INF: Informacje uzupełniające plik Readme.htm dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule omówiono kilka zagadnień, które aktualnie nie są udokumentowane w pliku SP3Readme.htm dodatku Service Pack 3 (SP3) dla programu SQL Server 2000.
Więcej informacji
Przed zastosowaniem dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2000 lub dodatku Service Pack 3a dla programu SQL Server 2000 w klastrze lub dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2000 albo dodatku Service Pack 3a dla programu SQL Server 2000 podczas instalacji nienadzorowanej należy najpierw się upewnić, że żadne pliki programu SQL Server nie są oznaczone jako „tylko do odczytu”. Jeżeli którekolwiek z plików są oznaczone jako „tylko do odczytu”, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz tryb MS-DOS i zlokalizuj folder C:\Program Files\Microsoft SQL Server.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie Run ATTRIB /S -R.
 3. Powtórz to we wszystkich węzłach.
Następujące informacje uległy zmianie po opublikowaniu pliku SP3Readme.htm:

 • Na komputerach, na których jest uruchomiony system Microsoft Windows XP, nie będzie wykonywana aktualizacja do składników Microsoft Data Access Components 2.7 (MDAC) z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

  Podczas instalowania dodatku SP3 dla programu SQL Server 2000 na komputerach, na których jest uruchomiony system Windows XP, składniki MDAC 2.7 nie będą aktualizowane do składników MDAC 2.7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Jeżeli dany system wymaga zastosowania poprawek uwzględnionych w składnikach MDAC 2.7 z dodatkiem SP1, należy najpierw zastosować dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP, a następnie zainstalować dodatek SP3 dla programu SQL Server 2000.
 • Wyjaśnienie dotyczące sekcji 3.7 — Instalowanie programu Desktop Engine

  W sekcji 3.7 pliku SP3Readme.htm wskazano następujące źródła, w których dostępny jest dodatek SP3 dla programu SQL Server 2000 przeznaczony dla aparatu Desktop Engine (zwanego również MSDE 2000):
  • Dysk CD-ROM dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2000.
  • Przy użyciu pliku SQL2KdeskSP3.exe. Program SQL2KdeskSP3.exe. Ten samowyodrębniający się plik jest dostępny w witrynie pobierania produktów Microsoft SQL Server w sieci Web.
  Dodatek Service Pack 3 programu SQL Server przeznaczony dla aparatu Desktop Engine nie był początkowo dostarczany razem z dodatkiem Service Pack 3 dla programu SQL Server. Aby pobrać dodatek Service Pack 3 dla programu SQL Server przeznaczony dla aparatu Desktop Engine, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  Dodatek Service Pack 3 dla programu Microsoft SQL Server 2000
  Należy wybrać żądany język z listy znajdującej się u góry po prawej stronie ekranu.
 • Poprawka wymagana w przypadku komputerów, na których jest uruchomiony system Microsoft Windows NT Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a

  Użytkownicy korzystający z systemu Microsoft Windows NT Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a muszą zastosować poprawkę opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  258437 FIX: GetEffectiveRightsFromAcl() Fails in Service Pack 6
 • Instalator jest uruchamiany w trybie pojedynczego użytkownika

  Aby zainstalować dodatek SP3 dla programu SQL Server 2000, program SQL Server musi funkcjonować w trybie pojedynczego użytkownika. Instalator uruchamia program SQL Server w trybie pojedynczego użytkownika. Aby zapobiec przejęciu kontroli przez inną aplikację nad identyfikatorem pierwszego procesu serwera (SPID), należy wykonać następujące czynności:
  • Zamknij wszystkie aplikacje, łącznie z narzędziami innych firm służącymi do monitorowania, uruchomione na komputerze, na którym jest uruchomiony program SQL Server.
  • Odłącz lub zamknij wszystkie serwery aplikacji łączące się z komputerem, na którym jest uruchomiony program SQL Server.
  • Jeżeli jest to możliwe, odłącz kabel sieciowy.
  Można również zmienić hasła logowania dla podłączonych serwerów aplikacji. Należy jednak przywrócić oryginalne hasła po zakończeniu działania Instalatora.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usług i aplikacji, które mogą zakłócać działanie Instalatora, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  183692 PRB: SQL Server Setup Appears to Stop Responding
 • Wymagania dotyczące oprogramowania SQL Server Agent Mail

