JAK: Instalowanie usług Microsoft Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0, w systemie Microsoft Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL321712
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób instalowania usług Microsoft Windows dla systemu UNIX (SFU), wersja 3.0, na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000.

Omówienie usług Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0

Usługi Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0, udostępniają bogaty zestaw narzędzi do łączności oraz funkcji umożliwiających współpracę, które ułatwiają:
 • Integrowanie sieci mieszanej składającej się z komputerów z systemem Microsoft Windows oraz komputerów z systemem UNIX.
 • Współużytkowanie zasobów między komputerami tego rodzaju.
Usługi Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0, zawierają składniki umożliwiające udostępnianie plików, dostęp zdalny i administrację, synchronizację haseł, zarządzanie wspólnymi folderami, wspólny zestaw narzędzi oraz wspólną powłokę.

UWAGA: W tym artykule skoncentrowano się na opisie sposobu instalowania usług Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0, w systemie Windows 2000; usługi Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0, są jednak również obsługiwane w systemach:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows NT 4.0 Server z dodatkiem Service Pack 6a lub nowszym
 • Microsoft Windows NT 4.0 Workstation z dodatkiem Service Pack 6a lub nowszym
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional
Usługi Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0, zawierają następujące składniki:
 • Narzędzia: Typowe narzędzia dla systemu UNIX
  • Narzędzia podstawowe: Podsystem Interix — wydajne, zawierające pełny zestaw funkcji środowisko systemu UNIX, uruchamiane jako osobny podsystem na komputerze z systemem Windows. W jego skład wchodzą powłoki C i Korn oraz ponad 350 narzędzi działających w podsystemie Interix. Składnik zawiera również narzędzia administratora działające w systemie Windows oraz zestaw poleceń z systemu UNIX, działającą w systemie Windows usługę Cron służącą do planowania zadań oraz działającego w systemie Windows klienta usługi Telnet. Podsystem Interix jest instalowany podczas instalowania narzędzi podstawowych.
  • Składnik Perl dla systemu UNIX: Umożliwia uruchamianie skryptów języka Perl w podsystemie Interix. Podczas instalowania składnika Perl dla systemu UNIX instalowane są również narzędzia podstawowe.
 • Składniki systemu GNU dla podsystemu Interix: Narzędzia podsystemu Interix oraz narzędzia zestawu SDK (Software Development Kit) dystrybuowane na warunkach licencji General Public License (GPL) dla systemu GNU.
  • Narzędzia dla systemu GNU (podsystem Interix): Stanowią dodatek do narzędzi podstawowych. Podczas instalowania narzędzi dla systemu GNU instalowane są również narzędzia podstawowe.
  • Zestaw SDK dla systemu GNU (podsystem Interix): Narzędzia zestawu SDK (Software Development Kit) uzupełniające zestaw SDK dla podsystemu Interix. Podczas instalowania narzędzi zestawu SDK dla systemu GNU instalowane są również narzędzia dla systemu GNU oraz zestaw SDK dla podsystemu Interix.
 • Składniki sieciowego systemu plików (NFS): Umożliwiają współużytkowanie plików i katalogów w systemach Windows i UNIX.
  • Serwer dla systemu NFS: Umożliwia pełnienie funkcji serwera systemu NFS przez komputer z systemem Windows 2000. Eksportuje foldery systemu Windows jako foldery systemu plików NFS, zezwalając na ich używanie klientom systemu NFS z uruchomionym systemem UNIX.
  • Brama dla systemu NFS: Umożliwia pełnienie funkcji bramy systemu NFS przez komputer z systemem Windows 2000 Server. Udostępnia katalogi eksportowane przez serwery systemu NFS w systemie UNIX jako foldery udostępnianie systemu Windows; w ten sposób użytkownicy systemu Windows mogą ich używać bez instalowania oprogramowania klienta systemu NFS.
  • Klient dla systemu NFS: Umożliwia korzystanie z plików na serwerach z systemem NFS w systemie UNIX przez komputery z systemem Windows.

