Jak ustalić wersję i edycję programu SQL Server oraz jego składników

Streszczenie
W artykule opisano, jak ustalić numer wersji, produkt i poziom dodatku Service Pack używanego programu Microsoft SQL Server. Wyjaśniono też, jak ustalić, która konkretnie edycja programu SQL Server jest używana.

Uwagi
 • Aby sprawdzić tylko numer, któremu odpowiada określony numer wersji programu SQL Server, albo znaleźć informacje z bazy wiedzy dotyczące konkretnego pakietu skumulowanej aktualizacji lub dodatku Service Pack, przejdź do sekcji Więcej informacji w tym artykule i wyszukaj odpowiedni numer wersji.
 • Aby tylko znaleźć najnowsze kompilacje programu SQL Server, można skorzystać z następującego artykułu. Można też sprawdzić odpowiadające używanemu produktowi tabele w sekcji Więcej informacji tego artykułu.

  957826 Gdzie znaleźć informacje o najnowszych kompilacjach programu SQL Server

Jak ustalić wersję narzędzi klienta programu SQL Server

SQL Server Management Studio (SSMS)

Aby ustalić wersję narzędzi klienta zainstalowanych w systemie, należy uruchomić program Management Studio, a następnie kliknąć polecenie Informacje w menu Pomoc. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

Zrzut ekranu z tym krokiem

SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS)

Aby sprawdzić wersję projektanta Analysis Services Designer, Integration Services Designer lub SQL Server Reporting Services Designer, wykonaj następujące czynności:
 1. Z poziomu grupy programu SQL uruchom program SQL Server Business Intelligence Development Studio.
 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Informacje.
 3. Z listy Zainstalowane produkty wybierz odpowiedni składnik, a następnie sprawdź wersję podaną w obszarze pola tekstowego Szczegóły produktu.
  (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  SQL Server 2005/Visual Studio 2005

  Zrzut ekranu z tym krokiem dla programów SQL Server 2005/Visual Studio 2005


  SQL Server 2008/SQL Server 2008 R2/Visual Studio 2008

  Zrzut ekranu z tym krokiem dla programów SQL Server 2008/SQL Server 2008 R2/Visual Studio 2008
Uwaga W przypadku funkcji analizy biznesowej, takich jak usługi Integration Services, Reporting Services i Analysis Services, konieczne może być zainstalowanie na komputerach po stronie klienta najnowszych dodatków Service Pack, aktualizacji skumulowanych i poprawek w celu uzyskania najnowszych poprawek w związku z opracowywaniem pakietów usług SSIS, raportów usług SSRS czy modułów usług Analysis Services.

Jak ustalić, jaka wersja i edycja aparatu bazy danych programu SQL Server jest uruchomiona

Aby ustalić wersję programu SQL Server, zastosuj dowolną z następujących metod:

Metoda 1. Połącz się z serwerem za pomocą Eksploratora obiektów w programie SQL Server Management Studio. Po nawiązaniu połączenia w Eksploratorze obiektów pojawią się informacje o wersji w nawiasach wraz z nazwą użytkownika, którego konto jest używane do połączenia się z tym konkretnym wystąpieniem programu SQL Server.

Metoda 2. Sprawdź kilka pierwszych wierszy w pliku Errorlog tego wystąpienia. Domyślnie ten dziennik błędów znajduje się w plikach Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\MSSQL\LOG\ERRORLOG i ERRORLOG.n. Wpisy mogą przypominać następujące:
2011-03-27 22:31:33.50 Server   Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)         Mar 29 2009 10:11:52         Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation        Express Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7600: )
Jak widać, ten wpis zawiera wszystkie niezbędne informacje o produkcie, takie jak wersja, poziom produktu, typ 64- lub 32-bitowy i edycję programu SQL Server oraz wersję systemu operacyjnego, w którym ten program działa.

Metoda 3. Połącz się z wystąpieniem programu SQL Server i uruchom następujące zapytanie:
Select @@version
Oto przykładowy wynik tego zapytania:

Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)  Mar 29 2009 10:11:52  Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Express Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7600: )

Metoda 4. Połącz się z wystąpieniem programu SQL Server i uruchom następujące zapytanie:

SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
Uwaga To zapytanie działa z dowolnym wystąpieniem programu SQL Server 2000 i nowszej wersji.

Zostaną zwrócone następujące wyniki:
 • Wersja produktu (na przykład: 10.0.1600.22)
 • Poziom produktu (na przykład: RTM)
 • Edycja (na przykład: Enterprise)

Wyniki mogą na przykład przypominać następujące.
10.0.1600.22RTMEnterprise Edition
Uwagae Funkcja SERVERPROPERTY zwraca poszczególne właściwości powiązane z informacjami o wersji, a funkcja @@VERSION łączy te wyniki w jeden ciąg. Jeśli dana aplikacja wymaga poszczególnych ciągów właściwości, można do ich uzyskania użyć funkcji SERVERPROPERTY, zamiast analizować wyniki funkcji @@VERSION.