  W przypadku programu SQL Server 2000 można skonfigurować oprogramowanie SQL Server Agent Mail do wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu połączenia MAPI. Należy jednak korzystać z interfejsu MAPI rozszerzonego na 32-bitowe systemy operacyjne. Prosty interfejs MAPI może być używany tylko w 64-bitowych systemach operacyjnych.
 • Dodatki Service Pack wydane przed dodatkiem Service Pack 3a dla programu SQL Server 2000 nie są obsługiwane w programie SQL Server 2000 Enterprise Evaluation Edition

  Dodatki Service Pack dla programu SQL Server 2000 wydane przez dodatkiem Service Pack 3a dla programu SQL Server 2000 nie są obsługiwane w programie SQL Server 2000 Enterprise Evaluation Edition. Dodatki Service Pack mogą być stosowane w odniesieniu do wszystkich pozostałych wersji programu Microsoft SQL Server 2000. W przypadku próby instalacji dodatku pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  MSSQLSERVER to wersja ewaluacyjna. Nie można uaktualnić wersji ewaluacyjnej programu SQL Server 2000. Instalator zostanie teraz zamknięty.
  Ten komunikat o błędzie omówiono również w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  315518 INF: Cannot Apply Service Pack to Evaluation Edition

 • Aby uzyskać informacje dotyczące zmian funkcjonalnych programu SQL Server 2000 wprowadzonych w dodatku SP3 dla programu SQL Server 2000, przeczytaj plik Readme dodatku SP3 dla programu SQL Server 2000. Plik Readme jest dostępny w pobranych plikach.
 • Wyjaśnienie dotyczące sekcji 3.10 — Instalowanie w klastrze pracy awaryjnej

  Prawidłowa treść procedury w części zatytułowanej „Jeżeli konieczne jest odbudowanie węzła w klastrze pracy awaryjnej, postępuj zgodnie z następującymi krokami” w sekcji 3.10 jest następująca:
  1. Odbuduj węzeł w klastrze pracy awaryjnej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odbudowywania węzła, zobacz temat „Jak odzyskać dane w przypadku niepomyślnego zainicjowania pracy awaryjnej w klastrze w Scenariuszu 1” w podręcznikach online programu SQL Server.
  2. Uruchom oryginalny Instalator programu SQL Server 2000, aby dodać węzeł ponownie do klastra pracy awaryjnej.
  3. Uruchom Instalatora dodatku SP3 dla programu SQL Server 2000 z dodanego węzła. Spowoduje to aktualizację plików binarnych tylko w nowym węźle do poziomu programu SQL Server 2000 z dodatkiem SP3.

   Uwaga: Jeżeli Instalator jest uruchamiany z węzła, w którym jest uruchomiony serwer wirtualny, należy ponownie zastosować dodatek SP3 dla programu SQL Server 2000 w odniesieniu do wszystkich węzłów. Należy również ponownie uruchomić skrypty uaktualnienia bazy danych.
 • Wyjaśnienie dotyczące sekcji 5.3.17 — Zmiana wymagań dotyczących dołączania lub przywracania bazy danych replikacji

