Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak korzystać z funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

JAK: Korzystanie z funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne — zawartej w dodatku Windows 2000 Service Pack 3 327931.


Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak używać funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne, znajdującej się w dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows XP, do wykonywania następujących zadań:
 • Wybieranie domyślnych programów umożliwiających wykonywanie takich czynności, jak przeglądanie sieci Web, wysyłanie wiadomości e-mail czy odtwarzanie multimediów.
 • Usuwanie dostępu do programów systemu Microsoft Windows.
 • Administrowanie dwiema zasadami, które sterują funkcją Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne. Jedna z nich usuwa ikonę z menu Start, a druga ukrywa sekcję Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w Panelu sterowania w aplecie Dodaj lub usuń programy.
 • Rozwiązywanie znanych problemów z funkcją Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.

W TYM ZADANIU

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano, jak używać funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne, znajdującej się w dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows XP. Informacje te są przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych i specjalistów z branży informatycznej. Aby uzyskać więcej informacji, w tym informacje podstawowe dotyczące funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne znajdującej się w dodatku SP1 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
332003 Jak zmienić domyślne programy oraz włączyć lub usunąć dostęp do programów systemu Microsoft Windows i programów innych firm niż Microsoft
Uwaga: Aby programy były wyświetlane w oknie funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne, muszą być zarejestrowane. Następująca witryna w sieci Web zawiera informacje dla twórców oprogramowania dotyczące rejestrowania programów: Powrót do początku

Określanie programów domyślnych

Ikona Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne znajduje się w menu Start oraz w Panelu sterowania w aplecie Dodaj lub usuń programy. Jeżeli jesteś administratorem komputera, za pomocą funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne możesz określić program domyślny wykonujący określone czynności, takie jak przeglądanie sieci Web, wysyłanie wiadomości e-mail czy odtwarzanie multimediów. Możesz także kontrolować wygląd ikon programów, skrótów i pozycji menu.

Aby uzyskać więcej informacji, jak określać programy domyślne, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
332003 Jak zmienić domyślne programy oraz włączyć lub usunąć dostęp do programów systemu Microsoft Windows i programów innych firm niż Microsoft
Uwaga: Programy Microsoft Windows Messenger, Microsoft Windows Media Player i Microsoft VM (Maszyna wirtualna Microsoft) nie są dołączane do systemu Windows XP 64-bit Edition. Dlatego programy te nie są wyświetlane w oknie funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w systemie Windows XP 64-bit Edition.

Powrót do początku

Usuwanie dostępu do programów systemu Microsoft Windows

Aby usunąć dostęp do takich programów, jak Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Windows Media Player czy Windows Messenger, jeżeli jesteś administratorem komputera (lub członkiem grup Administratorzy), po uruchomieniu instalatora możesz użyć Panelu sterowania (jak opisano wcześniej), instalacji nienadzorowanej, narzędzia Sysprep lub narzędzia Ustawienia fabryczne.

Usunięcie dostępu do programów tymi metodami powoduje usunięcie odpowiadających im standardowych skrótów i ikon z menu Start, pulpitu i innych lokalizacji. Przy użyciu tych metod nie można usuwać plików wykonywalnych (.exe lub .dll) tych programów ani wyłączać żadnych skojarzeń plików i protokołów, które program mógł zarejestrować dla własnych potrzeb. Aby skojarzyć odpowiednie typy plików i protokoły z innym programem, należy go skonfigurować jako program domyślny. Jeżeli program nie jest zarejestrowany przy użyciu funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne, skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania programu jako programu domyślnego lub kojarzenia typów plików i protokołów z programem.

Powrót do początku

Korzystanie z instalacji nienadzorowanej

Jeżeli jesteś administratorem, możesz usunąć dostęp do programu Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player czy Windows Messenger w ramach instalacji nienadzorowanej lub po instalacji za pomocą narzędzia Sysprep lub narzędzia Ustawienia fabryczne. Metody te są oparte na założeniu, że korzystasz z metody instalacji zintegrowanej. Metoda ta pozwala zainstalować jednocześnie i system Windows XP, i dodatek Service Pack.

Aby usunąć dostęp do programu Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player i Windows Messenger podczas instalacji nienadzorowanej lub za pomocą narzędzia Sysprep, dodaj do pliku Unattend.txt sekcję [Components] zawierającą następujące opcje:
[Components]IEAccess = OffOEAccess = OffWMPOCM = OffWMAccess = Off
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tej metodzie, uzyskaj plik Deploy.cab. Jest to plik skompresowany, stanowiący zestaw programów narzędziowych. Plik Deploy.cab znajduje się w folderze Support\Tools na dysku CD-ROM z dodatkiem SP1 dla systemu Windows XP. Aby uzyskać informacje o narzędziach do wdrażania, zobacz podręcznik „Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide” (Deploy.chm). Plik ten jest częścią zestawu zawartego w pliku Deploy.cab. W tym pliku Pomocy jest dostępna lista narzędzi, instrukcji ich obsługi oraz dodatkowych informacji o preinstalowaniu, dostosowywaniu i wdrażaniu dodatku Service Pack.

Powrót do początku

Korzystanie z narzędzia Sysprep lub narzędzia Ustawienia fabryczne po instalacji

Aby usunąć dostęp do programu Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player lub Windows Messenger po zainstalowaniu systemu Windows, użyj jednej z metod opisanych w tej sekcji.

