JAK: Udostępnianie plików i folderów przez sieć w przypadku grup roboczych w systemie Windows Server 2003

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak udostępnić foldery na komputerze, który należy do grupy roboczej, jak skonfigurować zabezpieczenia folderów, podfolderów i plików udostępnionych oraz jak przez sieć połączyć się z folderami udostępnionymi na innych komputerach, które należą do grupy roboczej.

Załóżmy na przykład, że trzeba ustawić udostępnianie plików na komputerze z systemem Windows, który należy do grupy roboczej. Trzeba utworzyć udział z plikami dotyczącymi należności, które będą używane wyłącznie przez pracowników działu księgowości i sprzedaży w firmie. Trzeba też tak skonfigurować zabezpieczenia, aby tylko upoważnieni użytkownicy mieli dostęp do danych zapisanych w tym udziale. Pracownicy działu księgowości mogą odczytywać, zmieniać, usuwać i tworzyć pliki w udziale, a pracownicy działu sprzedaży mogą tylko odczytywać te pliki. Kierownik działu księgowości (Janina Borowik) jest jedynym użytkownikiem, który może zmieniać uprawnienia w obrębie utworzonego udziału.

W komputerze są dyski C i D i na dysku D zostanie utworzony folder, w którym będą przechowywane dane.

Powrót do początku

Ustawianie zabezpieczeń w folderze przed jego udostępnieniem

 1. Zaloguj się do komputera jako użytkownik będący członkiem grupy Użytkownicy zaawansowani lub grupy Administratorzy.
 2. Uruchom Eksploratora Windows.
 3. Kliknij dysk lub folder, w którym chcesz utworzyć nowy folder.
 4. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder. Wpisz nazwę nowego folderu (na przykład Należności), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 7. Kliknij pole wyboru Zezwalaj na propagowanie uprawnień dziedziczonych obiektu nadrzędnego do tego obiektu i wszystkich obiektów podrzędnych. Uwzględnij je razem z wpisami tutaj zdefiniowanymi, aby je wyczyścić.
 8. W oknie dialogowym Zabezpieczenia, które się pojawi, kliknij przycisk Kopiuj.

  UWAGA: Uprawnienia dziedziczone zostaną skopiowane bezpośrednio do folderu.
 9. Kliknij przycisk OK.
 10. Aby ustawić uprawnienia użytkownika lub grupy niewymienionej w polu Nazwy grupy lub użytkownika, kliknij przycisk Dodaj.
 11. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy, które się pojawi, wpisz nazwy użytkowników lub grup, dla których chcesz ustawić uprawnienia (na przykład Księgowość, Sprzedaż i Janina Borowik).
 12. Kliknij przycisk OK.

  Dodani użytkownicy i grupy są wyświetlani w polu Nazwy grupy lub użytkownika.
 13. Aby udzielić lub odmówić uprawnienia w polu Uprawnienia dla użytkownik lub grupa, kliknij użytkownika lub grupę w polu Nazwy grupy lub użytkownika, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj lub Odmowa obok uprawnienia, którego chcesz udzielić lub odmówić.

  Na przykład, aby udzielić uprawnień Modyfikuj grupie Księgowi, kliknij nazwę Księgowi, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj, które jest wyświetlane obok pola Modyfikuj. Aby udzielić uprawnień Zapis i wykonywanie grupie Sprzedawcy, kliknij nazwę Sprzedawcy, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj, które jest wyświetlane obok pola Zapis i wykonywanie. Aby udzielić uprawnień Pełna kontrola Janinie Borowik, kliknij nazwę Janina Borowik, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj, które jest wyświetlane obok pola Pełna kontrola.
 14. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Udostępnianie folderu

 1. Uruchom Eksploratora Windows.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz udostępnić (na przykład Należności), a następnie kliknij pozycję Udostępnianie i zabezpieczenia.
 3. Kliknij opcję Udostępnij ten folder.