Metoda 5. Od wersji SQL Server 2008 można też użyć raportu odnajdowania zainstalowanych funkcji programu SQL Server. Ten raport można znaleźć na stronie Narzędzia w Centrum instalacji programu SQL Server. To narzędzie udostępnia informacje o wszystkich zainstalowanych w systemie wystąpieniach programu SQL Server. Obejmuje to też narzędzia klienta, takie jak SQL Server Management Studio. Należ jednak pamiętać, że to narzędzie można uruchamiać tylko lokalnie w systemie, w którym program SQL Server jest zainstalowany. Nie można za jego pomocą uzyskiwać informacji o serwerach zdalnych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujący wpis w blogu w witrynie MSDN (Microsoft Developer Network): Oto migawka przykładowego raportu:

Zrzut ekranu przedstawiający przykładowy raport

Informacje o wersjach programu SQL Server 2012

W poniższej tabeli wymieniono wersje główne programu SQL Server 2012.
WersjaWersja produktu
SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 111.00.3000.00
SQL Server 2012 RTM11.00.2100.60
Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszych dodatków Service Pack dla programu SQL Server 2012, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2755533 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2012
Aby uzyskać więcej informacji o najnowszych aktualizacjach skumulowanych dla programu SQL Server 2012, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2692828 Kompilacje programu SQL Server 2012 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2012
2772858 Kompilacje programu SQL Server 2012 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 1

Informacje o wersjach programu SQL Server 2008 R2

W poniższej tabeli wymieniono wersje główne programu SQL Server 2008 R2.
WersjaWersja produktu
SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 210.50.4000.0
SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 110.50.2500.0
SQL Server 2008 R2 RTM10.50.1600.1
Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszych dodatków Service Pack dla programu SQL Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2527041 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2008 R2

Aby uzyskać więcej informacji o najnowszych aktualizacjach skumulowanych dla programu SQL Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981356 Kompilacje programu SQL Server 2008 R2 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2008 R2
2567616 Kompilacje programu SQL Server 2008 R2 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
2730301 Kompilacje programu SQL Server 2008 R2 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 2

Informacje o wersjach programu SQL Server 2008

W poniższej tabeli wymieniono wersje główne programu SQL Server 2008.
WersjaWersja produktu
SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 310.00.5500.00
SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 210.00.4000.00
SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 110.00.2531.00
SQL Server 2008 RTM10.00.1600.22
Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszych dodatków Service Pack dla programu SQL Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968382 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2008
Aby uzyskać więcej informacji o najnowszych aktualizacjach skumulowanych dla programu SQL Server 2008, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
956909 Kompilacje programu SQL Server 2008 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2008 (strona może być w języku angielskim)
970365 Kompilacje programu SQL Server 2008 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1
2402659 Kompilacje programu SQL Server 2008 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (strona może być w języku angielskim)
2629969 Kompilacje programu SQL Server 2008 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 3

Informacje o wersjach programu SQL Server 2005

W poniższej tabeli wymieniono wersje główne programu SQL Server 2005.
WersjaWersja produktu
SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 49.00.5000.00
SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 39.00.4035
SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 29.00.3042
SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 19.00.2047
SQL Server 2005 RTM9.00.1399
Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszych dodatków Service Pack dla programu SQL Server 2005, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
913089 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2005 (strona może być w języku angielskim)
sAby uzyskać więcej informacji o najnowszych aktualizacjach skumulowanych dla programu SQL Server 2005, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937137 Kompilacje programu SQL Server 2005 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 (strona może być w języku angielskim)
960598 Kompilacje programu SQL Server 2005 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3 (strona może być w języku angielskim)
2485757 Kompilacje programu SQL Server 2005 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 4 (strona może być w języku angielskim)

Informacje o wersjach programu SQL Server 2000

W poniższej tabeli wymieniono numer wersji pliku Sqlservr.exe.
WersjaWersja produktu
SQL Server 2000 z dodatkiem Service Pack 48.00.2039
SQL Server 2000 z dodatkiem Service Pack 38.00.760
SQL Server 2000 z dodatkiem Service Pack 28.00.534
SQL Server 2000 z dodatkiem Service Pack 18.00.384
SQL Server 2000 RTM8.00.194
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290211 Uzyskiwanie najnowszego dodatku Service Pack dla programu SQL Server 2000

