WD2002: Omówienie aktualizacji programu Word 2002: 19 czerwca 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL323547
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Word 2002. W tym artykule opisano aktualizacje zabezpieczeń i inne problemy, które ta aktualizacja rozwiązuje.

UWAGA: Ta aktualizacja publiczna jest częścią dodatku Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2), ale dla wygody jest ona dostępna oddzielnie, zgodnie z opisem w sekcji „Więcej informacji” tego artykułu. Po zastosowaniu dodatku Office XP SP-2 nie trzeba stosować aktualizacji publicznej.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij poniżej numer artykułu dotyczącego najnowszego dodatku Service Pack pakietu Microsoft Office XP w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalacji aktualizacji

Aktualizacja klienta

Jeśli pakiet Office XP był instalowany z dysku CD-ROM, istnieją dwie możliwości:
 • Użyj witryny sieci Web aktualizacji produktów pakietu Office, aby automatycznie zainstalować najnowsze aktualizacje, które zawierają wszystkie dostępne dodatki Service Pack oraz aktualizacje publiczne.
 • lub
 • Zainstaluj tylkoaktualizację publiczną, wykonując czynności opisane dalej.
Obie możliwości wymagają dysku CD-ROM z pakietem Office XP podczas procesu instalacji.

Aktualizacje produktów pakietu Office

Aby witryna sieci Web aktualizacji produktów pakietu Office wykryła, które aktualizacje musisz zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:Po zakończeniu wykrywania uzyskasz listę zalecanych aktualizacji, które możesz zatwierdzić. Kliknij przyciskPoczątek instalacji, aby wykonać proces.

Instalacja jedynie aktualizacji programu Word 2002

Ta aktualizacja wymaga zainstalowania dodatku Service Pack 1 (SP-1) dla pakietu Microsoft Office XP.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uzyskania i instalacji dodatku Service Pack 1 (SP-1) dla pakietu Microsoft Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307843 OFFXP: Omówienie dodatku Office XP Service Pack 1


Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację klienta:
 1. Przejdź do następującej witryny sieci Web firmy Microsoft:
 2. Kliknij przyciskPobierz teraz. Kliknij przyciskZapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przyciskOK.
 3. Kliknij przyciskZapisz, aby zapisać plik Wrd1004.exe w wybranym folderze.
 4. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plikWrd1004.exe.
 5. Jeżeli pojawi się monit o instalację aktualizacji, kliknij przyciskTak.
 6. Kliknij przyciskTak, aby zaakceptować Umowę Licencyjną.
 7. Po wyświetleniu się monitu włóż do stacji dysk CD z pakietem Office XP, a następnie kliknij przyciskOK.
 8. Po wyświetleniu się komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przyciskOK.
UWAGA: Po zainstalowaniu aktualizacji publicznej nie można jej odinstalować.

Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawki klienta, kliknij poniższe łącze artykułu witryny sieci Web narzędzi pakietu Office.

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli program Microsoft Word 2002 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować go w lokalizacji na serwerze przy użyciu publicznej aktualizacji administracyjnej i rozmieścić ją na komputerze użytkownika.

Jeżeli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Przejdź do następującej witryny sieci Web firmy Microsoft:
 2. Pobierz plik na pulpit.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plikWrd1004a.exe.
 4. Kliknij przyciskTak, aby zaakceptować Umowę Licencyjną.
 5. W oknie dialogowymWpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione plikiwpiszc:\wrd1004a, a następnie kliknij przyciskOK.
 6. Kliknij przyciskTak, gdy pojawi się monit o utworzenie folderu.
 7. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij przyciskUruchom. Wpisz następujące polecenie w poluOtwórz:
 8. [start] msiexec /p [ścieżka\nazwa pliku MSP aktualizacji] /a [ścieżka\nazwa pliku MSI aktualizacji] SHORTFILENAMES=TRUE /qb /L*v [ścieżka\nazwa pliku dziennika]
 9. Aby rozmieścić aktualizację na stacjach roboczych klientów, kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom. Wpisz następujące polecenie w poluOtwórz:
 10. start msiexec /i [ścieżka do zaktualizowanego pliku .msi w obrazie administracyjnym] REINSTALL=WORDFiles REINSTALLMODE=vomus /q
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i rozmieszczania jej na stacjach roboczych klientów, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalacji publicznej aktualizacji administracyjnej.

