Strony ASP.NET zachowują się w nieoczekiwany sposób, ponieważ kod po stronie serwera nie jest przetwarzany

Symptomy

Symptomy występujące podczas wykonywania

Podczas wyświetlania strony .aspx w aplikacji Microsoft ASP.NET Web mogą wystąpić następujące symptomy:
 • W przeglądarce może pojawić się pusta strona.
 • Może pojawić się instrukcja pobrania strony .aspx.
Typowe zachowanie polega na tym, że kod strony .aspx po stronie serwera jest przetwarzany, a następnie nie jest wysyłany do przeglądarki sieci Web w zwykłej postaci.

Symptomy występujące podczas używania programu Visual Studio .NET do debugowania aplikacji ASP.NET

Podczas debugowania aplikacji ASP.NET w programie Microsoft Visual Studio .NET w środowisku IDE może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Error while trying to run project: Unable to start debugging on the Web server. The server does not support debugging of ASP.NET or ATL Server applications. Run setup to install the Visual Studio .NET server components. If setup has been run, verify that a valid URL has been specified.

You may also want to refer to the ASP.NET and ATL Server debugging topic in the online documentation. Would you like to disable future attempts to debug ASP.NET pages for this project?
Przyczyna
Po zainstalowaniu oprogramowania Microsoft .NET Framework Software Development Kit (SDK) lub Microsoft Visual Studio .NET tworzone jest mapowanie programu Internetowe usługi informacyjne (IIS) umożliwiające skojarzenie nowych rozszerzeń nazw plików i nowych ustawień aplikacji ASP.NET.

Nowe ustawienia nie są wprowadzane, jeśli w danej sytuacji występuje jedna z następujących okoliczności:
 • Podczas uruchamiania oprogramowania .NET Framework SDK lub Visual Studio .NET Setup nie były zainstalowane usługi IIS.
 • Usługi IIS zostały usunięte, a następnie zainstalowane ponownie po uruchomieniu oprogramowania .NET Framework SDK Setup lub Visual Studio .NET Setup.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy naprawić mapowanie IIS, aby rozszerzenia nazw plików aplikacji ASP.NET były skojarzone prawidłowo. Istnieją dwa sposoby naprawienia mapowania IIS aplikacji ASP.NET.

W celu naprawienia mapowania IIS aplikacji ASP.NET należy uruchomić narzędzie Aspnet_regiis.exe. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  "\folder_Windows\Microsoft.NET\Framework\numer_wersji>\aspnet_regiis.exe" -i
  Uwaga: Zastąp folder_Windows nazwą katalogu, w którym jest zainstalowany system operacyjny. Zastąp numer_wersji numerem wersji środowiska .NET Framework zainstalowanego na komputerze.
W celu naprawienia mapowania IIS aplikacji ASP.NET należy zarejestrować bibliotekę Aspnet_isapi.dll. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz regsvr32 folder_Windows\Microsoft.NET\Framework\numer_wersji\aspnet_isapi.dll, a następnie kliknij przycisk OK. W wyniku działania polecenia regsvr32 zostaną zwrócone wyniki rejestracji.
Stan
Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

Aby zweryfikować, czy widoczny jest problem opisany w tym artykule, należy wykonać poniższe kroki. Ten test umożliwia sprawdzenie typowych objawów związanych z problemem. Jeśli wiesz już, jak działa mapowanie aplikacji IIS, możesz także wykonać kroki opisane w sekcji „Jak sprawdzić mapowanie aplikacji IIS” tego artykułu, aby sprawdzić konfigurację serwera sieci Web.
 1. W celu utworzenia aplikacji ASP.NET Web użyj programu Visual Studio .NET. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Microsoft Visual Studio .NET
  2. W menu File (Plik) wskaż polecenie New (Nowy) a następnie kliknij pozycję Project (Projekt).
  3. W oknie dialogowym New Project kliknij opcję Visual C# Projects lub Visual Basic Projects w obszarze Project Types, a następnie kliknij opcję ASP.NET Web Application w obszarze Templates.
  4. W polu Location zastąp domyślną nazwę WebApplication# wpisem MyWebApp. Jeśli korzystasz z serwera lokalnego, możesz pozostawić nazwę serwera jako http://localhost. Pole Location powinno teraz wyglądać następująco:
   http://localhost/MyWebApp
 2. W oknie Solution Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł projektu, wskaż polecenie Add, a następnie kliknij polecenie Add Web Form. Nadaj formularzowi sieci Web nazwę MappingsTest.aspx, a następnie kliknij przycisk Open.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę .aspx w edytorze, a następnie kliknij polecenie View Code. Do obsługi zdarzeń Page_Load dodaj następujący kod:

