Jak zablokować otwartą funkcję przekazywania SMTP i oczyścić kolejki SMTP na serwerze Exchange w systemie Windows Small Business Server

Streszczenie
W środowisku Small Business Server konieczne może być zablokowanie otwartej funkcji przekazywania SMTP na serwerze Microsoft Exchange Server w celu uniemożliwienia wykorzystania go do rozsyłania niechcianej poczty komercyjnej (tzw. spamu). Konieczne może być także oczyszczenie kolejek SMTP na serwerze Exchange w celu usunięcia z nich spamu. Jeśli dany serwer Exchange jest używany jako otwarty przekaźnik SMTP, mogą występować niektóre z następujących symptomów:
 • Serwer Exchange nie może dostarczyć wychodzącej poczty SMTP do coraz większej liczby domen poczty elektronicznej.
 • Przeglądanie Internetu z serwera i klientów sieci lokalnej (LAN) odbywa się powoli.
 • Wolne miejsce na dysku serwera Exchange, przeznaczone na bazy danych lub dzienniki transakcji magazynu informacji programu Exchange, może maleć szybciej, niż przewidywano.
 • Bazy danych magazynu informacji programu Microsoft Exchange mogą się spontanicznie odinstalowywać. Magazyny te można instalować ręcznie przy użyciu programu Exchange System Manager, ale po krótkim okresie działania mogą się one samorzutnie odinstalowywać. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  321825 Databases become dismounted because of lack of disk space
Powrót do początku

Określenie, czy serwer Exchange jest otwartym przekaźnikiem SMTP

Uwaga: Przed wykonaniem kroków opisanych w tej sekcji należy wylogować wszystkich klientów programu Exchange (Microsoft Outlook lub inni klienci) z serwera Exchange. Ponadto kroki te należy wykonywać z klienta zdalnego.

Kroki te obejmują nawiązanie sesji Telnet z komputera znajdującego się na zewnątrz sieci lokalnej systemu Small Business Server z publicznym adresem IP komputera z systemem Small Business Server, jeśli serwer ten ma tylko jedną kartę sieciową, lub z zewnętrznym prywatnym albo publicznym adresem IP serwera SBS 2000. W razie pracy bezpośrednio na komputerze z systemem Small Business Server można użyć klienta usług terminalowych w celu połączenia się z komputerem, znajdującym się poza siecią lokalną, a następnie użyć narzędzia Telnet do połączenia się z danej stacji zdalnej z odpowiednim adresem IP.

Uwaga: Dostępna jest emisja w sieci Web demonstrująca kroki związane z identyfikowaniem otwartego przekaźnika SMTP. Aby wyświetlić tę emisję w sieci Web, kliknij następujące łącze: Z klienta zdalnego należy wykonać następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz telnet, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia sesji Telnet wpisz set local_echo, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W wierszu polecenia Telnet wpisz polecenie open adres-IP-sbs 25, a następnie naciśnij klawisz ENTER (gdzie adres-IP-sbs jest zewnętrznym publicznym adresem IP komputera z programem Small Business Server).

  Dane wyjściowe są podobne do następujących:
  220 server.smallbusiness.local Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 5.0.2195.4905 ready at "date" -0500
  Uwaga: Składnik „Version” jest zależny od wersji programu Small Business Server.
 4. Wpisz polecenie ehlo dowolna_domena.com, a następnie naciśnij klawisz ENTER (gdzie dowolna_domena nie może być domeną poczty e-mail komputera z systemem Small Business Server). Sprawdź, czy w ostatnim wierszu znajduje się tekst:
  250 OK
 5. Wpisz polecenie mail from:identyfikator_e-mail_użytkownika@dowolna_domena.com, a następnie naciśnij klawisz ENTER (gdzie identyfikator_e-mail_użytkownika@dowolna_domena jest adresem SMTP, który nie jest obsługiwany przez komputer z systemem Small Business Server). Sprawdź, czy wyświetlony wynik to:
  250 2.1.0 identyfikator_e-mail_użytkownika@dowolna_domena.com....Sender OK (Nadawca prawidłowy)
 6. Wpisz polecenie rcpt to:użytkownik@spam.com, a następnie naciśnij klawisz ENTER (gdzie użytkownik@spam nie może być domeną poczty e-mail użytkownika). Sprawdź, czy w wyniku otrzymano jedną z poniższych odpowiedzi:
  550 5.7.1 Unable to relay for użytkownik@spam.com (Przekazywanie niemożliwe dla)