SQL Server Reporting Services

Aby ustalić wersję usług SQL Server Reporting Services, skorzystaj z następującego tematu w dokumentacji SQL Server Books Online:

SQL Server Integration Services

Aby ustalić wersję usług SQL Server Integration Services, skorzystaj z następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942177 Jak ustalić wersję usług SQL Server Integration Services

SQL Server Analysis Services

Aby ustalić wersję usług SQL Server Analysis Services, zastosuj jedną z następujących metod:

Metoda 1. Połącz się z serwerem za pomocą Eksploratora obiektów w programie SQL Server Management Studio. Po nawiązaniu połączenia w Eksploratorze obiektów pojawią się informacje o wersji w nawiasach wraz z nazwą użytkownika, którego konto jest używane do połączenia się z tym konkretnym wystąpieniem usług Analysis Services.

Metoda 2. Sprawdź wersję pliku Msmdsrv.exe w folderze „bin” usług Analysis Services. W poniższej tabeli wymieniono lokalizacje domyślne.
Wersja usług Analysis ServicesLokalizacja
2008 R2C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.nazwa_wystąpienia\OLAP\bin\MsMdSrv.exe
2008C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10.nazwa_wystąpienia\OLAP\bin\MsMdSrv.exe

2005C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\OLAP\Bin\MsMdSrv.exe
2000C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\MsMdSrv.exe

Metoda 3. Skorzystaj z kluczy rejestru wymienionych w poniższej tabeli.
Wersja usług Analysis ServicesLokalizacja
2008 R2HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.nazwa_wystąpienia\MSSQLServer\CurrentVersion Klucz: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName \Setup Keys: PatchLevel , Version, Key Edition

2008HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.nazwa_wystąpienia\MSSQLServer\CurrentVersion Klucz: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName \Setup\ Keys: PatchLevel, Version, Edition

2005HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\MSSQLServer\CurrentVersion Key: CurrentVersoinHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\Setup Keys: PatchLevel, Version, Edition

2000HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\CurrentVersion Key: CSDVersion

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\Setup Key: PatchLevel

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujący wpis w blogu w witrynie Microsoft TechNet:

Replikacja programu SQL Server

Agenci replikacji mogą być zainstalowani na kilku różnych komputerach, dlatego ważne jest, aby sprawdzić zainstalowane wersje na wszystkich odpowiednich komputerach.

Na przykład agent dystrybucji w replikacji transakcyjnej lub równorzędnej może istnieć na komputerach innych niż zawierający wystąpienie programu SQL Server wydawcy i może istnieć w różnych wystąpieniach programu SQL Server subskrybenta w subskrypcji puli.

W razie używania synchronizacji sieci Web do replikacji scalającej lub replikacji systemu Windows CE programu SQL Server 2000 serwer sieci Web programu IIS może być na innym komputerze niż program SQL Server. Dlatego istnieją pliki agenta replikacji zainstalowane na serwerze sieci Web programu IIS. Może być więc konieczne sprawdzenie wersji tych plików dll w katalogu wirtualnym programu IIS i ich jawne zaktualizowanie w celu uzyskania najnowszych dodatków Service Pack, aktualizacji skumulowanych i poprawek dla agentów sieci Web.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższy temat w dokumentacji SQL Server Books Online:

Przeszukiwanie pełnego tekstu

Do składników przeszukiwania pełnego tekstu należą:
 • Sqlserver.exe
 • Sql_fulltext_keyfile.dll
 • Iftsph.dll
 • Fd.dll
 • Fdhost.exe
 • Fdlauncher.exe
Oprócz programu Sqlservr.exe, te składniki nie są aktualizowane przez wszystkie kolejne aktualizacje skumulowane i dodatki Service Pack dla odpowiednich produktów SQL Server. Wersje tych plików zmieniają się tylko, gdy są stosowane poprawki do tych konkretnych składników. Ogólnie należy sprawdzić wersję pliku każdego z tych plików dll. Najnowsza wersja na liście jest wersją składnika przeszukiwania pełnego tekstu zainstalowanego w systemie.

Wersję składnika przeszukiwania pełnego tekstu zainstalowanego w systemie można ustalić jedną z poniższych metod.

Uwaga Zastosowanie każdej z tych metod może wykazać, że składnik przeszukiwania pełnego tekstu ma wersję RTM lub wersję wcześniejszą niż bieżąca wersja składnika bazy danych. Ten problem jest znany i trwają prace nad poprawieniem tego w przyszłej aktualizacji.

