Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Instalator programu Exchange nie działa z powodu problemu z modelem COM+ o kodzie błędu 0xc103798a

Ważne: W tym artykule zawarto informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed edycją rejestru należy utworzyć jego kopię zapasową i upewnić się, że zna się metodę przywracania rejestru w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Może się zdarzyć, że podczas instalowania programu Exchange 2000 Server lub Exchange Server 2003 albo stosowania dodatku Service Pack dla programu Exchange 2000 Instalator nie zadziała i pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Setup failed while installing sub-component miscellaneous Atom with error code 0xc103798a (please consult the installation logs for a detailed description). Możesz anulować instalację lub spróbować ponownie wykonać ten krok.
Dziennik postępu Instalatora programu Exchange 2000 może zawierać następujący tekst:
 • Seria przekroczeń limitu czasu:
  [23:49:27] ++++ Starting interpreter on file d:\server\setup\i386\exchange\Misc.ins ++++
  [23:49:27] Interpreting line <CreateProcess:D:\EXCHSRVR\bin;regsvr32 /s cdowf.dll;60000>
  [23:49:27] Process created ... waiting (60000)
  [23:49:28] Process has exited with 00000000
  [23:49:28] Interpreting line <CreateProcess:D:\EXCHSRVR\bin;regsvr32 /s cdowfevt.dll;60000>
  [23:49:28] Process created ... waiting (60000)
  [23:49:30] Process has exited with 00000000
  [23:49:30] Interpreting line <CreateProcessSafe:d:\server\setup\i386\exchange\wmi;d:\server\setup\i386\exchange\wmi\wmicons.exe /s;4294967295>
  [23:49:30] Process created ... waiting (-1)
  [23:49:35] Ignoring exit code 00000000
  [23:49:35] Interpreting line <CreateProcess:D:\EXCHSRVR\bin;regsvr32 /s exwmi.dll;60000>
  [23:49:35] Process created ... waiting (60000)
  [23:49:35] Process has exited with 00000000
  [23:49:35] Interpreting line <CreateProcess:C:\WINNT\System32\WBEM;C:\WINNT\System32\WBEM\mofcomp.exe "C:\WINNT\System32\WBEM\exwmi.mof";600000>
  [23:49:35] Process created ... waiting (600000)
  [23:59:35] CreateProcess timed out before the spawned process completed!
 • A failure to register Cdowfevt.dll:
  [19:21:33] The command

  regsvr32 /s cdowfevt.dll

  failed, returning error code 5 (Access is denied.).
  [19:21:33] mode = 'Update' (61957) CBaseAtom::ScSetup (N:\admin\src\udog\setupbase\basecomp\baseatom.cxx:782)
  Error code 0XC103798A (31114): Składnik wewnętrzny nie działa.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Używanie Edytora rejestru odbywa się na własną odpowiedzialność.
Aby rozwiązać ten problem:
 1. Sprawdź, czy uruchomiona jest usługa Koordynator transakcji rozproszonych firmy Microsoft (MS DTC, Microsoft Distributed Transaction Coordinator). Jest to usługa instalowana domyślnie z systemem Microsoft Windows 2000. Po jej zatrzymaniu mogą się pojawić komunikaty o błędach, które opisano w sekcji „Symptomy” tego artykułu. Uruchomienie usługi MS DTC jest wymagane przez instalatora programu Microsoft Exchange. Usługa MSDTC jest też wymagana podczas instalacji poprawek lub dodatku Service Pack dla programu Exchange.

  Jeśli usługa MS DTC jest nieuruchomiona, być może trzeba będzie ją ponownie zainstalować.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ponownego instalowania usługi, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  279786 How to reinstall MS DTC for a nonclustered Windows 2000 Server
  Model COM+ jest wymagany do zarejestrowania modułu Cdowfevt.dll, natomiast model COM+ wymaga, aby na serwerze była uruchomiona usługa MS DTC. Uruchomienie usługi MS DTC jest wymagane zarówno do prawidłowej instalacji programu Exchange, jak i instalacji dodatku Service Pack dla programu Exchange 2000. Dotyczy to zarówno klastrowanych, jak i nieklastrowanych serwerów programu Exchange.

