Sposób stosowania dodatków Service Pack i poprawek do programu Exchange

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule jest opisany krok po kroku sposób stosowania dodatków Service Pack i poprawek do programu Exchange.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę efekty zastosowania dodatku Service Pack lub poprawki. Po przeczytaniu informacji zawartych w tym artykule należy dokładnie przetestować dodatki Service Pack lub poprawki w środowisku laboratoryjnym przed ich wdrożeniem na serwerach produkcyjnych.

Microsoft Exchange Server 2003

Przed wdrożeniem dodatku Service Pack lub poprawki do programu Exchange 2003 należy szczegółowo zapoznać się z poniższymi ważnymi uwagami, a następnie uzyskać informacje na temat określonej konfiguracji z odpowiednich sekcji tego artykułu.

Ważne uwagi

 • Przed zastosowaniem dodatku Service Pack należy zawsze utworzyć pełną kopię zapasową wszystkich baz danych programu Exchange oraz kopię zapasową stanu systemu na serwerze Exchange i na kontrolerach domeny w domenie. Jeśli zaistnieje potrzeba powrotu do poprzedniej wersji programu Exchange, może być konieczne usunięcie i ponowne zainstalowanie serwera Exchange w stanie oryginalnym (dotyczy to również stanu systemu) na komputerze Exchange i na kontrolerze domeny, które istniały przed zainstalowaniem dodatku Service Pack do programu Exchange.
 • Przed zastosowaniem dodatku Service Pack zawsze należy przeczytać uwagi o wersji dotyczące instalowanego dodatku. Dodatek Service Pack może spowodować zastosowanie zmian, które dotyczą określonego środowiska.
 • Po zainstalowaniu dodatku Service Pack do programu Exchange 2003 może nie być możliwe przywrócenie kopii zapasowych online programu Exchange Server 2003 w wersjach starszych niż bieżący dodatek Service Pack. Na przykład może nie być możliwe przywrócenie bazy danych programu Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 na serwerze, na którym uruchomiono program Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub jego wcześniejszą wersję. Z tego powodu po zastosowaniu dodatku Service Pack zawsze należy utworzyć pełną kopią zapasową wszystkich baz danych programu Exchange Server.
 • Łącznik usługi Active Directory (ADC) nie jest automatycznie aktualizowany po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla programu Exchange 2003. Dodatek Service Pack do łącznika ADC ma własny program instalacyjny w folderze ADC\I386 dodatku Service Pack do programu Exchange 2003. Dzieje się tak, mimo że łącznik ADC jest instalowany na tym samym serwerze, co program Exchange 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące łącznika ADC, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  306505 The Active Directory Connector upgrade does not succeed if certain files are in use
 • Jeśli usługa ADC jest wdrażana z niestandardowymi wersjami plików Local.map i Remote.map, przed uaktualnieniem należy wprowadzić odpowiednie zmiany w wersji dodatku Service Pack dla usługi ADC.

  Aby zapewnić bezpieczeństwo, przed uaktualnieniem usługi ADC należy wyeksportować za pomocą takiego narzędzia jak LDP zawartość atrybutów msExchServer1SchemaMap i msExchServer2SchemaMap. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tego procesu, należy skontaktować się z Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft.

  Ostrzeżenie: Jeżeli jest używana przystawka Edycja ADSI, narzędzie LDP lub inny klient LDAP w wersji 3, a atrybuty obiektów usługi Active Directory zostaną niepoprawnie zmodyfikowane, mogą wystąpić poważne problemy. Konieczna może być ponowna instalacja systemu Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 lub zarówno systemu Windows, jak i programu Exchange. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawną modyfikacją atrybutów obiektu usługi Active Directory. Te atrybuty można modyfikować na własną odpowiedzialność. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu LDP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  255602 Browsing and querying using the LDP utility
  260745 Using the LDP utility to modify Active Directory object attributes
 • Przed zainstalowaniem dodatku Service Pack należy zamknąć wszystkie programy antywirusowe uruchomione na serwerze. Wyłącz wszystkie nieistotne usługi lub zamknij wszystkie nieistotne programy działające na serwerze. Mogą to być usługi i programy innych firm, takie jak programy antywirusowe działające na poziomie pliku, usługa SNMP lub programy monitorujące, takie jak monitory serwerów lub program Microsoft Performance Monitor.

  Uwaga: Jeśli usługa lub program koliduje z instalacją poprawki, poprawka może nie zostać zainstalowana. Gdy wystąpi taki problem, w dzienniku poprawki może znaleźć się następujący tekst:
  FileInUse:: Added to Filelist:
  Wiele wystąpień programów Setup, Update lub nawet Xcopy również może uniemożliwić zainstalowanie dodatku Service Pack. Przed zastosowaniem dodatku Service Pack można sprawdzić przy użyciu Menedżera zadań, czy którykolwiek z tych programów jest uruchomiony na serwerze.
 • Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla programu Exchange nie można go już odinstalować. Aby przywrócić wersję programu Exchange sprzed zainstalowania dodatku Service Pack, należy odinstalować program, zainstalować go ponownie, a następnie przywrócić bazy danych Exchange z kopii zapasowej.

