JAK: Korzystanie z replikacji za pomocą aparatu SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000)

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Aparat Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) jest redystrybucyjną wersją aparatu relacyjnych baz danych serwera SQL Server 2000. Korzystając z aparatu MSDE 2000, deweloperzy aplikacji dostają środki dystrybucji swoich aplikacji i bazę danych do składowania danych. Ponadto aparat MSDE 2000 obsługuje replikację. To bardzo przydatna funkcja, której deweloperzy mogą używać zwłaszcza wtedy, gdy użytkownicy są rozłączeni i chcą połączyć swoje lokalne kopie danych z serwerem centralnym. Jednak do funkcji replikacji aparatu MSDE 2000 stosują się pewne ograniczenia i zastrzeżenia. Niniejszy artykuł opisuje te zastrzeżenia dotyczące replikacji aparatu MSDE 2000, a także podaje informacje na temat zarządzania replikacjami za pomocą aparatu MSDE 2000.

Gdy replikacja stosowana jest przy użyciu regularnych wersji serwera SQL Server, dostępne są wszystkie funkcje serwera SQL Server i replikacji. Aparat MSDE 2000 umożliwia replikację między wszystkimi wersjami serwera SQL Server; jeśli jednak aparat MSDE 2000 jest używany jako element topologii replikacji, obowiązują pewne ograniczenia. Niektóre z tych ograniczeń wynikają z naturalnych ograniczeń aparatu MSDE 2000, a niektóre inne wynikają z ograniczeń projektowych odnośnie do aparatu MSDE 2000 i replikacji.

Powrót do początku

Ograniczenia i zastrzeżenia dotyczące replikacji

 • Aparat MSDE 2000 może działać zarówno jako wydawca lub dystrybutor oraz subskrybent, i może dokonywać replikacji miedzy wersjami MSDE i pełnymi wersjami serwera SQL Server. Ponadto nie można go używać do wydawania transakcyjnego, ale może być używany jako wydawca replikacji migawkowych do łączenia replikacji i jako subskrybent wszystkich trzech rodzajów publikacji.
 • Za pomocą aparatu MSDE 2000 nie można korzystać z dystrybutorów zdalnych. Wydawca aparatu MSDE 2000 musi korzystać z tego samego serwera, co dystrybutor.
 • Podczas instalacji aparatu MSDE 2000 nie jest tworzony folder Repldata, co generuje błąd, gdy dochodzi do próby ustawienia publikacji przy użyciu domyślnego folderu migawkowego. Aby użyć domyślnej lokalizacji migawki, należy utworzyć folder Repldata w folderze MSSQL lub MSSQL$InstanceName, a następnie utworzyć publikację.
Powrót do początku

Ograniczenia i zastrzeżenia dotyczące aparatu MSDE 2000

 • Aparat MSDE 2000 ogranicza rozmiar bazy danych do 2 GB. Jeśli aparat MSDE 2000 jest elementem topologii replikacji, rozmiar replikowanej bazy danych jest ograniczony do 2 GB. Jeśli aparat MSDE 2000 jest subskrybentem, agenci replikacji przestają działać, gdy baza danych przekroczy 2 GB. W tej sytuacji należy rozważyć uaktualnienie subskrybenta do pełnej wersji serwera SQL Server.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji aparatu MSDE 2000 do pełnej wersji serwera SQL Server, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325023 INFO: Upsize SQL Server Desktop Engine to SQL Server
 • Liczba połączeń do aparatu MSDE 2000 jest zoptymalizowana dla pięciu połączeń. Może to mieć wpływ na wydajność replikacji, jeśli aparat MSDE 2000 jest wydawcą i jest dość wielu subskrybentów publikacji lub jeśli jest on subskrybentem wielu publikacji.
Powrót do początku

Wykorzystanie aparatu MSDE 2000 jako wydawcy lub dystrybutora

Jeśli aparat MSDE 2000 jest elementem topologii replikacji, może działać zarówno jako wydawca lub dystrybutor lub jako subskrybent. Używając aparatu MSDE 2000 jako wydawcy lub dystrybutora, należy mieć na uwadze następujące ograniczenia:
 • Dystrybutor i wydawca musi być zawsze tym samym komputerem. Jeśli publikacja jest publikacją scalaną, po stronie wydawcy lub dystrybutora wywoływanych jest wiele wątków w celu przetworzenia scalania. A jeśli dana publikacja ma wielu subskrybentów, liczba wątków wywoływanych na komputerze-wydawcy wzrasta wielokrotnie. Może to powodować problemy z wydajnością spowodowane nieuniknionymi ograniczeniami aparatu MSDE 2000.
 • W aktywnym środowisku replikacji, gdzie jest duża liczba subskrybentów, firma Microsoft zaleca używanie jako wydawcy lub dystrybutora pełnej wersji serwera SQL Server zamiast aparatu MSDE 2000.
Powrót do początku