Można również zajrzeć do następującego artykułu zestawu Microsoft Office XP Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja publiczna została zainstalowana

Aktualizacja programu Word 2002 z 19 czerwca 2002 modyfikuje plik Winword.exe. Program Microsoft Word 2002 jest aktualizowany do wersji 10.00.4109. W programie Microsoft Word kliknij polecenieMicrosoft Word — informacjew menuPomoc, aby określić wersję zainstalowaną na komputerze.

UWAGA: Jeśli aktualizacja programu Word 2002 z 19 czerwca 2002 jest już zainstalowana na komputerze, przy próbie ponownej instalacji pojawia się następujący komunikat:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Problemy rozwiązywane przez aktualizację

Ta aktualizacja rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

294661 OAER: Word Stops Responding When You Try to Send Word Document As Attachment
316731 OFFXP: "Macros in This Project Have Been Disabled" Error Message and Vbe6.dll Error Signature When You Try to Start Word
Dodatkowo w tej aktualizacji rozwiązano następujące problemy, które nie były udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.
WD2002: Aktualizacja zabezpieczeń: program Word może uzyskać dostęp do bazy danych w sieci Web i uruchomić makro bez ostrzeżenia

Jeśli otwiera się plik HTML odebrany jako załącznik wiadomości e-mail, który został połączony jako główny dokument korespondencji seryjnej ze źródłem danych Microsoft Access, program Word lub Access może uruchomić plik wykonywalny (.exe), który bez ostrzeżenia uruchamia złośliwy kod w makrze lub zaraża komputer wirusem.

Ta poprawka uniemożliwia obsługę plików online, które są używane w korespondencji seryjnej programu Word 2002, tak aby przy niewłaściwych ustawieniach zabezpieczeń nie mogły uruchamiać makr bez ostrzegania użytkowników.

WD2002: Aktualizacja zabezpieczeń: okno dialogowe zabezpieczeń osadzonego obiektu ma domyślne ustawienie „Tak”

Gdy klika się dwukrotnie osadzony obiekt, przyciskTakw oknie dialogowymZabezpieczeniajest domyślnie zaznaczony.

WD2002: Aktualizacja zabezpieczeń: niepoprawna długość pliku

Plik programu Word może mieć odczytaną niepoprawną długość.

WD2002: Aktualizacja zabezpieczeń: plik oznaczony jako „nieoczyszczony” jest nadal otwierany w programie Word

Jeśli oprogramowanie antywirusowe znajduje plik zarażony wirusem makro i nie może usunąć wirusa, można nadal otwierać ten plik w programie Word i uruchamiać makra niezależnie od ustawień zabezpieczeń programu.

WD2002: Zamiast zmienionych wyrazów są wyświetlane zmiany znaków przestankowych i wyrazów na końcu zdania

Podczas porównywania dokumentów niektóre wyrazy mogą być niepoprawnie wskazywane jako dodane, a niektóre znaki przestankowe jako usunięte.

WD2002: Nieskuteczna zasada zabezpieczeń DontTrustInstalledFiles w pliku Office10.adm

Po zainstalowaniu zasady grupowej komputerów Office10.admDontTrustInstalledFiles(wartość zero oznacza ufanie zainstalowanym dodatkom), a następnie po ustawieniu Bezpieczeństwa makr na Wysokie w programie Word, gdy uruchamia się program Word, pojawiają się ostrzeżenia zabezpieczeń dotyczące plików Fdate.dll, Mofl.dll, Fplace.dll, Fperson.dll, Fstock.dll oraz Fname.dll.

WD: Słaba wydajność podczas ponownego podziału dokumentu na strony

Program Word może przestać odpowiadać, gdy wymusza się ponowny podział na strony dokumentu. Ten problem może występować w dokumentach zawierających długie akapity (na przykład, gdy akapit rozciąga się na kilka stron, ma włączoną kontrolę bękartów i wiele dołączonych przypisów).

WD: Aktualizacje pola Autor dokonywane przez ODMA nie zachowują się w dokumencie, gdy jest on zapisany jako nowy dokument

Gdy zapisuje się nowy dokument z otwartego dokumentu, pole AUTOR nie jest aktualizowane przy użyciu nowego autora przez ODMA. Pole AUTOR zachowuje informacje o autorze istniejącego dokumentu.

