Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji programu Word 2000: 25 kwietnia 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL320536
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Word 2000. W tym artykule opisano problemy, które zostały w niej rozwiązane.

W tym artykule opisano również, jak pobrać i zainstalować aktualizację programu Word 2000: 25 kwietnia 2002.

WAŻNE: Przed zainstalowaniem aktualizacji programu Word 2000: 25 kwietnia 2002 pakiet Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR-1) musi już być zainstalowany na komputerze. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2000
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja kliencka

Jeśli pakiet program Microsoft Word 2000 zainstalowano z dysku CD, wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację kliencką:
 1. W przeglądarce sieci Web zlokalizuj następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Wrd0901.exe w wybranym folderze.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Wrd0901.exe.
 4. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie aktualizacji kliknij przycisk Tak.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 6. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu włóż do stacji CD-ROM dysk CD z programem Word 2000 (lub pakietem Office 2000), a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Po pojawieniu się komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
UWAGA: Zainstalowanej aktualizacji publicznej nie można odinstalować.

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli program Word 2000 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować tę lokalizację za pomocą administracyjnej aktualizacji publicznej, a następnie wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Jeśli jesteś administratorem serwera, wykonaj poniższe kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.
 2. Pobierz plik na pulpit.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Wrd0901.exe.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz C:\wrd0901a, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /a ścieżka administracyjna\plik MSI /p C:\folder wymieniony powyżej\nazwa administracyjnego pliku msp SHORTFILENAMES=1
  gdzie ścieżka administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej programu Word 2000 (na przykład C:\Word2000),

  a plik MSI jest pakietem baz danych MSI programu Word 2000 (na przykład ProPlus.msi).
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka administracyjna\plik MSI REINSTALL=WORDFiles REINSTALLMODE=vomus
  gdzie ścieżka administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej programu Word 2000 (na przykład C:\Word2000),

  a plik MSI jest pakietem baz danych MSI programu Word 2000 (na przykład ProPlus.msi).
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdrażania jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Jak zainstalować aktualizację instalacji administracyjnych
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej.

Można również zapoznać się z następującym artykułem w zestawie Microsoft Office 2000 Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja została zainstalowana

Aktualizacja programu Word 2000: 25 kwietnia 2002 ma wpływ na plik Winword.exe. Aktualizacja ta aktualizuje wersję programu Microsoft Word 2000 do wersji 9.0.6328. Aby znaleźć ten numer kompilacji na komputerze, należy wykonać następujące kroki:
 1. W menu Pomoc w programie Word kliknij polecenie Microsoft Word - informacje.
 2. W oknie dialogowym Microsoft Word - informacje kliknij przycisk Informacje o systemie.
 3. Aby zobaczyć pozycję Kompilacja, rozwiń gałąź Aplikacje, a następnie kliknij pozycję Microsoft Word 2000.
UWAGA: Jeśli aktualizacja programu Word 2000 z 25 kwietnia 2002 jest już zastosowana na komputerze, podczas próby zainstalowania jej zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

WAŻNE: Aktualizacja programu Word 2000 z 25 kwietnia 2002 zawiera wszystkie poprzednie aktualizacje programu Microsoft Word 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wydanych aktualizacji, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
298409 WD2000: Overview and History of Word 2000 Updates
276257 OFF2000: Lista problemów rozwiązanych w dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2000
Aktualizacja programu Word 2000 z 25 kwietnia 2002 rozwiązuje następujące dodatkowe problemy, opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Knowledge Base:

