Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wykonać kopię zapasową, edytować i przywrócić rejestr w systemach Windows 95, Windows 98 i Windows Me

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL322754
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano sposób wykonywania kopii zapasowej, modyfikowania i przywracania rejestru w systemach Windows 95, Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie i Windows Millennium Edition (Me). Firma Microsoft zaleca, aby przed edycją rejestru wykonać jego kopię zapasową oraz dowiedzieć się, jak go przywrócić w przypadku wystąpienia problemu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows


Powrót do początku

Jak wykonać kopię zapasową rejestru

Przed przystąpieniem do edytowania rejestru należy wyeksportować klucze rejestru, które mają być edytowane, lub utworzyć kopię zapasową całego rejestru. W przypadku wystąpienia problemu można będzie wówczas wykonać kroki opisane w sekcji Jak przywrócić rejestr tego artykułu, aby przywrócić poprzedni stan rejestru.

Powrót do początku

Jak wyeksportować klucze rejestru

Aby wyeksportować klucz rejestru przed przystąpieniem do jego edytowania, wykonaj następujące kroki:

Uwaga: Nie należy wykonywać tych kroków w celu wyeksportowania całej gałęzi rejestru (na przykład
HKEY_CURRENT_USER
). Jeśli konieczne jest wykonanie kopii zapasowej całej gałęzi rejestru, należy wykonać kopię zapasową całego rejestru.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij klucz zawierający wartość, którą chcesz zmodyfikować.
 4. W menu Rejestr kliknij polecenie Eksportuj plik rejestru.
 5. W polu Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik .reg, w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Powrót do początku

Jak wykonać kopię zapasową całego rejestru

Aby wykonać kopię zapasową całego rejestru w systemie Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Millennium Edition, uruchom narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows (Scanregw.exe). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania narzędzia Kontroler rejestru systemu Windows do wykonywania kopii zapasowej całego rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256419 Jak wykonać kopię zapasową Rejestru w systemie Windows 98 i Windows Millenium Edition
Aby wykonać kopię zapasową całego rejestru w systemie Windows 95, należy ręcznie wykonać kopię zapasową plików rejestru. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ręcznego wykonywania kopii zapasowej plików rejestru w systemie Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
132332 How to Back Up the Registry in Microsoft Windows 95
Powrót do początku

Jak edytować rejestr

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność. Firma Microsoft zaleca, aby dokonując edycji rejestru, postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w dokumentacji dostarczonej przez firmę Microsoft. Jeśli to możliwe, nie należy korzystać z możliwości bezpośredniej edycji rejestru, modyfikując go raczej za pomocą interfejsu użytkownika systemu Windows.

Korzystanie z interfejsu użytkownika systemu Windows

Firma Microsoft zaleca, aby w miarę możliwości unikać ręcznego edytowania rejestru i zmieniać ustawienia systemowe przy użyciu interfejsu użytkownika systemu Windows. Czasami może się jednak zdarzyć, że edytowanie rejestru jest najlepszą metodą rozwiązania problemu z produktem. Jeśli problem jest udokumentowany w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base, powinien być dostępny artykuł z instrukcjami krok po kroku dotyczącymi edytowania rejestru. Edytując rejestr, należy zawsze dokładnie trzymać się instrukcji zawartych w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Powrót do początku

Korzystanie z Edytora rejestru

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność. Edytowanie rejestru obejmuje sześć procedur:
 • Zlokalizowanie klucza, podklucza lub wartości
 • Dodanie klucza
 • Dodanie wartości
 • Zmiana wartości
 • Usunięcie klucza lub wartości
 • Zmiana nazwy klucza lub wartości
Lokalizowanie klucza, podklucza lub wartości
Istnieje pięć kluczy rejestru najwyższego poziomu (czyli gałęzi). Ich nazwy zaczynają się zawsze od „HKEY”, na przykład:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
Od strony technicznej w tym przykładzie
HKEY_LOCAL_MACHINE
jest kluczem, a wszystko po pierwszym ukośniku odwrotnym (\) jest podkluczem. W Edytorze rejestru można wyświetlać klucze i podklucze tak samo, jak wyświetla się foldery w Eksploratorze Windows.

Klucze i podklucze są wyświetlane w postaci drzewa folderów w lewym okienku Edytora rejestru. Jeśli kliknie się klucz lub podklucz w lewym okienku, w prawym okienku zostaną wyświetlone dane, typ i nazwa wartości.

Podobnie jak w Eksploratorze Windows, jeśli klucz lub podklucz zawiera podklucze, w lewym okienku Edytora rejestru obok ikony folderu tego klucza jest wyświetlany znak plus (+). Kliknięcie znaku plus powoduje rozwinięcie folderu i wyświetlenie pod nim podfolderów reprezentujących podklucze. Po rozwinięciu klucza znak plus zmienia się na znak minus (–). Wskazuje to, że klucz jest rozwinięty. Aby zwinąć klucz, kliknij znak minus. Po kliknięciu znaku minus foldery podkluczy przestaną być widoczne, a znak minus zmieni się z powrotem na znak plus.

Aby zlokalizować klucz rejestru podany w tej sekcji, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. Rozwiń podklucz SOFTWARE.
 4. Kliknij podklucz Microsoft.

