Sterownik dmio zgłasza zdarzenie o identyfikatorze 30 i stanie 0xC000009A

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Podczas korzystania z dysków dynamicznych w dzienniku zdarzeń mogą się pojawiać następujące wpisy zdarzeń sterownika Dmio, które mogą prowadzić do uszkodzenia danych, uszkodzenia bazy danych lub uszkodzenia systemu plików na jednym lub kilku woluminach dysków dynamicznych albo do błędów aplikacji:

Typ zdarzenia:			InformacjeŹródło zdarzenia:		dmioKategoria zdarzenia:		BrakIdentyfikator zdarzenia:	29Data:				RRRR-MM-DDGodzina:			GG:MM:SSUżytkownik:			BrakKomputer:			Nazwa_komputeraOpis:dmio: Harddisk9 błąd odczytu w bloku 445136247: stan 0xC000009A Typ zdarzenia:			OstrzeżenieŹródło zdarzenia:		dmioKategoria zdarzenia:		BrakIdentyfikator zdarzenia:	35Data:				RRRR-MM-DDGodzina:			GG:MM:SSUżytkownik:			BrakKomputer:			Nazwa_komputeraOpis:dmio: Harddisk9 blok 445136247 (punkt instalacji F:): nienaprawialny błąd odczytu Typ zdarzenia:			InformacjeŹródło zdarzenia:		dmioKategoria zdarzenia:		BrakIdentyfikator zdarzenia:	30Data:				RRRR-MM-DDGodzina:			GG:MM:SSUżytkownik:			BrakKomputer:			Nazwa_komputeraOpis:dmio: Harddisk2 błąd zapisu w bloku 411779656: stan 0xC000009A				

UWAGI
 • Kod stanu 0xC000009A - STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES oraz numery bloków mogą się różnić.
 • Mimo że sterownik Ftdisk.sys jest używany do dysków podstawowych, system Windows 2000 nie zgłasza podobnych zdarzeń w tych samych warunkach, więc brak zasobów PTE może również powodować uszkodzenie woluminów lub uszkodzenie danych na dyskach podstawowych.
Przyczyna
Ten problem jest spowodowany występowaniem kombinacji warunków lub czynników, do których należą:
 • Komputer używa ustawienia /3GB w pliku Boot.ini. To ustawienie znacząco zmniejsza całkowitą liczbę wpisów tabeli stron (PTE) dostępnych dla jądra.
 • Komputer korzysta z karty magazynowania, która może obsługiwać wiele żądań jednocześnie (do 0xFF — 255 dziesiętnie).
 • Sterownik karty magazynowania musi utworzyć mapowanie buforu dla każdego żądania wysyłanego przez miniport SCSI. Jeśli miniport SCSI wysyła znaczną liczbę dużych żądań, systemowi może zabraknąć wpisów PTE.
 • Stos magazynowania w systemie Windows 2000 nie gwarantuje postępu operacji w przypadku ograniczonej ilości dostępnej pamięci.
Błędy mogą pojawiać się w wyniku zaistnienia następującej sekwencji:
 1. Aplikacja wysyła do karty bardzo duże żądanie We/Wy.
 2. Sterownik klasy dzieli to żądanie w oparciu o maksymalne transfery obsługiwane przez kartę.
 3. Dla każdego fragmentu żądania wysyłanego przez sterownik klasy do sterownika portu sterownik klasy wysyła pakiet żądania We/Wy (IRP), używając oryginalnej listy MDL reprezentującej cały bufor.
 4. Sterownik portu mapuje cały bufor dla każdego z tych fragmentów.
 5. Ponieważ karta może obsługiwać wiele żądań i również mapuje nadmiarowe kopie tych dużych buforów, systemowi może zabraknąć zasobów PTE.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod:

Metoda 1: Modyfikacja rejestru

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Zmniejsz liczbę jednoczesnych żądań We/Wy dopuszczalnych przez kontroler magazynowania masowego. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor Rejestru.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący wpis rejestru, gdzie Nazwa_sterownika_magazynowania to nazwa sterownika miniportu, na przykład AIC78xx:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Nazwa_sterownika_magazynowania\Parameters\Device\NumberOfRequests
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Usuń wpis NumberOfRequests.

   UWAGA: Żaden ze sterowników dołączonych do systemu Windows 2000 nie używa tego klucza i jeśli go nie ma, używana jest domyślna liczba jednoczesnych żądań równa 0x10 (16 dziesiętnie).
  • Zmodyfikuj wartość REG_DWORD wpisu NumberOfRequests; zmniejsz tę wartość na liczbę z zakresu od 16 do 255. Ta liczba określa maksymalną liczbę żądań oczekujących na magistrali. Należy ostrożnie korzystać z tego ustawienia, ponieważ alokacje magazynu przypadające na każde żądanie zużywają pamięć niestronicowaną.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące modyfikowania tego klucza rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
240314 INFO: Restriction on the Number of Concurrent I/O Requests Setting

Metoda 2: Modyfikacja pliku Boot.ini

Usuń przełącznik /3GB z pliku Boot.ini, a następnie ponownie uruchom komputer.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
247904 Jak skonfigurować obszary pamięci stronicowanej puli adresów i systemowych wpisów PTE
274750 JAK: Konfigurowanie programu SQL Server do używania pamięci o rozmiarze większym niż 2 GB
NIEWYSTARCZAJĄCE ZASOBY dmio.sys 0xc9a c000009a
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329075 — ostatni przegląd: 06/06/2003 14:39:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbprb KB329075
Opinia