Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zmienić stronę logowania składnika Outlook Web Access

Streszczenie
W tym artykule opisano dwie metody dostosowywania interfejsu sieci Web składnika Microsoft Outlook Web Access (OWA) dla programu Exchange 2000.
Więcej informacji
W programie Microsoft Exchange Server 5.5 składnik OWA składał się z wielu stron Active Server Pages, HTML i Jscript. W programie Exchange 2000 składnik OWA jest ściśle zintegrowany z samym serwerem Exchange 2000 w celu zwiększenia wydajności i funkcjonalności, a użytkownik nie może dostosowywać składnika OWA dla programu Exchange 2000 w taki sam sposób, jak to było możliwe w programie Exchange Server 5.5.

Jednak ze względu na nowe możliwości składnika OWA w programie Exchange 2000, można w dalszym ciągu dostosowywać go przy użyciu jednej z dwóch opisanych w tym artykule metod.

Metoda 1: Tworzenie frontonu HTML

W programie Exchange 2000 można korzystać z nazwanych lokalizatorów URL (Uniform Resource Locator) w celu umieszczenia na stronie sieci Web bezpośredniego łącza do dowolnego obiektu przechowywanego w bazie danych programu Exchange 2000, w tym do skrzynek pocztowych, indywidualnych folderów poczty a nawet poszczególnych wiadomości e-mail.

Można na przykład użyć swojego aliasu z programu Exchange 2000 w celu uzyskania dostępu do skrzynki pocztowej po wpisaniu w przeglądarce dowolnego z następujących adresów URL:
 • http://owa.microsoft.com/exchange/alias

  -lub-
 • http://owa.microsoft.com/exchange
Można także otworzyć określony folder, wpisując jego nazwę po nazwie skrzynki pocztowej. Aby otworzyć kalendarz, należy wpisać ścieżkę do skrzynki pocztowej i dopisać na jej końcu /calendar:
 • http://owa.microsoft.com/exchange/alias/calendar
Można także uzyskać bezpośredni dostęp do folderu Kontakty, wpisując ścieżkę do skrzynki pocztowej i dopisując na jej końcu /contacts.

Dodatkowo, przy użyciu nazwanych lokalizatorów URL można otwierać dowolne elementy i wykonywać wiele funkcji. Dopisanie opcji i czasowników poleceń na końcu nazwanych lokalizatorów URL pozwala wykonywać wiele różnych czynności.

Przykłady OWA

 • Dostęp do osobistej skrzynki pocztowej:
  • http://owa.microsoft.com/exchange

   -lub-
  • http://owa.microsoft.com/exchange/alias
 • Dostęp do osobistego kalendarza:

  http://owa.microsoft.com/exchange/alias/calendar
 • Dostęp do utworzonego przez użytkownika osobistego folderu o nazwie Xyz:

  http://owa.microsoft.com/exchange/alias/xyz
 • Dostęp do utworzonego przez użytkownika folderu osobistego o nazwie Xyz bez wyświetlania paska Outlook (ramki z lewej strony okna przeglądarki):

  http://owa.microsoft.com/exchange/alias/xyz/?cmd=contents
 • Wyświetlenie samego paska Outlook dla utworzonego przez użytkownika folderu osobistego o nazwie Xyz:

  http://owa.microsoft.com/exchange/alias/xyz/?cmd=navbar
 • Wyświetlenie ze skrzynki odbiorczej składnika OWA wiadomości e-mail z tematem „Pozdrowienia”:

  http://owa.microsoft.com/exchange/alias/inbox/pozdrowienia.eml?cmd=open
 • Utworzenie nowej wiadomości e-mail w folderze Kopie robocze:

  http://owa.microsoft.com/exchange/alias/drafts/?cmd=new
 • Zmiana opcji użytkownika składnika OWA:

  http://owa.microsoft.com/exchange/alias/?cmd=options
 • Wyświetlenie widoku miesiąca z osobistego kalendarza:

  http://owa.microsoft.com/exchange/alias/calendar/?cmd=contents&view=monthly
 • Wyświetlenie z kalendarza osobistego widoku tygodnia rozpoczynającego się w dniu 5 maja 2003:

  http://owa.microsoft.com/exchange/alias/calendar
  /?cmd=contents&view=weekly&d=5&m=5&y=2003
 • Wyświetlenie publicznego folderu o nazwie Kontakty firmowe, znajdującego się w katalogu głównym drzewa folderów publicznych:

  http://owa.microsoft.com/public/kontakty%20firmowe
UWAGA: Spacje w nazwach folderów są w adresach URL zastępowane przez znaki %20. Jeśli nazwa elementu, który ma być wyświetlony, zawiera spacje, w nazwanym lokalizatorze URL należy zastąpić każdą z nich sekwencją %20. Na przykład nazwę Elementy usunięte należy zapisać jako Elementy%20usunięte .

