Você está offline; aguardando reconexão

XCON: Współużytkowanie przestrzeni adresowej SMTP w programie Exchange 2000

Streszczenie
W niektórych środowiskach przydatne może być współużytkowanie przestrzeni adresowej protokołu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), na przykład domeny SMTP, przez program Exchange 2000 i inny system poczty elektronicznej. Adresy skrzynek pocztowych w programie Exchange 2000 i w innym systemie będą miały wówczas tę samą domenę SMTP. W tym artykule opisano, w jaki sposób skonfigurować współużytkowanie przestrzeni adresowych SMTP w programie Exchange 2000.
Więcej informacji
W tym artykule zakłada się, że program Exchange 2000 odbiera pocztę przychodzącą z Internetu, wyszukuje adresatów w ramach organizacji Exchange, a następnie przesyła pocztę do innego systemu poczty elektronicznej. System odbierający może wykonywać te same czynności: wyszukiwać adresatów, a następnie kierować pocztę do trzeciego systemu poczty elektronicznej. Istotne jest, aby ostatni system w tym łańcuchu był autorytatywny dla domeny. Oznacza to, że musi on szukać adresatów odebranej poczty, a jeśli nie znajdzie adresata wiadomości, musi wygenerować raport o niedostarczeniu (NDR, Non-Delivery Report) dla tej wiadomości. Jeśli system odbiorczy będzie wyszukiwał adresatów, a następnie kierował niedostarczoną pocztę z powrotem do pierwszego systemu, wystąpi zapętlenie wiadomości.

Jeśli program Exchange 2000 jest ostatnim systemem pocztowym w łańcuchu, nie należy korzystać z przedstawionych procedur konfigurowania programu Exchange 2000. Końcowy system odbiorczy musi zwracać raporty NDR dla wszystkich nierozpoznanych adresów, co jest domyślną funkcją programu Exchange 2000. Jeśli program Exchange 2000 jest ostatnim systemem w łańcuchu, lepiej jest utworzyć kontakty w usłudze katalogowej Active Directory dla wszystkich adresatów należących do innego systemu, zapewniając że ich docelowe adresy SMTP mają format podobny do następującego
@PrzestrzeńAdresowaSMTP.domena.com
gdzie PrzestrzeńAdresowaSMTP oferuje dodatkowe informacje adresowe w celu odróżnienia przestrzeni adresowej od typowej przestrzeni nazw „@domena.com”. Na przykład:
@external.domena.com

-lub-

@sendmail.domena.com
Współużytkowanie przestrzeni adresowej SMTP można skonfigurować w programie Exchange 2000 na dwa sposoby. Pierwsza metoda polega na współużytkowaniu tylko wybranych przestrzeni adresowych SMTP, podczas gdy program Exchange 2000 pozostanie autorytatywny dla pozostałych. Ta metoda jest preferowana ze względu na większą elastyczność. Z metody tej należy także korzystać, gdy w celu wysyłania poczty do adresatów zewnętrznych tworzy się kontakty w usłudze Active Directory, jeśli adresy docelowe SMTP tych adresatów są zgodne z domenami SMTP skonfigurowanymi w zasadach adresatów, w programie Exchange 2000. To znaczy, jeśli dla adresu @nazwafirmy.com utworzonego według zasad adresatów chce się utworzyć kontakty z adresem docelowym użytkownik@nazwafirmy.com, należy wybrać selektywną metodę współużytkowania (Metoda 1) opisaną w dalszej części tego artykułu, aby współużytkować nazwę domeny @nazwafirmy.com.

Druga metoda polega na współużytkowaniu wszystkich przestrzeni adresowych. Metoda ta jest mniej elastyczna, ale jej konfiguracja jest znacznie prostsza i może być zastosowana w małych środowiskach. Z metody tej nie można korzystać, gdy dla zewnętrznych adresatów utworzono kontakty.

