JAK: Konfigurowanie filtru usługi SMTP w programie ISA Server w celu blokowania załączników na podstawie rozszerzeń nazwy pliku w programie SBS

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku konfigurowanie domyślnego filtru aplikacji usługi Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) w programie Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server w programie Small Business Server (SBS) 2000 w celu usuwania przychodzących wiadomości e-mail, zawierających załączniki z konkretnym rozszerzeniem nazwy pliku.

Istnieją inne ustawienia filtru aplikacji usługi SMTP w programie ISA Server. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie prostego przykładu funkcjonalności filtru aplikacji usługi SMTP.

Domyślnie nie można implementować sekcji SMTP Commands filtru usługi SMTP w programie SBS 2000. Aby uzyskać informacje na temat używania funkcjonalności sekcji SMTP Commands filtru usługi SMTP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Zwróć uwagę, że oficjalny dokument na tej witrynie sieci Web opisuje zaawansowane modyfikacje programu ISA Server. Te zaawansowane modyfikacje nie mieszczą się w zakresie tego artykułu i zazwyczaj nie używa się ich w środowisku SBS 2000. Jeśli zostaną zastosowane procedury opisane w tym oficjalnym dokumencie w celu zaimplementowania funkcjonalności sekcji SMTP Commands, polecenie auth nie zostanie zdefiniowane. W rezultacie zewnętrzne komputery klienckie usługi SMTP nie będą mogły uwierzytelnić komputera z programem SBS 2000, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail.

UWAGA: W instalacjach SBS 2000, wykorzystujących program Microsoft Connector for POP3 Mailboxes, filtr usługi SMTP odnosi się również do wiadomości dostarczonych za pomocą łącznika POP3.

Dodatek ISA Server Service Pack 1 (SP1) eliminuje kilka problemów związanych z domyślnym filtrem SMTP. Firma Microsoft zaleca pobranie dodatku ISA Server SP1 przed rozpoczęciem procedury opisanej w tym artykule. Aby uzyskać dodatek ISA Server SP1, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby upewnić się, że dodatek ISA Server SP 1 jest zainstalowany, należy uruchomić narzędzie Dodaj/Usuń programy, znajdujące się w Panelu sterowania, i sprawdzić, czy na liście znajduje się pozycja „Microsoft ISA Server Service Pack 1 and Hot Fixes”.

Składniki niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności filtru usługi SMTP nie są domyślnie instalowane w autonomicznej wersji programu ISA Server (nieprzeznaczonej dla programu SBS 2000). Zintegrowany program instalacyjny programu ISA Server, będący częścią produktu SBS 2000, instaluje niezbędne składniki.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat autonomicznej wersji programu ISA Server (nieprzeznaczonej dla programu SBS 2000), kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315132 JAK: Konfigurowanie programu SMTP Message Screener w programie ISA Server 2000
Powrót do początku

Domyślna funkcjonalność

Następujące składniki filtru usługi SMTP są funkcjonalne w domyślnej instalacji w programie SBS 2000:
 • Załączniki
 • Użytkownicy/Domeny
 • Słowa kluczowe
Powrót do początku

Ograniczenia

Następujące ograniczenia dotyczą filtru usługi SMTP:
 • Implementując filtr na podstawie słów kluczowych, należy zwrócić uwagę, że słowo kluczowe „wirus” odfiltruje wszelkie przychodzące wiadomości zawierające słowo „wirus” w dowolnej części wiadomości, określonej we właściwościach filtru. Jeśli na przykład będzie użyte słowo kluczowe „wirus”, zostaną odfiltrowane wszystkie wiadomości zawierające słowa „wirusy”, „antywirus” itp. To ograniczenie występuje, jeśli słowo kluczowe zostanie zapisane w cudzysłowie.
 • Nie wolno używać symboli wieloznacznych (*).
Powrót do początku

Konfigurowanie filtru usługi SMTP

Konfigurowanie w programie SBS 2000 domyślnego filtru aplikacji usługi SMTP w programie ISA Server, aby były usuwane przychodzące wiadomości e-mail, zawierające załączniki z konkretnym rozszerzeniem nazwy pliku:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, kliknij polecenie Microsoft ISA Server, a następnie kliknij polecenie ISA Management.
 2. Rozwiń pozycję Servers and Arrays, rozwiń pozycję Nazwa_serwera, a następnie rozwiń pozycję Extensions.
 3. Kliknij pozycję Application Filters.
 4. W tym prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie SMTP filter, a następnie kliknij polecenie Properties.

  UWAGA: Domyślnie ten filtr nie jest włączony.
 5. Kliknij kartę Attachments, a następnie kliknij przycisk Add.
 6. Kliknij pole Attachment Extension, a następnie wpisz .test w polu Attachment Extensions.
 7. Upewnij się, że opcja Delete message widnieje w polu Action.
 8. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SMTP Filters, a następnie kliknij polecenie Enable.
 10. Kliknij polecenie Save the changes and restart the service(s), a następnie kliknij przycisk OK.

  Zanim filtr usługi SMTP uaktywni się, może upłynąć kilka minut.
 11. Z zewnętrznego systemu poczty e-mail wyślij wiadomość z załącznikiem o rozszerzeniu .test (na przykład Pliktekstowy.test) (na przykład z systemu Hotmail) do użytkownika w domenie opartej o program SBS 2000.
 12. Po wysłaniu wiadomości sprawdź zawartość skrzynki użytkownika, do którego została wysłana wiadomość, aby przekonać się, że wiadomość nie pojawiła się w skrzynce użytkownika.
Aby upewnić się, czy filtr działa, kliknij opcję forward message to w polu Action (zgodnie z opisem w kroku 7) i określ poprawny adres SMTP. Po zakończeniu testowania tej funkcjonalności upewnij się, czy została wybrana opcja Delete message w polu Action.

Typowa implementacja tego filtru może spowodować filtrowanie wiadomości e-mail zawierających załączniki o rozszerzeniach .exe, .vbs i .bat, dodatkowo będzie podejmowana akcja „Delete”, czyli usuwanie wiadomości.

Zaimplementowanie filtru usługi SMTP w programie ISA Server może spowodować dodatkowe obciążenie procesu Inetinfo.exe, gdyż usługa SMTP działa w kontekście procesu Inetinfo.exe. Jeśli filtr usług SMTP będzie podlegał dużym obciążeniom, można użyć poprawki opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

292010 High Memory Consumption by SMTP Message Screener Under Stress
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305012 How to Remove Corrupt Entries from the SMTP Filter
312552 How to Use the SPCheck Tool to Verify ISA Server Files
292014 Deleting Disabled SMTP Filter Attachment Rules Leaves Rule
313344 SMTP Filter Is Unstable When Using Space in Keyword, Attachment
313345 SMTP Filter UI Displays Red X Instead of Rules
313396 Attachment Rules for SMTP Filter May Become Damaged
285812 Cannot Configure or Use the SMTP Filter
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320703 — ostatni przegląd: 08/27/2003 08:35:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbhowto kbhowtomaster KB320703
Opinia