Metoda 1. Sprawdź wersję klucza przeszukiwania pełnego tekstu programu SQL Server (Sql_fulltext_keyfile.dll) w folderze instalacji programu SQL Server 2008 R2 lub SQL Server 2008. W przypadku programu SQL Server 2008 R2 ten plik znajduje się zwykle w następującym folderze:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10_50.<nazwa_wystąpienia>\MSSQL

W przypadku programu SQL Server 2008 ten plik znajduje się zwykle w następującym folderze:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10.<nazwa_wystąpienia>\MSSQL

Metoda 2. Sprawdź następujący podklucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft sql server\Mssql10_50.instname\Setup\SQL_FULLTEXT_ADV
Oto przykład wpisu w tym kluczu rejestru:
featurelist:     SQL_FullText_Adv=3 SQL_FullText_CNI=3ProductCode:  {9DFA5914-C275-42E0-810E-C88E46A7F9EA}Patchlevel: 10.50.1765.0Version: 10.50.1600.1
W tym przykładowym wpisie trzeci wiersz (Patchlevel) wskazuje bieżącą kompilację zainstalowanego składnika przeszukiwania pełnego tekstu, a czwarty wiersz (Version) zwykle wskazuje wersję pierwotną zainstalowanego składnika przeszukiwania pełnego tekstu. W tym przypadku to: SQL Server 2008 R2.

Metoda 3. Skorzystaj z pliku Summary.txt utworzonego w trakcie instalacji. W przypadku programu SQL Server 2008 R2 ten plik znajduje się w następującym folderze:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

W przypadku programu SQL Server 2008 ten plik znajduje się w następującym folderze:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

Następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zawiera informacje o znanym problemie ze składnikami przeszukiwania pełnego tekstu w instalacjach programu SQL Server 2008:
973888 Po odinstalowaniu aktualizacji skumulowanej nr 3 dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1 zastosowanej przez instalację zintegrowaną składnik przeszukiwania pełnego tekstu nie jest w pełni wycofany do wersji SP1 (strona może być w języku angielskim)

SQL Server Master Data Services (MDS)

Menedżer konfiguracji usług MDS nie wyświetla bezpośrednio numeru zainstalowanej wersji.

Usług MDS dotyczy unikatowy system obsługi wersji, w wyniku czego wersje instalacji aparatu bazy danych programu SQL Server i usług MDS nie muszą być zgodne. Rozbieżność wersji można stwierdzić, porównując instalację programu SQL Server z plikami binarnymi wdrożonymi w witrynie sieci Web usług MDS i z wersją schematu wykazu usług MDS. Zaktualizowanie i uaktualnienie schematów baz danych i witryn sieci Web usług MDS wymaga wykonania ręcznych procedur za pomocą Menedżera konfiguracji usług MDS. W poniższym wpisie w blogu można znaleźć informacje o metodologii aktualizowania usług MDS za pomocą poprawek i dodatków Service Pack:

Z poniższego klucza rejestru można odczytać wersje plików binarnych zainstalowanych w programie SQL Server. Jednak te wersje nie muszą być zgodne z wersjami witryn sieci Web i schematów baz danych przed ukończeniem procesu uaktualniania usług MDS.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Master Data Services 10.5\CurrentVersion

Wersję zainstalowanego produktu i wersję schematu można sprawdzić, stosując następujące zapytanie względem wykazu usług MDS:
select * from mds.mdm.tblSystem

SQL Server Native Client

Aby ustalić wersję składnika SQL Server Native Client, zastosuj jedną z następujących metod:

Metoda 1. W systemie, w którym chcesz ustalić wersję składnika Native Client, uruchom Administratora ODBC (odbcad32.exe) i sprawdź wartość w kolumnie Wersja na karcie Sterowniki.

Metoda 2. Sprawdź podane klucze PatchLevel lub Version w następujących lokalizacjach rejestru.
Wersja programu SQL/
wersja składnika SQL Server Native Client
Klucze rejestru
SQL Server 2008 R2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2008/
SQL Server Native Client 10
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2005/
SQL Server Native Client 9
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Native Client\CurrentVersion
SQL Server 2012HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI11\CurrentVersion

SQL Server Browser

Wersja tej przeglądarki powinna być zgodna z najnowszą wersją aparatu bazy danych programu SQL Server i wystąpień usług Analysis Services zainstalowanych na komputerze.

SQL Server Writer

Wersję składnika SQL Server Writer można ustalić, sprawdzając następującą wartość klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SqlWriter\CurrentVersion
Klucze: PatchLevel lub Version

Microsoft .NET Framework

Aby ustalić wersję programu .NET Framework w systemie, skorzystaj z następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
318785 Jak ustalić, które wersje i dodatki Service Pack programu Microsoft .NET Framework są zainstalowane
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2027770 Opis wymagań związanych z programem .NET Framework dla różnych wersji programu SQL Server (strona może być w języku angielskim)

SQL Azure

Aby ustalić wersję używanego wystąpienia platformy SQL Azure i powiązane informacje, skorzystaj z następującego tematu w dokumentacji Books Online:

SQL Server CE

Aby ustalić wersję używanego wystąpienia programu SQL Server CE i powiązane informacje, skorzystaj z następujących zasobów:
Więcej informacji

Często zadawane pytania

P1. Jak ustalić wersję programu SQL Server, gdy ten program nie jest uruchomiony?