  Visual C# .NET
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e){	Response.Write("Ten kod został wykonany");}						
  Visual Basic .NET
  Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load  Response.Write("Ten kod został wykonany")End Sub					
 4. W menu File kliknij polecenie Save All, aby zapisać formularz sieci Web oraz pozostałe skojarzone pliki projektu.
 5. W menu Build w środowisku IDE programu Visual Studio .NET kliknij polecenie Build Solution.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę .aspx, a następnie kliknij polecenie View in Browser.
 7. Jeśli mapowanie jest prawidłowe, w przeglądarce jest wyświetlany komunikat „Ten kod został wykonany”. Jeśli mapowanie nie jest prawidłowe, występuje jedna z następujących sytuacji:
  • W przeglądarce jest wyświetlana pusta strona.
  • Jest wyświetlany monit o pobranie strony .aspx.
  Takie zachowanie ma miejsce, ponieważ kod po stronie serwera nie został przetworzony lub wykonany w oczekiwany sposób. W każdym z tych wypadków jest wyświetlany nieprzetworzony kod źródłowy. Jeśli jest wyświetlana pusta strona, po kliknięciu strony w przeglądarce prawym przyciskiem myszy, a następnie po kliknięciu polecenia View Source można zauważyć, że kod po stronie serwera jest wyświetlany w nieprzetworzonej postaci. Na przykład w programie Visual C# ASP.NET Web Form dyrektywa @ Page pojawia się w sposób podobny do następującego:
  <%@ Page language="c#" Codebehind="MappingsTest.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="MyWebApp.MappingsTest" %>					

Jak zweryfikować mapowania aplikacji IIS

Aby zweryfikować, że mapowania aplikacji są poprawne, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer usług internetowych.
 2. Rozwiń węzeł odpowiadający lokalnemu hostowi (nazwie komputera), a następnie rozwiń węzeł Domyślna witryna sieci Web.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy katalog aplikacji sieci Web, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Katalog w obszarze Właściwości: Aplikacja kliknij opcję Konfiguracja.
 5. Kliknij kartę Mapowania.
 6. Na karcie Mapowanie aplikacji w obszarze Mapowania aplikacji sprawdź, czy rozszerzenie .aspx jest zamapowane do następującej biblioteki DLL:
  C:\folder_Windows\Microsoft.Net\Framework\numer_wersji\aspnet_isapi.dll
  Uwaga: Zastąp folder_Windows nazwą katalogu, w którym jest zainstalowany system operacyjny. Zastąp numer_wersji numerem wersji środowiska .NET Framework zainstalowanego na komputerze.
 7. Jeśli nie możesz znaleźć wpisu mapowania aplikacji, wykonaj kroki opisane w sekcji „Rozwiązanie” tego artykułu.
Materiały referencyjne
Rozwiązanie mające na celu naprawę mapowania IIS w aplikacji ASP.NET pochodzi z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, z artykułu Q306005. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306005 Jak naprawić mapowanie usług IIS po usunięciu i ponownym zainstalowaniu usług IIS
Poniższy artykuł oferuje więcej szczegółowych informacji na temat scenariusza debugowania opisanego we wcześniejszej części tego dokumentu:
318465 Cannot debug ASP.NET Web application
empty white clear parse unparsed unprocessed output
Właściwości

Identyfikator artykułu: 325093 — ostatni przegląd: 12/04/2007 20:08:08 — zmiana: 4.4

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Internetowe usługi informacyjne Microsoft 6.0, Microsoft Internet Information Services version 5.1, Microsoft Internet Information Services 5.0

 • kbconfig kbdebug kbprb kbsetup kbwebforms KB325093
Opinia