  System Windows automatycznie używa nazwy folderu jako nazwy udostępnionej (jeśli na komputerze nie ma już innego udziału o tej samej nazwie). Jeśli ma być używana inna nazwa, udostępnioną nazwę można zmienić.
 4. Kliknij przycisk Uprawnienia.
 5. W oknie dialogowym Uprawnienia dla nazwa_folderu kliknij przycisk Dodaj.
 6. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy wpisz nazwy użytkowników lub grup, które chcesz dodać do folderu udostępnionego, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Aby użytkownikowi lub grupie udzielić uprawnień do folderu udostępnionego lub ich odmówić, kliknij użytkownika lub grupę w polu Nazwy grupy lub użytkownika, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj lub Odmowa obok uprawnienia, którego chcesz udzielić lub odmówić.
 8. Kliknij grupę Wszyscy w polu Nazwy grupy lub użytkownika, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 9. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Łączenie się z folderem udostępnionym

Gdy folder zostanie udostępniony, użytkownicy innych komputerów mogą łączyć się z folderem za pośrednictwem sieci. Gdy użytkownicy połączą się z folderem udostępnionym, mogą otwierać, zapisywać i usuwać pliki, modyfikować i usuwać foldery oraz wykonywać inne zadania w zależności od udzielonego im poziomu uprawnień. Z udziałami na innych komputerach można się połączyć, stosując jedną z następujących metod:
 • Przy użyciu okna Moje miejsca sieciowe
 • Przy użyciu ścieżki UNC (Universal Naming Convention)
 • Przy użyciu mapowanego dysku sieciowego
Powrót do początku

Łączenie się z folderem udostępnionym przy użyciu okna Moje miejsca sieciowe

 1. Otwórz okno Moje miejsca sieciowe. W tym celu uruchom Eksploratora Windows, a następnie kliknij ikonę Moje miejsca sieciowe.
 2. Kliknij dwukrotnie plik nazwa_komputera, gdzie nazwa_komputera to nazwa komputera zawierającego pliki, do których chcesz uzyskać dostęp.

  Gdy pojawi się odpowiedni monit, wpisz nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do komputera, z którym chcesz się połączyć.

  Zostanie wyświetlona lista udostępnionych na tym komputerze folderów i drukarek.
 3. Kliknij dwukrotnie folder udostępniony, do którego chcesz uzyskać dostęp.

  Zostanie wyświetlona lista podfolderów i plików zawartych w folderze udostępnionym. To, co można zrobić z tymi podfolderami i plikami, zależy od poziomu uprawnień przydzielonych użytkownikowi.
Powrót do początku

Łączenie się z folderem udostępnionym przy użyciu formatu UNC (Universal Naming Convention)

Aby połączyć się z folderem udostępnionym przy użyciu formatu UNC, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz nazwę folderu udostępnionego, używając następującej składni UNC, gdzie nazwa_komputera to nazwa komputera, z którym chcesz się połączyć, a nazwa_udziału to nazwa folderu udostępnionego na tym komputerze:
  \\nazwa_komputera\nazwa_udziału
  Na przykład aby połączyć się z folderem Dane na komputerze o nazwie Serwer1, wpisz \\Serwer1\Dane.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Gdy pojawi się monit, wpisz nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do komputera, z którym chcesz się połączyć.

  Zostanie wyświetlona zawartość folderu udostępnionego.
Powrót do początku

Łączenie się z folderem udostępnionym przy użyciu dysku mapowanego

 1. Uruchom Eksploratora Windows.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Mapuj dysk sieciowy.
 3. W polu Dysk kliknij literę dysku, której chcesz używać jako litery dysku mapowanego. Nie można używać liter, które są już używane przez dyski na tym komputerze.
 4. W polu Folder wpisz nazwę udziału, z którym chcesz się połączyć, używając składni UNC, gdzie nazwa_komputera to nazwa komputera, z którym chcesz się połączyć, a nazwa_udziału to nazwa folderu udostępnionego na tym komputerze:
  \\nazwa_komputera\nazwa_udziału
  Można także mapować dyski na podfoldery folderu udostępnionego. Na przykład:
  \\nazwa_komputera\nazwa_udziału\nazwa_podfolderu
  Można też kliknąć przycisk Przeglądaj, a następnie zlokalizować komputer, udział na tym komputerze i folder w tym udziale.

