JAK: Przypisywanie obowiązkowego profilu użytkownika w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL323368
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób przypisywania obowiązkowego profilu użytkownika na komputerach klienckich z systemem Windows 2000 w domenie Windows 2000.

Obowiązkowy profil użytkownika jest to konto użytkownika, którego ustawienia są wstępnie konfigurowane przez administratora. Jeżeli użytkownik korzysta z obowiązkowego profilu użytkownika, może go modyfikować, ale po wylogowaniu się z komputera zmiany nie są zapisywane w lokalizacji profilu (zmiany nie są trwałe). Podczas ponownego logowania się do komputera ładowany jest pierwotny profil obowiązkowy.

Jak przypisać obowiązkowy profil użytkownika w systemie Windows 2000

Aby przypisać obowiązkowy profil użytkownika w systemie Windows 2000, wykonaj czynności opisane w tej części.

Krok 1: Utwórz profil

 1. Na kontrolerze domeny utwórz szablon z takimi samymi uprawnieniami, jakie ma użytkownik lub grupa, dla których chcesz utworzyć profil obowiązkowy.
 2. Zaloguj się do stacji roboczej przy użyciu szablonu konta użytkownika.

  Profil użytkownika zostanie utworzony automatycznie na komputerze lokalnym w folderzeDysk:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika.
 3. Skonfiguruj w profilu odpowiednie ustawienia pulpitu, w tym skróty, wygląd i opcje menuStart.
 4. Wyloguj się z komputera.

Krok 2: Skopiuj profil do folderu udostępnionego

Skopiuj profil użytkownika utworzony zgodnie z opisem w częściKrok 1: Utwórz profiltego artykułu do udostępnionego folderu sieciowego. Aby to zrobić:
 1. Utwórz w sieci folder udostępniony, w którym chcesz przechowywać profil obowiązkowy, na przykład C:\Profile\Obowiązkowy, a następnie udostępnij go. Utwórz na przykład następujący zasób:
  \\nazwa_serwera\obowiązkowy
 2. Przypisz przynajmniej uprawnienia Odczyt i Wykonywanie użytkownikom lub grupom, którym chcesz przypisać profil.
 3. Zaloguj się ze stacji roboczej do domeny jako administrator.
 4. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieUstawienia, a następnie kliknij poleceniePanel sterowania.
 5. Kliknij dwukrotnie ikonęSystem, a następnie kliknij kartęProfile użytkownika.
 6. W polu listyProfile przechowywane w tym komputerzekliknij profil utworzony zgodnie ze wskazówkami zawartymi w częściKrok 1: Utwórz profiltego artykułu, a następnie kliknij przyciskKopiuj do.
 7. W poluKopiowanie profilu dowpisz ścieżkę zgodną z uniwersalną konwencją nazewnictwa UNC (Universal Naming Convention) do udziału utworzonego zgodnie ze wskazówkami w części 1 (na przykład wpisz\\nazwa_serwera\obowiązkowy),a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przyciskTakw odpowiedzi na monit o kontynuowanie, a następnie kliknij przyciskOK.
 9. Na komputerze z systemem Windows 2000 Server uruchom Eksploratora Windows, a następnie zlokalizuj folder udostępniony, w którym znajduje się skopiowany profil.

  W tym folderze znajduje się plik Ntuser.dat.
 10. Zmień nazwę pliku Ntuser.dat na Ntuser.man.

Krok 3: Przypisz obowiązkowy profil użytkownika

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. Zlokalizuj kontener zawierający konto użytkownika, którego ustawienia chcesz modyfikować.
 3. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, które chcesz konfigurować, a następnie kliknij polecenieWłaściwości.
 4. Kliknij kartęProfil.
 5. W poluŚcieżka profiluwpisz lokalizację profilu, który chcesz przypisać.

  Podczas wpisywania lokalizacji należy zachować następujący format uniwersalnej konwencji nazewnictwa, gdzienazwa_serwerajest nazwą komputera, na którym przechowywane są profile, anazwa_udziałuokreśla folder udostępniony zawierający profil obowiązkowy:
  \\nazwa_serwera\nazwa_udziału
 6. Kliknij przyciskOK.
 7. Na stacji roboczej zaloguj się do domeny, używając konta z przypisanym profilem obowiązkowym, a następnie sprawdź, czy ustawienia profilu zostały zastosowane pomyślnie.
Materiały referencyjne
For additional informationabout how to work with user profiles in Windows 2000, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
302082 JAK: Tworzenie profilu użytkownika mobilnego w systemie Windows 2000
305709 Jak utworzyć niestandardowy domyślny profil użytkownika
314045 JAK: Przywracanie profilu użytkownika w systemie Windows 2000
228445 User Profile Storage in Windows 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323368 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:13:33 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB323368
Opinia