Wykorzystanie aparatu MSDE 2000 jako subskrybenta

Aparat MSDE 2000 używany jest przede wszystkim w scenariuszach rozłączania. Z tego powodu aparat MSDE 2000 działa zwykle jako subskrybent w celu scalania publikacji w topologii replikacji. Oto typowe problemy, które mogą wystąpić przy używaniu aparatu MSDE 2000 jako subskrybenta:
 • Subskrybowana baza danych przekracza granicę 2 GB.
 • Użycie wielu subskrybentów może spowodować przeciążenie aparatu MSDE 2000 i jego zadławienie.
Powrót do początku

Zagadnienia licencjonowania

Aparat MSDE 2000 nie wymaga żadnych licencji, jeśli jest używany w trybie autonomicznym, ale gdy jest używany jako element topologii replikacji obejmującej pełne wersje serwera SQL Server, a serwer działa w trybie licencji „na stanowisko”, w przeciwieństwie do trybu licencji „na procesor”, każdy subskrybent aparatu MSDE 2000 musi posiadać kliencką licencję dostępu (CAL, Client-Access License).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących licencjonowania serwera SQL Server, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku

Zarządzanie replikacją za pomocą aparatu MSDE 2000

W pełnych wersjach serwera SQL Server zarządzanie replikacjami odbywa się za pomocą programu SQL Server Enterprise Manager. Zadania tworzenia publikacji i subskrypcji są zwykle wykonywane przy użyciu interfejsu użytkownika replikacji w programie SQL Server Enterprise Manager. Ponieważ aparat MSDE 2000 nie zawiera programu SQL Server Enterprise Manager, do administrowania i zarządzania replikacjami trzeba używać programów niestandardowych. Jeśli na dowolnym komputerze dostępny jest program SQL Server Enterprise Manager i aparat MSDE 2000 można zarejestrować w programie SQL Server Enterprise Manager, do zarządzania replikacjami można używać programu SQL Server Enterprise Manager.

Jak wspomniano wcześniej, aparat MSDE 2000 może działać jako wydawca lub subskrybent i w większości scenariuszy jest używany jako subskrybent. Następująca sekcja opisuje sposób tworzenia i zarządzania subskrypcjami aparatu MSDE 2000.

Powrót do początku

Jak utworzyć subskrypcję do aparatu MSDE 2000

Subskrypcję do subskrybenta aparatu MSDE 2000 można utworzyć na kilka sposobów. Następujące metody opierają się na założeniu, że aparat MSDE 2000 nie jest zarejestrowany w żadnym programie SQL Server Enterprise Manager:
 • Menedżer synchronizacji systemu Windows
 • Formanty ActiveX replikacji
 • Zarządzanie replikacją przy użyciu obiektów replikacji SQL-DMO
 • Wykorzystanie narzędzia wiersza polecenia OSQL w celu dodawania zadań replikacji
Powrót do początku

Menedżer synchronizacji systemu Windows

Menedżer synchronizacji systemu Windows to narzędzie dostępne w systemie Microsoft Windows 2000 i na dowolnym komputerze, na którym działa program Microsoft Internet Explorer 5.0. Można go używać do synchronizacji lub rozdzielania danych między wystąpieniami serwera Microsoft SQL Server 2000, gdy używana jest replikacja migawkowa, replikacja transakcyjna lub replikacja przez scalanie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących menedżera synchronizacji systemu Windows, zapoznaj się z tematem „Menedżer synchronizacji systemu Windows” w dokumentacji SQL Server 2000 Books Online.

UWAGA: Przy użyciu Menedżera synchronizacji systemu Windows można utworzyć wyłącznie anonimowe subskrypcje ściągane.

