Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Uaktualnianie parsera XML firmy Microsoft

Streszczenie
Dzięki parserowi Microsoft XML Core Services (MSXML), znanemu wcześniej jako Microsoft XML Parser, klienci mogą tworzyć aplikacje oparte na języku XML zgodne ze standardami XML opracowanymi przez konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium). W tym artykule opisano krok po kroku, w jaki sposób uaktualnić starsze wersje parsera do najnowszej wersji parsera MSXML.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o wersjach parsera MSXML i produktach, z którymi są one rozprowadzane, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
269238 INFO: Version List of the Microsoft XML Parser
W produkcie MSXML stosuje się konwencję numeracji wersji m.n, gdzie m i n oznaczają odpowiednio główny i pomocniczy numer wersji. Na przykład MSXML 4.0 oznacza wersję 4.0 parsera.

UWAGA: Parser MSXML jest oparty na modelu COM i jest używany w konwencjonalnych aplikacjach DNA (Distributed interNet Application) dla systemu Microsoft Windows. W architekturze Microsoft .NET Framework dostępny jest zarządzany parser, który jest implementowany w przestrzeni nazw System.Xml. Firma Microsoft zaleca używanie zarządzanego parsera do budowy aplikacji XML, ponieważ charakteryzuje się on wszystkimi zaletami systemu .NET. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z języka XML w architekturze .NET, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
313651 INFO: Roadmap for XML in the .NET Framework
Powrót do początku

Uaktualnienie do wersji MSXML 4.0

Parser MSXML 4.0 w porównaniu z poprzednimi wersjami oferuje takie zalety, jak szybszy analizator składni XML, udoskonalony aparat XSLT i rozległą obsługę zaleceń XML Schema (XSD) opracowanych przez konsorcjum W3C. Parser MSXML w wersji 4.0 i nowszych jest instalowany „obok” poprzednich wersji parsera, na przykład MSXML 2.6 i MSXML 3.0, i nie ma wpływu na ich działanie. Funkcja instalowania w trybie zastępowania została usunięta z wersji MSXML 4.0 i nowszych. Ponadto wersje parsera MSXML są autonomiczne i niezależne od siebie; na przykład zainstalowanie wersji MSXML 4.0 nie wymaga, aby w systemie były obecne wcześniejsze wersje parsera.

Dodatkowe kroki podczas instalacji są wymagane, gdy w systemie zainstalowana jest jedna z demonstracyjnych wersji (beta) parsera MSXML 4.0. Więcej informacji na ten temat zawiera następująca witryna Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:
What's New in the October 2001 Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0 Release
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnmsxml/html/whatsnew40rtm.asp
Powrót do początku

Instalacja

 1. Do osiągnięcia pełnej funkcjonalności parsera MSXML 4.0 wymagany jest program Microsoft Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszy. Aby pobrać najnowszą wersję programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Do instalacji parsera MSXML 4.0 używany jest Instalator systemu Windows 2.0 lub nowszy. Po zainstalowaniu Instalatora systemu Windows 2.0 lub nowszego konieczne może być ponowne uruchomienie komputera. Aby pobrać Instalatora systemu Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:UWAGA: Użytkownicy systemu Windows XP mogą pominąć ten krok.
  Instalator systemu Windows 2.0 dla systemów Microsoft Windows NT 4.0 i Microsoft Windows 2000
  http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=32832

  Instalator systemu Windows 2.0 dla systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
  http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=32831
 3. Aby pobrać najnowszą wersję dodatku Service Pack dla pakietu instalacyjnego parsera MSXML 4.0, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Wersje z dodatkiem Service Pack w pełni zastępują wersję rynkową i zawierają poprawki błędów. Parser MSXML 4.0 można pobrać i zainstalować na trzy sposoby. Należy użyć jednego z nich odpowiednio do swoich wymagań:

  • W celu zainstalowania parsera MSXML na komputerze użyj pakietu Instalatora Windows Msxml.msi. Plik ten można także zapisać na dysku lokalnym w celu wykonania instalacji w przyszłości. Po pobraniu pliku kliknij jego nazwę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uruchom, aby zainstalować parser MSXML. Pakiet instalatora udostępnia opcje instalacji pełnej i niestandardowej. Wybór opcji Pełna powoduje zainstalowanie zarówno komponentu, jak i pakietu SDK, a wybór opcji Niestandardowa pozwala zrezygnować z instalacji pakietu SDK.
  • Program Msxmlmsm.exe (zawierający plik Msxml4.msm) służy do utworzenia modułu scalania dla komponentu, a program Msxmlsdk.exe (który zawiera plik wXmlsdkdoc.msm) do utworzenia takiego modułu dla pakietu SDK. Moduły scalania włącza się do konfiguracji aplikacji. Kliknij nazwy plików, aby wyodrębnić odpowiednie pliki .msm do folderu. Pliki te można następnie włączyć do pakietu instalacyjnego .msi tworzonej aplikacji.
  • Program Msxmlcab.exe (zawierający plik Msxml4.cab) służy do utworzenia pliku .cab umożliwiającego redystrybucję parsera MSXML przez Internet (dla tej opcji nie ma pakietu SDK). Te kroki są podobne do instalacji pliku Msxml3.cab. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web: Na przykład do zainstalowania parsera MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 1 można użyć następującej strony HTML:
   <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"><title>Przykład pobieranie parsera MSXML 4.0 SP1</title></head><body><object id="MSXML4"classid="clsid:88d969c0-f192-11d4-a65f-0040963251e5"codebase="msxml4.cab#version=4,10,9404,0"type="application/x-oleobject"STYLE=""></object>Ta strona służy do pobrania parsera MSXML 4.0 SP1...</body></html>						
Powrót do początku

Podstawowe biblioteki DLL parsera MSXML 4.0

W systemach Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP:
Msxml4.dll
Msxml4r.dll
Winhttp5.dll
W systemach Windows 95, Windows 98 lub Windows ME:
Msxml4.dll
Msxml4a.dll

UWAGA: Biblioteka Winhttp5.dll nie jest używana, ponieważ nie obsługuje ona systemów Windows 95, Windows 98 i Windows Millennium Edition (Me).
Powrót do początku

Opcje wiersza polecenia dla instalacji w trybie cichym

 • Program Instmsi.exe to przeznaczony do redystrybucji pakiet służący do instalacji Instalatora systemu Windows. Przełącznik /q eliminuje konieczność interwencji użytkownika podczas instalacji Instalatora systemu Windows 2.0:
  instmsi /q					
  Więcej informacji na ten temat zawiera witryna MSDN w sieci Web:
 • Przełącznik /qn służy do instalowania parsera MSXML 4.0 w trybie cichym. W tym trybie pakiet SDK jest instalowany automatycznie:
  msxml.msi /qn					
 • Przełączniki /qn i REBOOT służą do instalacji parsera MSXML 4.0 w trybie cichym i do pominięcia ponownego uruchomienia. Przełącznik REBOOT jest ogólnie stosowany w dowolnych instalacjach przy użyciu Instalatora systemu Windows. Jeśli jakaś biblioteka DLL jest używana, po zakończeniu instalacji może być wyświetlony komunikat z poleceniem ponownego uruchomienia komputera, w celu załadowania nowszej wersji biblioteki DLL. Ze względu na tryb cichy, komunikat ten nie będzie widoczny. Dzięki użyciu tego przełącznika ponowne uruchomienie zostanie na pewno pominięte:
  msxml.msi /qn REBOOT=REALLYSUPPRESS					
Powrót do początku

Generowanie pliku dziennika

Instalator systemu Windows Installer udostępnia usługę rejestrowania pomocną podczas rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas instalowania pakietów oprogramowania. Funkcja ta może być także przydatna do rozwiązywania problemów dotyczących instalacji parsera MSXML 4.0. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314852 How to Enable Windows Installer Logging in Windows XP
Powrót do początku

Korzystanie z parsera MSXML 4.0

Ponieważ parser MSXML 4.0 jest instalowany tylko „obok” innych wersji parsera, wymagane jest stosowanie w aplikacji identyfikatorów ProgID zależnych od wersji. Na przykład użycie identyfikatora Msxml2.DOMDocument nie wywoła interfejsu DOMDocument parsera MSXML 4.0, właściwe w takiej sytuacji jest natomiast użycie identyfikatora Msxml2.DOMDocument.4.0. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305019 INFO: MSXML 4.0 Specific GUIDs and ProgIDs
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web: Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 324460 — ostatni przegląd: 07/16/2003 15:02:00 — zmiana: 1.0

Microsoft XML Parser 2.0, Microsoft XML Parser 2.5, Microsoft XML Parser 2.6, Microsoft XML Parser 3.0, Microsoft XML Core Services 4.0

 • kbhowto kbhowtomaster KB324460
Opinia