żądania.
 • 331 — Poprawna nazwa użytkownika. Wprowadź hasło.
 • 332 — Wymagane jest konto do zalogowania się.
 • 350 — Żądana operacja na pliku oczekuje na dodatkowe informacje.
4xx — Przejściowa negatywna odpowiedź dotycząca wykonania

Polecenie nie zostało pomyślnie wykonane, ale błąd jest tymczasowy. Jeśli klient ponowi próbę wykonania polecenia, może ono zostać pomyślnie wykonane.
 • 421 — Usługa niedostępna, zamykanie połączenia kontrolnego. Może to być odpowiedź na dowolne polecenie, jeśli usługa musi zostać zamknięta.
 • 425 — Nie można otworzyć połączenia danych.
 • 426 — Połączenie zakończone; transmisja przerwana.
 • 450 — Nie wykonano żądanej operacji na pliku. Plik jest niedostępny (może być na przykład zajęty).
 • 451 — Przerwano żądaną akcję: błąd lokalny podczas przetwarzania.
 • 452 — Nie wykonano żądanej akcji. Za mało miejsca w pamięci systemu.
5xx — Trwała negatywna odpowiedź dotycząca wykonania

Polecenie nie zostało pomyślnie wykonane i błąd jest trwały. Jeśli klient ponowi próbę wykonania polecenia, wystąpi ten sam błąd.
 • 500 — Błąd składni, nieznane polecenie. Może to dotyczyć błędów, takich jak za długi wiersz polecenia.
 • 501 — Błąd składni w parametrach lub argumentach.
 • 502 — Nie zaimplementowano polecenia.
 • 503 — Nieprawidłowa sekwencja poleceń.
 • 504 — Nie zaimplementowano polecenia dla tego parametru.
 • 530 — Niezalogowany.
 • 532 — Wymagane jest konto do przechowywania plików.
 • 550 — Nie wykonano żądanej akcji. Plik jest niedostępny (na przykład nie odnaleziono pliku lub brak dostępu).
 • 551 — Przerwano żądaną akcję: Nieznany typ strony.
 • 552 — Przerwano żądaną operację na pliku. Przekroczono przydzieloną ilość pamięci (dla bieżącego katalogu lub zestawu danych).
 • 553 — Nie wykonano żądanej akcji. Niedozwolona nazwa pliku.

Typowe kody stanu FTP i ich przyczyny

 • 150 — Protokół FTP używa dwóch portów: 21 do wysyłania poleceń i 20 do wysyłania danych. Kod stanu 150 oznacza, że na serwerze zostanie otwarte nowe połączenie na porcie 20 w celu wysłania danych.
 • 226 — Polecenie otwiera połączenie danych na porcie 20 w celu wykonania operacji, na przykład przesłania pliku. Operacja zostanie pomyślnie wykonana, po czym nastąpi zamknięcie połączenia danych.
 • 230 — Ten kod stanu jest wyświetlany, gdy klient wyśle poprawne hasło. Oznacza to, że użytkownik został pomyślnie zalogowany.
 • 331 — Ten kod stanu jest wyświetlany, gdy klient wyśle nazwę użytkownika. Taki sam kod stanu jest wyświetlany niezależnie od tego, czy podana nazwa użytkownika dotyczy prawidłowego konta systemu.
 • 426 — Polecenie otwiera połączenie danych w celu wykonania akcji, ale akcja jest anulowana i następuje zamknięcie połączenia danych.
 • 530 — Ten kod stanu oznacza, że użytkownik nie może się zalogować, ponieważ nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe. W przypadku logowania się przy użyciu konta użytkownika prawdopodobnie nieprawidłowo wpisano nazwę użytkownika lub hasło albo zezwolono na dostęp anonimowy. W przypadku logowania się przy użyciu konta anonimowego prawdopodobnie skonfigurowano program IIS w celu odmowy dostępu anonimowego.
 • 550 — Nie wykonano polecenia, ponieważ określony plik jest niedostępny. Ten kod stanu jest wyświetlany na przykład w przypadku próby użycia metody GET w odniesieniu do nieistniejącego pliku lub użycia metody PUT w odniesieniu do pliku w katalogu, w przypadku którego użytkownik nie ma uprawnień do zapisu.
Uwaga Zdecydowanie zaleca się, aby wszyscy administratorzy witryn sieci Web wykonali uaktualnienie do programu Internet Information Services (IIS) 7.0 w systemie Windows Server 2008. Program IIS 7.0 znacząco zwiększa bezpieczeństwo infrastruktury sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji związanych z zabezpieczeniami programu IIS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o programie IIS 7.0, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących definicji kodów stanu HTTP, odwiedź następującą witrynę W3C (World Wide Web Consortium) w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących definicji kodów stanów FTP, zobacz sekcję 4.2 dotyczącą odpowiedzi FTP (FTP Replies) w następującej witrynie W3C w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia niestandardowych komunikatów o błędach HTTP w programie IIS 6, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
814869 Niestandardowe komunikaty o błędach w programie IIS 6.0
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia niestandardowych komunikatów o błędach HTTP w programie IIS 5, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

302570 Jak skonfigurować niestandardowe komunikaty o błędach witryny sieci Web w programie IIS
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyłączania przyjaznych komunikatów o błędach HTTP w programie Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

294807 Jak wyłączyć opcję „Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP” w programach Internet Explorer 5.x i 6.x po stronie serwera
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kodów stanu HTTP w programie IIS 7.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
943891 Kody stanu HTTP w programie IIS 7.0
Jeśli wymienione tu artykuły nie pomogą w rozwiązaniu problemu lub występują symptomy inne niż opisane w tym artykule, należy poszukać dodatkowych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Wyszukiwanie w pomocy technicznej (baza wiedzy).
iis 5 iis5 iis 6 iis 6.0 iis6
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 318380 — ostatni przegląd: 02/05/2016 14:04:00 — zmiana: 9.0

Internetowe usługi informacyjne Microsoft 6.0

 • kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380
Opinia