Aby utworzyć subskrypcję:
 1. Otwórz Menedżera synchronizacji systemu Windows: Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Synchronizuj.
 2. W oknie dialogowym Tworzenie nowej subskrypcji widoczne są następujące trzy opcje: (Aby dodać subskrypcję ręcznie, należy użyć trzeciej opcji.)
  • Przeglądaj aktywny katalog.
  • Podłącz bazę danych subskrypcji serwera SQL Server.
  • Określ informację dotyczącą publikacji i subskrypcji.
 3. W oknie dialogowym Tworzenie subskrypcji anonimowej wpisz informację dotyczącą subskrypcji i publikacji.
 4. Kliknij przycisk OK, a subskrypcja będzie widoczna pod nagłówkiem Microsoft SQL Server 2000 po następnym otwarciu Menedżera synchronizacji systemu Windows.
 5. Aby zsynchronizować subskrypcję, kliknij subskrypcję, którą chcesz zsynchronizować, z następnie kliknij przycisk Synchronizuj.
UWAGA: Jeśli jakieś publikacje są umieszczone w usłudze Active Directory lub dla publikacji można utworzyć subskrypcje dołączalne, należy użyć jednej z dwóch pierwszych opcji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących publikacji i subskrypcji dołączalnych usługi Active Directory, zobacz tematy „Usługi Active Directory” i „Dołączanie Subskrypcji” w dokumentacji SQL Server 2000 Books Online.

Po utworzeniu subskrypcji można nią zarządzać za pomocą Menedżera synchronizacji systemu Windows, klikając polecenie Właściwości. W ten sposób można subskrypcję powtórnie zainicjować, odrzucić oraz dokonać innych zmian.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Menedżera synchronizacji systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
292442 INF: How to Use the Windows Synchronize Manager with Pull Subscribers
Powrót do początku

Formanty ActiveX replikacji

W większości przypadków aparat MSDE 2000 używany jest jako serwer aplikacji wdrażanych na komputerach użytkownika. W takich przypadkach, gdy konieczna jest replikacja, w aplikacji można użyć formantów ActiveX replikacji w celu zarządzania replikacją do danego subskrybenta aparatu MSDE 2000.

Dystrybuowana aplikacja może korzystać z obiektów ActiveX replikacji w celu tworzenia subskrypcji do publikacji scalanej, transakcyjnej lub migawkowej. Ponadto można korzystać z metod i właściwości tych obiektów do zarządzania tymi subskrypcjami. Na przykład, jeśli wdrażana jest aplikacja języka Microsoft Visual Basic i zachodzi potrzeba zreplikowania danych na głównym serwerze, na którym działa oprogramowanie SQL Server, można w aplikacji wstawić fragment kodu, który tworzy subskrypcję, a następnie dokonuje synchronizacji.

Aby zobaczyć proste aplikacje ukazujące, jak należy używać formantów ActiveX replikacji do tworzenia i zarządzania subskrypcjami w celu scalenia replikacji transakcyjnych i migawkowych, zobacz temat „Opracowywanie aplikacji Replikacji przy użyciu formantów ActiveX” w dokumentacji SQL Server 2000 Books Online.

Powrót do początku

Zarządzanie replikacją przy użyciu obiektów replikacji SQL-DMO

Obiekty SQL-DMO (SQL Distributed Management Objects) to zbiór obiektów, które hermetyzują zarządzanie bazami danych i replikacją serwera Microsoft SQL Server. Korzystając z języka Microsoft Visual C++ lub Microsoft Visual Basic, można stworzyć aplikację, a następnie wykorzystać obiekty SQL-DMO do ustawienia replikacji i do zarządzania nią.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obiektów SQL-DMO i opracowywania aplikacji przy użyciu obiektów SQL-DMO, zobacz temat „Opracowywanie aplikacji SQL-DMO” w dokumentacji SQL Server 2000 Books Online.

Powrót do początku

Wykorzystanie narzędzia OSQL w celu dodawania zadań replikacji

Narzędzie wiersza polecenia OSQL zawarte jest w instalacji aparatu MSDE 2000. Z narzędzia tego można korzystać w celu połączenia z serwerem SQL Server i wykonywania kwerend i skryptów. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat narzędzia OSQL, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325003 JAK: Zarządzanie aparatem SQL Server Desktop Engine (MSDE 2000) przy użyciu narzędzia Osql
Ponadto można bezpośrednio tworzyć subskrypcje ściągane do publikacji serwera SQL Server za pomocą instrukcji Transact-SQL. Gdy subskrypcja jest tworzona przy użyciu procedur przechowywanych, zadanie tworzone jest na subskrybencie. Ponieważ aparat MSDE 2000 nie zawiera narzędzi klienckich, do zatrzymywania i uruchamiania zadania trzeba używać procedur przechowywanych.

