JAK: Korzystanie z Kreatora rozbudowy programu Microsoft Access

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Poziom zaawansowany: wymaga zaawansowanej znajomości pisania kodu i zagadnień związanych ze współdziałaniem i obsługą wielu użytkowników.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą bazy danych programu Microsoft Access (.mdb) i projektu programu Microsoft Access (.adp).

W TYM ZADANIU


Streszczenie
W tym artykule wskazano sposoby rozbudowy bazy danych programu Microsoft Access do programu Microsoft SQL Server lub do aparatu Microsoft Data Engine (MSDE) za pomocą Kreatora rozbudowy programu Access 2000. Artykuł zawiera wprowadzenie do Kreatora rozbudowy, omówienie zagadnień koniecznych do sprawdzenia przed rozpoczęciem rozbudowy, uwagi dotyczące projektowania, zalecane techniki rozwiązywania ogólnych problemów związanych z rozbudową i dodatkowe źródła informacji.

Powrót do początku

Wprowadzenie

Kreatora rozbudowy można użyć w celu skonwertowania bazy danych programu Access (.mdb) do rozwiązania typu klient/serwer. Kreator rozbudowy tworzy nową strukturę bazy danych programu SQL Server (zawierającą indeksy, zasady sprawdzania poprawności, ustawienia domyślne i relacje), a następnie kopiuje dane do nowej bazy danych programu SQL Server. Ponadto Kreator rozbudowy podejmuje próbę odtworzenia kwerend jako widoków programu SQL Server i jako przechowywanych procedur.

W celu rozbudowy można wybrać wyłącznie strukturę bazy danych i dane należące do danego użytkownika lub też, po stworzeniu bazy danych typu back-end serwera SQL Server, można się zdecydować na utworzenie aplikacji klienckiej typu front-end programu Access. Kreator rozbudowy umożliwia utworzenie aplikacji klienckiej typu front-end na jeden z dwóch sposobów:

 • Zachowując dotychczasowy plik bazy danych programu Access (.mdb), a następnie dodając tabele połączone z rozbudowanymi tabelami programu SQL Server.

  W istniejących formularzach, raportach i stronach dostępu do danych nowo połączone tabele są używane jako źródła danych.
 • Tworząc nowy plik projektu programu Access (.adp), a następnie kopiując formularze, raporty, strony dostępu do danych, makra i moduły z bieżącej bazy danych programu Access, a następnie łącząc ten plik projektu programu Access z rozbudowanymi tablicami w programie SQL Server.

  Skopiowane formularze, raporty i strony dostępu do danych, które odwołują się do lokalnej bazy danych są konwertowane tak, aby używały nowo rozbudowanych tabel, widoków i przechowywanych procedur programu SQL Server jako źródeł danych za pośrednictwem połączenia tego pliku ADP z serwerem. Strony dostępu do danych, które odwołują się do baz danych innych niż bieżąca baza danych, pozostają po rozbudowie niezmienione.
Należy pamiętać, że działanie Kreatora rozbudowy nie przebiega w sposób idealny. Istnieją różnice i potencjalne niezgodności między bazami danych programu Access i bazami danych programu SQL Server. Wśród nich są różnice między dialektami i typami danych języka SQL. Chociaż Kreator daje sobie radę z większością tych różnic i konwertuje obiekty prawidłowo, nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi różnicami. Dlatego podczas tworzenia nowej bazy danych lub nowej aplikacji klienckiej można napotkać na problemy. Jeśli w trakcie procesu rozbudowy Kreator rozbudowy napotka problem, nie wstrzymuje tego procesu. Kreator zapisuje błąd, a następnie kontynuuje działanie w odniesieniu do nowego obiektu. Po zakończeniu procesu rozbudowy, Kreator wyświetla raport. W raporcie zawarte są szczegóły procesu, zawierające nazwę i rozmiar nowej bazy danych, wybory dokonane podczas uruchamiania Kreatora i wszystkie napotkane przez Kreatora błędy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów uruchamiania Kreatora rozbudowy, wykonaj następujące kroki:


 1. Kliknij polecenie Microsoft Access - Pomoc w menu Pomoc.
 2. Wpisz Kreator rozbudowy w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi.
 3. Kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnic między składnią programu Access i składnią programu SQL Server oraz na temat obsługi tych różnic przez Kreatora rozbudowy, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij polecenie Microsoft Access — Pomoc w menu Pomoc.
 2. Wpisz Porównanie składni programów Microsoft Access i SQL Server w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi.
 3. Kliknij polecenie Wyszukaj, aby wyświetlić temat Praca z projektem programu Microsoft Access.
Powrót do początku

Co należy zrobić przed rozpoczęciem rozbudowy

 • Upewnij się, że wykonana została kopia zapasowa pliku bazy danych programu Access (.mdb). Wybrany sposób rozbudowy może spowodować zmianę istniejącego projektu aplikacji.
 • Upewnij się, że znasz nazwę serwera SQL Server lub komputera, na którym uruchomiony jest aparat MSDE, do którego ma nastąpić podłączenie. Upewnij się, że znasz informacje o logowaniu.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania aparatu MSDE, odwiedź sekcję „Instalowanie aparatu MSDE” witryny sieci Web MSDN:
  Aparat Microsoft Data Engine (MSDE) dla programu Microsoft Visual Studio 6.0: Alternatywa dla programu Jet do konstruowania rozwiązań lokalnych i współdzielonych