  -lub-

  250 2.1.5 użytkownik@spam.com
 7. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat „550 5.7.1 Unable to relay for użytkownik@spam.com”, serwer Exchange nie jest otwartym przekaźnikiem SMTP. Jeśli na serwerze Exchange już wcześniej zablokowano przekazywanie SMTP i chcesz teraz oczyścić serwer Exchange, przejdź do sekcji „Oczyszczanie kolejek SMTP na serwerze Exchange” w tym artykule.
 8. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat „250 2.1.5 użytkownik@spam.com”, serwer Exchange jest otwartym przekaźnikiem SMTP. Przejdź do sekcji „Konfigurowanie na serwerze Exchange blokady otwartej funkcji przekazywania SMTP” w tym artykule.
Powrót do początku

Ustalanie, czy uwierzytelniony użytkownik korzysta z funkcji przekazywania

Ta sekcja dotyczy włączania rejestrowania w Podglądzie zdarzeń systemu Windows w celu zapisania w dzienniku aplikacji prób uwierzytelnienia związanych z usługą SMTP (zakończonych sukcesem lub niepowodzeniem).
 1. Uruchom program Exchange Administrator.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Servers (Serwery).
 3. W obszarze Servers (Serwery) kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję NazwaSerwera, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
 4. Kliknij kartę Diagnostic Logging (Rejestrowanie diagnostyczne).
 5. Kliknij opcję MSExchangeTransport po lewej stronie.
 6. Po prawej stronie kliknij opcję SMTP Protocol (Protokół SMTP).
 7. W obszarze Logging Level (Poziom rejestrowania) kliknij opcję Maximum (Maksymalny).
 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Server Properties (Właściwości serwera).
Jeżeli użytkownik zdalny jest uwierzytelniany na komputerze z systemem Small Business Server w trakcie operacji związanej z przekazywaniem wiadomości e-mail SMTP, w dzienniku aplikacji zostanie odnotowane zdarzenie podobne do następującego:

Typ: Informacje
Źródło: MSExchangeTransport
Kategoria: Protokół SMTP
Identyfikator zdarzenia: 1708
Data: 8/13/2003
Godzina: 10:13:24 AM
Użytkownik: brak
Komputer: Serwer
Opis: Uwierzytelnianie SMTP zakończyło się powodzeniem w przypadku klienta nazwa_komputera_zdalnego. Użyto metody uwierzytelniania LOGIN i nazwy użytkownika firma\nazwa_użytkownika.

W tym przypadku, jeżeli można uznać, że przekazywanie jest związane z ujawnionym przez hakera hasłem konta, należy w przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory usunąć lub wyłączyć dane konto albo zmienić hasło konta.

Firma Microsoft zaleca implementowanie silnych zasad haseł. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jeżeli użytkownik zdalny jest uwierzytelniany w systemie Small Business Server w trakcie operacji związanej z przekazywaniem wiadomości e-mail SMTP przy użyciu konta gościa, w dzienniku aplikacji zostanie odnotowane zdarzenie podobne do następującego:

Typ: Informacje
Źródło: MSExchangeTransport
Kategoria: Protokół SMTP
Identyfikator zdarzenia: 1708
Data: 8/13/2003
Godzina: 10:27:52 AM
Użytkownik: Brak
Komputer: SERWER
Opis: Uwierzytelnianie SMTP zakończyło się powodzeniem w przypadku klienta nazwa_komputera_zdalnego. Użyto metody uwierzytelniania LOGIN i nazwy użytkownika FIRMA\Guest.

W tym przypadku użytkownik zdalny korzysta z konta gościa. Należy wyłączyć konto gościa przy użyciu przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Uwaga: Zmiana hasła konta gościa nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Należy wyłączyć konto gościa.

Powrót do początku

Konfigurowanie na serwerze Exchange blokady otwartej funkcji przekazywania SMTP

Uwaga: Dostępna jest emisja w sieci Web demonstrująca sposób konfigurowania na serwerze Exchange blokady otwartej funkcji przekazywania SMTP. Aby wyświetlić tę emisję w sieci Web, kliknij następujące łącze:Dwa składniki programu Exchange Server umożliwiają włączenie lub wyłączenie przekazywania SMTP:
 • Default SMTP Virtual Server(Domyślny serwer wirtualny SMTP)
 • Łącznik protokołu SMTP

Ponadto, jeżeli na serwerze jest uruchomiony program Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, serwer może być otwartym przekaźnikiem w następujących okolicznościach:
 • Serwer ISA jest skonfigurowany z regułą publikowania na serwerze dla protokołu SMTP.
 • Adres 127.0.0.1 jest uwzględniony na liście adresów IP uprawnionych do przekazywania we właściwościach domyślnego serwera wirtualnego SMTP.