 5. Kliknij przycisk Zakończ.
UWAGI:
 • Podczas następnego logowania się do systemu system Windows domyślnie próbuje ponownie podłączyć mapowane dyski. Jeśli nie ma potrzeby ponownego podłączania mapowanego dysku przy następnym logowaniu (na przykład dlatego, że mapowanie dysku ma działać jedynie podczas aktualnej sesji logowania), należy wyczyścić pole wyboru Połącz ponownie przy logowaniu.
 • Użytkownik jest domyślnie łączony z komputerem zdalnym przy użyciu aktualnie używanych uwierzytelnień logowania. Aby użyć innych uwierzytelnień, kliknij łącze Połącz używając inna nazwa użytkownika, a następnie wpisz odpowiednią nazwę użytkownika i hasło, aby połączyć się z zasobem sieciowym.
 • Utworzony dysk mapowany (oraz wszystkie inne dyski na komputerze) będzie widoczny w okienku Foldery w Eksploratorze Windows. Dostęp do plików znajdujących się w folderze udostępnionym można uzyskać z dowolnego programu lub komputera za pomocą litery mapowanego dysku.
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do plików i folderów, gdy są zalogowani lokalnie

Uprawnienia dostępu są wynikiem połączenia dowolnych uprawnień przypisanych użytkownikowi bezpośrednio oraz uprawnień przydzielonych grupie, której użytkownik jest członkiem.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy istnieje wyraźna odmowa dostępu do danego pliku lub folderu. W takim wypadku podczas określania przez system, czy poszczególne zadania mogą być wykonywane przez danego użytkownika, odmowa dostępu jest stosowana przez system Windows jako pierwsza. Należy unikać używania wyraźnej odmowy dostępu (czyli nie należy zaznaczać pola wyboru w kolumnie Odmowa), chyba że nie ma innej możliwości ustawienia żądanego poziomu uprawnień.

Powrót do początku

Nieodpowiedni poziom uprawnień dostępu do plików i folderów, gdy użytkownicy są zalogowani lokalnie

Użytkownicy po zalogowaniu lokalnym mają możliwość zapisu zamiast tylko odczytu. Uprawnienia są domyślnie dziedziczone z folderu zawierającego obiekt. Jeśli występują nieodpowiednie poziomy uprawnień, należy poszukać nieodpowiednich uprawnień dziedziczonych dla zasobu udostępnionego oraz dla członkostwa grupy, które mogą udzielać inny poziom uprawnień.

Powrót do początku

Użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do plików i folderów przez sieć

Podczas uzyskiwania dostępu do danych przez sieć stosowane są uprawnienia zarówno do udziałów i plików, jak i do folderów. Uprawnienia do udziałów są wynikiem łączenia uprawnień przypisanych bezpośrednio użytkownikowi oraz uprawnień przypisanych do grup, których członkiem jest dany użytkownik.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy istnieje wyraźna odmowa dostępu do danego pliku lub folderu. W takim wypadku podczas określania przez system, czy poszczególne zadania mogą być wykonywane przez danego użytkownika, odmowa dostępu jest stosowana przez system Windows jako pierwsza. Dlatego jeżeli Jan jest członkiem grupy, która nie ma uprawnień do odczytu (zaznaczone pole w kolumnie Odmowa), to nie będzie mógł odczytać ani pliku, ani folderu, nawet jeżeli zezwalają mu na to inne uprawnienia.

Należy unikać używania wyraźnej odmowy dostępu (czyli nie należy zaznaczać pola wyboru w kolumnie Odmowa), chyba że nie ma innej możliwości ustawienia żądanego zestawu uprawnień.

Należy sprawdzić uprawnienia do udziału oraz do pliku i folderu dla użytkownika i grup, których jest on członkiem.

Powrót do początku

W oknie dialogowym Właściwości folderu brak karty Zabezpieczenia

Jeśli nie ma karty Zabezpieczenia w oknie dialogowym Właściwości: nazwa_folderu, to być może jest używany system plików FAT lub FAT32. Uprawnienia pliku lub folderu można określać jedynie wtedy, gdy wolumin jest sformatowany jako NTFS. Aby przekształcić woluminy FAT lub FAT32 na system plików NTFS, można użyć polecenia convert. Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania plików i folderów przez sieć (domenę) w systemie Windows Server 2003, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
324267 HOW TO: Share Files and Folders Over a Network (Domain) in Windows Server 2003
323386 HOW TO: Connect to Shared Folders Over the Network (on a Domain) in Windows Server 2003
Powrót do początku
kbfileprntsvc
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323420 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:53:00 — zmiana: 6.3

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbhowtomaster kbnetwork kbfile KB323420
Opinia