WD2002: Omówienie aktualizacji programu Word 2002 z dodatkiem SP-2: 16 października 2002

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację do programu Microsoft Word 2002 z dodatkiem Service Pack 2 (SP-2). Aktualizacja ta zapobiega nieumyślnej aktualizacji łączy do danych zewnętrznych w dokumentach programu Microsoft Word lub wiadomościach e-mail, dla których program Word pełni rolę edytora tekstu w programie Microsoft Outlook. Ponadto, ta aktualizacja rozwiązuje inne problemy występujące w programie Microsoft Word 2002 z dodatkiem SP-2.

W tym artykule opisano sposób pobrania i zainstalowania aktualizacji programu Word 2002 z dodatkiem SP-2 z 16 października 2002.
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

WAŻNE: Do zainstalowania aktualizacji programu Word 2002 z dodatkiem SP-2 z 16 października 2002 jest wymagany Instalator systemu Microsoft Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego warunku, zobacz sekcję tego artykułu „Aktualizacja — wymagania dotyczące Instalatora w wersji 2.0 dla systemu Windows”.

Aktualizacja klienta

WAŻNE: Przed zainstalowaniem aktualizacji klienta należy zainstalować dodatek Service Pack 2 (SP-2) do programu Microsoft Office XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalacji dodatku SP-2 do programu Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325671 OFFXP: Omówienie dodatku Service Pack 2 do programu Office XP
Jeśli program Word został zainstalowany z dysku CD, dostępne są dwie następujące opcje:
 • Użyj witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack oraz publicznych aktualizacji.
  -lub-
 • Zainstaluj tylko aktualizację programu Word 2002, wykonując kroki, które opisano w dalszej części tego artykułu.
UWAGA: Firma Microsoft zaleca, aby aktualizację klienta instalować przy użyciu witryny Aktualizacja produktów pakietu Office. W witrynie Aktualizacja produktów pakietu Office zostanie wykryta instalacja pakietu Microsoft Office i pojawi się monit o zainstalowanie dokładnie takich składników, jakie są wymagane, aby instalacja pakietu Office była całkowicie aktualna.

Witryna Aktualizacja produktów pakietu Office

Aby witryna Aktualizacja produktów pakietu Office wykryła dostępne aktualizacje, należy ją zainstalować na komputerze. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalacji witryny Aktualizacja produktów pakietu Office, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby dokończyć proces.

Instalowanie tylko aktualizacji programu Word 2002 z dodatkiem SP-2 z 16 października 2002

Aby pobrać i zainstalować aktualizację klienta, wykonaj następujące kroki:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Wrd1005.exe w wybranym folderze.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik wrd1005.exe.
 4. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie aktualizacji kliknij przycisk Tak.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 6. Po wyświetleniu monitu włóż dysk CD z pakietem Office, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Po wyświetleniu komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
UWAGA: Po zainstalowaniu aktualizacji programu Word 2002 z dodatkiem SP-2 z 16 października 2002 nie można jej usunąć. Po jej zainstalowaniu zostają zmienione domyślne zachowania niektórych pól programu Word. Aby pola programu Word działały tak, jak przed zainstalowaniem tej aktualizacji, należy ustawić klucz rejestru FieldCalcSecurityLevel na wartość 0.For additional information klucz rejestru „FieldCalcSecurityLevel” — informacje, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
330079 WD: Jak zmieni się zachowanie pól programu Word po zainstalowaniu aktualizacji programu Word
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji klienta, kliknij następujące łącze do narzędzi pakietu Office w artykule sieci Web:

Aktualizacja administracyjna

UWAGA: Przed wykonaniem kroków z tego artykułu w celu zainstalowania aktualizacji administracyjnej należy sprawdzić, czy w punkcie instalacji administracyjnej zainstalowano dodatek Microsoft Office XP Service Pack 1 lub dodatek Office XP SP-2. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobrania najnowszego dodatku Service Pack do pakietu Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP
Jeśli program Microsoft Word 2002 zainstalowano z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować taką lokalizację za pomocą publicznej aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć ją na komputerze użytkownika.