Serwer nieklastrowany

Aby zainstalować dodatek Service Pack na nieklastrowanym komputerze Exchange, wystarczy uruchomić ten dodatek lub poprawkę. Procedura ta spowoduje tymczasowe zatrzymanie usług Exchange i nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Na przykład po zainstalowaniu dodatku Service Pack za pomocą sesji usług terminalowych może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Jeśli organizacja serwera Exchange Server 2003 korzysta z architektury składającej się z serwerów typu front-end i back-end, należy najpierw uaktualnić serwery front-end, a następnie back-end.

Jeśli serwery front-end są uruchomione w konfiguracji zrównoważonego obciążenia, należy spróbować uaktualnić wszystkie serwery front-end jednocześnie. Aby to zrobić, przełącz wszystkie serwery typu front-end do trybu offline, uaktualnij każdy z nich, a następnie przełącz je z powrotem do trybu online. Po jednoczesnym uaktualnieniu wszystkich serwerów typu front-end do dodatku Service Pack minimalizowane jest ryzyko występowania błędów w urządzeniach przenośnych. Jeśli na niektórych serwerach typu front-end zainstalowany jest dodatek SP1 lub SP2, a na innych oryginalna wersja programu Exchange Server 2003, w urządzeniach przenośnych mogą występować błędy klucza synchronizacji. Błędy te występują, gdy żądania urządzenia są przekierowywane z serwerów z zainstalowanymi dodatkami SP1 lub SP2 na serwery typu front-end. Błędy nie będą występować, gdy na wszystkich serwerach typu front-end z konfiguracją zrównoważonego obciążenia będą zainstalowane te same wersje dodatku Service Pack.

Serwer klastrowany

Ważne: Po zainstalowaniu poprawki programu Exchange lub dodatku Service Pack dla serwera klastrowanego nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Przed zainstalowaniem poprawki lub dodatku Service Pack należy jednak ręcznie zamknąć usługę klastrowania i wszystkie zasoby zależne. Aby ręcznie zamknąć usługę klastrowania i wszystkie zasoby zależne, przenieś grupę lub grupy klastra z węzła klastra, na którym chcesz zainstalować poprawkę lub dodatek Service Pack. Następnie zatrzymaj usługę klastrowania w tym węźle kastra. Po zainstalowaniu poprawki lub dodatku Service Pack usługa Magazyn informacji programu Exchange firmy Microsoft jest automatycznie zatrzymywana, a następnie uruchamiana ponownie.

Aby uaktualnić klaster do dodatku Service Pack dla programu Exchange 2003, należy uruchomić program instalatora dodatku Service Pack dla programu Exchange 2003 celem uaktualnienia węzłów klastra, a następnie uaktualnić serwery wirtualne Exchange za pomocą narzędzia Administrator klastrów. Zaleca się uaktualnianie jednego węzła klastra programu Exchange za każdym razem.

Zaleca się przenoszenie Serwera wirtualnego Exchange z uaktualnionego węzła na następny węzeł po uaktualnieniu każdego węzła. Dzięki tej procedurze użytkownicy mają dostęp do poczty elektronicznej za pośrednictwem przeniesionego Serwera wirtualnego Exchange podczas uaktualniania programu Exchange 2003 do dodatku Service Pack.

Za pomocą metody czystej instalacji możliwe jest uaktualnienie klastra serwera z systemem Windows 2000, na którym uruchomiono program Exchange 2000 Server, do klastra serwera z systemem Windows Server 2003 i programem Exchange Server 2003. Po wykonaniu tej czynności, a przed zainstalowaniem dodatków Service Pack upewnij się, że uaktualniono Serwer wirtualny Exchange.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej metody uaktualniania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
842427 How to upgrade Exchange 2000 Server to Exchange Server 2003 in an active/passive clustered environment by doing a clean installation of Windows Server 2003
Uwaga: Następujący przykład dotyczy klastra serwera o dwóch węzłach. Ma on jednak zastosowanie również w przypadku wielowęzłowych klastrów serwera Exchange Server 2003.

Aby ułatwić zrozumienie tej procedury, przykładowy klaster serwerów opisany w tym artykule ma dwa węzły o nazwach „Cluster Node 1” i „Cluster Node 2”. W poniższym przykładzie również jest używany jeden serwer wirtualny Exchange o nazwie „Exchange Virtual Server 1”.