Aby sprawdzić właściwości na domyślnym wirtualnym serwerze SMTP, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Microsoft Exchange, a następnie kliknij polecenie System Manager.
 2. Rozwiń węzeł Servers (Serwery), rozwiń węzeł Nazwa_serwera, rozwiń węzeł Protocols (Protokoły), a następnie rozwiń węzeł SMTP.

  Jeżeli serwer został uaktualniony z wersji Small Business Server 4.x, rozwiń węzeł Administrative Groups (Grupy administracyjne), rozwiń węzeł Servername, rozwiń węzeł Servers, rozwiń węzeł Nazwa_serwera, rozwiń węzeł Protocols i rozwiń węzeł SMTP.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Default SMTP Virtual Server (Domyślny wirtualny serwer SMTP), a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
 4. Kliknij kartę Access (Dostęp).
 5. Kliknij przycisk Relay (Przekazywanie) w dolnej części karty.
 6. Ustawienia domyślne blokują funkcję otwartego przekazywania. Ustawienia domyślne są następujące:
  • Zaznacz pole wyboru Only the list below (Tylko poniższa lista).
  • Sprawdź, czy w oknie dialogowym Computers (Komputery) opcja Access Granted (Udzielone prawa dostępu) dotyczy wewnętrznego adresu IP sieci systemu Small Business Server i zewnętrznego adresu IP (jeśli serwer ma więcej niż jedną kartę sieciową).
  • Sprawdź, czy zaznaczone jest pole wyboru Allow all computers which successfully authenticate to relay, regardless of the list above (Zezwalaj na przekazywanie komputerom, które zostały pomyślnie uwierzytelnione, niezależnie od powyższej listy).
 7. Ustaw konfigurację przekazywania dla pozycji Default SMTP Virtual Server (Domyślny wirtualny serwer SMTP) zgodnie z powyższymi wskazówkami, co spowoduje przywrócenie ustawień domyślnych.
Aby sprawdzić właściwości łącznika SmallBusiness SMTP Connector, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Exchange System Manager rozwiń węzeł Connectors (Łączniki), a następnie znajdź pozycję SmallBusiness SMTP Connector.

  Jeżeli serwer został uaktualniony z wersji Small Business Server 4.x, rozwiń węzeł Administrative Groups (Grupy administracyjne), rozwiń węzeł Nazwa_serwera, a następnie rozwiń węzeł Connectors (Łączniki).

  Uwaga: Łącznik SmallBusiness SMTP Connector jest tworzony podczas działania Kreatora połączeń internetowych programu Small Business Server 2000. Jeśli łącznik SMTP został utworzony ręcznie, może nosić inną nazwę. Należy także zauważyć, że łącznik SMTP nie jest wymagany do przepływu poczty zewnętrznej. Brak łącznika nie oznacza problemu.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy łącznik SmallBusiness SMTP (lub nazwę łącznika utworzonego ręcznie), następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
 3. Kliknij kartę Address Space (Przestrzeń adresowa).
 4. Ustawienia domyślne (wybierane wówczas, gdy łącznik jest tworzony przez Kreatora połączeń internetowych programu Small Business Server 2000) blokują otwarte przekazywanie. Ustawienia domyślne to:
  • Address Space -Type (Typ): SMTP
  • Address (Adres): *
  • Cost (Koszt): 1
  • Ustawienie Connector Scope (Zasięg łącznika) ma wartość Entire Organization (Cała organizacja).
  • Pole wyboru Allow messages to be routed to these domains (Zezwól na kierowanie wiadomości do tych domen) jest wyczyszczone (nie jest zaznaczone).
 5. Skonfiguruj łącznik protokołu SMTP zgodnie z przedstawionymi informacjami, aby przywrócić ustawienia domyślne.


