Jak utworzyć niestandardowe pliki szablonów administracyjnych w systemie Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł wyjaśnia krok po kroku, w jaki sposób utworzyć niestandardowe szablony administracyjne, których można używać z ustawieniami zasad grupy w domenie z systemem Windows 2000.

Szablony zasad grupy udostępniają interfejs, którego można użyć, aby zastosować zmiany w rejestrze na komputerze docelowym. W przeciwieństwie do ustawień zasad tworzonych w systemie Microsoft Windows NT 4.0 w przypadku użycia Zasad grupy do zastosowania zmian w rejestrze można sprawić, że nie będą one trwałe. Oznacza to, że w momencie wylogowania z komputera lub wyłączenia komputera, ustawienia zasad są usuwane. Aby utworzyć nietrwałe ustawienia zasad, należy dokonać zmian w rejestrze komputera docelowego w jednej z następujących lokalizacji rejestru:
 • Dla ustawień zasad komputera:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies
  -lub-
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 • Dla ustawień zasad użytkownika:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies
  -lub-
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
Firma Microsoft zaleca skopiowanie struktury rejestru istniejącego elementu przed utworzeniem szablonu administracyjnego. Na przykład użytkownik może chcieć zmodyfikować element w następującej lokalizacji rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\<componentname>
W takim przypadku należy utworzyć szablon administracyjny z odwołaniem do następującej lokalizacji rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\<componentname>
UWAGA: Jeśli zasada grupy zmienia docelowy rejestr komputera w lokalizacji innej niż podane, dokonane zmiany będą trwałe. Zmiany nie zostaną usunięte w momencie wylogowania lub wyłączenia komputera. Takie zachowanie jest również nazywane „tatuowaniem” rejestru.

Choć możliwe jest edytowanie szablonów administracyjnych dostępnych w systemie Windows 2000, firma Microsoft zaleca utworzenie nowego szablonu lub edytowanie kopii istniejącego szablonu administracyjnego. Jest to konieczne, ponieważ istniejące szablony mogły zostać zaktualizowane lub zmienione po zainstalowaniu dodatków Service Pack lub innych aktualizacji dla systemu Windows.

Jak utworzyć obiekt zasad grupy

Aby utworzyć obiekt zasad grupy (GPO), do którego można zaimportować niestandardowy szablon administracyjny:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy jednostkę organizacyjną lub domenę, w której chcesz utworzyć ustawienie zasad grupy, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Nowy.
 4. Wprowadź nazwę ustawienia zasad grupy (na przykład niestandardowa zasada rejestru), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Jak utworzyć szablon administracyjny

 1. Uruchom program Notatnik lub inny edytor tekstu, a następnie wpisz informacje dotyczące szablonu administracyjnego.
 2. Zapisz plik w folderze Windows_folder\Inf, a następnie zmień jego rozszerzenie na .adm.
 3. Zamknij edytor tekstu.

Jak załadować szablon administracyjny

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy domenę lub jednostkę organizacyjną, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, kliknij ustawienie zasad grupy, które chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. W obszarze Konfiguracja komputera lub Konfiguracja użytkownika, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Szablony administracyjne, a następnie polecenie Dodaj/Usuń szablony.
 5. Kliknij kolejno przycisk Dodaj, szablon, który chcesz dodać, a następnie przycisk Otwórz.
 6. Kliknij przycisk Zamknij.

Przykład

W poniższym przykładzie opisano sposób utworzenia niestandardowego szablonu administracyjnego:
 1. Uruchom program Notatnik.
 2. Wpisz następujący kod:
  CLASS USER — modyfikuje część rejestru HKEY_CURRENT_USER; następujące polecenie tworzy węzeł zwany Ustawieniami pulpitu; pod węzłem Konfiguracja użytkownika.CATEGORY !!nazwakategorii; poniższe polecenie określa, który klucz rejestru zostanie zmodyfikowanyKEYNAME "SOFTWARE\Policies\System"; poniższe polecenie określa nazwę zasady; przez użycie zmiennej „nazwazasady” POLICY !!nazwazasady; poniższe polecenie określa tekst na karcie Wyjaśnienie  EXPLAIN !!tekstwyjaśnienia; poniższe polecenie umożliwia utworzenie części (PART) zawierającej pole listy   PART !!tekstetykiety DROPDOWNLIST REQUIRED ; poniższa instrukcja określa, która wartość rejestru zostanie zmodyfikowana    VALUENAME "NoDriveTypeAutoRun"; poniższa instrukcja wypełnia listę rozwijaną    ITEMLIST    NAME !!no_cd VALUE NUMERIC 181 DEFAULT    NAME !!no_drives VALUE NUMERIC 255    END ITEMLIST   END PART  END POLICYEND CATEGORY; poniższa sekcja ciągów przypisuje ciągi znaków; do nazw zmiennych określonych w poprzedniej sekcji[strings]categoryname="Desktop Settings"policyname="Disable the autoplay feature"explaintext="This policy disables the autoplay feature on the selected drive(s)" labeltext="Disable autoplay on"no_cd="CD-ROM drives"no_drives="All drives"					
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 4. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Wszystkie pliki.
 5. Wprowadź polecenie windows_folder\inf\example.adm w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 6. Zamknij Notatnik.
 7. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 9. Kliknij kartę Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Nowy, wpisz testowanie zasady w polu Nowy obiekt zasad grupy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 10. Kliknij przycisk Edytuj, prawym przyciskiem myszy kliknij Szablony administracyjne pod obszarem Konfiguracja użytkownika, a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń szablony.
 11. Kliknij kolejno przycisk Dodaj, plik Example.adm, a następnie przycisk Otwórz.
 12. Po pojawieniu się na liście Bieżące szablony zasad szablonu „Przykład” kliknij przycisk Zamknij.
 13. W obszarze Konfiguracja użytkownika rozwiń pozycję Szablony administracyjne, a następnie kliknij nowy węzeł Ustawienia pulpitu.
 14. W prawym okienku kliknij dwukrotnie zasadę Disable the autoplay feature (Wyłącz funkcję autoodtwarzania).

  Uwaga: Jeśli nowe ustawienie zasady nie jest wyświetlane w prawym okienku zgodnie z oczekiwaniami, kliknij prawym przyciskiem myszy nowy węzeł Ustawienia pulpitu, wskaż polecenie Widok, a następnie kliknij, aby usunąć zaznaczenie przy elemencie menu Pokaż tylko zasady.
 15. Kliknij polecenie Włączony, a następnie upewnij się, czy ustawienie zasad obejmuje funkcje określone w przykładowym kodzie.

Rozwiązywanie problemów

W niektórych przypadkach określenie ścieżki rejestru używanej do utworzenia szablonu administracyjnego może nie być możliwe. Można użyć narzędzi do monitorowania rejestru. Aby uzyskać dodatkowe informacje o narzędziu Regmon, odwiedź następującą witrynę firmy Sysinternals w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskiwanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
259576 Reguły stosowania zasad grupy dla kontrolerów domeny
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ustawień zasad i szablonów, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
216661 How to implement a policy to set the date format
294832 How to disable Windows 2000 dynamic domain name system registrations with group policy
313924 JAK: Wyłączanie przycisku Zamknij w oknie dialogowym logowania w systemie Windows 2000
307882 JAK: Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP
Więcej informacji o zasadach grupy można znaleźć w dokumencie „Introduction to Windows 2000 Group Policy”, dostępnym w witrynie sieci Web firmy Microsoft:
adm
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323639 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:19:17 — zmiana: 8.3

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB323639
Opinia