XL2002: Omówienie aktualizacji dodatku Excel 2002 SP-2 z 16 października 2002

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ta aktualizacja pozwala opcji Pytaj przy automatycznym aktualizowaniu łączy na zastępowanie wszelkich podejmowanych przez nieuczciwych użytkowników prób ominięcia okna dialogowego, które pojawia się w skoroszycie programu Microsoft Excel, jeśli arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel zawiera łącza do danych zewnętrznych.

W tym artykule opisano, jak pobrać i zainstalować aktualizację dodatku Excel 2002 SP-2 z 16 października 2002.

Ta aktualizacja została po raz pierwszy dołączona do dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszym dodatku Service Pack dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalowania aktualizacji

WAŻNE: Instalacja aktualizacji opisanej w tym artykule wymaga wersji 2.0 lub nowszej Instalatora Microsoft Windows. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Aktualizacja wymaga Instalatora Windows w wersji 2.0” tego artykułu.

Aktualizacja klienta

WAŻNE: Przed zainstalowaniem aktualizacji klienckiej musi być zainstalowany dodatek Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalacji dodatku Office XP SP-2, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325671 Opis dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office XP
Jeśli program Excel zainstalowano z dysku CD, istnieją następujące dwie opcje:
 • Użycie witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.
  — lub —
 • Zainstalowanie samej aktualizacji programu Excel 2002 przez wykonanie kroków opisanych dalej w tym artykule.
UWAGA: Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji klienta przy użyciu witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. Witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web wykrywa określoną instalację pakietu Microsoft Office i monituje o zainstalowanie dokładnie tego, co jest potrzebne do pełnego zaktualizowania instalacji pakietu Office.

Witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web

Aby witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web samodzielnie wykryła aktualizacje, które muszą być zainstalowane na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania zostaje wyświetlona lista zalecanych aktualizacji do akceptacji. Kliknij łącze Rozpocznij instalację, aby dokończyć ten proces.

Instalacja samej aktualizacji dodatku Excel 2002 SP-2 z 16 października 2002

Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację kliencką:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Exc1003.exe w wybranym folderze.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik exc1003.exe.
 4. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie aktualizacji kliknij przycisk Tak.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 6. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu włóż do stacji CD-ROM dysk CD z pakietem Office, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Po pojawieniu się komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
UWAGA: Po zainstalowaniu aktualizacji dodatku Excel 2002 SP-2 z 16 października 2002 nie można usunąć tej aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji klienckiej, kliknij poniższe łącze w celu wyświetlenia artykułu z witryny Narzędzia pakietu Office w sieci Web.

Aktualizacja administracyjna

UWAGA: Przed zainstalowaniem aktualizacji administracyjnej przez wykonanie kroków opisanych w tym artykule sprawdź, czy w punkcie instalacji administracyjnej jest zainstalowany dodatek Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1) lub Office XP SP-2. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące możliwości otrzymania najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP
Jeśli program Microsoft Excel 2002 zainstalowano z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować go w lokalizacji na serwerze przy użyciu publicznej aktualizacji administracyjnej i wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Jeśli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Pobierz plik na pulpit.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik exc1003a.exe.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz C:\exc1003a, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie w polu Otwórz:
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p C:\exc1003a\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE,
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej (na przykład C:\Excel2002),

  gdzie plik_MSI jest plikiem pakietu bazy danych .msi (na przykład ProPlus.msi)

  i gdzie plik_MSP jest nazwą publicznej aktualizacji instalacji administracyjnej (na przykład EXCELff.msp).
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=EXCELFiles REINSTALLMODE=vomu
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej (na przykład C:\OfficeXP) i

  gdzie plik_MSI jest pakietem bazy danych MSI (na przykład ProPlus.msi).

  UWAGA: Aby ponownie zainstalować na komputerach klienckich wszystkie składniki pakietu Microsoft Office XP, użyj opcji REINSTALL=ALL.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdrażania jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej.

Można się również zapoznać z następującym artykułem z zestawu Microsoft Office XP Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja dodatku Excel 2002 SP-2 z 16 października 2002 wpływa na plik Excel.exe. Aktualizacja dodatku Excel 2002 SP-2 z 16 października 2002 aktualizuje wersję programu Excel 2002 zainstalowanego na komputerze do wersji 10.0.4524.0. W programie Excel kliknij polecenie Microsoft Excel – informacje w menu Pomoc, aby sprawdzić, która wersja jest zainstalowana na komputerze.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak sprawdzić wersję pakietu Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291331 OFFXP: Jak sprawdzić wersję produktu pakietu Office
UWAGA: Jeżeli aktualizacja dodatku Excel 2002 SP-2 z 16 października 2002 jest już zainstalowana na komputerze, następujący komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas próby zainstalowania aktualizacji dodatku Excel 2002 SP-2 z 16 października 2002.
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Aktualizacja wymaga Instalatora Windows w wersji 2.0