UWAGA: Ten przykład jest oparty na założeniu, że subskrypcja jest anonimowa i że dotyczy publikacji scalanej.
 1. Za pomocą subskrybenta aparatu MSDE 2000 użyj narzędzia OSQL w celu połączenia z subskrybowaną bazą danych.
 2. Dodaj subskrypcję anonimową za pomocą procedury przechowywanej sp_addmergepullsubscription.
 3. Dodaj zadanie agenta scalania za pomocą procedury przechowywanej sp_addmergepullsubscription_agent.
 4. Uruchom zadanie, korzystając z procedury przechowywanej sp_start_job.
sp_addmergepullsubscription @publication = 'pubs',@publisher = 'fastnfurious' ,@publisher_db = 'pubs' ,@subscriber_type = 'anonymous' sp_addmergepullsubscription_agent @name = 'MSDE Sub' ,@publisher = 'fastnfurious' ,@publisher_db = 'pubs' ,@publication = 'pubs' ,@publisher_security_mode = 0,@publisher_login = sa,@publisher_password = '' ,@subscriber = 'gash2ksrv' ,@subscriber_db = 'sub' ,@subscriber_security_mode = 0 ,@subscriber_login = 'sa' ,@subscriber_password = '' ,@distributor = 'fastnfurious' ,@distributor_security_mode = 0,@distributor_login = 'sa'sp_start_job @job_name ='MSDE Sub'				

UWAGA: Ten kod nie zawiera żadnych parametrów kontrolujących harmonogram zadania. Ponadto nie ma ustawienia procedury do określenia statusu zadania. Jeśli status zadania ma być zapisywany w dzienniku zdarzeń, zadanie należy zmodyfikować, korzystając z procedury przechowywanej sp_update_job, a następnie ustawić parametr @notify_level_eventlog.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tych procedur przechowywanych, zobacz następujące tematy w dokumentacji SQL Server 2000 Books Online:
 • „sp_addmergepullsubscription”
 • „sp_addmergepullsubscription_agent”
 • „sp_start_job”
 • „sp_update_job”
Metody opisane wcześniej w tym artykule określają różne sposoby zarządzania subskrypcją aparatu MSDE 2000. Oprócz korzystania z tych metod, jeśli subskrybent aparatu MSDE 2000 jest zarejestrowany w programie SQL Enterprise Manager, subskrybentem (wydawcą) aparatu MSDE 2000 można administrować tak, jak każdym innym wystąpieniem serwera SQL Server.

Powrót do początku

Zarządzanie dystrybutorem i wydawcą

Aparat MSDE 2000 może działać jako wydawca oraz jako dystrybutor.

Kroki potrzebne do utworzenia dystrybutora w aparacie MSDE 2000 i wydawcy w aparacie MSDE 2000 są podobne do kroków wykonywanych w pełnych wersjach serwera SQL Server:
 1. Jeśli serwer jest zarejestrowany w programie SQL Enterprise Manager, dystrybutora i wydawcę można skonfigurować przy użyciu Kreatora replikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Kreatorzy replikacji” w dokumentacji SQL Server Books Online.
 2. Jeśli narzędzia klienckie nie są dostępne, do konfigurowania dystrybutora i wydawcy można użyć narzędzia wiersza polecenia OSQL i procedur przechowywanych lub obiektów SQL-DMO.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby załadować zaktualizowaną wersję dokumentacji SQL Server 2000 Books Online, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z formantów ActiveX replikacji w języku Microsoft Visual Basic .NET, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
319648 HOW TO: Program the SQL Snapshot and SQL Distribution Control by Using Visual Basic .NET
319647 HOW TO: Program the SQL Merge Control by Using Visual Basic .NET
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aparatu MSDE 2000, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
319930 HOW TO: Connect to Microsoft Desktop Engine
241397 HOW TO: Back Up a Microsoft Data Engine Database with Transact-SQL
Właściwości

Identyfikator artykułu: 324992 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:35:56 — zmiana: 2.3

Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB324992
Opinia