Aby sprawdzić konfigurację serwera ISA, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz konsolę ISA Management.
 2. Rozwiń węzeł Servers and Arrays (Serwery i tablice), rozwiń węzeł Nazwa komputera, rozwiń węzeł Publishing (Publikowanie), a następnie kliknij pozycję Server Publishing Rules (Reguły publikowania na serwerze).
 3. Jeżeli nagłówek Create Server Publishing Rules (Tworzenie reguł publikowania na serwerze) jest wyświetlany po prawej stronie wraz z dodatkowym tekstem, oznacza to, że nie zdefiniowano żadnych reguł publikowania na serwerze. W takim przypadku możesz przejść do zakończenia tej sekcji. Jeżeli nagłówek Create Server Publishing Rules nie jest wyświetlany, widoczna będzie lista zdefiniowanych reguł. Przejdź do kroku 4.
 4. Przeglądaj kolumnę Protocol (Protokół), aby sprawdzić, czy na liście uwzględniona jest pozycja SMTP Server (Serwer SMTP). SMTP Server jest nazwą domyślnej definicji dla portu 25 przychodzącego ruchu sieciowego protokołu TCP w programie ISA Server 2000. Jeżeli ta definicja protokołu istnieje, oznacza to, że do serwera ISA została dodana reguła publikowania na serwerze SMTP.

  Uwaga: Administratorzy mogą dodać niestandardową definicję protokołu przy użyciu innej nazwy dla portu 25 przychodzącego ruchu sieciowego protokołu TCP. Jeżeli pozycja SMTP Server nie jest uwzględniona na liście Protocol (Protokół), jednak widoczna jest definicja protokołu dotycząca portu 25 przychodzącego ruchu sieciowego protokołu TCP, może to również być reguła publikowania na serwerze SMTP.
 5. Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć lub usunąć z serwera ISA regułę publikowania na serwerze SMTP. Aby wyłączyć tę regułę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Disable (Wyłącz). Aby usunąć tę regułę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Delete (Usuń).
 6. Uruchom Kreatora połączeń internetowych w programie SBS 2000 lub uruchom Kreatora konfiguracji poczty e-mail i połączeń internetowych w systemie Windows Small Business Server 2003 w celu skonfigurowania serwera ISA do akceptowania przychodzącego ruchu protokołu SMTP. Aby uruchomić Kreatora połączeń internetowych w programie Small Business Server 2000, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz icw, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby uruchomić Kreatora konfiguracji poczty e-mail i połączeń internetowych w systemie Windows Small Business Server 2003, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie serwerem, aby uruchomić Kreatora konfiguracji poczty e-mail i połączeń internetowych.
  2. W lewym okienku rozwiń węzeł To Do List (Lista zadań do wykonania). W okienku szczegółów kliknij łącze Connect to Internet (Połącz z Internetem).

   Uwaga: Kreator połączeń internetowych oraz Kreator konfiguracji poczty e-mail i połączeń internetowych dodają filtr pakietów do serwera ISA, aby umożliwić akceptowanie ruchu protokołu SMTP przychodzącego z Internetu. Jeżeli konieczne jest korzystanie z reguły publikowania na serwerze w odniesieniu do protokołu SMTP, należy się upewnić, że adres 127.0.0.1 nie jest uwzględniony na liście dozwolonych przekaźników w programie Exchange. Jeżeli zostanie uruchomiony Kreator konfiguracji poczty e-mail i połączeń internetowych w systemie Windows Small Business Server 2003 i zostanie wybrana opcja konfiguracji programu Exchange, adres 127.0.0.1 zostanie dodany ponownie. Należy koniecznie usunąć ten adres zawsze po uruchomieniu Kreatora konfiguracji poczty e-mail i połączeń internetowych w celu konfiguracji programu Exchange. Ten problem nie występuje w systemie SBS 2000.
Po wykonaniu kroków opisanych w tym artykule w celu sprawdzenia ustawień domyślnego serwera wirtualnego SMTP, ustawień łącznika SmallBusiness SMTP Connector i serwera ISA, serwer Exchange jest skonfigurowany do blokowania otwartego przekazywania SMTP. Należy ponownie wykonać procedurę z użyciem klienta Telnet opisaną w sekcji „Określanie, czy serwer Exchange jest otwartym przekaźnikiem SMTP” tego artykułu, aby sprawdzić, czy serwer Exchange zwraca odpowiedź „550 5.7.1 Unable to relay for użytkownik@spam.com” podczas próby wysłania poczty do adresata, który nie ma skrzynki pocztowej na tym serwerze Exchange. Po zweryfikowaniu, że serwer Small Business Server 2000 nie jest otwartym przekaźnikiem, należy przejść do sekcji Oczyszczanie kolejek SMTP na serwerze Exchange tego artykułu.