Instalacja aktualizacji dodatku Excel 2002 SP-2 z 16 października 2002 wymaga Instalatora Microsoft Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Dodatek Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP-3) i system Microsoft Windows XP zawierają tę wersję Instalatora Windows. Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Problemy rozwiązywane przez aktualizację

Aktualizacja dodatku Excel 2002 SP-2 z 16 października 2002 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
324051 XL2002: The CPU Usage Is 100 Percent When You Copy a Large Sheet in Excel
320516 XL2002: You Cannot Open Excel Files in Windows Explorer After You Use the Text Import Wizard
Aktualizacja rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Zabezpieczenia: Użytkownicy są powiadamiani, jeśli szkodliwie spreparowany skoroszyt zawiera łącza do danych zewnętrznych

Ta aktualizacja pozwala opcji Pytaj przy automatycznym aktualizowaniu łączy na zastępowanie wszelkich podejmowanych przez nieuczciwych użytkowników prób ominięcia okna dialogowego, które pojawia się w skoroszycie programu Microsoft Excel, jeśli arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel zawiera łącza do danych zewnętrznych.

WAŻNE: Jeśli opcja Pytaj przy automatycznym aktualizowaniu łączy nie jest włączona, nadal istnieje zagrożenie związane z luką w zabezpieczeniach opisaną w tym artykule. Aby skonfigurować opcję Pytaj przy automatycznym aktualizowaniu łączy w programie Excel, kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Edycja.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym problemie, udokumentowanym w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS02-059, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
330008 Luki w polach programu Word i aktualizacjach zewnętrznych programu Excel mogą prowadzić do ujawnienia informacji

XL2002: Funkcja GetPivotData powoduje nieoczekiwane zamknięcie programu

Jeśli utworzysz funkcję GetPivotData, program Excel może zostać nieoczekiwanie zamknięty. Ten problem występuje, jeśli tabela przestawna zawiera pole danych i znajduje się w jednym skoroszycie, a funkcja GetPivotData znajduje się w innym skoroszycie.

XL2002: Skoroszyt udostępniony może spowodować, że program Excel przestanie odpowiadać

Po zapisaniu skoroszytu udostępnionego program Excel może przestać odpowiadać. Ten problem można na krótko rozwiązać, usuwając widoki niestandardowe dla każdego użytkownika, ale problem powraca.

XL2002: Lista „Pole” przestaje działać

Jeśli tabela przestawna zawiera bardzo dużo danych, lista Pole przestaje działać po wykonaniu przez program Excel pomyślnej naprawy skoroszytu programu Excel zawierającego tę tabelę przestawną.

XL2002: JPN: Program Excel automatycznie oblicza wartości, nawet jeśli ta funkcja jest wyłączona na karcie Obliczenia

Japońska wersja programu Excel może automatycznie obliczać wartości, nawet jeśli ta funkcja jest wyłączona na karcie Obliczenia.

XL2002: Skoroszyt programu Excel zostaje zamknięty natychmiast po jego otwarciu

Skoroszyt programu Excel może zostać zamknięty natychmiast po jego otwarciu, jeśli są spełnione wszystkie następujące warunki:
 • Skoroszyt zawiera jedno lub większą liczbę łączy, których nie można zaktualizować.
 • Skoroszyt zawiera makro Auto_Open lub Workbook_Open.
 • Wybrano opcję aktualizowania łączy i uruchamiania makr (lub makra są włączone domyślnie).

XL2002: Składnia hiperłącza zostaje zapisana niepoprawnie w przypadku zapisania pliku programu Excel jako strony HTML

Jeśli otworzysz skoroszyt programu Excel zawierający hiperłącza między arkuszami i zapiszesz go jako stronę HTML, składnia hiperłączy zostaje zapisana niepoprawnie i hiperłącza nie działają po otwarciu danego pliku HTML w przeglądarce sieci Web.

XL2002: Program Excel przestaje odpowiadać w przypadku usunięcia sum częściowych z zakresu komórek

W przypadku próby usunięcia sum częściowych z zakresu komórek w programie Excel program Excel może przestać odpowiadać, a użycie procesora sięga 100%.

XL2002: W przypadku otwarcia pliku programu Excel za pomocą programu OLE program OLE zostaje zamknięty, ale proces programu Excel pozostaje otwarty

Jeśli otworzysz plik programu Excel za pomocą programu OLE, program OLE zostaje zamknięty, ale proces programu Excel pozostaje otwarty.
inf OFFXP fix list
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329750 — ostatni przegląd: 01/10/2015 13:47:22 — zmiana: 3.0

Microsoft Excel 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo KB329750
Opinia