  Sekcja 5.3.17 zatytułowana „Zmiana wymagań dotyczących dołączania lub przywracania bazy danych replikacji” w pliku Readme dodatku SP3 dla programu SQL Server 2000 zawiera niepoprawne stwierdzenie, zgodnie z którym włączenie obsługi powiązań członkostwa między bazami danych jest konieczne do dołączania lub przywracania baz danych replikacji po zastosowaniu dodatku SP3 dla programu SQL Server 2000. Preferowana metoda dołączania lub przywracania baz danych po zastosowaniu dodatku SP3 dla programu SQL Server 2000 polega na wykonaniu przez członka stałej roli serwera sysadmin procedury przechowywanej sp_changedbowner w celu przypisania członkostwa bazy danych do logowania wbudowanego administratora sa. Na przykład:
  EXEC sp_changedbowner 'sa'
 • Wyjaśnienie dotyczące sekcji 5.1.8 — Nowa opcja dostawcy SQLServerLIKE

  W sekcji 5.1.8 omówiono nową opcję dostawcy SQLServerLIKE Provider. Ta opcja jest wywoływana z wpisu rejestru SQLServerLike. Aby dodać i włączyć wpis rejestru SQLServerLIKE, użyj Edytora rejestru, aby zlokalizować następujący klucz.

  Komputer z wystąpieniem programu SQL Server:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\<nazwa_wystąpienia>\Providers\<Provider>

  Komputer z wystąpieniem domyślnym:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\Providers\<Provider>

  W kluczu <Provider> dodaj wartość DWORD. Następnie wpisz nazwę SQLServerLIKE dla tej wartości i ustaw wartość równą 1.

 • Wyjaśnienia dotyczące sekcji 3.0 — Instalacja dodatku Service Pack

  W sekcji 3.0 zamieszczono następujące stwierdzenie, które wymaga dodatkowego komentarza:

  Uwaga: Bazy danych nieprzystosowane do zapisu nie są już przyczyną niepowodzenia Instalatora, dlatego usuwanie mechanizmu dostarczania dzienników przed uaktualnieniem do programu SQL Server 2000 z dodatkiem SP3 nie jest konieczne.

  To stwierdzenie jest w pewnych okolicznościach zgodne z prawdą, jednak w przypadku uaktualniania serwera korzystającego z mechanizmu dostarczania dzienników i bazy danych, która jest również wydawcą na innym serwerze, działanie Instalatora może zakończyć się niepowodzeniem i może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Error Running Script sp_vupgrade_replication (1)

  Aktualnie proces uaktualniania replikacji nie uwzględnia baz danych przeznaczonych tylko do odczytu. Aby uniknąć tego błędu, należy przełączyć bazę danych do trybu offline przed uruchomieniem Instalatora dodatku SP3 dla programu SQL Server 2000. Spowoduje to pominięcie uaktualniania bazy danych przez proces uaktualniania replikacji.

  Po zakończeniu uaktualniania należy przełączyć bazę danych do trybu online, a następnie uruchomić procedurę przechowywaną sp_vupgrade_replication w celu uaktualnienia metadanych replikacji.

  Uwaga: Procedura przechowywana sp_vupgrade_replication jest instalowana w głównej bazie danych podczas uaktualniania do programu SQL Server 2000 z dodatkiem SP3. Aby uruchomić tę procedurę przechowywaną, należy uruchomić program Query Analyzer, a następnie wykonać następujące polecenia:
  Use masterGoExec sp_vupgrade_replication
 • Włącz udostępnianie plików i drukarek dla prawidłowego zainstalowania narzędzia MSDE

  Przed próbą zainstalowania narzędzia MSDE upewnij się, że włączona jest funkcja Udostępnianie plików i drukarek. Jeżeli funkcja Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks nie jest włączona w polu właściwości Połączenia sieciowe, proces instalacji będzie kontynuowany prawie do końca, a następnie nieoczekiwanie zacznie się cofać. W takim przypadku narzędzie MSDE nie zostanie pomyślnie zainstalowane.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 330022 — ostatni przegląd: 02/27/2014 02:09:24 — zmiana: 14.2

 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsqlserv2000sp3fea kbproductlink KB330022
Opinia