Metoda zapobiegania kompresowaniu plików przez użytkowników

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Istnieje możliwość uniemożliwienia umieszczania przez użytkowników skompresowanych plików na serwerze plików. Może to być potrzebne w celu zmniejszenia mocy procesora CPU zużywanej na kompresowanie i dekompresowanie plików lub ułatwienia szacowania wolnego miejsca potrzebnego na wykonywanie kopii zapasowych.

Nie można całkowicie uniemożliwić użytkownikom umieszczania skompresowanych plików na serwerze plików przez wyłączenie na nim kompresji plików. Na przykład w systemach Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003 nie jest dostępne ustawienie systemu plików umożliwiające wyłączenie kompresji. Ustawienie opisane w tym artykule dotyczącym poprawki może być przyczyną problemów z programami, które oczekują, że na woluminie z systemem plików NTFS będzie dostępna kompresja.

Poprawka opisana w tym artykule zapewnia metodę wyłączania kompresji dla poszczególnych programów na komputerze klienckim. Obsługa tej metody jest wbudowana w warstwę Zgodność aplikacji. Jednym ze sposobów wdrożenia tej metody jest użycie obiektów Zasady grupy (GPO) komputerów.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje dotyczące poprawki

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików podane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  Platforma SP  ---------------------------------------------------------------------------  31-Gru-2002 00:28 5.1.2600.108  1 801 728 Acgenral.dll  x86    brak  20-Gru-2002 19:11         1 055 610 Sysmain.sdb  x86    brak  31-Gru-2002 01:16 5.1.2600.1152 1 821 696 Acgenral.dll  x86    1  19-Gru-2002 22:42         1 086 000 Sysmain.sdb  x86    1  16-Gru-2002 22:58 5.1.2600.108  1 801 728 Wacgenral.dll IA64    brak  20-Gru-2002 19:11         1 055 610 Wsysmain.sdb  IA64    brak  18-Gru-2002 19:28 5.1.2600.1152 1 821 696 Wacgenral.dll IA64    1  19-Gru-2002 22:42         1 086 000 Wsysmain.sdb  IA64    1
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Uwaga: Tę poprawkę należy skonfigurować dla każdego programu. Program Explorer.exe jest tylko przykładem.

Programy, na przykład Explorer.exe, wywołują funkcję GetVolumeInformation w celu pobrania informacji o możliwościach woluminu. Po zainstalowaniu tej poprawki warstwa Zgodność aplikacji może ukryć niektóre z tych opcji, na przykład FS_FILE_COMPRESSION lub FILE_SUPPORTS_ENCRYPTION.

Po zainstalowaniu tej poprawki można zastosować pliki bazy danych zabezpieczeń (SDB), które zawierają instrukcje dotyczące korzystania z tej warstwy. Należy pamiętać, że narzędzie Compatibility Administrator jest dołączone do zestawu Microsoft Application Compatibility Toolkit. Aby pobrać Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji firmy Microsoft (Microsoft Application Compatibility Toolkit), należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby utworzyć plik SDB uniemożliwiający kompresję w programie Explorer.exe za pomocą narzędzia Compatibility Administrator, wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) zainstaluj dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP lub pobierz i zainstaluj poprawkę opisaną w sekcji „Rozwiązanie”.
 2. Pobierz i zainstaluj pakiet redystrybucyjny Microsoft .NET Framework 1.1 z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 3. Uruchom narzędzie Compatibility Administrator. W tym celu kliknij przycisk Start, wskaż kolejno polecenia Wszystkie programy, Microsoft Application Compatibility Toolkit 4.0 i Tools (Narzędzia), a następnie kliknij polecenie Compatibility Administrator.
 4. W konsoli Compatibility Administrator kliknij polecenie Fix (Napraw), wpisz Explorer.exe w polu Name of the program to be fixed (Nazwa programu, który ma zostać naprawiony), a następnie wpisz Microsoft Corp. w polu Name of the vendor for this program (Nazwa producenta programu) i kliknij przycisk Browse (Przeglądaj).
 5. Kliknij plik Explorer.exe znajdujący się w folderze c:\Windows, a następnie kliknij kolejno przyciski Open (Otwórz) i Next (Dalej).
 6. Na liście Operating System Modes (Tryby systemów operacyjnych) kliknij pozycję None (Brak), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 7. Jeśli dostępny jest przycisk Clear All (Wyczyść wszystko), kliknij go, aby odznaczyć inne poprawki zgodności, kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru GetVolumeInformationLie na liście Compatibility Fixes (Poprawki zgodności), a następnie kliknij polecenie Parameters (Parametry).
 8. W polu Wiersz polecenia wpisz 16 w celu wyłączenia kompresji, wpisz 131072, aby wyłączyć szyfrowanie lub 131088, aby wyłączyć kompresję i szyfrowanie.
 9. W polu Module name (Nazwa modułu) wpisz Explorer.exe, kliknij kolejno polecenia Include (Dołącz) i Add (Dodaj), a następnie kliknij przycisk OK i przycisk Next (Dalej).
 10. W oknie dialogowym Matching Information (Dopasowywanie informacji) w menu File (Plik) kliknij kolejno polecenia Finish (Zakończ) i Save (Zapisz), wpisz Explorer.exe w polu Database Name (Nazwa bazy danych), a następnie kliknij przycisk OK.
 11. W oknie dialogowym Save Database (Zapisywanie bazy danych) wpisz Explorer.sdb w polu File name (Nazwa pliku), kliknij, aby wybrać folder C:\Windows\AppPatch, a następnie kliknij przycisk Save (Zapisz).
Te kroki można powtórzyć dla wszystkich programów stosujących kompresję lub używających typowych okien dialogowych wyboru plików (na przykład Otwieranie lub Zapisywanie jako), ponieważ użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do właściwości plików z tych okien dialogowych.