Aby zainstalować dodatek Service Pack lub poprawkę dla programu Exchange 2003 na klastrze serwera, wykonaj następujące kroki:
 1. Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Microsoft Windows Server 2003, należy zainstalować poprawkę opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  831464 POPRAWKA: Uszkodzenie plików skompresowanych usługi IIS 6.0 powoduje błędy naruszenia zasad dostępu

  Uwaga: Po zainstalowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
 2. Przenieś serwer wirtualny „Exchange Virtual Server 1” do węzła „Cluster Node 1”. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję „Exchange Virtual Server 1” w obszarze Grupy drzewa konsoli, a następnie kliknij polecenie Przenieś grupę. Przeniesienie jest zakończone, gdy w kolumnie Właściciel dla serwera „Exchange Virtual Server 1” zasoby zmieniają się z „Cluster Node 2” na „Cluster Node 1”.

  Uwaga: Tę czynność należy wykonać celem upewnienia się, że żadne serwery wirtualne programu Exchange nie są uruchomione w węźle „Cluster Node 2”. Należy również upewnić się, że w węźle „Cluster Node 2” nie jest uruchomiona żadna grupa zasobów klastra.

  W przypadku wielu węzłów należy się upewnić, że Serwer wirtualny Exchange ani grupa zasobów klastra nie są uruchomione na żadnym węźle, na którym jest instalowany dodatek Service Pack.

 3. W narzędziu Administrator klastrów kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt „Cluster Node 2”, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj usługę klastrowania.
 4. Zainstaluj dodatek Service Pack dla programu Exchange 2003 w węźle „Cluster Node 2”.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszych dodatków Service Pack dla programu Exchange 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  836993 Jak uzyskać najnowsze dodatki Service Pack dla programu Exchange Server 2003
 5. Jeśli po zakończeniu instalacji dodatku Service Pack dla programu Exchange 2003 pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Tak.

  Uwaga: W przypadku niewyświetlenia monitu ponowne uruchomienie komputera nie jest konieczne.
 6. Po ponownym uruchomieniu węzła „Cluster Node 2” zaloguj się i uruchom narzędzie Administrator klastrów. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Administrator klastrów.
 7. Przełącz do trybu offline wszystkie zasoby serwera wirtualnego „Exchange Virtual Server 1”, z wyjątkiem następujących zasobów:
  • Adres IP
  • Dyski fizyczne
  • Nazwa sieciowa
  Uwaga: Aby przełączyć zasób do trybu offline, należy kliknąć ten zasób prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Przełącz do trybu offline.
 8. W narzędziu Administrator klastrów kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt „Cluster Node 2”, a następnie kliknij polecenie Uruchom usługę klastrowania.
 9. Przenieś serwer wirtualny Exchange do węzła klastra, w którym został zainstalowany dodatek Service Pack dla programu Exchange 2003. W tym przykładzie przenieś serwer wirtualny „Exchange Virtual Server 1” do węzła „Cluster Node 2”. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, a następnie kliknij polecenie Przenieś grupę.
 10. W węźle „Cluster Node 2” uruchom narzędzie Administrator klastrów.
 11. Jeśli zainstalowano poprawkę, przejdź do kroku 12. Jeśli nie zainstalowano poprawki, rozwiń klaster, węzeł Grupy, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę zawierającą serwer wirtualny „Exchange Virtual Server 1”, a następnie kliknij polecenie Uaktualnij serwer wirtualny programu Exchange.
 12. Po pomyślnym uaktualnieniu serwera wirtualnego „Exchange Virtual Server 1” przełącz zasoby programu Exchange w węźle „Cluster Node 2” do trybu online.

  Uwaga: Po przełączeniu zasobów klastra w uaktualnionym węźle „Cluster Node 2” do trybu online nie będzie można ich przenieść do węzła „Cluster Node 1” przed uaktualnieniem go do tego samego dodatku Service Pack dla programu Exchange 2003.
 13. W narzędziu Administrator klastrów kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt „Cluster Node 1”, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj usługę klastrowania.
 14. W węźle „Cluster Node 1” zainstaluj dodatek Service Pack dla programu Exchange 2003 i po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Tak.

  Uwaga: W przypadku niewyświetlenia monitu ponowne uruchomienie komputera nie jest konieczne.
 15. Uruchom narzędzie Administrator klastrów. W narzędziu Administrator klastrów kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt „Cluster Node 1”, a następnie kliknij polecenie Uruchom usługę klastrowania.
 16. W przypadku scenariusza z wieloma węzłami, powtórz kroki od 1 do 15 celem uaktualnienia innych węzłów i serwerów wirtualnych Exchange do dodatku Service Pack dla programu Exchange 2003.