WD2002: Ustawienia Autokorekty wiadomości w formacie zwykłego tekstu nie zachowują się między sesjami programu Outlook, gdy używany jest program WordMail

Gdy używa się programu Word jako edytora wiadomości e-mail, ustawienia Autokorekty wiadomości w formacie zwykłego tekstu nie zachowują się między sesjami programu Outlook. Jednak ustawienia Autokorekty dla wiadomości w formacie HTML i RTF zachowują się między sesjami.

WD: Cały dokument jest tłumaczony na chiński, gdy jest zaznaczony pojedynczy wiersz tabeli

Gdy używa się narzędzi do tłumaczenia na chiński w programie Word 2002 w celu dokonania konwersji znaków z chińskiego tradycyjnego na chiński uproszczony, tłumaczony jest cały dokument.

WD2002: Czcionka RF-Nau-MU nie pojawia się na liście czcionek

Popularna czcionka japońska RF-Nau-MU, pochodząca od niezależnego producenta, nie pojawia się na liście czcionek programu Word.

WD2002: Po naciśnięciu klawisza ESC w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka program Word może przestać odpowiadać

Program Word może przestać odpowiadać, jeśli klawisz ESC zostanie naciśnięty podczas przewijania listyJęzyk słownikaw oknie dialogowym Pisownia i gramatyka.

WD2002: WordMail: Odpowiedź na wiadomość e-mail zwiększa rozmiar pliku, jeśli jest włączona opcja osadzania czcionek True Type

Jeśli włączy się opcjęOsadź czcionki TrueTypena karcieZapisywanie(w menuNarzędziakliknij polecenieOpcje), program Word można znacznie zwiększyć rozmiar pliku odpowiedzi na wiadomość e-mail.

WD2002: Program Word przestaje odpowiadać w pliku Winword.exe z parametrem FInitGlobalDot

Przyczyna tego błędu jest jeszcze nieznana.

WD2002: Program Word przestaje odpowiadać, gdy otwiera się dokument

Jeśli otwiera się uszkodzony lub zniszczony dokument, program Word może przestać odpowiadać.

WD2002: Program Word przestaje odpowiadać, jeśli dane arkusza stylów są uszkodzone lub zniszczone

Jeśli informacje arkusza stylów programu Word są uszkodzone lub zniszczone, program Word może przestać odpowiadać.

WD2002: Nazwa stylu podkreślonego może być niewłaściwie wyświetlana dla użytkowników niedowidzących

Na karcieCzcionka(w menuFormatkliknij polecenieCzcionka) listaStyl podkreślonyniewłaściwie pokazuje nazwy stylów podkreślonych, utrudniając użytkownikom niedowidzącym wybór żądanego stylu.

WD2002: Zapisanie pliku MHT może powodować bardzo duży rozmiar pliku

Jeśli dokument jest zapisywany z wieloma kopiami o tym samym kształcie, a następnie eksportuje się plik w formacie MHTML, rozmiar pliku rośnie wykładniczo przy każdym zapisaniu.

WD2002: Błąd wykonania podczas dostępu do obiektu stylów w spisie treści

Gdy używa się właściwości Paragraph.Style w makrze języka Visual Basic for Applications, może wystąpić błąd związany z niepoprawnym użyciem funkcji SelCur.

WD2002: Metoda Flip języka Visual Basic for Applications niepoprawnie zmienia pionowe lub poziome położenie osadzonego obrazu

Niektóre obrazy utworzone w dokumencie programu Office 97 po otworzeniu dokumentu w programie Office 2000 lub Office XP są przerzucone i odwrócone.

WD2002: Program Word może przestać działać, jeśli jest zainstalowany program Norton Antivirus

Program Word może nieoczekiwanie zakończyć działanie po uruchomieniu lub podczas pracy z dokumentem, jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe Norton Antivirus.

WD2002: Zawartość pola Temat w dokumencie programu Lotus Notes jest usuwana po zakończeniu działania programu Word

W dokumencie programu Lotus Notes, który zawiera osadzony obiekt programu Word w polu RTF, zawartość pola z tematem jest usuwana po zakończeniu działania programu Word.
inf OFFXP fix list 10.4109.3501
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323547 — ostatni przegląd: 02/27/2014 13:28:40 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbgrpmose kbdta kbofficexpsp2fix KB323547
Opinia