Powrót do początku

Oczyszczanie kolejek SMTP serwera Exchange


Ostrzeżenie: Podczas tego procesu WSZYSTKIE wiadomości, przeznaczone dla zewnętrznych adresatów SMTP, są usuwane. Żadne operacje związane z wewnętrznymi wiadomościami e-mail i wiadomościami e-mail przychodzącymi z Internetu nie są wykonywane. Poniższe ustawienia są tymczasowe, a kroki związane z anulowaniem tych zmian zostaną uwzględnione w dalszej części tej sekcji.

Uwaga: Dostępna jest emisja w sieci Web demonstrująca sposób oczyszczania kolejek SMTP serwera Exchange. Aby wyświetlić tę emisję w sieci Web, kliknij następujące łącze:
 1. W programie Exchange System Manager kliknij pozycję SmallBusiness SMTP Connector w obszarze Connectors (Łączniki). Na tym etapie wymagany jest łącznik SMTP. Jeśli na serwerze Exchange nie ma łącznika SMTP, należy go utworzyć. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Connectors (Łączniki), kliknij polecenie New (Nowy), a następnie kliknij polecenie SMTP Connector (Łącznik SMTP).
  2. Na karcie General (Ogólne) wpisz tymczasową nazwę (na przykład Łącznik tymczasowy) w polu Name (Nazwa).
  3. Kliknij przycisk Add (Dodaj) u dołu karty, wybierz nazwę serwera i powiązany z nim serwer wirtualny SMTP, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij kartę Address Space (Przestrzeń adresowa).
  5. Kliknij przycisk Add (Dodaj), kliknij pozycję SMTP, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. W oknie dialogowym Internet Address Space Properties (Właściwości przestrzeni adresów internetowych) pozostaw ustawienia domyślne (E-mail domain * i Cost 1), a następnie kliknij przycisk OK.
  7. Kliknij kartę General (Ogólne), a następnie przejdź do kroku 4.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SmallBusiness SMTP Connector, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości). Jeśli utworzono kilka łączników SMTP, właściwy jest ten, którego adres SMTP jest wyróżniony znakiem „*” (gwiazdka) na karcie Address Space (Przestrzeń adresowa).

 3. Kliknij kartę General (Ogólne). Zanotuj wszystkie ustawienia z tej karty. W dalszej części tego artykułu konieczne będzie przywrócenie tych ustawień.
 4. Kliknij opcję Forward all mail through this connector to the following smart hosts (Przesyłaj całą pocztę dalej przez ten łącznik do następujących inteligentnych hostów).
 5. W wyświetlonym polu wpisz fałszywy adres IP w nawiasie kwadratowym. Na przykład wpisz [99.99.99.99].
 6. Kliknij kartę Delivery Options (Opcje dostarczania).
 7. Kliknij opcję Specify when messages are sent through this connector (Określ, kiedy wiadomości są przesyłane przez ten łącznik).
 8. Na liście Connection Time (Czas połączenia) kliknij pozycję Run daily at 11:00 PM (Uruchamiaj codziennie o godzinie 11:00).
 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe SMTP Connector Properties (Łącznik SMTP – właściwości).
 10. Rozwiń pozycję Servers (Serwery), rozwiń pozycję Nazwa_serwera, rozwiń pozycję Protocols (Protokoły), rozwiń pozycję SMTP. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Default SMTP Virtual Server (Domyślny wirtualny serwer SMTP), a następnie kliknij polecenie Stop (Zatrzymaj).
 11. Zatrzymanie wirtualnego serwera SMTP może zająć kilka minut. Po zatrzymaniu serwera ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Default SMTP Virtual Server, a następnie kliknij polecenie Start (Uruchom). Uruchomienie domyślnego serwera wirtualnego SMTP może zająć kilka minut.
 12. Po uruchomieniu domyślnego serwera wirtualnego SMTP poczekaj około 10 minut.

  Po tym czasie domyślny serwer wirtualny SMTP będzie mógł ponownie wyliczyć wiadomości i ustawić je w pojedynczej kolejce łącznika SmallBusiness SMTP Connector lub innego łącznika utworzonego w punkcie 1.b.
 13. Po około 10 minutach rozwiń węzeł Default SMTP Virtual Server (Domyślny wirtualny serwer SMTP), a następnie kliknij pozycję Queues (Kolejki).
 14. Zanotuj całkowitą liczbę wiadomości wyświetlaną z prawej strony obok pozycji Small Business SMTP Connector.

