Jak zmienić klucz produktu licencji zbiorczej na komputerze, na którym jest uruchomiony dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP i w nowszych wersjach systemu Windows XP

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 328874
WPROWADZENIE
Ostrzeżenie: Czynności opisane w tym artykule dotyczą tylko nośników z produktami z licencją zbiorczą. Jeśli spróbujesz wykonać te czynności w odniesieniu do nośników z produktami OEM lub produktami detalicznymi, klucz produktu nie zostanie zmieniony. Podczas instalowania systemu Windows XP lub Windows Server 2003, nośnik musi pasować do klucza produktu. Oznacza to, że klucz produktu i nośnik muszą być zgodne pod względem kanału (np. subskrypcja MSDN, wersja detaliczna, wersja OEM lub wersja z licencją zbiorową), wersji (np. Windows XP Professional lub Windows XP Home Edition) oraz języka (np. polski lub angielski). Jest to konieczne, tak aby pomyślnie można wprowadzić klucz produktu. Jeśli nośnik instalacyjny jest niezgodny z kluczem produktu, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Klucz produktu jest nieprawidłowy.
Jeśli używasz klucz produktu "związany z przeciekiem" (klucz produktu, który jest znany do publicznej wiadomości) do spuszczenia systemu Windows XP na wielu komputerach (instalacja z licencją zbiorczą), nie będziesz mógł zainstalować dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows XP i nowszych wersji systemu Windows XP ani automatycznie uzyskać aktualizacje z witryny Windows Update w sieci Web. Na przykład możesz otrzymać następujący komunikat o błędzie podczas instalowania dodatku SP1 dla systemu Windows XP i nowszych wersjach systemu Windows XP:
Klucz produktu używany do instalacji systemu Windows jest nieprawidłowy. Skontaktuj się natychmiast z administratorem systemu lub sprzedawcą aby uzyskać prawidłowy klucz produktu. Możesz także skontaktować zespół antypiracki firmy Microsoft Corporation przez wysłanie wiadomości e-mail piracy@microsoft.com, jeśli uważasz, że kupiłeś pirackie oprogramowanie firmy Microsoft. Możesz mieć pewność, że wszelkie informacje osobiste wysyłane do zespołu antypirackiego firmy Microsoft będą traktowane jako ściśle poufne.
Ten artykuł jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników komputerów. Wykonanie kroków może być łatwiejsze, jeśli wydrukujesz ten artykuł.
Więcej informacji

Wymagania wstępne

Przed wykorzystaniem z informacji w niniejszym artykule, musisz mieć prawidłowy klucz produktu. Aby uzyskać prawidłowy klucz produktu, kliknij poniższe łącze, aby skontaktować się z Microsoft Volume Licensing Service Center:

Kroki, aby zmienić klucz produktu licencji zbiorczej

W tym artykule opisano dwie metody, jak zmienić klucz produktu systemu Windows XP po zainstalowaniu licencjonowania zbiorowego w celu rozwiązania problemu. W jednej z tych metod jest używany graficzny interfejs użytkownika (GUI, Graphical User Interface) Kreatora aktywacji systemu Windows, a w drugiej metodzie jest używany skrypt Instrumentacji zarządzania Windows (WMI, Windows Management Instrumentation). Metoda Kreatora aktywacji jest łatwiejsza. Jeśli jednak trzeba zmienić klucz produktu dla wielu komputerów, metoda skryptu jest bardziej odpowiednie.

Metoda 1: Użyj Kreatora aktywacji

Ważne: Niniejsza sekcja, metoda lub zadanie zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym upewnij się, że wykonujesz następujące kroki ostrożnie. Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę, wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Wtedy będziesz mógł przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows
Kreatora aktywacji można użyć, jeśli ma zostać zmieniona niewielka liczba kluczy produktu z licencją zbiorową.

Uwaga: Firma Microsoft zaleca, aby uruchomić Przywracanie systemu, aby utworzyć nowy punkt przywracania przed wykonaniem tych kroków.
Dezaktywacja Windows
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W okienku nawigacji zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WPAevents\
 4. W okienku tematu kliknij prawym przyciskiem myszy OOBETimer, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. Zmień co najmniej jedną cyfrę tej wartości, aby zdezaktywować system Windows.
Ponowne uaktywnianie systemu Windows i dodanie nowego klucza produktu
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij OK.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Kliknij przycisk Tak, chcę połączyć się telefonicznie z przedstawicielem obsługi klienta do aktywacji systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij przycisk Zmień klucz produktu.
 5. Wpisz nowy klucz produktu w polach Nowy klucz , a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