Metoda 1: Współużytkowanie wybranych przestrzeni adresowych SMTP

Po pierwsze należy pamiętać, że program Exchange 2000 różnie traktuje wiadomości e-mail, w zależności od tego, czy jest autorytatywnym czy nieautorytatywnym systemem pocztowym dla konkretnej przestrzeni adresowej SMTP. Aby sprawdzić to ustawienie:
 1. Otwórz właściwości zasad adresatów, kliknij kartę Email Addresses (Adresy e-mail), kliknij adres SMTP, a następnie kliknij przycisk Edit (Edytuj).
 2. Sprawdź ustawienie pola wyboru This Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this address (Ta organizacja Exchange jest odpowiedzialna za dostarczanie poczty pod ten adres). Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, program Exchange 2000 jest autorytatywnym systemem dla danej domeny SMTP. W przeciwnym razie program Exchange 2000 nie jest systemem autorytatywnym.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o autorytatywnych i nieautorytatywnych domenach SMTP w programie Exchange 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315591 XCON: Authoritative and Non-Authoritative Domains in Exchange 2000
Program Exchange 2000 musi zawsze być autorytatywny dla podstawowego adresu SMTP (wyświetlanego czcionką pogrubioną) w domyślnych zasadach adresatów. W przeciwnym razie może nie działać przepływ poczty lokalnej. Po włączeniu współużytkowania wybranej przestrzeni adresowej SMTP jest ona konfigurowana jako nieautorytatywna w programie Exchange 2000. Jeśli przestrzeń adresowa, która ma być współużytkowana, nie jest podstawowym adresem w domyślnych zasadach adresatów, należy wyczyścić pole wyboru This Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this address (Ta organizacja Exchange jest odpowiedzialna za dostarczanie poczty pod ten adres) dla tej domeny.

Aby współużytkować podstawowy adres SMTP z domyślnych zasad adresatów, należy ustawić inny adres jako adres podstawowy. Specjalnie w tym celu można dodać nowy adres SMTP, dla którego program Exchange 2000 będzie systemem autorytatywnym. Adres ten może być w postaci „@lokalny_host” lub „@exchange.domena.com”, a jego celem będzie wyłącznie przepływ poczty w organizacji Exchange.

Dodanie takiej zasady opisano w poniższej procedurze. Należy zwrócić uwagę, że dodanie takiej zasady jest konieczne tylko wtedy, gdy przestrzeń adresowa, która ma być współużytkowana, jest obecnie ustawiona jako podstawowy adres SMTP w domyślnych zasadach adresatów. W przeciwnym razie wystarczy tylko wyczyścić pole wyboru This Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this address (Ta organizacja Exchange jest odpowiedzialna za dostarczanie poczty pod ten adres) dla danej domeny.
 1. Kliknij kartę Email Addresses (Adresy e-mail) we właściwościach domyślnych zasad adresatów.
 2. Kliknij przycisk New (Nowy), kliknij opcję SMTP, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W polu Address (Adres) wpisz @lokalny_host lub jakąś inną przestrzeń adresową, dla której organizacja Exchange może być autorytatywna. Typowe możliwości to: @lokalny_host, @owa.domena.com lub @exchange.domena.com, gdzie domena.com to domena internetowa. Można także użyć nazwy domeny usługi katalogowej Active Directory, jeśli różni się ona od domeny internetowej.
 4. Sprawdź, czy pole wyboru This Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this address (Ta organizacja Exchange jest odpowiedzialna za dostarczanie poczty pod ten adres) jest zaznaczone. Ta domena musi być przypisana wszystkim użytkownikom, aby mogli oni zalogować się do domyślnego serwera wirtualnego Microsoft Outlook Web Access (OWA).
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij nowy adres SMTP, a następnie kliknij przycisk Set As Primary (Ustaw jako podstawowy).
Mając inny adres podstawowy SMTP, dla którego program Exchange 2000 jest autorytatywny, można współużytkować inną przestrzeń adresową. Aby współużytkować przestrzeń adresową, która nie jest adresem podstawowym SMTP w domyślnych zasadach adresatów:
 1. Otwórz właściwości zasad adresatów i kliknij kartę Email Addresses (Adresy e-mail).
 2. Kliknij przestrzeń adresową SMTP, którą chcesz współużytkować, a następnie kliknij przycisk Edit (Edytuj).
 3. Skonfiguruj program Exchange 2000 jako nieautorytatywny dla tego adresu SMTP, czyszcząc pole wyboru This Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this address (Ta organizacja Exchange jest odpowiedzialna za dostarczanie poczty pod ten adres).
 4. Dwa razy kliknij przycisk OK.
Można jednocześnie utworzyć zasady adresatów o wyższym priorytecie, które zapewnią, że użytkownicy uzyskają poprawny adres podstawowy (zwrotny). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Utwórz nowe zasady adresatów dla adresów e-mail i nadaj im nazwę w rodzaju „Adresy użytkowników”.
 2. Na karcie Filter (Filtr) kliknij przycisk Modify (Modyfikuj) i ustaw filtr, aby zasady obowiązywały odpowiednich użytkowników. Jeśli zasady mają obowiązywać wszystkich użytkowników, kliknij przycisk OK w oknie Find Exchange Recipients (Znajdź adresatów Exchange).
 3. Na karcie E-mail Addresses (Policy) (Adresy e-mail (Zasada)) ustaw współużytkowaną domenę jako podstawową, pozostawiając domenę @lokalne jako dodatkową domenę proxy.
 4. Kliknij przycisk OK.
Ponieważ program Exchange 2000 nie jest już autorytatywny dla tej domeny, kiedy nie będzie mógł znaleźć odpowiadającego adresu w usłudze Active Directory, spróbuje znaleźć zewnętrzną ścieżkę do tej przestrzeni nazw, najpierw szukając łącznika, a następnie sprawdzając serwer DNS. O ile rekord MX dla tej domeny nie wskazuje już serwera, do którego program Exchange 2000 powinien wysłać pocztę (w wielu wypadkach rekord MX wskazuje serwer Exchange 2000), utwórz łącznik protokołu SMTP w celu kierowania poczty do określonego hosta. Aby to zrobić:
 1. W programie Exchange System Manager, kliknij prawym przyciskiem myszy kontener Connectors (Łączniki), kliknij przycisk New (Nowy), a następnie kliknij opcję SMTP Connector (Łącznik SMTP).
 2. Wpisz odpowiednią nazwę, a następnie kliknij opcję Forward all mail through this connector to the following smart hosts (Przesyłaj całą pocztę dalej przez ten łącznik do następujących inteligentnych hostów ). W nawiasach kwadratowych wpisz pełną nazwę domeny lub adres IP serwera, do którego ma być kierowana poczta adresowana na współużytkowaną przestrzeń adresową SMTP.
 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj) i wybierz serwer czołowy.
 4. Kliknij kartę Address Space (Przestrzeń adresowa), kliknij przycisk Add (Dodaj), kliknij opcję SMTP i kliknij przycisk OK.
 5. W polu Email domain (Domena e-mail) wpisz przestrzeń adresową SMTP bez symbolu @. Na przykład:
  nwtraders.com
 6. Ponieważ program Exchange 2000 musi odbierać wiadomości także dla tej domeny, zaznacz pole wyboru Allow messages to be relayed to these domains (Zezwól na przekazywanie wiadomości do tych domen). Ustawienie to umożliwi akceptowanie wiadomości adresowanych do tej domeny przez wszystkie wirtualne serwery SMTP wymienione na karcie Bridgehead (Serwer czołowy).
 7. Kliknij przycisk OK.
Po wprowadzeniu tych ustawień, gdy program Exchange 2000 nie będzie mógł znaleźć zgodnego adresu lokalnego w danej domenie SMTP, przekaże pocztę do hosta określonego jako łącznik SMTP, który ma zgodną przestrzeń adresową.