  Uwaga: Po kliknięciu podklucza Microsoft w prawym okienku zostaną wyświetlone różne wartości (ale nie podklucze), które zawiera ten podklucz. Aby wyświetlić podklucze, należy rozwinąć podklucz Microsoft. Aby zlokalizować wartość, kliknij podklucz zawierający tę wartość, a następnie przejrzyj zawartość prawego okienka.
Dodawanie klucza
Aby dodać nowy podklucz o nazwie PodkluczTest do klucza rejestru podanego w tej sekcji, wykonaj następujące kroki:
 1. Rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozwiń podklucz SOFTWARE.
 3. Kliknij podklucz Microsoft.
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 5. Wpisz PodkluczTest, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Dodawanie wartości
Aby dodać nową wartość DWORD o nazwie TestDWORD w kluczu PodkluczTest i przypisać jej dane wartości równe 1, wykonaj następujące kroki:
 1. Rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozwiń podklucz SOFTWARE.
 3. Rozwiń podklucz Microsoft.
 4. Kliknij podklucz PodkluczTest.
 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz TestDWORD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DWORD TestDWORD, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. Wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
Zmienianie wartości
W celu zmiany danych wartości DWORD TestDWORD w kluczu PodkluczTest na wartość 0 wykonaj następujące kroki:
 1. Rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozwiń podklucz SOFTWARE.
 3. Rozwiń podklucz Microsoft.
 4. Kliknij podklucz PodkluczTest.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DWORD TestDWORD, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.
Zmienianie nazwy klucza lub wartości
Aby zmienić nazwę klucza PodkluczTest na Test, wykonaj następujące czynności:
 1. Rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozwiń podklucz SOFTWARE.
 3. Rozwiń podklucz Microsoft.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość podklucz PodkluczTest, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
 5. Wpisz Test, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Usuwanie klucza lub wartości
Aby usunąć wartość DWORD TestDWORD z klucza PodkluczTest, wykonaj następujące kroki:
 1. Rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozwiń podklucz SOFTWARE.
 3. Rozwiń podklucz Microsoft.
 4. Kliknij podklucz PodkluczTest.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DWORD TestDWORD, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie wartości.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących edytowania rejestru, wykonaj w Edytorze rejestru następujące kroki:
 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Tematy Pomocy.
 2. Na karcie Spis treści kliknij dwukrotnie pozycję Zmienianie kluczy i wartości, a następnie kliknij wybrany temat.
Powrót do początku

Korzystanie z pliku wpisów rejestru (.reg)

Jeśli zostanie utworzony plik wpisów rejestru (.reg) zawierający wymagane zmiany w rejestrze, można uruchomić go na innym komputerze, aby wprowadzić na nim zmiany. Plik .reg można uruchomić ręcznie lub korzystając ze skryptu logowania. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
310516 How To Add, Modify, or Delete Registry Keys and Values by Using a Registration Entries (.reg) File
Powrót do początku

Korzystanie z hosta skryptów systemu Windows

Dzięki hostowi skryptów systemu Windows skrypty VBScript i JScript można uruchamiać bezpośrednio wewnątrz systemu operacyjnego. Można utworzyć pliki skryptów VBScript i JScript, które usuwają wartości i klucze rejestru, odczytują je i zapisują, korzystając z metod hosta skryptów systemu Windows. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tych metodach, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Powrót do początku

Korzystanie z Instrumentacji zarządzania Windows

Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) jest składnikiem systemu operacyjnego Microsoft Windows, stanowiącym implementację standardu zarządzania WBEM (Web-Based Enterprise Management) opracowaną przez firmę Microsoft. Standard WBEM jest efektem branżowej inicjatywy utworzenia standardowej technologii uzyskiwania dostępu do informacji dotyczących zarządzania w środowisku przedsiębiorstwa. Usługa WMI umożliwia automatyzację zadań administracyjnych (na przykład edytowania rejestru) w środowisku przedsiębiorstwa. Z usługi WMI można korzystać w językach skryptów, których aparat jest zawarty w systemie Windows i które obsługują obiekty Microsoft ActiveX.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o usłudze WMI, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Powrót do początku

Jak przywrócić rejestr

Jak przywrócić klucze rejestru

Aby przywrócić wyeksportowane wcześniej klucze rejestru, kliknij dwukrotnie plik .reg zapisany w sekcji Jak wyeksportować klucze rejestru tego artykułu.

Powrót do początku

Jak przywrócić całą zawartość rejestru

Aby przywrócić cały rejestr w systemie Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Millennium Edition, uruchom narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows (Scanreg.exe) z systemu MS-DOS. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania narzędzia Kontroler rejestru systemu Windows do przywracania rejestru z wiersza polecenia systemu MS-DOS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
221512 Jak ręcznie przywrócić rejestr systemu Windows 98/Me
Aby przywrócić całą zawartość rejestru w systemie Windows 95, należy ręcznie przywrócić pliki rejestru z kopii zapasowej wykonanej w sekcji Jak wykonać kopię zapasową całego rejestru w tym artykule. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ręcznego wykonywania kopii zapasowej plików rejestru w systemie Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
132332 How to Back Up the Registry in Microsoft Windows 95
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
132332 How to Back Up the Registry in Windows 95
221512 Jak ręcznie przywrócić rejestr systemu Windows 98/Me
183887 Opis narzędzia Kontroler rejestru systemu Windows (Scanreg.exe)
245412 "System Restore Operation Failed" Error Message When Restoring Previous Registry
220878 Error Message: Restore Operation Failed
187680 "Out of Memory" Error Running Scanreg.exe with /Fix or /Restore
182841 Registry Backup Not Listed in Registry Checker Tool
184023 Command-Line Switches for the Registry Checker Tool
273889 Zmiany w narzędziu Kontroler Rejestru (Scanreg.exe) w systemie Windows Me
250410 Description of the Registry Files in Windows 98/95
273894 Unsupported Registry Backup & Restore Methods Corrupt Registry
201655 Error Message: You Have Restored a Good Registry...
183603 How to Customize Registry Checker Tool Settings
131431 How to Troubleshoot Registry Errors in Windows 95
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 322754 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:01:49 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB322754
Opinia