  Poczekaj, aż liczba ta przestanie się zmieniać, aby móc usunąć jednocześnie wszystkie wiadomości.
 15. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Queues (Kolejki), a następnie kliknij polecenie Refresh approximately every 15 minutes (Odświeżaj w przybliżeniu co 15 minut).
 16. Powtarzaj krok 15, dopóki całkowita liczba wiadomości nie będzie stała.
 17. Znajdź kolejkę do łącznika SmallBusiness SMTP Connector. Kolejka ta jest oznaczona małym czerwonym symbolem zegarka na żółtej ikonie folderu.
 18. Zależnie od wersji instalacji systemu Small Business Server wykonaj kroki opisane w odpowiedniej sekcji w celu usunięcia wiadomości z kolejek:
  • Small Business Server 2003: Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SmallBusiness SMTP Connector, a następnie kliknij polecenie Find Messages (Znajdź wiadomości). W odpowiednim polu kliknij listę rozwijaną i wybierz odpowiedni numer w polu Number of messages to be listed in the search (Liczba wiadomości wyświetlanych podczas wyszukiwania). Kliknij przycisk Find Now (Znajdź teraz). W oknie wyników zaznacz wszystkie wiadomości (SHIFT+PAGE DOWN). Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone wiadomości, a następnie kliknij polecenie Delete All Messages (No NDR) (Usuń wszystkie wiadomości – bez raportu o niedostarczeniu).
  • Small Business Server 2000: Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SmallBusiness SMTP Connector, a następnie kliknij polecenie Delete All Messages (No NDR) (Usuń wszystkie wiadomości – bez raportu o niedostarczeniu).
 19. Po wyświetleniu monitu z pytaniem, czy usunąć wszystkie wiadomości w wybranej kolejce, kliknij przycisk Tak. Usunięcie tych wiadomości może wymagać nieco czasu, zależnie od liczby tych wiadomości w kolejce.
 20. Po usunięciu wiadomości kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Queues (Kolejki), a następnie kliknij polecenie Refresh (Odśwież).
 21. Sprawdź całkowitą liczbę wiadomości w kolejce łącznika SmallBusiness SMTP Connector. Liczba ta wynosi zero.
 22. Poczekaj około 5 minut, a następnie ponownie odśwież pozycję Queues (Kolejki). Celem tej czynności jest ustalenie się liczby wiadomości w kolejce łącznika SmallBusiness SMTP Connector na wartości zero. Jeśli liczba ta rośnie, serwer Exchange w dalszym ciągu przetwarza wiadomości w celu dostarczenia ich na zewnątrz za pośrednictwem łącznika SmallBusiness SMTP Connector. Powtarzaj tę czynność, dopóki liczba wiadomości nie ustali się ponownie.
 23. Powtarzaj kroki od 19 do 23, dopóki liczba wiadomości w kolejce łącznika SmallBusiness SMTP Connector na stałe nie osiągnie wartości zero. Gdy stan ten zostanie osiągnięty, będzie to oznaczać, że kolejki SMTP serwera Exchange zostały opróżnione ze spamu.


Po oczyszczeniu serwera Exchange ze spamu należy wycofać zmiany wprowadzone w krokach od 2 do 8. Aby wycofać zmiany, należy wykonać następujące kroki:
 1. W programie Exchange System Manager rozwiń węzeł Connectors (Łączniki), prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję SmallBusiness SMTP Connector, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).