 17. Upewnij się, że można awaryjnie przenieść serwer wirtualny „Exchange Virtual Server 1” z jednego węzła klastra do innego.
 18. Sprawdź, jaka wersja programu Exchange jest zainstalowana. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  • Uruchom przystawkę Exchange System Manager.
  • Rozwiń węzeł Serwery, kliknij prawym przyciskiem nazwę klastrowanego serwera Exchange, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  • Kliknij kartę Ogólne. Pojawią się informacje podobne do następujących:
   Version 6.5 (Build 7226.6: Service Pack 1)
   Version 6.5 (Build 7638.2: Service Pack 2)

Rozwiązywanie problemów

Opcja uaktualnienia serwera wirtualnego nie pojawia się

Po kliknięciu serwera wirtualnego Exchange nie pojawia się opcja Uaktualnij serwer wirtualny. W tej sytuacji nie można przełączyć zasobów serwera wirtualnego Exchange do trybu online, a w dzienniku aplikacji w Podglądzie zdarzeń pojawia się zdarzenie podobne do następującego:
Źródło zdarzenia: MSExchangeCluster
Kategoria zdarzenia: Usługi
Identyfikator zdarzenia: 1025
Data: data
Godzina: godzina
Typ: Błąd
Użytkownik: Brak
Komputer: nazwa_komputera
Opis: Przed przełączeniem serwera wirtualnego Exchange do trybu online należy go uaktualnić. W programie Administrator klastrów wybierz polecenie Uaktualnij serwer wirtualny Exchange w menu kontekstowym zasobów, aby uaktualnić ten serwer wirtualny.
Ten problem może wystąpić, jeśli węzeł klastra został przeniesiony z serwera, a następnie został do niego ponownie dodany. Aby rozwiązać ten problem, uruchom program instalacyjny Exchange 2003 i wybierz opcję Zainstaluj ponownie, aby ponownie zainstalować program Exchange 2003 w tym węźle klastra.

Podczas próby uaktualnienia serwera wirtualnego Exchange wyświetlany jest komunikat o błędzie

Podczas próby uaktualnienia serwera wirtualnego Exchange może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Wersja programu Exchange na tym komputerze jest niezgodna z wersją programu Exchange na serwerze ' nazwa_serwera '.
Nr ID: c1037b44
Ten problem występuje wtedy, gdy jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Próbujesz uaktualnić serwer wirtualny Exchange, podczas gdy zasób ten jest obsługiwany w węźle klastra, którego nie uaktualniono do programu Exchange 2003 z dodatkiem SP1.
 • Próbujesz uaktualnić serwer wirtualny Exchange przy użyciu narzędzia Administrator klastrów znajdującego się na komputerze węzła klastra, którego nie uaktualniono do programu Exchange 2003 z dodatkiem SP1.
Aby rozwiązać ten problem, sprawdź, czy spełnione są wszystkie następujące warunki:
 • Serwer wirtualny Exchange jest obsługiwany w węźle klastra, w którym jest zainstalowany program Exchange 2003 z dodatkiem SP1.
 • Zasób System Attendant programu Exchange jest w trybie offline.
 • W grupie serwerów wirtualnych programu Exchange tylko następujące zasoby znajdują się w trybie online:
  • Adres IP
  • Nazwa sieciowa
  • Dysk fizyczny
 • Zasób Distributed Transaction Coordinator (Koordynator transakcji rozproszonych) jest w trybie online.

Small Business Server 2003

Rozwiązanie Small Business Server 2003 obejmuje typową wersję programu Exchange 2003. Dlatego przed zainstalowaniem dodatków Service Pack dla programu Exchange 2003 nie trzeba przeprowadzać specjalnych przygotowań. Aby zainstalować dodatek Service Pack w programie Exchange 2003 w wersji znajdującej się w pakiecie Small Business Server 2003, wystarczy uruchomić dodatek Service Pack lub poprawkę. Spowoduje to tymczasowe zatrzymanie usług Exchange i może wymagać ponownego uruchomienia komputera. Na przykład po zainstalowaniu dodatku Service Pack za pomocą sesji usług terminalowych może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Microsoft Exchange 2000 Server

Przed wdrożeniem dodatku Service Pack lub poprawki do programu Exchange 2000 należy szczegółowo zapoznać się z poniższymi ważnymi uwagami, a następnie uzyskać informacje na temat określonej konfiguracji z odpowiednich sekcji tego artykułu.

