Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wyszukiwać dane w tabeli programu Excel

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule zamieszczono instrukcje krok po kroku dotyczące wyszukiwania danych w tabeli (lub zakresie komórek) przy użyciu różnych wbudowanych funkcji programu Microsoft Excel. Można użyć różnych formuł w celu uzyskania tego samego rezultatu.

Powrót do początku

Tworzenie arkusza przykładowego

W tym artykule użyto arkusza przykładowego do zilustrowania wbudowanych funkcji programu Excel, na przykład odwoływania się do nazwiska z kolumny A i zwracania wieku danej osoby z kolumny C. Aby utworzyć ten arkusz, należy wprowadzić następujące dane w pustym arkuszu programu Excel.

Poszukiwaną wartość należy wpisać w komórce E2. Formułę można wpisać w pustej komórce tego samego arkusza.
ABCDE
1ImięWydziałWiekZnajdź wartość
2Henryk50128Maria
3Stanisław20119
4Maria10122
5Leszek30129
Powrót do początku

Definicje terminów

W tym artykule do opisu wbudowanych funkcji programu Excel użyto następujących terminów:
TerminDefinicjaPrzykład
TabelaCała tabela odnośników.A2:C5
Szukana_wartośćWartość, którą należy odnaleźć w pierwszej kolumnie obiektu Tabela. E2
Przeszukiwana_tablica
-lub-
Przeszukiwany_wektor
Zakres komórek zawierający możliwe odpowiedniki szukanej wartości.A2:A5
Nr_indeksu_kolumnyNumer kolumny w obiekcie Tabela, dla którego należy zwrócić zgodną wartość.3 (trzecia kolumna w obiekcie Tabela)
Tablica_wynikowa
-lub-
Wektor_wynikowy
Zakres zawierający tylko jeden wiersz lub kolumnę. Rozmiar tego obiektu musi być taki sam, jak rozmiar obiektu Przeszukiwana_tablica lub Przeszukiwany_wektor.C2:C5
Zakres_wyszukiwania Wartość logiczna (PRAWDA lub FAŁSZ). Jeżeli wartość jest równa PRAWDA lub zostanie pominięta, zwracany jest przybliżony odpowiednik. Jeżeli wartość jest równa FAŁSZ, wyszukiwany jest dokładny odpowiednik.FAŁSZ
Górna_komórkaAdres, względem którego powinno być obliczane przesunięcie. Wartość Górna_komórka musi odwoływać się do komórki lub zakresu przyległych komórek. W przeciwnym wypadku funkcja PRZESUNIĘCIE zwraca wartość błędu #ARG!
Kolumny Liczba kolumn w lewo lub w prawo, o które należy przesunąć górną lewą komórkę wynikową. Podanie „5” jako argumentu oznacza, że lewa górna komórka odwołania jest pięć kolumn na prawo od odwołania określonego przez argument przesunięcia. Argument Kolumny może być dodatni (co oznacza przesunięcie w prawo) lub ujemny (przesunięcie w lewo).
Powrót do początku

Funkcje

WYSZUKAJ()

Funkcja WYSZUKAJ wyszukuje wartość w pojedynczym wierszu lub kolumnie i dopasowuje ją do wartości w tej samej lokalizacji w innym wierszu lub kolumnie.

Oto przykład składni formuły WYSZUKAJ:
=WYSZUKAJ(szukana_wartość;przeszukiwany_wektor;wektor_wynikowy)

Następująca formuła wyszukuje wiek Marii w arkuszu przykładowym:
=WYSZUKAJ(E2;A2:A5;C2:C5)
Ta formuła używa wartości „Maria” w komórce E2 i odnajduje tekst „Maria” w przeszukiwanym wektorze (kolumna A). Następnie formuła dopasowuje wartość w tym samym wierszu w wektorze wynikowym (kolumna C). Tekst „Maria” znajduje się w wierszu numer 4, dlatego funkcja WYSZUKAJ zwraca wartość z wiersza numer 4 w kolumnie C (22).

Uwaga Funkcja WYSZUKAJ wymaga sortowania tabeli.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji WYSZUKAJ, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
324986 Jak korzystać z funkcji WYSZUKAJ w programie Excel
Powrót do początku

WYSZUKAJ.PIONOWO()

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO jest używana wówczas, gdy dane są wymienione w kolumnach. Ta funkcja wyszukuje wartość w ostatniej kolumnie po lewej stronie i dopasowuje ją do danych w określonej kolumnie w tym samym wierszu. Korzystając z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, można odnaleźć dane w sortowanej lub niesortowanej tabeli. W następującym przykładzie używana jest tabela z niesortowalnymi danymi.