  Jeśli zostaniesz odesłany do poprzedniego okna, kliknij przycisk Przypomnij mi później, a następnie ponownie uruchom komputer.
 6. Powtórz kroki 1 i 2, aby sprawdzić, czy system Windows został aktywowany. Pojawi się następujący komunikat:
  System Windows został już aktywowany. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Zainstaluj system Windows XP z dodatkiem Service Pack 1a lub nowsza wersją systemu Windows XP.
Jeśli po zainstalowaniu systemu Windows XP z dodatkiem SP1 lub nowszej wersji systemu Windows XP nie można uruchomić ponownie systemu Windows, spróbuj wykonać następujące czynności:
 1. Uruchom ponownie komputer i naciskaj klawisz F8, aż pojawi się menu zaawansowanych opcji systemu Windows.
 2. Z menu wybierz opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja , a następnie naciśnij klawisz ENTER. Ta opcja uruchamia system Windows przy użyciu poprzednich dobrej konfiguracji.
 3. Powtórz kroki od 1 do 8 "Reaktywować system Windows i dodać nowy klucz produktu".
Jeśli możesz zainstalować dodatek SP1 lub nowszą wersję systemu Windows XP i użytkownik może ponownie uruchomić system Windows, został rozwiązany problem. Jeśli problem nie został rozwiązany, spróbuj metody 2 lub sekcji "Następne kroki", aby uzyskać więcej informacji zobacz Rozwiązywanie problemów z zasobów.

Metoda 2: Użycie skryptu

Jeśli trzeba zmienić klucz produktu dla wielu komputerów, firma Microsoft zaleca tą metodę. Można utworzyć skrypt WMI, który zmienia klucz produktu licencji zbiorczej, a następnie wdrożyć ten skrypt w skrypcie uruchamiania.

Przykładowe skrypty ChangeVLKey2600.vbs i ChangeVLKeySP1, opisane w tej sekcji używają nowego klucza licencji woluminu, który ma zostać wprowadzony jako pojedynczy argument. Jest w pięcioczęściowej formie alfanumerycznej.

Firma Microsoft zaleca użycie skryptu ChangeVLKey2600.vbs na komputerach z systemem Windows XP, na których nie jest uruchomiony system Windows XP z dodatkiem SP1 i nowszych wersjach systemu Windows XP i użycia skryptu ChangeVLKeySP1.vbs na komputerach z systemem Windows XP, uruchomionych w systemie Windows XP z dodatkiem SP1 i nowszych wersjach systemu Windows XP. Te skrypty wykonują następujące zadania:
 • Usuwają znaki myślnika (-) z pięcioczęściowego alfanumerycznego klucza produktu.
 • Tworzą wystąpienie klasy win32_WindowsProductActivation .
 • Wywołują metodę SetProductKey z nowym kluczem produktu licencji zbiorczej.
Można utworzyć plik wsadowy lub plik cmd używający jednego z następujących przykładowych skryptów razem z nowym kluczem produktu jako argumentem. Można wdrożyć go jako część skryptu uruchamiania lub uruchomić go z wiersza polecenia w celu zmiany klucza produktu na pojedynczym komputerze.
Przykłady
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia skryptu z kluczem produktu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
ChangeVLKeySP1.vbs
' ' WMI Script - ChangeVLKey.vbs'' This script changes the product key on the computer''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if anyfor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext				
ChangeVLKey2600.vbs
' ' WMI Script - ChangeVLKey.vbs'' This script changes the product key on the computer''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if anyDim WshShellSet WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry valuefor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext 				
Poniższy przykład pokazuje, jak używać skryptu ChangeVLKeySP1.vbs z wiersza polecenia:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie, gdzie AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 jest nowy klucz produktu, który chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących autentycznego oprogramowania firmy Microsoft odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Jeśli możesz zainstalować dodatek SP1 lub nowszą wersję systemu Windows XP i użytkownik może ponownie uruchomić system Windows, został rozwiązany problem. Jeśli problem nie został rozwiązany, zobacz sekcję "Następne kroki".
NASTĘPNE KROKI
Jeżeli te metody nie były pomocne, można kontynuować rozwiązywanie problemu samodzielnie, korzystając z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: Jeśli nadal masz pytania, po skorzystaniu z tych witryn sieci Web firmy Microsoft lub jeśli nie można znaleźć rozwiązania w witrynie sieci Web usług pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujące łącze, aby skontaktować się z obsługą:
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nieprawidłowych kluczy produktu kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326904 Komunikat o błędzie podczas instalowania systemu Windows XP Service Pack 1 (S dotyczących nieprawidłowych kluczy produktu) lub Service Pack 2 (S): "klucz produktu używany do instalacji systemu Windows jest nieprawidłowy"
PID licencji WMI ProductID scripting bloku piractwa blokowanie instalacji sp1 klucza prawne produktu jest nieprawidłowa

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 328874 — ostatni przegląd: 02/02/2016 02:55:00 — zmiana: 8.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbsetup kbregistry kbenv kbhowto kbmt KB328874 KbMtpl
Opinia