Ważne uwagi

 • Przed zastosowaniem dodatku Service Pack należy zawsze utworzyć pełną kopię zapasową wszystkich baz danych programu Exchange oraz kopię zapasową stanu systemu na serwerze Exchange i na kontrolerach domeny w domenie. Jeśli zaistnieje potrzeba powrotu do poprzedniej wersji programu Exchange, może być konieczne usunięcie i ponowne zainstalowanie serwera Exchange w stanie oryginalnym (dotyczy to również stanu systemu) na serwerze Exchange i na kontrolerze domeny, które istniały przed zainstalowaniem dodatku Service Pack do programu Exchange.
 • Przed zastosowaniem dodatku Service Pack zawsze należy przeczytać uwagi o wersji dotyczące instalowanego dodatku. Dodatek Service Pack może spowodować zastosowanie zmian, które dotyczą określonego środowiska.
 • Po zainstalowaniu dodatku Service Pack do programu Exchange 2000 nie można przywrócić kopii zapasowych online utworzonych przy użyciu programu Exchange w wersjach starszych niż bieżący dodatek Service Pack. Z tego powodu po zastosowaniu dodatku Service Pack zawsze należy utworzyć pełną kopią zapasową wszystkich baz danych programu Exchange.
 • Instalacja dodatku Service Pack do programu Exchange 2000 nie powoduje automatycznej aktualizacji łącznika usługi Active Directory (ADC, Active Directory Connector). Dodatek Service Pack do łącznika ADC ma własny program instalacyjny w folderze ADC\I386 dodatku Service Pack do programu Exchange 2000. Dzieje się tak, mimo że łącznik ADC jest instalowany na tym samym serwerze, co program Exchange 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące łącznika ADC, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  306505 The Active Directory Connector upgrade does not succeed if certain files are in use
 • Jeśli usługa ADC jest wdrażana z niestandardowymi wersjami plików Local.map i Remote.map, przed uaktualnieniem należy wprowadzić odpowiednie zmiany w wersji dodatku Service Pack dla usługi ADC. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uaktualniania usługi ADC, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  316542 Customize ADC before you upgrade to Exchange 2000 Service Pack 3
  Aby zapewnić bezpieczeństwo, przed uaktualnieniem usługi ADC należy wyeksportować za pomocą narzędzia takiego jak LDP zawartość atrybutów msExchServer1SchemaMap i msExchServer2SchemaMap. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tego procesu, należy skontaktować się z Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft.

  Ostrzeżenie: Jeżeli jest używana przystawka Edycja ADSI, narzędzie LDP lub inny klient LDAP w wersji 3, a atrybuty obiektów usługi Active Directory zostaną niepoprawnie zmodyfikowane, mogą wystąpić poważne problemy. Konieczna może być ponowna instalacja systemu Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 lub zarówno systemu Windows, jak i programu Exchange. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawną modyfikacją atrybutów obiektu usługi Active Directory. Te atrybuty można modyfikować na własną odpowiedzialność. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu LDP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  255602 Browsing and querying using the LDP utility
  260745 Using the LDP utility to modify Active Directory object attributes
 • Przed zainstalowaniem dodatku Service Pack należy zamknąć wszystkie programy antywirusowe uruchomione na serwerze. Wyłącz wszystkie nieistotne usługi lub zamknij wszystkie nieistotne programy działające na serwerze. Mogą to być usługi i programy innych firm, takie jak programy antywirusowe działające na poziomie pliku, usługa SNMP lub programy monitorujące, takie jak monitory serwerów lub program Microsoft Performance Monitor.

  Uwaga: Jeśli usługa lub program koliduje z instalacją poprawki, poprawka może nie zostać zainstalowana. Gdy wystąpi taki problem, w dzienniku poprawki może znaleźć się następujący tekst:
  FileInUse:: Added to Filelist:
  Wiele wystąpień programów Setup, Update lub nawet Xcopy również może uniemożliwić zainstalowanie dodatku Service Pack. Przed zastosowaniem dodatku Service Pack można sprawdzić przy użyciu Menedżera zadań, czy którykolwiek z tych programów jest uruchomiony na serwerze.
 • Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla programu Exchange nie można go już odinstalować. Aby przywrócić wersję programu Exchange sprzed zainstalowania dodatku Service Pack, należy odinstalować program, zainstalować go ponownie, a następnie przywrócić bazy danych Exchange z kopii zapasowej.

Serwer nieklastrowany

Aby zainstalować dodatek Service Pack na nieklastrowanym komputerze Exchange, należy uruchomić ten dodatek lub poprawkę. Spowoduje to tymczasowe zatrzymanie usług Exchange i nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Na przykład po zainstalowaniu dodatku Service Pack za pomocą sesji usług terminalowych może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Jeśli komputery z programem Exchange 2000 zostaną skonfigurowane jako serwery typu front-end i back-end, zaleca się zainstalowanie dodatku Service Pack dla programu Exchange 2000 najpierw na serwerach typu front-end, a następnie na serwerach typu back-end. W przypadku wielu serwerów typu front-end nie jest konieczne jednoczesne uaktualnianie wszystkich tych serwerów. W takim przypadku należy jedynie uaktualnić wszystkie serwery typu front-end przed zainstalowaniem dodatku Service Pack dla programu Exchange 2000 na którymkolwiek z serwerów typu back-end.