278679 OFF2000: Komunikat „Ten skoroszyt (dokument) jest chroniony hasłem” przy próbie otwarcia skoroszytu lub dokumentu


273760 WD2000: Table Row Directions and Table Cell Widths Change When You Open a Word 97 Document


296888 WD2000: Program Word przestaje odpowiadać po zaznaczeniu komórki w tabeli zagnieżdżonej


300861 WD2000: „WINWORD.exe Has Generated Errors ...” When You Right-Click a Frame Anchor


299925 WD2000: „WINWORD.exe Has Generated Errors ...” After You Press ALT+F4 to Close Word and Multiple Documents


297003 WD2000: Word Stops Responding When You Navigate in Internet Explorer If Japanese Characters Are Not Determined


299003 Link field with form field as data source displays "?????" when you update it in Word 2000


302865 WD2000: „Error! No Table of Contents Entries Found” When You Build a Table of Contents


203859 WD2000: Template File Containing Frames Does Not Open As Expected


311741 WD2000: Invalid Page Fault in Winword.exe When You Try to Merge Mail Merge Document


Ponadto następujące problemy zostały rozwiązane w tej aktualizacji, ale nie zostały udokumentowane oddzielnie w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

WD2000: Program Word przestaje odpowiadać po zmianie domyślnego typu wiadomości z wiadomości sformatowanych na format HTML w czasie, gdy wiadomość jest otwarta

Podczas próby przesłania dalej wiadomości e-mail po zmianie typu wiadomości z tekstu sformatowanego na HTML pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Za mało pamięci, aby ukończyć operację. Nie można wyświetlić czcionki żądania.
WD2000: Po ustawieniu lewego przycisku myszy na kotwicy tabeli program Word powoduje wzrost wykorzystania procesora do 100%

Po przytrzymaniu wciśniętego lewego przycisku myszy wykorzystanie procesora w środowisku serwera terminali systemu Microsoft Windows wzrasta do 100%.

WD2000: Makra są uruchamiane niezależnie od ustawień zabezpieczeń

Makra w dokumencie programu Word mogą zostać uruchomione, jeżeli dokument został zmieniony na poziomie binarnym.

WD2000: Program Word przestaje odpowiadać po zapisaniu zmodyfikowane dokumentu z certyfikatem

Program Word może przestać odpowiadać podczas zapisywania pliku. Ten problem występuje, gdy spełnione są następujące warunki:

 • Dokument jest oparty na szablonie, który zawiera zmienne dokumentu.

  -oraz-

 • Dokument jest oparty na szablonie, który zawiera certyfikat zabezpieczeń.

  -oraz-

 • Został uruchomiony kod makra modyfikujący istniejące zmienne dokumentu.


WD2000: Program Word może przestać odpowiadać po anulowaniu zaznaczenia pola tekstowego

Po zaznaczeniu pola tekstowego oraz kliknięciu miejsca znajdującego się między tym polem a tabelą program Word może przestać odpowiadać.

WD2000: Program Word może przestać odpowiadać podczas otwierania i zapisywania plików

Podczas losowego otwierania i zapisywania plików program Word może przestać odpowiadać.

WD2000: Numery wierszy są nieprawidłowo wyświetlane i drukowane w hebrajskiej wersji programu Word

Numery wierszy mogą zostać przeniesione z lewej strony na prawą i mogą nałożyć się na tekst w dokumencie drukowanym w programie Word.

WD2000: Program Word może przestać odpowiadać po wybraniu obiektu przez ukończeniem ponownego rysowania

Po zaznaczeniu obiektu, którego ponowne rysowanie nie zostało zakończone, program Word może przestać odpowiadać.

WD2000: Program Word może przestać odpowiadać, gdy w formancie przeglądarki sieci Web otwarty jest dokument

Program Word może przestać odpowiadać w następujących warunkach:
 1. Program Word został otwarty w formancie przeglądarki sieci Web.
 2. Zostało uruchomione i otwarte oddzielne wystąpienie programu Word.
 3. W formancie przeglądarki sieci Web zostały kliknięte lub przeciągnięte określone elementy ekranu dokumentu programu Word.


WD2000: Program Word może przestać odpowiadać po ustawieniu wartości CommandbarControl

Program Word może przestać odpowiadać po programistycznym zmodyfikowaniu menu w programie Word, a następnie przełączaniu między oknami interfejsu SDI.

WD2000: Niektóre formaty danych używane w korespondencji seryjnej mogą spowodować błąd nieprawidłowej strony

Po włączeniu obsługi języka chińskiego program Word może przestać odpowiadać, jeżeli korzystasz się ze źródła korespondencji seryjnej zawierającego siedmiocyfrowy numer, po którym następuje chiński znak.