O1. Wersję programu SQL Server można ustalić metodą 2 lub 5 (dla programu SQL Server 2008 i nowszych wersji) z sekcji „Jak ustalić, jaka wersja i edycja aparatu bazy danych programu SQL Server jest uruchomiona” tego artykułu.

P2. Jak powiązać wersje produktów z nazwami produktów?

O2. Można skorzystać z tej tabeli.
Wzorzec wersjiProdukt SQL
11,0.x.xSQL Server 2012
10.50.x.xSQL Server 2008 R2
10,00.x.xSQL Server 2008
9,00.x.xSQL Server 2005
8.00.x.xSQL Server 2000

Często używane terminy i skróty

Aktualizacja skumulowana (CU, cumulative update). Aktualizacja zbiorcza zawierająca wszystkie wydane do tego momentu poprawki krytyczne na żądanie. Ponadto aktualizacja skumulowana zawiera poprawki dotyczące problemów, które spełniają kryteria akceptacji poprawek. Te kryteria mogą obejmować dostępność obejścia, wpływ na klienta, możliwość odtworzenia problemu, złożoność kodu wymagającego zmiany lub inne czynniki.

Poprawka. Pojedynczy pakiet zbiorczy, zawierający przynajmniej jeden plik służący do rozwiązania problemu z produktem. Pliki te są skumulowane na poziomie binarnym i na poziomie plików. Poprawka dotyczy określonej sytuacji występującej u klienta i może nie być rozpowszechniana poza jego organizacją.

RTM.Skrót oznaczający zwykle „release to manufacturing”, czyli pierwotnie wydaną wersję produktu. W przypadku produktu, takiego jak program SQL Server, jest to wersja bez jakichkolwiek dodatków Service Pack i poprawek.

RTW. Skrót oznaczający zwykle „release to web”, czyli wersję wydaną w sieci Web. Oznacza pakiet wydany w sieci Web i udostępniony klientom do pobrania.

Service Pack.Przetestowany, skumulowany zestaw wszystkich poprawek, aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji krytycznych i aktualizacji. Dodatki Service Pack mogą także zawierać dodatkowe poprawki dotyczące problemów, które zostały znalezione wewnętrznie od czasu wydania produktu, oraz ograniczoną liczbę funkcji lub zmian konstrukcyjnych wprowadzonych na żądanie klientów.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny sieci Web:
 • 822499 Schemat nazewnictwa pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft SQL Server
 • 824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
 • 935897 Zespół programu SQL Server udostępnia poprawki rozwiązujące zgłaszane problemy w ramach modelu przyrostowego obsługi serwisowej
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle

Dodatki Service Pack i numery kompilacji programu SQL Server

Uwaga W tych tabelach zastosowano następujący format i uporządkowano je według numerów kompilacji.
Wersja lub numer kompilacjiOpis wersji, (nr KB tej aktualizacji), data wydania

SQL Server 2012

Wersja lub numer kompilacjiOpis wersji, (nr KB tej aktualizacji), data wydania
11.0.3401.00SP1 CU #8 (2917531) January 20, 2014
11.0.3393.00SP1 CU #7 (2894115) November 18, 2013
11.0.3381.00SP1 CU #6 (2874879) September 16, 2013
11.0.3373.00SP1 CU #5 (2861107) July 15, 2013
11.0.3368.00SP1 CU #4 (2833645) May 30, 2013
11.0.3349.00SP1 CU #3 (2812412) March 18, 2013
11.0.3339.00SP1 CU #2 (2790947) January 21, 2013
11.0.3321.00SP1 CU #1 (2765331) November 20, 2012
11.0.3000.00SP1 RTW/PCU 1(2674319), November 07, 2012
11.0.2424.00RTM CU #11 (2908007) December 16, 2013
11.0.2420.00RTM CU #10 (2891666) October 21, 2013
11.0.2419.00RTM CU #9 (2867319) August 20, 2013
11.0.2410.00RTM CU #8 (2844205) June 17, 2013
11.0.2405.00RTM CU #7 (2823247) April 15, 2013
11.0.2401.00RTM CU #6 (2728897) February 18, 2013
11.0.2395.00RTM CU #5 (2777772) Dec 17, 2012
11.0.2383.00RTM CU #4 (2758687) October 15, 2012
11.0.2332.00RTM CU #3 (2723749) August 31, 2012
11.0.2325.00RTM CU #2 (2703275) June 18, 2012
11.0.2316.00RTM CU #1 (2679368) April 12, 2012
11.0.2100.60RTM – March 6, 2012