Aby wdrożyć pliki SDB, wykonaj następujące kroki:
 1. Pliki SDB utworzone w folderze C:\Windows\AppPatch muszą być rozmieszczone na wszystkich komputerach, które wymagają tego ustawienia. Skopiuj pliki SDB do folderu C:Windows\AppPatch na komputerze docelowym.
 2. Aby zainstalować to ustawienie, uruchom polecenie sdbinst Windows\apppatch\explorer.sdb. Ten krok należy powtórzyć dla każdego pliku SDB.
Aby utworzyć plik SDB umożliwiający kompresję w programie Explorer.exe za pomocą narzędzia Compatibility Administrator, wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP1 zainstaluj dodatek SP2 dla systemu Windows XP lub pobierz i zainstaluj poprawkę opisaną w sekcji „Rozwiązanie”
 2. Pobierz i zainstaluj pakiet redystrybucyjny Microsoft .NET Framework 1.1 z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 3. Uruchom narzędzie Compatibility Administrator. W tym celu kliknij przycisk Start, wskaż kolejno polecenia Wszystkie programy, Microsoft Application Compatibility Toolkit 4.0 i Tools (Narzędzia), a następnie kliknij polecenie Compatibility Administrator.
 4. W konsoli Compatibility Administrator kliknij polecenie Fix (Napraw), wpisz Explorer.exe w polu Name of the program to be fixed (Nazwa programu, który ma zostać naprawiony), a następnie wpisz Microsoft Corp. w polu Name of the vendor for this program (Nazwa producenta programu) i kliknij przycisk Browse (Przeglądaj).
 5. Kliknij plik Explorer.exe znajdujący się w folderze c:\Windows, a następnie kliknij kolejno przyciski Open (Otwórz) i Next (Dalej).
 6. Na liście Operating System Modes (Tryby systemów operacyjnych) kliknij pozycję None (Brak), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 7. Jeśli dostępny jest przycisk Clear All (Wyczyść wszystko), kliknij go, aby odznaczyć inne poprawki zgodności, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru GetVolumeInformationLie na liście Compatibility Fixes (Poprawki zgodności), kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ) w oknie dialogowym Matching Information (Dopasowywanie informacji).
 8. W menu File (Plik) kliknij przycisk Save (Zapisz), wpisz Explorer.exe w polu Database Name (Nazwa bazy danych), a następnie kliknij przycisk OK.
 9. W oknie dialogowym Save Database (Zapisywanie bazy danych) wpisz Explorer.sdb w polu File name (Nazwa pliku), kliknij, aby wybrać folder C:\Windows\AppPatch, a następnie kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Uwaga: W przypadku wyświetlenia komunikatu o zastąpieniu istniejącego pliku kliknij przycisk Yes (Tak).
 10. Zastosuj ten plik na komputerze, aby ponownie włączyć kompresję. W tym celu wykonaj kroki opisane w sekcji „Aby wdrożyć pliki SDB” w tym artykule.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 328597 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:28:59 — zmiana: 6.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbbug kbfix kbwinxppresp2fix KB328597
Opinia