WD2000: Duńskie reguły dzielenia wyrazów mogą spowodować problem z podziałem dokumentu na strony

Korzystanie z duńskich reguł dzielenia wyrazów może spowodować braki lub powtórzenia w tekście między stronami, jeżeli dokument jest drukowany lub wyświetlany w widoku układu wydruku.

WD2000: Numery wierszy mogą nakładać się na tekst w hebrajskiej wersji programu Word

Numery wierszy używane w hebrajskiej wersji programu Word mogą nakładać się na tekst w drukowanym dokumencie.

WD2000: Orientacja pozioma jest drukowana nieprawidłowo po zmianie skali

Podczas drukowania dokumentu w orientacji poziomej, którego rozmiar był skalowany (na przykład Letter w orientacji poziomej [rozmiar strony 8,5x11 cali] do rozmiaru Tabloid w orientacji poziomej [rozmiar 11x17 cali]), dokument zostanie wydrukowany na oryginalnym, a nie na nowym rozmiarze papieru.

WD2000: Punktory zmieniają się podczas wklejania tekstu z programu PowerPoint do programu Word

Podczas kopiowania tekstu z niestandardowymi punktorami (dostosowanymi za pomocą czcionki z zestawu czcionek rozszerzonych lub punktorów graficznych) w programie PowerPoint 2000 punktory są wklejane do programu Word 2000 jako pola lub znaki zapytania.

WD2000: Wystąpienie pliku Winword.exe pozostaje w pamięci po zamknięciu programu Word

Po wstawieniu dokumentu programu Word lub dokumentu sformatowanego do istniejącego dokumentu programu, a następnie zamknięciu dokumentu przy użyciu przycisku Zamknij (X) w prawym górnym rogu okna programu wystąpienie programu (Winword.exe) pozostaje w pamięci.

UWAGA: Ten problem występuje tylko w przypadku korzystania z programu Word w systemie Windows NT 4.0.

WD 2000: Zatrzymanie myszy na hiperłączu w programie Word może spowodować, że program przestanie odpowiadać

Po zatrzymaniu myszy na hiperłączu do innego dokumentu programu Word program może przestać odpowiadać lub może się pojawić komunikat o błędzie, że nie można odczytać pamięci.

WD2000: Właściwość RestartNumberingAtSection nie zachowuje ustawionej wartości

Właściwości obiektu programu Word mogą nie zachować wartości jawnie ustawionych w makrach programu Visual Basic for Applications (VBA). Problem występuje, gdy właściwości zakresu są odczytywane z określonych obiektów, takich jak obiekt Information.

WD2000: Ciągły podział strony jest zmieniany na następną stronę po uruchomieniu makra

Jeżeli do ustawienia orientacji sekcji na poziomą używane jest makro, podziały sekcji innych rodzajów mogą zostać nieoczekiwanie zamknięte. Ręczna zmiana orientacji sekcji nie powoduje tego problemu.

WD2000: Drukowany tekst jest przycinany, gdy tabela obejmuje podział strony

Podczas drukowania dokumentu z tabelą, której zasięg wykracza poza jedną stronę, za pomocą drukarki Hewlett-Packard LaserJet 5SI lub Hewlett-Packard LaserJet 8000 drukowany plik może zawierać obcięte znaki.

WD2000: Dokument zawierający ukryte strony jest wyświetlany i drukowany z wieloma pustymi stronami

Po otwarciu w programie Word dokumentu zawierającego strony oznaczone jako ukryte jest on wyświetlany i drukowany z większą liczbą pustych stron. Podczas drukowania w programie Word 97 lub Word 2002 ten sam plik jest drukowany z mniejszą liczbą stron. (Jest to zachowanie oczekiwane, gdy strony są oznaczone jako ukryte, a opcja Pokaż tekst ukryty jest wyłączona).

