Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Korzystanie z zasad grupy do ustawiania opcji automatycznej instalacji w oparciu o rozszerzenia nazw plików w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL321713
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób korzystania z zasad grupy do określania opcji instalacji automatycznej w oparciu o rozszerzenia nazw plików w systemie Microsoft Windows 2000.

Zasad grupy można użyć do automatycznego instalowania opublikowanego programu, gdy użytkownik kliknie plik programu, z którym opublikowany program jest skojarzony.Dystrybucję programu można publikować dla użytkowników. Po zalogowaniu się użytkownika do komputera, opublikowany program jest wyświetlany w oknie dialogowym Dodawanie/Usuwanie programów i może być stamtąd zainstalowany.

UWAGA: Automatyczne instalowanie programu w systemie Windows 2000 z użyciem zasad grupy wymaga, aby na komputerach klienckich był zainstalowany system Windows 2000 lub nowszy.

Tworzenie punktu dystrybucji

Aby opublikować lub przypisać program komputerowy, na serwerze publikującym należy utworzyć punkt dystrybucji. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się do serwera jako administrator.
 2. Utwórz udostępniany folder sieciowy, w którym zostanie umieszczony przeznaczony do dystrybucji pakiet Instalatora Windows (plik .msi).
 3. Ustaw uprawnienia do udziału, aby umożliwić dostęp do pakietu dystrybucyjnego.
 4. Skopiuj lub zainstaluj pakiet Instalatora Windows w punkcie dystrybucyjnym. Na przykład, aby dystrybuować pakiet Microsoft Office XP, uruchom instalację administracyjną (setup.exe /a) w celu skopiowania plików do punktu dystrybucyjnego.

Tworzenie obiektu zasad grupy

Aby utworzyć obiekt zasad grupy (GPO), za pomocą którego ma być dystrybuowany pakiet oprogramowania, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. W tym celu kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij domenę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Nowa.
 4. Wpisz wybraną nazwę dla tej zasady (na przykład Dystrybucja pakietu Office XP), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 6. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Stosowanie zasad grupy dla grup zabezpieczeń, dla których zasada ma nie być stosowana. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Stosowanie zasad grupy dla grup, dla których zasada ma być stosowana. Po ukończeniu kliknij przycisk OK.

Publikowanie pakietu

Aby opublikować pakiet dla użytkowników komputera i sprawić, aby był automatycznie instalowany po dwukrotnym kliknięciu pliku, z którym program jest skojarzony, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. W tym celu kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij domenę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, zaznacz wybrany obiekt zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. W części Konfiguracja użytkownika rozwiń pozycję Ustawienia oprogramowania.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Instalacja oprogramowania, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Pakiet.
 6. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz pełną ścieżkę (w formacie Universal Naming Convention (UNC)) do udostępnianego folderu zawierającego wybrany pakiet Instalatora Windows. Na przykład\\serwer plików\udział\nazwa pliku.msi.

  WAŻNE: Nie przeglądaj w poszukiwaniu lokalizacji. Dla folderu udostępnianego należy zawsze używać ścieżki w formacie UNC.
 7. Kliknij przycisk Otwórz.
 8. Kliknij opcję Opublikowane, a następnie kliknij przycisk OK. Pakiet zostanie umieszczony na liście w okienku po prawej stronie okna Zasady grupy.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Instalacja oprogramowania, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 10. Kliknij kartę Rozszerzenia plików, a następnie na liście Wybierz rozszerzenie pliku kliknij rozszerzenie, z użyciem którego ma być wyzwalana automatyczna instalacja opublikowanego pakietu. Na przykład kliknij pozycję .dot.
 11. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Zasady grupy.
 12. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 13. Przetestuj pakiet. W tym celu wykonaj następujące kroki.

  UWAGA: Następujące kroki są oparte na założeniu, że podczas konfigurowania zasad grupy opublikowano program Microsoft Word lub pakiet Microsoft Office XP i na liście Wybierz rozszerzenie pliku wybrano pozycję .dot.

  Rozszerzenie .dot jako rozszerzenie wyzwalające instalację opublikowanego pakietu zostało użyte tylko w celach przykładowych. W tym przypadku rozszerzenie .dot nie jest skojarzone z innym programem i dlatego może uruchomić instalację pakietu Office XP.
  1. Zaloguj się do stacji roboczej z uruchomionym systemem Windows 2000 Professional za pomocą konta, dla którego opublikowano pakiet.
  2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie WordPad.
  3. Wpisz ciągtestw oknie dokumentu.
  4. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
  5. W oknie dialogowym Zapisz jako kliknij przycisk Zapisz.
  6. Zamknij program WordPad.
  7. Aby otworzyć folder Moje dokumenty, kliknij go dwukrotnie.
  8. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
  9. Kliknij kartę Widok, kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Ukryj rozszerzenia plików znanych typów, a następnie kliknij przycisk OK.
  10. Kliknij prawym przyciskiem myszy zapisany dokument, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
  11. Wpisz ciągtest.dot, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  12. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zmianę rozszerzenia nazwy pliku.
  13. Kliknij dwukrotnie plik Test.dot.

   Rozpocznie się instalacja opublikowanego programu.
Materiały referencyjne
For additional informationabout how to use a Group Policy to deploy software, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
304953 AK: Rozmieszczanie pakietu Office XP przez sieć
302430 Informacje dotyczące sposobu wdrożenia oprogramowania w określonej grupie za pomocą zasad grupy
314934 JAK: Używanie zasad grupy do zdalnego instalowania oprogramowania w systemie Windows 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321713 — ostatni przegląd: 09/19/2003 19:51:00 — zmiana: 3.1

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kbhowto kbhowtomaster KB321713
Opinia
dy>