SQL Server 2008 R2

Wersja lub numer kompilacjiOpis wersji, (nr KB tej aktualizacji), data wydania
10.50.4302.00SP2 CU #11 (2926028) February 18, 2014
10.50.4297.00SP2 CU #10 (2908087) December 17, 2013
10.50.4295.00SP2 CU #9 (2887606) October 28, 2013
10.50.4290.00SP2 CU #8 (2871401) August 22, 2013
10.50.4285.00SP2 CU #7 (2844090) June 17, 2013
10.50.4279.00SP2 CU #6 (2830140) April 15, 2013
10.50.4276.00SP2 CU #5 (2797460) February 18, 2013
10.50.4270.00SP2 CU #4 (2777358) Dec 17, 2012
10.50.4266.00SP2 CU #3 (2754552) October 15, 2012
10.50.4263.00SP2 CU #2 (2740411) August 31, 2012
10.50.4260.00SP2 CU #1 (2720425) July 24, 2012
10.50.4000.0SP2 RTW/PCU 2(2630458), July 26, 2012
10.50.2881.00SP1 CU #14 (2868244) August 8, 2013
10.50.2876.00SP1 CU #13 (2855792) June 17, 2013
10.50.2874.00SP1 CU #12 (2828727) April 15, 2013
10.50.2869.00SP1 CU #11 (2812683) February 18, 2013
10.50.2868.00SP1 CU #10 (2783135) Dec 17, 2012
10.50.2866.00SP1 CU #9 (2756574) October 15, 2012
10.50.2822.00SP1 CU #8 (2723743) August 31, 2012
10.50.2817.00SP1 CU #7 (2703282) June 18, 2012
10.50.2811.00SP1 CU #6 (2679367) Apr 16, 2012
10.50.2806.00SP1 CU #5 (2659694) Feb 22, 2012
10.50.2796.00SP1 CU #4 (2633146) Dec 19, 2011
10.50.2789.00SP1 CU #3 (2591748) Oct 17, 2011
10.50.2772.00SP1 CU #2 (2567714) Aug 15, 2011
10.50.2769.00SP1 CU #1 (2544793) Jul 18, 2011
10.50.2500.0SP1 RTW/PCU 1(2528583), July 12, 2011
10.50.1815.00RTM CU #13 (2679366) Apr 16, 2012
10.50.1810.00RTM CU #12 (2659692) Feb 21, 2012
10.50.1809.00RTM CU #11 (2633145) Dec 19, 2011
10.50.1807.00RTM CU #10 (2591746) Oct 17, 2011
10.50.1804.00RTM CU #9 (2567713) Aug 15, 2011
10.50.1797.00RTM CU #8 (2534352) June 20, 2011
10.50.1777.00RTM CU #7 (2507770) Apr 18, 2011
10.50.1765.00RTM CU #6 (2489376) Feb 21, 2011
10.50.1753.00RTM CU #5 (2438347) Dec 20, 2010
10.50.1746.00RTM CU #4 (2345451) Oct 18, 2010
10.50.1734.00 RTM CU #3 (2261464) Aug 16, 2010
10.50.1720.00 RTM CU #2 (2072493) Jun 21, 2010
10.50.1702.00 RTM CU #1 (981355) May 18, 2010
10.50.1617.00GDR Security Update (2494088), June 21, 2011
10.50.1600.1 RTM – May 10, 2010