Poniżej przedstawiono przykład składni formuły WYSZUKAJ.PIONOWO:
=WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość;tabela;nr_indeksu_kolumny;zakres_wyszukiwania)
Następująca formuła wyszukuje wiek Marii w arkuszu przykładowym:
=WYSZUKAJ.PIONOWO(E2;A2:C5;3;FAŁSZ)
Ta formuła używa wartości „Maria” w komórce E2 i odnajduje tekst „Maria” w ostatniej kolumnie po lewej stronie (kolumna A). Następnie formuła dopasowuje wartość w tym samym wierszu w Indeksie_kolumn. W tym przykładzie używana jest wartość „3” argumentu Indeks_kolumn (kolumna C). Tekst „Maria” znajduje się w wierszu numer 4, dlatego funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwraca wartość z wiersza numer 4 w kolumnie C (22).
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
181213 Jak znaleźć dokładne dopasowanie za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO lub WYSZUKAJ.POZIOMO
Powrót do początku

INDEKS() i PODAJ.POZYCJĘ()

Korzystając z funkcji INDEKS razem z funkcją PODAJ.POZYCJĘ, można uzyskać takie same wyniki jak w przypadku użycia funkcji WYSZUKAJ lub WYSZUKAJ.PIONOWO.

W poniższym przykładzie składni połączono funkcje INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ w celu uzyskania takich samych wyników jak w przypadku funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO i WYSZUKAJ.PIONOWO w poprzednich przykładach:
=INDEKS(tabela;PODAJ.POZYCJĘ(szukana_wartość;przeszukiwana_tabela;0);nr_indeksu_kolumny)

Następująca formuła wyszukuje wiek Marii w arkuszu przykładowym:
=INDEKS(A2:C5;PODAJ.POZYCJĘ(E2;A2:A5;0);3)
Ta formuła używa wartości „Maria” w komórce E2 i odnajduje tekst „Maria” w kolumnie A. Następnie formuła poszukuje dopasowania dla tej wartości w tym samym wierszu w kolumnie C. Tekst „Maria” znajduje się w wierszu numer 4, dlatego formuła zwraca wartość z wiersza numer 4 w kolumnie C (22).

Uwaga Jeśli żadna komórka w obiekcie przeszukiwana_tabela nie jest zgodna z argumentem szukana_wartość („Maria”), ta formuła zwraca błąd #N/D.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji INDEKS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
324988 Jak używać funkcji INDEKS do wyszukiwania danych w tabeli
Powrót do początku

PRZESUNIĘCIE() i PODAJ.POZYCJĘ()

Korzystając z funkcji PRZESUNIĘCIE razem z funkcją PODAJ.POZYCJĘ, można uzyskać takie same wyniki jak w poprzednim przykładzie.

W poniższym przykładzie składni połączono funkcje PRZESUNIĘCIE i PODAJ.POZYCJĘ w celu uzyskania takich samych wyników jak w przypadku funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO i WYSZUKAJ.PIONOWO:
=PRZESUNIĘCIE(górna_komórka;PODAJ.POZYCJĘ(szukana_wartość;przeszukiwana_tabela;0);przesunięcie_kolumny)
Ta formuła wyszukuje wiek Marii w arkuszu przykładowym:
=PRZESUNIĘCIE(A1;PODAJ.POZYCJĘ(E2;A2:A5;0);2)
Ta formuła używa wartości „Maria” w komórce E2 i odnajduje tekst „Maria” w kolumnie A. Następnie formuła dopasowuje wartość w tym samym wierszu, jednak o dwie kolumny w prawo (kolumna C). Tekst „Maria” znajduje się w kolumnie A, dlatego formuła zwraca wartość z wiersza numer 4 w kolumnie C (22).
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji PRZESUNIĘCIE, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
324991 Jak używać funkcji PRZESUNIĘCIE
Powrót do początku
XL2003 XL2007 XL2010 vlookup offset match index formula kbhowto
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 324861 — ostatni przegląd: 03/09/2014 01:51:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

  • kbhowtomaster kbhowto KB324861
Opinia