Po zaznajomieniu się z funkcjami składnika OWA 2000 i programu Exchange 2000 można użyć preferowanego edytora HTML w celu utworzenia stron sieci Web w formacie HTML, które będą zawierały adresy URL do odpowiednich obszarów w programie Exchange 2000.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i więcej podstawowych przykładów stron HTML sieci Web zawierających adresy URL do odpowiednich obszarów programu Exchange 2000, należy pobrać pakiet SDK dla programu Exchange 2000 Server z następującej witryny sieci Web firmy Microsoft:

Metoda 2: Wykorzystanie HTML i WebDAV do utworzenia niestandardowego programu sieci Web

Protokół WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) stanowi rozszerzenie protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol), przy użyciu którego można tworzyć programy sieci Web. Wykorzystanie metod HTML i protokołu WebDAV pozwala odczytywać, tworzyć, kopiować, usuwać, przenosić i przeszukiwać źródła w magazynie informacji programu Exchange. Przy użyciu tych metod można także odczytywać, ustawiać i przeszukiwać właściwości zasobów w magazynie informacji programu Exchange.

Po wpisaniu w przeglądarce sieci Web adresu URL wskazującego element w magazynie informacji programu Exchange tworzone jest żądanie protokołu WebDAV w formacie XML. Żądanie to jest wysyłane do programu Microsoft Exchange 2000 Server. Po odebraniu żądania serwer sprawdza poświadczenia klienta i automatycznie analizuje treść XML w celu określenia żądanych danych. Następnie serwer tworzy w formacie XML odpowiedź protokołu WebDAV, która zawiera odpowiednie właściwości i ich wartości, a następnie wysyła ją z powrotem do klienta. Jeśli przeglądarka może analizować treść XML, serwer wysyła także arkusz stylów XSL (Extensible Stylesheet Language) w celu przekazania przeglądarce informacji o sposobie wyświetlania danych. Jeśli przeglądarka nie obsługuje analizy treści XML, informacje o sposobie wyświetlenia danych są wysyłane w formacie HTML.

Do wymiany żądań protokołu WebDAV z magazynem informacji programu Exchange można użyć klasy Microsoft.XMLHTTP modelu COM (Component Object Model). Obiekt COM Microsoft.XMLHTTP jest częścią składnika Microsoft XML (MSXML) 2.0 COM dołączoną do programu Microsoft Internet Explorer 5.5.

Na podstawie tych informacji można zbudować program sieci Web, który będzie naśladował funkcje i możliwości składnika OWA 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje i podstawowe przykłady takich zastosowań, należy pobrać pakiet SDK dla programu Exchange 2000 Server z następującej witryny sieci Web firmy Microsoft:UWAGA: Specyfikacja protokołu WebDAV została opracowana na podstawie dokumentu Request for Comments (RFC) 2518, w którym opisano rozszerzenia protokołu Hypertext Transfer Protocol 1.1 (HTTP/1.1), zdefiniowanego w dokumencie RFC 2616. Rozszerzenia te obejmują zestaw nowych metod protokołu i nagłówków żądań, przy użyciu których można przenosić, kopiować, usuwać i tworzyć kolekcje zasobów. Dodatkowo klienci mogą ustawiać i odczytywać właściwości zasobów i samą zawartość zasobów.

Więcej informacji na temat protokołu WebDAV i metod dostosowywania składnika OWA 2000 zawiera dokument techniczny „Customizing Microsoft Outlook Web Access”, który znajduje się w witrynie sieci Web firmy Microsoft:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321832 — ostatni przegląd: 07/14/2003 14:17:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • kbinfo KB321832
Opinia
icrosoft.com/ms.js" '="">