Aby usunąć dostęp za pomocą narzędzia Sysprep

Aby usunąć dostęp do programu Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player i Windows Messenger za pomocą narzędzia Sysprep:
 1. Dodaj sekcję [Components] do pliku Unattend.txt; sekcja musi zawierać następujące opcje:
  [Components]IEAccess = OffOEAccess = OffWMPOCM = OffWMAccess = Off
 2. Przed uruchomieniem narzędzia Sysprep dodaj następujący wiersz polecenia do sekcji [GuiRunOnce] pliku Sysprep.inf:
  [GuiRunOnce] sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:unattend.txt /q /r /c /x
Aby usunąć dostęp za pomocą pliku Winbom.ini i narzędzia Ustawienia fabryczne
 1. Utwórz plik Winbom.ini zawierający wpisy opisane wcześniej w sekcji [Components].
 2. Przed uruchomieniem polecenia sysprep -factory dodaj następujący wiersz polecenia do sekcji [GuiRunOnce] pliku Sysprep.inf:
  [GuiRunOnce]sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:winbom.ini /q /r /c /x
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tej metodzie, uzyskaj plik Deploy.cab. Jest to plik skompresowany, stanowiący zestaw programów narzędziowych. Plik Deploy.cab znajduje się w folderze Support\Tools na dysku CD-ROM z dodatkiem SP1 dla systemu Windows XP. Aby uzyskać informacje o narzędziach do wdrażania, zobacz podręcznik „Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide” (Deploy.chm). Plik ten jest częścią zestawu zawartego w pliku Deploy.cab. W tym pliku Pomocy jest dostępna lista narzędzi, instrukcji ich obsługi oraz dodatkowych informacji o preinstalowaniu, dostosowywaniu i wdrażaniu dodatku Service Pack.

Powrót do początku

Zasady administracyjne dotyczące funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne

Istnieją dwie zasady administracyjne umożliwiające sterowanie funkcją Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne. Jedna z nich usuwa ikonę z menu Start, a druga ukrywa sekcję Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w Panelu sterowania w aplecie Dodaj lub usuń programy.

Usuwanie ikony funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne z menu Start

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
Aby usunąć ikonę funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne z menu Start, użyj jednej z następujących metod:
 • Wszyscy użytkownicy — dodaj wartość DWORD o nazwie NoSMConfigurePrograms i wartości 1 do następującego ustawienia rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 • Tylko użytkownik bieżący — dodaj wartość DWORD o nazwie NoSMConfigurePrograms i wartości 1 do następującego ustawienia rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Aby dodać te wartości rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  • Wszyscy użytkownicy:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • Użytkownik bieżący:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Jeżeli podklucz Explorer jeszcze nie istnieje:
  1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  2. Wpisz Explorer jako nazwę nowego podklucza, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. Wpisz NoSMConfigurePrograms jako nazwę DWORD, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę NoSMConfigurePrograms, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij Edytor rejestru.
 9. Ponownie uruchom komputer.
Powrót do początku

Ukrywanie ikony Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w aplecie Dodaj lub usuń programy

Aby ukryć funkcję Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w aplecie Dodaj lub usuń programy, użyj jednej z następujących metod:
 • Wszyscy użytkownicy — dodaj wartość DWORD o nazwie NoChooseProgramsPage i wartości 1 do następującego ustawienia rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
 • Tylko użytkownik bieżący — dodaj wartość DWORD o nazwie NoChooseProgramsPage i wartości 1 do następującego ustawienia rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
Aby dodać te wartości rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i dwukrotnie kliknij następujący klucz rejestru:
  • Wszyscy użytkownicy:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  • Użytkownik bieżący:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 3. Jeżeli podklucz Uninstall jeszcze nie istnieje:
  1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  2. Wpisz Uninstall jako nazwę nowego podklucza, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij podklucz Uninstall, w menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. Wpisz NoChooseProgramsPage jako nazwę wartości DWORD, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję NoChooseProgramsPage, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij Edytor rejestru.
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Poniższa lista zawiera opisy znanych problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w dodatku SP1 dla systemu Windows XP:
 • Może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Nie masz uprawnień do określania dostępu do programów i ich ustawień domyślnych
  Z funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne mogą korzystać tylko administratorzy komputerów. Skontaktuj się z administratorem komputera, aby uzyskać pomoc.
 • Nie można określać innych ustawień domyślnych dla różnych użytkowników.

  Funkcja Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne dotyczy wszystkich użytkowników komputera. Nie można określać różnych programów domyślnych dla różnych użytkowników ani usuwać dostępu do programów tylko dla niektórych użytkowników.
 • Po usunięciu dostępu do programu Windows Messenger i otwarciu programu Outlook Express uruchamiany jest program Windows Messenger.

  Po usunięciu dostępu do programu Windows Messenger jest on nadal uruchamiany po otwarciu programu Outlook Express. Może tak się stać po wykonaniu jednej z następujących czynności:
  • usunięciu znacznika z pola wyboru Włącz dostęp do tego programu w oknie Ustaw dostęp do programu i ustawienia domyślne;
  • usunięciu dostępu do programu Windows Messenger za pomocą funkcji Dodaj/Usuń składniki systemu Windows w narzędziu Dodaj lub usuń programy.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  327390 Podczas uruchamiania programu Outlook Express program Windows Messenger uruchamia się nawet po usunięciu do niego dostępu
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne dostępnej w dodatku SP1 dla systemu Windows XP, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o uzyskiwaniu dodatku SP1 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 328326 — ostatni przegląd: 10/29/2007 17:58:00 — zmiana: 5.2

Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowtomaster kbregistry kbenv kbproductlink KB328326
Opinia