SQL Server 2008

Wersja lub numer kompilacjiOpis wersji, (nr KB tej aktualizacji), data wydania
10.00.5850.00SP3 CU #15 (2923520) January 20, 2014
10.00.5848.00SP3 CU #14 (2893410) November 18, 2013
10.00.5846.00SP3 CU #13 (2880350) September 16, 2013
10.00.5844.00SP3 CU #12 (2863205) July 15, 2013
10.00.5840.00SP3 CU #11 (2834048) May 20, 2013
10.00.5835.00SP3 CU #10 (2814783) March 18, 2013
10.00.5829.00SP3 CU #9 (2799883) January 21, 2013
10.00.5828.00SP3 CU #8 (2771833) November 19, 2012
10.00.5794.00SP3 CU #7 (2738350) September 17, 2012
10.00.5788.00SP3 CU #6 (2715953) July 16, 2012
10.00.5785.00SP3 CU #5 (2696626) May 21, 2012
10.00.5775.00SP3 CU #4 (2673383) Mar 19, 2012
10.00.5770.00SP3 CU #3 (2648098) Jan 16, 2012
10.00.5768.00SP3 CU #2 (2633143) Nov 21, 2011
10.00.5766.00SP3 CU #1 (2617146) Oct 17, 2011
10.00.5500.00SP3 RTW / PCU 3 (2546951) Oct 6, 2011
10.00.4333.00SP2 CU #11 (2715951) July 16, 2012
10.00.4332.00SP2 CU #10 (2696625) May 21, 2012
10.00.4330.00SP2 CU #9 (2673382) Mar 19, 2012
10.00.4326.00SP2 CU #8 (2648096) Jan 16, 2012
10.00.4323.00SP2 CU #7 (2617148) Nov 21, 2011
10.00.4321.00SP2 CU #6 (2582285) Sep 19, 2011
10.00.4316.00SP2 CU #5 (2555408) Jul 18, 2011
10.00.4285.00SP2 CU #4 (2527180) May 16, 2011
10.00.4279.00SP2 CU #3 (2498535) Mar 17, 2011
10.00.4272.00SP2 CU #2 (2467239) Jan 17, 2011
10.00.4266.00SP2 CU #1 ( 2289254) Nov 15, 2010
10.00.4064.00GDR Security Update (2494089), June 14, 2011
10.00.4000.00SP2 RTW / PCU 2 (2285068) Sep 29, 2010
10.00.2850.0SP1 CU #16 (2582282) Sep 19, 2011
10.00.2847.0SP1 CU #15 (2555406) Jul 18, 2011
10.00.2821.00SP1 CU #14 (2527187) May 16, 2011
10.00.2816.00SP1 CU #13 (2497673) Mar 17, 2011
10.00.2808.00SP1 CU #12 (2467236) Jan 17, 2011
10.00.2804.00SP1 CU #11 (2413738) Nov 15, 2010
10.00.2799.00SP1 CU #10 (2279604) Sep 20, 2010
10.00.2789.00SP1 CU #9 (2083921) July 19, 2010
10.00.2775.00SP1 CU #8 (981702) May 17, 2010
10.00.2766.00SP1 CU #7 (979065) Mar 26, 2010
10.00.2757.00SP1 CU #6 (977443) Jan 18, 2010
10.00.2746.00SP1 CU #5 (975977) Nov 16, 2009
10.00.2734.00SP1 CU #4 (973602) Sep 21, 2009
10.00.2723.00SP1 CU #3 (971491) Jul 20, 2009
10.00.2714.00 SP1 CU #2 (970315) May 18, 2009
10.00.2710.00SP1 CU #1 (969099) Apr 16, 2009
10.00.2573.00 GDR Security update (2494096), June 14, 2011
10.00.2531.00 SP1 RTW / PCU 1 April, 2009
10.00.1835.00 RTM CU #10 (979064) Mar 15, 2010
10.00.1828.00 RTM CU #9 (977444) Jan 18, 2010
10.00.1823.00 RTM CU #8 (975976) Nov 16, 2009
10.00.1818.00 RTM CU #7 (973601) Sep 21, 2009
10.00.1812.00 RTM CU #6 (971490) Jul 20, 2009
10.00.1806.00 RTM CU #5 (969531) May 18, 2009 SP1
10.00.1798.00 RTM CU #4 (963036) Mar 16, 2009
10.00.1787.00 RTM CU #3 (960484) Jan 19, 2009
10.00.1779.00 RTM CU #2 (958186) Nov 19, 2008
10.00.1763.00 RTM CU #1 (956717) Sept 22, 2008
10.00.1600.22 RTM – Aug 6, 2008