Metoda 2: Współużytkowanie wszystkich przestrzeni adresowych

Ta konfiguracja jest znacznie prostsza, ale także znacznie mniej elastyczna. W tej konfiguracji program Exchange 2000 jest autorytatywny dla wszystkich przestrzeni adresowych. W usługach katalogowych nie można mieć żadnych kontaktów o adresach docelowych odpowiadających domenie, dla której program Exchange 2000 jest autorytatywny. Aby zastosować tę metodę:
 1. Otwórz właściwości domyślnego wirtualnego serwera SMTP.
 2. Kliknij kartę Messages (Wiadomości).
 3. W polu Forward all messages with unresolved recipients to host (Przekaż wszystkie wiadomości dla nierozpoznanych adresatów do hosta) wpisz pełną nazwę lub w nawiasach kwadratowych ([]) adres IP serwera, który ma odbierać nierozpoznaną pocztę.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Powtórz tę procedurę dla domyślnego wirtualnego serwera SMTP na wszystkich serwerach programu Exchange 2000, z wyjątkiem serwera wirtualnego działającego jak brama wejściowa do innego systemu. Zaleca się, aby na takim serwerze nie konfigurować żadnych skrzynek pocztowych.
Należy także zwrócić uwagę, że ustawienie takie ma wpływ tylko na domeny autorytatywne. Tym samym we wszystkich domenach autorytatywnych wiadomości wysłane pod nieznane adresy są przekazywane do serwera określonego na wirtualnym serwerze SMTP. Ustawienie to nie dotyczy żadnych domen nieautorytatywnych w programie Exchange 2000. Wiadomości wysłane pod nieznane adresy w nieautorytatywnych domenach będą kierowane do odpowiedniego łącznika SMTP. Jeśli łącznik taki nie zostanie znaleziony, wiadomość zostanie przesłana do serwera określonego w rekordzie MX na serwerze DNS.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o przesyłaniu wiadomości w domenach autorytatywnych i nieautorytatywnych w programie Exchange 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315591 XCON: Authoritative and Non-Authoritative Domains in Exchange 2000
współużytkowana przestrzeń nazw domena smtp
Propriedades

ID do Artigo: 321721 - Última Revisão: 04/24/2007 03:55:37 - Revisão: 1.2

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbinfo KB321721
Comentários
AutoFirePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ript type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js">