   UWAGA: Nie można instalować na tym samym komputerze składnika Brama dla systemu NFS oraz Klient dla systemu NFS.
 • Serwer dla usługi NIS: Umożliwia pełnienie funkcji serwera usługi NIS (Network Information Service) przez kontroler domeny systemu Windows 2000, co wpływa na integrację domen usług NIS z usługą Active Directory. Dzięki temu można łącznie zarządzać domenami systemu Windows i usługi NIS.
 • Synchronizacja haseł: Umożliwia dwukierunkowe automatyczne synchronizowanie haseł pomiędzy komputerami z systemem Windows oraz UNIX. Synchronizacja haseł umożliwia korzystanie z jednego hasła w domenach systemu Windows oraz systemu UNIX, wykonując synchronizację hasła, gdy ulegnie zmianie w jednym z systemów.
 • Składniki łączności zdalnej: Umożliwiają zdalne łączenie się z komputerem i używanie go.
  • Serwer usługi Telnet: Użytkownicy zdalni mogą się łączyć z serwerem za pomocą oprogramowania klienckiego usługi Telnet.
  • Usługa Zdalna powłoka systemu Windows: Umożliwia uruchamianie na serwerze poleceń wykonywanych na komputerze zdalnym.
 • Narzędzia uwierzytelnienia dla systemu NFS: Umożliwia uwierzytelnianie użytkowników przez składniki systemu NFS.
  • Mapowanie nazwy użytkownika: Kojarzy nazwy użytkowników systemu Windows z nazwami użytkowników systemu UNIX, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do plików podsystemu Interix lub łączyć się z zasobami systemu NFS, bez oddzielnego logowania się do komputerów z systemem Windows i UNIX.
  • Serwer do uwierzytelniania systemu NFS: Współdziała z narzędziami Mapowanie nazwy użytkownika i Serwer dla systemu NFS, umożliwiając nadanie użytkownikom systemu UNIX „przezroczystego” dostępu do plików udostępnionych za pomocą narzędzia Serwer dla systemu NFS. Na wszystkich kontrolerach domeny lub na komputerze z uruchomionym narzędziem Serwer dla systemu NFS musi być zainstalowane narzędzie Serwer do uwierzytelniania systemu NFS.
  • Serwer dla systemu PCNFS: Działa podobnie jak demon PCNFS (PCNFSD) uruchomiony na serwerze UNIX.
 • Zestaw SDK dla podsystemu Interix: Zestaw SDK (Software Development Kit) ułatwiający tworzenie programów uruchamianych w podsystemie Interix. Podczas instalowania tego składnika instalowane są również narzędzia podstawowe.
 • ActiveState ActivePerl 5.6: Umożliwia uruchamianie na serwerze skryptów języka Perl opartych na systemie Windows.

Wymagania usług Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0

Aby uzyskać listę wymagań systemowych dla usług Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Instalowanie usług Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0

 1. Włóż dysk CD z usługami Windows dla systemu UNIX do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM w komputerze.
 2. Na stronie „Welcome to the Windows Services for UNIX Setup Wizard” kliknij przycisk Dalej.
 3. Wpisz imię i nazwisko oraz nazwę organizacji w polach User name oraz Organization, w odpowiednich polach wpisz klucz produktu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Po przeczytaniu Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA) kliknij przycisk I accept the agreement, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  Instalacja standardowa

  1. Jeśli chcesz zainstalować domyślny zestaw składników w domyślnej lokalizacji instalacji (c:\SFU), kliknij opcję Standard installation, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  2. Na stronie „Security Settings” określ, czy dla programów podsystemu Interix włączyć zachowanie setuid (ustawianie identyfikatora użytkownika przy wykonaniu), a następnie kliknij przycisk Dalej.

   UWAGA: Włączenie opcji ma wpływ na zabezpieczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Enabling setuid behavior for Interix programs” w pliku Install.htm znajdującym się w folderze głównym dysku CD z usługami Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0.
  3. Na stronie „User Name Mapping” wpisz nazwę serwera mapowania nazw użytkownika lub zostaw pole puste (nazwę serwera można skonfigurować po ukończeniu instalacji), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Instalacja niestandardowa

  1. Jeśli chcesz wybrać składniki do zainstalowania lub określić inną lokalizację instalacji, kliknij opcję Custom installation, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  2. W polu Components wybierz składniki, które chcesz zainstalować. Aby to zrobić, rozwiń składnik przez kliknięcie znaku + (plus) znajdującego się obok składnika, kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok wybranych składników, a następnie kliknij wybraną opcję instalacji. Kliknij przycisk Dalej.