Zainstalowanie dodatku Service Pack dla programu Exchange 2000 najpierw na serwerach typu front-end nie powoduje przerwy w dostępie do usług dla klientów programu Microsoft Outlook Web Access. Gdy klient programu Outlook Web Access łączy się z komputerem z programem Exchange 2000, pobiera on pliki skryptów z serwera typu front-end. Pliki skryptów na serwerach typu front-end, które nie zostały uaktualnione do dodatku Service Pack dla programu Exchange 2000, są niezgodne z serwerami typu back-end, które zostały uaktualnione do dodatku Service Pack dla programu Exchange 2000. Jednak pliki skryptów na uaktualnionym serwerze typu front-end z programem Exchange 2000 są zgodne z serwerami typu back-end, które nie zostały uaktualnione do dodatku Service Pack dla programu Exchange 2000.Aby uzyskać więcej informacji o dodatkach Service Pack dla programu Exchange 2000, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
152439 How to determine the version number, the build number, and the service pack level of Exchange Server
301378 XGEN: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Exchange 2000 Server
Aby uzyskać więcej informacji o błędach wielokrotnej instalacji, które mogą wystąpić podczas instalowania dodatku Service Pack 1 dla programu Exchange 2000 Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
312423 Multiple setup errors occur while you are applying Service Pack 1 to Exchange 2000 Server
Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracjach programu Exchange 2000 dla serwerów typu front-end i back-end, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326276 XADM: Dokumentacja — Korzystanie z serwerów typu front-end Microsoft Exchange 2000
326268 White paper - Microsoft Exchange 2000 Front-End Server and SMTP Gateway Hardware Scalability Guide


Serwer klastrowany typu Active/Passive

Ważne: Po zainstalowaniu poprawki programu Exchange lub dodatku Service Pack dla serwera klastrowanego nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Przed zainstalowaniem poprawki lub dodatku Service Pack należy jednak ręcznie zamknąć usługę klastrowania i wszystkie zasoby zależne. Aby ręcznie zamknąć usługę klastrowania i wszystkie zasoby zależne, przenieś grupę lub grupy klastra z węzła klastra, na którym chcesz zainstalować poprawkę lub dodatek Service Pack. Następnie zatrzymaj usługę klastrowania w tym węźle kastra. Po zainstalowaniu poprawki lub dodatku Service Pack usługa Magazyn informacji programu Exchange firmy Microsoft jest automatycznie zatrzymywana, a następnie uruchamiana ponownie.

Dodatek Service Pack do programu Exchange Server należy zastosować najpierw do węzła pasywnego klastra typu active/passive systemu Microsoft Windows 2000.

Jeśli na przykład węzeł A jest aktualnie właścicielem serwera wirtualnego Exchange oraz grupy zasobów klastra, a węzeł B jest węzłem pasywnym lub bezczynnym, wykonaj następujące kroki:
 1. Najpierw zastosuj poprawkę lub dodatek Service Pack do węzła B.
 2. Przenieś program Exchange oraz grupy zasobów klastra na węzeł B. Jeśli zostanie zastosowana poprawka lub dodatek Service Pack dla magazynu, węzeł B uruchomi zasoby serwera Exchange, a bazy danych serwera Exchange zostaną uaktualnione o nowy magazyn.
 3. Po zakończeniu tego procesu zastosuj dodatek Service Pack lub poprawkę do węzła A, który jest teraz węzłem pasywnym.

  Uwaga: Przed zainstalowaniem poprawki trzeba wyłączyć usługę klastrowania.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania na klastrze serwera dodatku Service Pack 1 dla programu Exchange 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
295925 How to install the latest Exchange 2000 Server service pack on a cluster server

Serwer klastrowany typu Active/Active

Ważne: Po zainstalowaniu poprawki programu Exchange lub dodatku Service Pack dla serwera klastrowanego nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Przed zainstalowaniem poprawki lub dodatku Service Pack należy jednak ręcznie zamknąć usługę klastrowania i wszystkie zasoby zależne. Aby ręcznie zamknąć usługę klastrowania i wszystkie zasoby zależne, przenieś grupę lub grupy klastra z węzła klastra, na którym chcesz zainstalować poprawkę lub dodatek Service Pack. Następnie zatrzymaj usługę klastrowania w tym węźle kastra. Po zainstalowaniu poprawki lub dodatku Service Pack usługa Magazyn informacji programu Exchange firmy Microsoft jest automatycznie zatrzymywana, a następnie uruchamiana ponownie.

Aby zainstalować dodatek Service Pack na serwerze klastrowanym typu Active/Active programu Exchange 2000, należy przenieść wszystkie serwery wirtualne Exchange na jeden węzeł klastra. Następnie można zastosować dodatek Service Pack do wolnego węzła.