  Usługa MS DTC musi działać w obu węzłach klastra.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu na klastrowanym serwerze programu Exchange 2000 oraz informacje o tym, jak zainstalować usługę MS DTC w klastrze, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:312316 XADM:
  312316 Setup does not install Exchange 2000 on a cluster if the MSDTC resource is not running
 2. Jeśli usługa MS DTC jest uruchomiona, przyczyną pojawienia się komunikatów o błędach, które opisano w sekcji „Symptomy” tego artykułu, może być uszkodzony wykaz modelu COM+. Może to być przyczyną nawet wtedy, gdy podczas korzystania z konsoli zarządzania usługami składników (Eksplorator COM+) nie wystąpiły żadne problemy. Uszkodzony wykaz COM+ można zwykle naprawić, ponownie instalując model COM+.Aby ponownie zainstalować model COM+, wykonaj następujące kroki:
  1. W folderze %SystemRoot%\System32 zmień nazwę pliku Clbcatq.dll na ~clbcatq.dll. Upewnij się, że na początku nazwy pliku znajduje się znak tyldy (~). Jeśli w folderze %SystemRoot%\System32 znajduje się już plik ~clbcatq.dll, przenieś go w inne miejsce lub zmień najpierw jego nazwę. Jeśli plik jest używany, do zmiany nazwy pliku konieczne może się okazać użycie polecenia rename w wierszu polecenia systemu MS-DOS.
  2. Zapisz i usuń klucz
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
   . W tym celu należy wykonać następujące czynności:
   1. Uruchom Edytor Rejestru (Regedt32.exe).
   2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz w rejestrze:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
   3. W menu Rejestr kliknij polecenie Zapisz klucz, a następnie zapisz klucz do pliku.
   4. Upewnij się, że klucz
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
    jest nadal zaznaczony. Naciśnij klawisz DELETE lub kliknij prawym przyciskiem klucz, a następnie kliknij polecenie Usuń.
   5. Zamknij Edytor rejestru.
  3. W Panelu sterowania uruchom narzędzie Dodaj lub usuń programy, a następnie uruchom narzędzie Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Nie wprowadzaj żadnych zmian. Kliknij po prostu przycisk Dalej. Spowoduje to ponowne zainstalowanie modelu COM+.
 3. Jeśli ponowna instalacja modelu COM+ zakończy się niepowodzeniem, być może trzeba będzie ponownie utworzyć cały wykaz COM+. Zwykle należy uruchomić system w trybie awaryjnym, aby uniemożliwić usłudze ochrony plików systemu Windows cofnięcie zmian. Aby ponownie utworzyć wykaz COM+, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom system w trybie awaryjnym.
  2. W folderze %SystemRoot%\System32 zmień nazwę pliku Clbcatq.dll na ~clbcatq.dll. Plik ten jest używany nawet w trybie awaryjnym. Jego nazwę można jednak zmienić za pomocą polecenia rename z wiersza polecenia.
  3. W folderze %SystemRoot% wykonaj kopię zapasową folderu Registration, a następnie spróbuj usunąć zawartość tego folderu. Zwykle w folderze Registration znajduje się jeden używany plik, którego nie można usunąć. Jednak plik ten można usunąć po ponownym uruchomieniu serwera w trybie normalnym.
  4. Zapisz i usuń klucz
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
   .
   1. Uruchom Edytor rejestru.
   2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz w rejestrze:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
   3. W menu Rejestr kliknij polecenie Zapisz klucz, a następnie zapisz klucz do pliku.
   4. Upewnij się, że klucz
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
    jest nadal zaznaczony. Naciśnij klawisz DELETE lub kliknij prawym przyciskiem klucz, a następnie kliknij polecenie Usuń.
   5. Zamknij Edytor rejestru.
  5. Uruchom system w trybie normalnym.
  6. Usuń folder Registration z folderu %SystemRoot%. Obecnie wśród plików pozostających w folderze nie powinno być już żadnego używanego pliku.
  7. W Panelu sterowania uruchom narzędzie Dodaj lub usuń programy, a następnie uruchom narzędzie Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Nie wprowadzaj żadnych zmian. Kliknij po prostu przycisk Dalej. Spowoduje to ponowne zainstalowanie modelu COM+, w wyniku czego zostanie utworzony nowy katalog rejestracji.
 4. Po wykonaniu powyższych kroków należy ponownie zainstalować wszelkie programy, które wymagają rejestracji w modelu COM+. Na serwerze programu Exchange należy wykonać przynajmniej następujące czynności:
  1. Usuń Internetowe usługi informacyjne (IIS, Internet Information Services), a następnie zainstaluj je ponownie.
  2. Za pomocą Instalatora programu Exchange ponownie zainstaluj program Exchange.
  3. Zastosuj wszelkie niezbędne dodatki Service Pack dla programu Exchange 2000.
Po utworzeniu czystego wykazu COM+ ponowna instalacja programu Exchange 2000 i dodatku Service Pack powinny zakończyć się pomyślnie.

Uwaga: Ten artykuł dotyczy:
 • programu Exchange na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 Server. i

 • programu Exchange na komputerze z programem Microsoft Small Business Server 2000.
reviewdocid MSDTC XADM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 318731 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:57:00 — zmiana: 6.2

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbprb KB318731
Opinia