SQL Server 2005

Wersja lub numer kompilacjiOpis wersji, (nr KB tej aktualizacji), data wydania
9.00.5266SP4 CU #3 (2507769) Mar 22, 2011
9.00.5259SP4 CU #2 (2489409) Feb 21, 2010
9.00.5254SP4 CU #1 (2464079) Dec 23, 2010
9.00.5000SP4 RTW (PCU4) Dec 16, 2010
9.00.4325SP3 CU #15 (2507766) Mar 22 , 2011
9.00.4317SP3 CU #14 (2489375) Feb 21, 2011
9.00.4315SP3 CU #13 (2438344) Dec 20, 2010
9.00.4311SP3 CU #12 (2345449) Oct 18, 2010SP3
9.00.4309SP3 CU #11 (2258854) Aug 16, 2010
9.00.4305SP3 CU #10 (983329) Jun 21, 2010
9.00.4294SP3 CU #9 (980176) Apr 19, 2010
9.00.4285SP3 CU #8 (978915) Feb 16, 2010
9.00.4273SP3 CU #7 (976951) Dec 21, 2009
9.00.4266SP3 CU #6 (974648) Oct 19, 2009
9.00.4230SP3 CU #5 (972511) Aug 17, 2009
9.00.4226SP3 CU #4 (970279) June 15, 2009
9.00.4220SP3 CU #3 (967909) Apr 20, 2009
9.00.4211SP3 CU #2 (961930) Feb 16, 2009
9.00.4207SP3 CU #1 (959195) Dec 19, 2008
9.00.4053Security update (970892) Oct 12, 2009
9.00.4035SP3 RTW (955706) Dec 15, 2008
9.00.3356SP2 CU #17 (976952) Dec 21, 2009
9.00.3355 SP2 CU #16 (974647) Oct 19, 2009
9.00.3330 SP2 CU #15 (972510) Aug 17, 2009
9.00.3328 SP2 CU #14 (970278) June 15, 2009
9.00.3325 SP2 CU #13 (967908) Apr 20, 2009
9.00.3315 SP2 CU #12 (960485) Feb 16, 2009
9.00.3301 SP2 CU #11 (958735) Dec 15, 2008
9.00.3294 SP2 CU #10 (956854) Oct 21, 2008
9.00.3282 SP2 CU #9 (953752) Aug 18, 2008
9.00.3257 SP2 CU #8 (951217) Jun 16, 2008
9.00.3239 SP2 CU #7 (949095) Apr 14, 2008
9.00.3228 SP2 CU #6 (946608) Feb 18, 2008
9.00.3215 SP2 CU #5 (943656) Dec 17, 2007
9.00.3200 SP2 CU #4 (941450) Oct 15, 2007
9.00.3186 SP2 CU #3 (939537) Aug 20, 2007
9.00.3175 SP2 CU #2 (936305) June 18, 2007
9.00.3161 SP2 CU #1 (935356) April 16, 2007
9.00.3152 SP2 Rollup (933097) May 15, 2007
9.00.3068Security update (948109) Jul 8, 2008
9.00.3042 SP2 (937137)
9.00.2047 SP1
9.00.1399 RTM

SQL Server 2000

Wersja lub numer kompilacjiOpis wersji, (nr KB tej aktualizacji), data wydania
8.00.2283Post-SP4 hotfix for MS09-004 (971524)
8.00.2282MS09-004: KB959420 October 29,2008
8.00.2273MS08-040 - KB 948111 July 8, 2008
8.00.2040Post-SP4 AWE fix (899761)
8.00.2039SQL Server 2000 SP4
8.00.1007Update.exe Hotfix Installer Baseline 2 (891640)
8.00.977Update.exe Hotfix Installer Baseline 1 (884856)
8.00.818 (821277)
8.00.765 Post SP3 hotfix rollup
8.00.760 SQL Server 2000 SP3 or SP3a (8.00.766 ssnetlib.dll)
8.00.701 Hotfix Installer v.1 released
8.00.534 SQL Server 2000 SP2
8.00.384 SQL Server 2000 SP1
8.00.194 SQL Server 2000 RTM or MSDE 2.0

Starsze wersje programu SQL Server

SQL Server 7.0

Za pomocą numerów wersji z poniższych tabel można zidentyfikować poziom produktu i dodatku Service Pack.
Numer wersjiDodatek Service Pack
7.00.1063SQL Server 7.0 Service Pack 4
7.00.961SQL Server 7.0 Service Pack 3
7.00.842SQL Server 7.0 Service Pack 2
7.00.699SQL Server 7.0 Service Pack 1
7.00.623SQL Server 7.0 RTM

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301511 Uzyskiwanie najnowszego dodatku Service Pack dla programu SQL Server 7.0

SQL Server 6.5

Za pomocą numerów wersji z poniższych tabel można zidentyfikować poziom produktu i dodatku Service Pack.
Numer wersjiDodatek Service Pack
6.50.479SQL Server 6.5 Service Pack 5a Update
6.50.416SQL Server 6.5 Service Pack 5a
6.50.415SQL Server 6.5 Service Pack 5
6.50.281SQL Server 6.5 Service Pack 4
6.50.258SQL Server 6.5 Service Pack 3
6.50.240SQL Server 6.5 Service Pack 2
6.50.213SQL Server 6.5 Service Pack 1
6.50.201SQL Server 6.5 RTM

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
273914 Plik Readme.txt dotyczący aktualizacji dla programu SQL Server 6.5 wydanej po dodatku Service Pack 5a (strona może być w języku angielskim)
service pack identify version edition
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321185 — ostatni przegląd: 05/07/2014 16:45:00 — zmiana: 7.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web

 • kbsqlsetup kbhowtomaster KB321185
Opinia