Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Problemy z programem Excel 2000 rozwiązane przez dodatek Service Pack 3 dla pakietu Office 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack 3 (SP-3) dla pakietu Office 2000. W tym artykule opisano problemy z programem Excel 2000 rozwiązane przez ten dodatek.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania i instalowania dodatku Service Pack (SP-3) dla pakietu Office 2000, kliknij numer artykułu poniżej, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326585 Opis dodatku Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Office 2000
Więcej informacji

Problemy z programem Excel 2000 rozwiązywane dzięki dodatkowi SP3 dla pakietu Office 2000

Te dodatek rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276257 OFF2000: Lista problemów rozwiązanych w dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2000
306604 Opis aktualizacji zabezpieczeń przed modyfikacją makr programu Excel 2000 z dodatkiem SR-1: 25 kwietnia 2002
324126 Opis aktualizacji programu Excel 2000 SR-1: 19 czerwca 2002
248207 Linked files with Lookup functions updated much more slowly than in earlier versions of Excel
268079 OLAP data in Excel PivotTable is incorrect
272189 Nested group objects in Excel 95 workbook are displayed in different location
279248 VBA macro causes run-time error 1004 if AutoComplete uses IME
279673 Excel quits unexpectedly if you delete data in cell
280825 Excel quits unexpectedly when you use WorkbookBeforePrint event
283090 Zoomed cells are not displayed correctly if you freeze panes on outline group
283838 Cannot expand PivotTable if data is not saved with table
290570 Embedded charts that contain text boxes in Excel 2000 do not behave as expected after they are edited in PowerPoint 2000 and in PowerPoint 2002
276603 Excel quits unexpectedly when you use Replace command with long formulas or strings
289629 "An unexpected error has occurred" when you update links from Web browser
303809 Drawing objects on charts move after you save and reopen
304442 Excel 2000 may fault in MSO9.DLL when calling an XLL function that takes an array
305694 ALT+TAB does not trigger Workbook_WindowActivate event
278679 OFF2000: Komunikat „Ten skoroszyt (dokument) jest chroniony hasłem” przy próbie otwarcia skoroszytu lub dokumentu
305949 CPU usage spikes at 100 percent when Excel is running in the background
297883 You can see other users' printers in a terminal server session
307609 Borders of AutoShape on embedded Excel chart change thickness when printed
307809 Excel stops responding when you drag an item in the PivotTable Layout Wizard
309671 SR-1 stops responding when you open a file after an incomplete save
291110 Cannot use keyboard shortcuts to select ranges in RefEdit control
311749 Combo box control on a worksheet returns to its original value after refresh
316399 Error message: No RETURN() or HALT() function found on macro sheet
316479 Contents of PivotTable disappear when data is updated in a different language version of Excel
317782 "Error -2147417848" occurs when data fields are added to a PivotTable from VBA
317850 Excel stops responding when you run VBA macro code that displays a user form
318063 Cannot set the Orientation property of a pivot field
320520 Excel quits unexpectedly when you switch between tab strip and chart on worksheet
321244 Drawings in files that are created in versions of Excel before Excel 97 are not displayed correctly
323785 Processor spikes at 100 percent when you click AutoFilter arrow
324312 You cannot reopen a file after you save it
320262 VBA error on macro startup if you open multiple Excel instances with RefEdit control
324391 Excel quits when GetPivotData function is in second workbook
300629 Error message when you open an Excel workbook that has a URL that is no longer than 255 characters: "<File name> is locked for editing"

Dodatkowe problemy rozwiązywane przez dodatek SP-3 dla pakietu Office 2000

Dodatek SP3 dla pakietu Office 2000 rozwiązuje także problemy opisane w tej sekcji.

Aktualizacja zabezpieczeń: Makro osadzone w obiekcie może pomijać ustawienia wysokich zabezpieczeń

Złośliwy użytkownik może wstawić krótkie makropolecenie do obiektu lub przycisku paska polecenia. Polecenie jest uruchamiane bez ostrzeżenia, gdy obiekt zostanie kliknięty.

Dodatek Eurotool nie obsługuje greckiej drachmy

Dodatek Eurotool nie obsługuje greckiej drachmy.

Brak dostępu do Pomocy funkcji EuroConvert()

Po wybraniu polecenia Pomoc w Kreatorze funkcji programu Excel funkcja EuroConvert () nie udostępnia oczekiwanej pomocy.

Formant WebChart może powodować przekroczenie buforu w przypadku użycia złego kodu XML

Formant WebChart może powodować przekroczenie buforu, jeśli zostanie użyty niepoprawny kod XML.

Program Excel przestaje odpowiadać, gdy długość nazwy użytkownika przekracza 10 znaków

Program Excel może przestać odpowiadać w wyniku przełączenia między arkuszami, gdy nazwa użytkownika zawiera więcej niż 10 znaków.

Występowanie błędu makra podczas uruchamiania skryptu VBA (Visual Basic for Applications) dotyczącego operacji tabeli przestawnej

W wyniku uruchomienia skryptu VBA, który tworzy i formatuje serię tabel przestawnych, może wystąpić błąd makra.

XL2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326667 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:56:15 — zmiana: 6.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kboffice2000sp3fix kbinfo KB326667
Opinia