  Jeśli w kroku 1 utworzono tymczasowy łącznik SMTP, kliknij polecenie Delete (Usuń) zamiast polecenia Properties (Właściwości), a następnie przejdź do kroku 7.
 2. Na karcie General (Ogólne) przywróć wartości ustawień zapisane w kroku 3 w sekcji Oczyszczanie kolejek SMTP na serwerze Exchange.
 3. Kliknij kartę Delivery Options (Opcje dostarczania).
 4. Sprawdź, czy pole wyboru Specify when messages are sent through this connector (Określ, kiedy wiadomości są przesyłane przez ten łącznik) jest zaznaczone.
 5. Na liście Connection Time (Czas połączenia) kliknij pozycję Always Run (Uruchamiaj zawsze).
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Rozwiń węzeł Servers (Serwery), rozwiń węzeł Nazwa_serwera, rozwiń węzeł Protocols (Protokoły), a następnie rozwiń węzeł SMTP. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Default SMTP Virtual Server (Domyślny wirtualny serwer SMTP), a następnie kliknij polecenie Stop (Zatrzymaj).
 8. Po zatrzymaniu serwera wirtualnego SMTP ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Default SMTP Virtual Server (Domyślny wirtualny serwer SMTP), a następnie kliknij polecenie Start (Uruchom).
Po wykonaniu tych czynności serwer Exchange jest skonfigurowany do blokowania otwartego przekazywania SMTP, a z kolejek SMTP serwera usunięto spam. Następnym etapem jest oczyszczenie systemu plików.

Powrót do początku

Oczyszczanie systemu plików serwera Exchange

Uwaga: Dostępna jest emisja w sieci Web demonstrująca sposób oczyszczania systemu plików serwera Exchange. Aby wyświetlić tę emisję w sieci Web, kliknij następujące łącze:Serwer Exchange próbuje dostarczyć pocztę e-mail na podstawie konkretnych ustawień wirtualnego serwera SMTP. Po upływie limitu czasu dostarczania serwer Exchange przestaje próbować dostarczyć wiadomości i przenosi je z kolejek SMTP do folderu o nazwie BadMail. Folder ten może zajmować dużo miejsca na dysku.

Aby usunąć te niepotrzebne pliki, należy wykonać następujące czynności:
 1. W Eksploratorze Windows znajdź folder C:\Program Files\Exchsrvr\Mailroot\Vsi 1. Aby to zrobić, rozwiń folder C:\Program Files w lewym okienku, rozwiń folder Exchsrvr, rozwiń folder MailRoot, a następnie rozwiń folder Vsi 1.

  Ważne: Nie wolno otwierać folderu Badmail. Zależnie od ilości spamu przetworzonego na komputerze z systemem Small Business Server ten folder może zawierać kilkaset tysięcy plików. Po otworzeniu tego folderu może wydawać się, że serwer przestał reagować.
 2. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder.
 3. Wpisz nazwę BadMail2 dla nowego folderu.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Programs (Programy) lub All Programs (Wszystkie programy), kliknij polecenie Microsoft Exchange, a następnie kliknij polecenie System Manager.
 5. Rozwiń węzeł Servers (Serwery), rozwiń węzeł Nazwa serwera, rozwiń węzeł Protocols (Protokoły), a następnie rozwiń węzeł SMTP.

  Jeżeli wyświetlane są grupy administracyjne, rozwiń węzeł Administrative Groups (Grupy administracyjne), rozwiń węzeł Nazwa serwera, rozwiń węzeł Servers (Serwery), rozwiń węzeł Nazwa serwera, rozwiń węzeł Protocols (Protokoły), a następnie rozwiń węzeł SMTP.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Default SMTP Virtual Server (Domyślny serwer wirtualny SMTP), a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
 7. Kliknij kartę Messages (Wiadomości).
 8. W polu Badmail directory (Katalog spamu) zmień nazwę folderu BadMail na BadMail2, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Trwale usuń folder BadMailOld. Aby to zrobić, kliknij folder BadMailOld w Eksploratorze Windows, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie naciśnij klawisz DELETE.
 10. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zamiaru usunięcia folderu kliknij przycisk Tak. Usunięcie tego folderu może potrwać dłuższy czas, zależnie od liczby plików w tym folderze.
Powrót do początku

Defragmentacja dysków serwera Exchange

Ponieważ przeniesiono lub usunięto wiele plików, można uruchomić Defragmentator dysków dla dysków, których dotyczyły te operacje.

Powrót do początku

Usuwanie serwera Exchange z „czarnej listy”

Konieczne może być wykonanie odpowiednich kroków w celu usunięcia nazwy domeny serwera Exchange lub zewnętrznego adresu IP serwera Exchange z różnych „czarnych list”.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
313395 How to examine relay restrictions for anonymous SMTP connections and filter unsolicited e-mail messages in Exchange 2000 Server
321825 Databases become dismounted because of lack of disk space
319356 JAK: Zapobieganie niepożądanej komercyjnej poczcie e-mail w programie Exchange 2000 Server
Powrót do początku
UCE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 324958 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:39:00 — zmiana: 9.2

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB324958
Opinia