Jeżeli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Zlokalizuj następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Pobierz plik na pulpit.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik wrd1005a.exe.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz C:\wrd1005a, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po wyświetleniu monitu o utworzenie folderu kliknij przycisk Tak.
 7. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie w polu Otwórz:
  wpisz następujące poleceniemsiexec /a Ścieżka administracyjna\Plik MSI /p C:\wrd1005a\Plik MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  gdzie Ścieżka administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej programu z pakietu Office (na przykład C:\Word2002),

  gdzie plik MSI jest pakietem bazy danych .msi dla programu z pakietu Office XP (na przykład ProPlus.msi),

  a plik MSP jest nazwą publicznej aktualizacji instalacji administracyjnej (na przykład WINWORDff.msp).
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie w polu Otwórz wpisz następujące polecenie:
  msiexec /i ścieżka administracyjna\plik MSI REINSTALL=WORDFiles REINSTALLMODE=vomu
  gdzie ścieżka administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP) i

  gdzie plik MSI jest pakietem baz danych MSI odpowiedniego programu z pakietu Office XP (na przykład ProPlus.msi).

  UWAGA: Aby ponownie zainstalować na komputerze klienckim wszystkie składniki pakietu Microsoft Office XP, należy użyć parametru REINSTALL=ALL.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdrożenia jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej.

Alternatywnie można zapoznać się z treścią następującego artykułu w witrynie zestawu Microsoft Office XP Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja została zainstalowana

Aktualizacja programu Word 2002 z dodatkiem SP-2 z 16 października 2002 dotyczy tylko pliku Winword.exe. Program Microsoft Word 2002, który zainstalowano na komputerze, zostanie zaktualizowany do wersji 10.0.4524.0. Aby ustalić wersję programu Word, która znajduje się na komputerze, w programie Word kliknij polecenie Microsoft Word — informacje w menu Pomoc.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzania wersji pakietu Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291331 OFFXP: Jak sprawdzić wersję produktu pakietu Office XP
UWAGA: Jeśli aktualizacja programu Word 2002 z dodatkiem SP-2 z 16 października 2002 jest już zainstalowana na komputerze, przy próbie jej zainstalowania pojawi się następujący komunikat:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Aktualizacja — wymagania dotyczące Instalatora w wersji 2.0 dla systemu Windows

Do zainstalowania aktualizacji programu Word 2002 z dodatkiem SP-2 z 16 października 2002 jest wymagany Instalator systemu Microsoft Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator systemu Windows w takiej wersji znajduje się w dodatku Service Pack 3 (SP-3) do systemu Microsoft Windows 2000 oraz w systemie Microsoft Windows XP. Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora systemu Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Zachowanie pól programu Word zostanie zmienione po zainstalowaniu aktualizacji programu Word 2002 z dodatkiem SP-2 z 16 października 2002

For additional information zachowanie pól programu Word po zainstalowaniu aktualizacji programu Word 2002 z dodatkiemSP-2 z 16 października 2002, wpływ klucz rejestru „FieldCalcSecurityLevel” na zachowanie pól programu Word i wpływ tej aktualizacji na automatyzację — informacje, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
330079 WD: Jak zmieni się zachowanie pól programu Word po zainstalowaniu aktualizacji programu Word

Problemy rozwiązywane przez aktualizację

Aktualizacja programu Word 2002 z dodatkiem SP-2 z 16 października 2002 rozwiązuje problemy, które opisano w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
327667 POPRAWKA Word2002: Funkcja IOleObject::DoVerb zwraca błąd RPC_E_SERVERFAULT podczas otwierania niektórych dokumentów
Aktualizacja rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Zabezpieczenia: Użytkownicy mogą nieumyślnie zaktualizować łącza do danych zewnętrznych z wnętrza dokumentów programu Word

Użytkownicy mogą nieumyślnie zaktualizować łącza do danych zewnętrznych w dokumentach programu Word, w tym wiadomościach e-mail, dla których program Word pełni rolę edytora tekstu w programie Outlook.

For additional information problem ten został udokumentowany w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS02-059 — informacje, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
330008 MS02-059: Luka w polach programu Word i aktualizacje zewnętrzne programu Excel mogą prowadzić do ujawnienia informacji

WD2002: The Track Changes Feature Introduces Previously Deleted Text Back in the Document When You Accept the Changes

Jeśli użyto funkcji śledzenia zmian, po zaakceptowaniu pojedynczych zmian usunięty tekst może zostać ponownie wprowadzony do dokumentu.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

For additional information aktualizacja programu Word 2000 z dodatkiem SR-1 z 16 października 2002 — informacje, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
329749 WD2000: Omówienie aktualizacji dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002
inf OFFXP poprawka lista
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329748 — ostatni przegląd: 01/12/2015 20:55:44 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB329748
Opinia