WD2000: Ustawienie właściwości OnAction dla menu niestandardowego może spowodować pojawienie się komunikatu o błędzie informującego o niewystarczającej ilości pamięci

W przypadku wybrania niestandardowego menu skrótów, którego właściwość OnAction ustawiono na makro programu Visual Basic for Applications, może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Za mało wolnej pamięci lub miejsca na dysku. Zamknij dodatkowe okna i zapisz swoją pracę.


WD2000: Podczas zapisywania nowego dokumentu opartego na podpisanym szablonie pojawia się komunikat o błędzie

Podczas zapisywania nowego dokumentu opartego na cyfrowo podpisanym szablonie zawierającym makro może się pojawić komunikat o błędzie, a program Word może przestać odpowiadać.

WD2000: Podczas zamykania pliku chronionego hasłem pojawia się monit o nazwę użytkownika i hasło

Podczas zamykania pliku chronionego hasłem może się ponownie pojawić monit o informacje używane do otwierania pliku.

WD2000: Długa ścieżka do źródła danych może powodować wyświetlenie komunikatu o błędzie

Jeżeli ścieżka do źródła danych podłączonego za pomocą usługi dynamicznej wymiany danych do korespondencji seryjnej programu Word jest długa, może się pojawić komunikat o błędzie.

WD2000: Podczas otwierania załącznika wiadomości e-mail w programie Word pojawia się komunikat o błędzie

W następujących warunkach może się pojawić komunikat o błędzie:
 1. Program Word jest edytorem poczty e-mail.
 2. Został otwarty załącznik wiadomości e-mail.
 3. Oprogramowanie antywirusowe wyświetliło komunikat.


WD2000: Zamknięcie wiadomości e-mail może spowodować wyświetlenie komunikatu o błędzie

W następujących warunkach może się pojawić komunikat o błędzie:
 1. Program Word jest edytorem poczty e-mail.
 2. Zostało otwartych wiele wiadomości e-mail.
 3. Jedna wiadomość została zamknięta.


WD2000: Brakuje tekstu lub tekst powtarza się podczas używania dzielenia wyrazów w dokumencie zawierającym duński tekst

Podczas używania dzielenia wyrazów (w menu Narzędzia wskaż polecenie Język, a następnie kliknij polecenie Dzielenie wyrazów) w dokumencie programu Word sformatowanym w języku duńskim tekstu może brakować lub może się on powtarzać na stronach podczas wyświetlania lub drukowania dokumentu.

WD2000: Liczby ujemne w tabeli programu Word są niewyrównane

Podczas zmiany rozmiaru tabeli lub komórki zawierającej liczby ujemne liczby te mogą utracić wyrównanie względem liczb nieujemnych w tabeli lub w komórce.

WD2000: Wiadomość e-mail w formacie HTML może zawierać obiekty ActiveX ignorujące ustawienia zabezpieczeń

Jeżeli używasz programu Word jako edytora poczty e-mail i odpowiesz na wiadomość programu Microsoft Outlook zawierającą formant ActiveX lub prześlesz ją dalej, może zostać uruchomiony skrypt.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania programu Word do używania wiadomości e-mail, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
211966 WD2000: How to Use Microsoft Word to Edit E-mail Messages


WD2000: Program Word otwiera automatycznie pliki ASD w folderze TEMP z włączonymi makrami

W przypadku gdy program Word zostanie ponownie uruchomiony i wykryje plik do odzyskania, program automatycznie otworzy plik z włączonymi makrami, niezależnie od ustawień zabezpieczeń.

WD2000: Statystyka tekstu wyświetla inne wartości po użyciu makra

Jeżeli używasz makra VBA do zwracania statystyki tekstu w dokumencie programu Word, możesz uzyskać wartości inne niż zwracane przez program Word. Aby program Word automatycznie zwracał statystykę tekstu, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Pisownia i gramatyka kliknij pole wyboru Wyświetl statystykę tekstu, aby je zaznaczyć.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
inf OFFXP poprawka lista
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320536 — ostatni przegląd: 01/12/2015 20:05:01 — zmiana: 4.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbupdate kbdownload kboffice2000sp3fix KB320536
Opinia