  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnmsde/html/msdeforvs.asp
 • Aby rozbudowa przebiegała możliwie bezproblemowo, upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia dostępu na serwerze SQL Server, do którego ma być dokonana rozbudowa. Potrzebne jest co najmniej uprawnienie CREATE TABLE. Jeśli baza danych ma być budowana od początku, potrzebne jest uprawnienie CREATE DATABASE.
 • Upewnij się, że na dyskach jest wystarczająco dużo miejsca i oblicz, ile miejsca będzie wymagała rozbudowa, mnożąc rozmiar posiadanej bazy danych programu Microsoft Access przez dwa.
 • Jeśli planujesz rozbudowę do programu SQL Server 2000, to przed jej rozpoczęciem zainstaluj aktualizację SR-1 pakietu Office 2000 oraz aktualizacje programu Access 2000 i programu gotowości SQL Server 2000.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące otrzymywania i instalowania aktualizacji SR-1 pakietu Office 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  245025 OFF2000: Jak uzyskać i zainstalować aktualizację Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a
  Aby otrzymać aktualizacje programu Access 2000 i programu gotowości SQL Server 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Powrót do początku

Uwagi dotyczące projektowania baz danych

 • Od samego początku należy stosować się do obowiązujących na serwerze ograniczeń dotyczących nazw. Kreator rozbudowy potrafi poprawić wiele typowych błędów, ale nie wszystkie. Aby zagwarantować łatwą migrację do stanu wyjściowego, należy zastosować się do następujących ograniczeń programu SQL Server:

  • W przypadku programu SQL Server 6.5 długości nazw nie mogą przekraczać 30 znaków. Dla programu SQL Server 7.0 granicę te rozszerzono do 128 znaków, a dla programu SQL Server 2000 wynosi ona 249 znaków.
  • Pierwszym znakiem musi być litera lub znak „at” (@). Pozostałymi znakami mogą być cyfry, litery, znak dolara ($), znak numeru (#) lub podkreślenie (_).
  • W przypadku programu SQL Server 6.5 nie są dopuszczalne spacje. W przypadku programu SQL Server 7.0 spacje są dopuszczalne, ale nazwa musi być umieszczona w cudzysłowie ("") lub nawiasie kwadratowym ([]).
  • Nazwa nie może być tożsama ze słowem kluczowym języka Transact-SQL. Program SQL Server rezerwuje słowa kluczowe w obu wersjach: pisane wielkimi i małymi literami. Aby uzyskać informacje dotyczące słów kluczowych języka Transact-SQL, zobacz dokumentację SQL Server Books Online.
 • Pewnych elementów Kreator rozbudowy nie konwertuje. Inne elementy są konwertowane, ale po zakończeniu działania Kreatora wymagają weryfikacji. Korzystając z Kreatora rozbudowy, należy przejrzeć wszystkie zmiany poczynione w tablicach, widokach, formularzach i raportach.

  W szczególności, podczas konwersji bazy danych Kreator rozbudowy stosuje następujące reguły:

  • Zduplikowane nazwy kolumn uzyskują aliasy.
  • Znaki rozdzielające w datach podlegają konwersji.
  • Stałe logiczne są konwertowane na liczby całkowite.
  • Znak połączenia ciągów znakowych jest konwertowany ze znaku handlowe „i” (&) na znak plus (+).
  • Symbole wieloznaczne są konwertowane na odpowiednie równoważniki języka Transact-SQL.
  • Warunek WITH TIES jest dodawany do wszystkich kwerend typu TOP zawierających klauzulę ORDER BY.
  Następujące elementy składni języka Access SQL nie są obsługiwane przez aparat MSDE i nie są konwertowane. Kreator rozbudowy usuwa te elementy z instrukcji języka SQL:
  • DROP INDEX
  • DISTINCTROW
  • OWNERACCESS
  • tabele w kwerendach typu UNION
  • ORDER BY w kwerendach składających
  • TRANSFORM
  • PARAMETERS
 • Kreator rozbudowy nie konwertuje kodu programów własnych użytkownika stworzonych w programie Access. Kod stworzony bezpośrednio w oparciu o obiekty programu Access może działać nadal, lecz kod oparty na obiektach DAO (Data Access Objects), który działa w odniesieniu do tablic i kwerend, musi zostać przekonwertowany na kod oparty na obiektach ADO (ActiveX Data Objects).

  Aby uzyskać więcej informacji przeglądowych na temat korzystania z obiektów ADO, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

  Aby uzyskać więcej materiałów referencyjnych na temat możliwości wykorzystania obiektów ADO, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów związanych z rozbudową

 • Tabele nie są rozbudowywane
  • Upewnij się, że domyślny rozmiar pliku dla bazy danych Model na serwerze SQL Server nie jest większy niż 1 MB.
  • Spróbuj rozbudować tylko strukturę tabeli.
 • Podczas próby rozbudowy do programu SQL Server 2000 wyświetlany jest komunikat o błędzie przepełnienia.
 • Nie można rozbudować aparatu MDE do serwera SQL Server lub aparatu MSDE.
 • Po rozbudowie pole kombi lub pole listy jest puste.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów, które można napotkać podczas rozbudowywania do programu SQL Server 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  269824 ACC2000: Incompatibility Issues Between Access 2000 Projects and SQL Server 2000
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o rozbudowywaniu, odwiedź następującą witrynę MSDN sieci Web:
Aparat Microsoft Data Engine (MSDE) dla programu Microsoft Visual Studio 6.0: Alternatywa dla programu Jet do konstruowania rozwiązań lokalnych i współużytkowanych

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnmsde/html/msdeforvs.asp
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dokumentu „Narzędzia rozbudowy programu Access 2000”, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
241743 ACC2000: 'Access 2000 Upsizing Tools' White Paper Available in Download Center
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Kreatora rozbudowy programu Access 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325019 Issues with the Access 2000 Upsizing Wizard
Powrót do początku
acc2000 upsize
Właściwości

Identyfikator artykułu: 325017 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:36:07 — zmiana: 1.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB325017
Opinia