   W zależności od składników wybranych do instalacji zostaną wyświetlone odpowiednie strony kreatora. Aby zainstalować usługi Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0, wykonaj instrukcje kreatora wyświetlone na ekranie.
  3. Po wybraniu instalowania składnika GNU Software Development Kit (SDK) zostanie wyświetlona strona „Interix GNU SDK”. Kliknij przycisk Dalej.
  4. Po wybraniu instalowania składnika Active State Perl zostanie wyświetlona strona „ActiveState Perl License and Support Information”. Po przeczytaniu Umowy EULA dla składnika Active State Perl kliknij przycisk I accept the agreement, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Na stronie „Security Settings” określ, czy dla programów podsystemu Interix włączyć zachowanie setuid (ustawianie identyfikatora użytkownika przy wykonaniu), a następnie kliknij przycisk Dalej.

   UWAGA: Włączenie opcji ma wpływ na zabezpieczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Enabling setuid behavior for Interix programs” w pliku Install.htm znajdującym się w folderze głównym dysku CD z usługami Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0.
  6. Po wyświetleniu strony „User Name Mapping” wpisz nazwę serwera mapowania nazw użytkownika lub zostaw pole puste (nazwę serwera można skonfigurować po ukończeniu instalacji za pomocą narzędzia Microsoft Windows Services for UNIX Administration), a następnie kliknij przycisk Dalej.
  7. Na stronie „Installation Location” podaj wybraną lokalizację instalacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   UWAGA: Ścieżka może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znak podkreślenia „_”.
 6. Na stronie „Completing the Microsoft Windows Services for UNIX Setup Wizard” kliknij przycisk Zakończ.
 7. Dla każdej usługi wyłączonej podczas instalacji usług Windows dla systemu UNIX, przed ponownym uruchomieniem komputera (jeśli jest wymagane) zmień typ uruchamiania na automatyczny. Aby to zrobić:UWAGA: Aby włączyć usługę demon podsystemu Interix, należy wykonać edycję pliku /etc/inted.conf.

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Usługi.
  3. W okienku po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy usługę, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  4. Kliknij kartę Ogólne.
  5. W polu Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny, a następnie kliknij przycisk OK.
UWAGA: Usługi Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0, można również zainstalować z wiersza polecenia. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz plik Install.htm znajdujący się w folderze głównym dysku CD z usługami Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0.

Dodawanie lub usuwanie składników usług Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję Microsoft Windows Services for UNIX, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Na stronie „Welcome to the Microsoft Windows Services for UNIX Setup Wizard” kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij opcję Add or remove, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W polu Components wybierz składniki, które chcesz zainstalować lub usunąć. Aby to zrobić, rozwiń składnik przez kliknięcie znaku + (plus) znajdującego się obok składnika, kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok wybranych składników, a następnie kliknij wybraną opcję instalacji. Kliknij przycisk Dalej.
 7. W zależności od zaznaczonych składników mogą zostać wyświetlone dodatkowe strony kreatora, na których konieczne będzie określenie dodatkowych opcji. Wykonaj instrukcje kreatora wyświetlone na dodatkowych stronach (jeśli zostaną wyświetlone), a następnie na stronie „Completing the Microsoft Windows Services for UNIX Setup Wizard” kliknij przycisk Zakończ.

Usuwanie usług Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję Microsoft Windows Services for UNIX, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania usług Windows dla systemu Unix, wersja 3.0, zobacz pliki Install.htm oraz Readme.txt znajdujące się w folderze głównym dysku CD z usługami Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług Windows dla systemu Unix, wersja 3.0, zobacz dokument „Introduction to Windows Services for UNIX” dostępny w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych funkcji usług Windows dla systemu Unix, wersja 3.0, zobacz dokument Microsoft Windows Services for UNIX 3.0: New Features Guide dostępny w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:Aby wyświetlić omówienie usług Windows dla systemu UNIX, wersja 3.0 z podsystemem Interix, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321712 — ostatni przegląd: 12/07/2015 10:47:25 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv kbnetwork kbsetup KB321712
Opinia