Jeśli na przykład węzeł A jest aktualnie właścicielem serwera wirtualnego Exchange 1, a węzeł B jest aktualnie właścicielem serwera wirtualnego Exchange 2, wykonaj następujące kroki:
 1. Przenieś grupę serwera Exchange dla serwera wirtualnego Exchange Virtual Server 1 oraz grupę zasobów klastra z węzła A do węzła B.
 2. Teraz serwer wirtualny Exchange Virtual Server 1 i serwer wirtualny Exchange Virtual Server 2 są uruchomione w węźle B. Grupa zasobów klastra także jest uruchomiona w węźle B. Zastosuj dodatek Service Pack lub poprawkę do węzła A.
 3. Po zakończeniu tego procesu przenieś grupy Exchange z obu serwerów wirtualnych: Exchange 1 i Exchange 2 na węzeł A. Przenieś też grupę zasobów klastra na serwer A.
 4. Jeśli zostanie zastosowana poprawka lub dodatek Service Pack dla magazynu, węzeł A uruchomi serwery wirtualne Exchange, a bazy danych serwera Exchange zostaną uaktualnione o nowy magazyn.
 5. Teraz w węźle A uruchomione są serwery wirtualne Exchange Virtual Server 1 i Exchange Virtual Server 2 oraz grupa zasobów klastra. Po zakończeniu tego procesu zastosuj dodatek Service Pack lub poprawkę do węzła B, który jest teraz węzłem pasywnym lub bezczynnym.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania na klastrze serwera dodatku Service Pack 1 dla programu Exchange 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
295925 How to install the latest Exchange 2000 Server service pack on a cluster server

Small Business Server 2000

Rozwiązanie Small Business Server 2000 obejmuje typową wersję programu Exchange 2000. Dlatego przed zainstalowaniem dodatków Service Pack dla programu Exchange 2000 nie trzeba przeprowadzać specjalnych przygotowań. Aby zainstalować dodatek Service Pack dla programu Exchange 2000 w wersji znajdującej się w pakiecie Small Business Server 2000, wystarczy uruchomić dodatek Service Pack lub poprawkę. Spowoduje to tymczasowe zatrzymanie usług Exchange i może wymagać ponownego uruchomienia komputera. Na przykład po zainstalowaniu dodatku Service Pack za pomocą sesji usług terminalowych może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Uwaga: Firma Microsoft udostępniła dodatek Service Pack 1 (SP1) dla rozwiązania Small Business Server 2000. Jest to zintegrowany program Instalatora obejmujący następujące elementy:
 • Dodatek SP1 do programu Small Business Server 2000
 • Dodatek SP3 do systemu Windows 2000
 • Dodatek SP3 do programu Exchange 2000
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla programu Small Business Server 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326924 How to obtain Small Business Server 2000 Service Pack 1a

Microsoft Exchange Server 5.5

Przed wdrożeniem dodatku Service Pack lub poprawki do programu Exchange Server 5.5 należy szczegółowo zapoznać się z poniższymi ważnymi uwagami, a następnie uzyskać informacje na temat określonej konfiguracji z odpowiednich sekcji tego artykułu.

Ważne uwagi

 • Przed zastosowaniem dodatku Service Pack należy zawsze utworzyć pełną kopię zapasową wszystkich baz danych programu Exchange oraz kopię zapasową stanu systemu na serwerze Exchange i na kontrolerach domeny w domenie. Jeśli zaistnieje potrzeba powrotu do poprzedniej wersji programu Exchange, może być konieczne usunięcie i ponowne zainstalowanie serwera Exchange w stanie oryginalnym (dotyczy to również stanu systemu) na komputerze Exchange i na kontrolerze domeny, które istniały przed zainstalowaniem dodatku Service Pack do programu Exchange.
 • Przed zastosowaniem dodatku Service Pack zawsze należy przeczytać uwagi o wersji dotyczące instalowanego dodatku. Dodatek Service Pack może spowodować zastosowanie zmian, które dotyczą określonego środowiska.
 • Po zainstalowaniu dodatku Service Pack na serwerze Exchange Server 5.5 należy zawsze uruchomić program Performance Optimizer.
 • Należy zauważyć, że po zainstalowaniu dodatku Service Pack do programu Exchange Server 5.5 może nie być możliwe przywrócenie kopii zapasowych online utworzonych przy użyciu programu Exchange w wersjach starszych niż bieżący dodatek Service Pack. Z tego powodu po zastosowaniu dodatku Service Pack zawsze należy utworzyć pełną kopią zapasową wszystkich baz danych programu Exchange.
 • Instalacja dodatku Service Pack do programu Exchange Server 5.5 nie powoduje automatycznej aktualizacji dodatkowych składników, takich jak narzędzie replikacji InterOrg lub program Mailbox Manager. Aby zaktualizować te składniki, należy uruchomić oddzielne procedury lub programy instalacyjne:
  • Oprogramowanie Mailbox Manager jest dostępne na dysku CD z dodatkiem Service Pack w folderze ENG\SERVER\SUPPORT\Mbmngr.
  • Narzędzie replikacji InterOrg oraz dodatkowa dokumentacja są dostępne na dysku CD z dodatkiem Service Pack w folderze ENG\SERVER\SUPPORT\EXCHSYNC.

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji tych składników, zapoznaj się z uwagami o wersji dodatku Service Pack do programu Exchange Server 5.5.
 • Przed zainstalowaniem dodatku Service Pack należy zamknąć wszystkie programy antywirusowe uruchomione na serwerze. Wyłącz wszystkie nieistotne usługi lub zamknij wszystkie nieistotne programy działające na serwerze. Mogą to być usługi i programy innych firm, takie jak programy antywirusowe działające na poziomie pliku, usługa SNMP lub programy monitorujące, takie jak monitory serwerów lub program Microsoft Performance Monitor.

  Uwaga: Jeśli usługa lub program koliduje z instalacją poprawki, poprawka może nie zostać zainstalowana. Gdy wystąpi taki problem, w dzienniku poprawki może znaleźć się następujący tekst:
  FileInUse:: Added to Filelist:
  Wiele wystąpień programów Setup, Update lub nawet Xcopy również może uniemożliwić zainstalowanie dodatku Service Pack. Przed zastosowaniem dodatku Service Pack można sprawdzić przy użyciu Menedżera zadań, czy którykolwiek z tych programów jest uruchomiony na serwerze.
 • Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla programu Exchange nie można go już odinstalować. Aby przywrócić wersję programu Exchange sprzed zainstalowania dodatku Service Pack, należy odinstalować program, zainstalować go ponownie, a następnie przywrócić bazy danych Exchange z kopii zapasowej.

Serwer nieklastrowany

Aby zainstalować dodatek Service Pack na nieklastrowanym komputerze Exchange Server 5.5, wystarczy uruchomić ten dodatek lub poprawkę. Spowoduje to tymczasowe zatrzymanie usług Exchange i nie wymaga ponownego uruchomienia komputera.

Serwer klastrowany

Ważne: Po zainstalowaniu poprawki programu Exchange lub dodatku Service Pack dla serwera klastrowanego nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Przed zainstalowaniem poprawki lub dodatku Service Pack należy jednak ręcznie zamknąć usługę klastrowania i wszystkie zasoby zależne. Aby ręcznie zamknąć usługę klastrowania i wszystkie zasoby zależne, przenieś grupę lub grupy klastra z węzła klastra, na którym chcesz zainstalować poprawkę lub dodatek Service Pack. Następnie zatrzymaj usługę klastrowania w tym węźle kastra. Po zainstalowaniu poprawki lub dodatku Service Pack usługa Magazyn informacji programu Exchange firmy Microsoft jest automatycznie zatrzymywana, a następnie uruchamiana ponownie.

Na serwerze klastrowanym Exchange Server 5.5 należy najpierw zastosować dodatek Service Pack lub poprawkę do aktywnego węzła.

Jeśli na przykład węzeł A jest aktualnie właścicielem serwera wirtualnego Exchange, a węzeł B jest węzłem pasywnym lub bezczynnym, wykonaj następujące kroki:
 1. Zainstaluj dodatek Service Pack na węźle A, który jest węzłem podstawowym (aktywnym).

  Ważne: Nie wymuszaj pracy awaryjnej ani nie przenoś grupy serwera Exchange na drugi węzeł.
 2. Zainstaluj dodatek Service Pack na węźle B, który jest węzłem pomocniczym (pasywnym lub bezczynnym).
Uwaga: Jeśli aktualizowano wcześniejszą wersję serwera Exchange na klastrowanych komputerach, program instalacyjny wyłącza usługi serwera Exchange. Po zakończeniu instalowania aktualizacji program instalacyjny ponownie uruchamia usługi. Powoduje to przerwy w dostępnie użytkowników do usług, ponieważ w tym czasie nie można połączyć się z serwerem.

Small Business Server

Dodatki Service Pack do programu Exchange 5.5 można instalować na komputerze Exchange Server 5.5 uruchomionym w pakiecie SBS bez dodatkowych specjalnych przygotowań. Aby zainstalować dodatek Service Pack na komputerze Exchange Server 5.5 uruchomionym w pakiecie SBS, wystarczy uruchomić dodatek Service Pack lub poprawkę. Spowoduje to tymczasowe zatrzymanie usług Exchange i nie wymaga ponownego uruchomienia komputera.

Materiały uzupełniające

Uwagi o wydaniu dodatku Service Pack

Aby uzyskać aktualizacje uwag o dodatku Service Pack 1 (SP1), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania dodatków Service Pack i poprawek dla programu Exchange, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
271824 Rerunning Performance Optimizer is recommended after applying service pack
316794 Exchange 2000 SP2 does not allow you to restore Exchange 2000 or Exchange 2000 Service Pack 1
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla programu Exchange Server 2003, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
836993 Jak uzyskać najnowsze dodatki Service Pack dla programu Exchange Server 2003
839816 TechNet Support WebCast: An overview of Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla programu Exchange Server 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301378 XGEN: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Exchange 2000 Server
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla programu Exchange Server 5.5, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
191014 XGEN: Jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Exchange Server 5.5
Właściwości

Identyfikator artykułu: 328839 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:33:34 — zmiana: 12.2

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbsetup KB328839
Opinia