INF: Instalator poprawek programu SQL Server

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą dodatku Service Pack 3 (SP3) dla programu Microsoft SQL Server 2000 z kompilacjami poprawek od 761 do 977 we wszystkich systemach operacyjnych. Informacje zawarte w tym artykule dotyczą także dodatku Service Pack 3 (SP3) dla programu Microsoft SQL Server 2000 z kompilacjami poprawek od 977 do 2037, zainstalowanych tylko na komputerach z systemami Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition lub Microsoft Windows NT. Jeśli próbujesz zainstalować poprawkę 977 dla programu SQL Server 2000 z dodatkiem SP3 lub nowszą poprawkę na komputerach z systemami Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
842960 Description of the 32-bit SQL Server 7.0 and SQL Server 2000 hotfix installer
Dodatek Service Pack 4 (SP4) dla programu SQL Server 2000 oraz nowsze wersje dodatku są nieobsługiwane w systemach Windows 98, Windows Millennium Edition oraz Windows NT. Z tego względu w dodatku SP4 dla programu SQL Server 2000 oraz nowszych wersjach tego dodatku poprawki są nieobsługiwane.
Streszczenie
Pakiety poprawek programu Microsoft SQL Server 2000 będą dostarczane do użytkowników w formie samowyodrębniającego się pliku wykonywalnego. Instalator poprawek ułatwia instalowanie poprawek przy użyciu programu instalacyjnego wyposażonego w graficzny interfejs użytkownika (GUI). Korzystając z Instalatora poprawek, można również automatyzować proces instalowania poprawek w całej organizacji.

Nazwa pliku wykonywalnego Instalatora poprawek będzie zgodna z następującym formatem:

X.YY.ZZZZ_NazwaJęzyka.exe
 • X oznacza główny numer wersji.
 • YY oznacza dwucyfrowy podrzędny numer wersji.
 • ZZZZ oznacza numer poprawki.
 • NazwaJęzyka jest trzyliterowym skrótem języka, dla którego wykonano lokalizację poprawki.
Na przykład wersja anglojęzyczna (Język angielski, Stany Zjednoczone) poprawki 701 programu SQL Server 2000 będzie oznaczona jako:

8.00.0701_enu.exe.

Jeżeli błędy związane z ilością wolnego miejsca na dysku występują podczas wyodrębniania pakietu, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301913 BUG: Error message "There is not enough space on drive" occurs when you extract SQL Server 2000 downloads
Więcej informacji

Przed zainstalowaniem Instalatora poprawek

Firma Microsoft zaleca wykonanie kopii zapasowych następujących trzech baz danych przed zainstalowaniem Instalatora poprawek:
 • master
 • msdb
 • model
W przypadku podjęcia w późniejszym terminie decyzji o wycofaniu poprawki konieczne jest przywrócenie tych kopii zapasowych. Więcej informacji dotyczących procesu wycofywania podano w sekcji „Jak usunąć lub wycofać poprawkę” w tym artykule. Instalacja Instalatora poprawek nie jest związana z modyfikacjami baz danych użytkowników, jednak systemowe bazy danych mogą być modyfikowane.

Korzystanie z Instalatora poprawek

Aby uruchomić proces instalacji poprawek, należy uruchomić plik wykonywalny poprawki. W przypadku standardowej instalacji poprawek należy zapisać i uruchamiać plik wykonywalny poprawki na komputerze serwera. Aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu instalowania poprawek w instalacji klastra, przeczytaj sekcję „Instalacja klastra” w tym artykule. Aby uruchomić instalację, należy zalogować się w systemie operacyjnym z konta użytkownika z lokalnymi poświadczeniami administracyjnymi.

Podczas uruchamiania instalacji pliki są wyodrębniane z pakietu do folderu temp. Następnie uruchamiane jest narzędzie instalacyjne wyposażone w interfejs GUI, prowadzące użytkownika przez cały proces instalacyjny.

Które pliki są aktualizowane przez daną poprawkę?

Lista plików aktualizowanych przez daną poprawkę znajduje się w pliku INF. Należy uruchomić plik wykonywalny poprawki i wyodrębnić plik INF w celu wyświetlenia listy plików.

Aby uzyskać listę plików aktualizowanych przez poprawkę, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Uruchom plik wykonywalny poprawki. Program powinien być uruchomiony aż do chwili, kiedy zostanie wyświetlona strona wyodrębniania. Pliki są następnie wyodrębniane do folderu %TEMP%. Na typ etapie nie wolno jeszcze anulować instalacji. Anulowanie instalacji spowoduje usunięcie wszystkich wyodrębnionych plików z folderu %TEMP%.

2. Po wyświetleniu ekranu Zapraszamy Instalatora poprawki zlokalizuj folder %TEMP%. Korzystając z sygnatur czasowych folderów znajdujących się w folderze TEMP, zidentyfikuj folder o nazwie pftXX~tmp, gdzie XX jest liczbą losową.

3. Zlokalizuj plik Hotfix.inf w tym folderze, aby uzyskać pełną listę plików, zapisaną w sekcji [FILES] tego pliku INF. Ponadto możesz również przeglądać sekcję [SCRIPTS] pliku Hotfix.inf, aby dowiedzieć się, czy aktualizacja jest związana z uruchamianiem skryptów w odniesieniu do instalacji programu SQL Server.

4. Po wykonaniu powyższych czynności można anulować instalację, aby usunąć folder tymczasowy.

Uwaga: Można również uzyskać listę plików aktualizowanych przez poprawkę, przeglądając artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, dotyczący danej poprawki. Numer tego artykułu jest wyświetlany na ekranie Zapraszamy Instalatora poprawek.

Opis funkcjonalny Instalatora

Instalator poprawek wykonuje instalację zgodnie z następującymi krokami:
 1. Po uruchomieniu samowyodrębniającego się pliku wykonywalnego pliki są wyodrębniane do folderu temp na komputerze.
 2. Następnie Instalator poprawek weryfikuje, że aktualnie zalogowany użytkownik dysponuje poświadczeniami administracyjnymi przed zainicjowaniem pliku dziennika instalacji.
 3. Instalator automatycznie wykrywa wszystkie wystąpienia instalacji programu SQL Server i wyświetla listę wystąpień zakwalifikowanych do aktualizacji. Kwalifikacja do aktualizacji przez zastosowanie poprawki jest oparta na określonych wymaganiach, które musi spełniać dana instalacja programu SQL Server. W artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, dotyczącym danej poprawki, dostępne będą dodatkowe informacje dotyczące wymagań związanych z zastosowaniem aktualizacji. Na przykład jeżeli poprawka wymaga zainstalowania dodatku Service Pack 2 dla programu Microsoft SQL Server 2000, należy zainstalować odpowiedni dodatek przed zastosowaniem danej poprawki. Jeżeli na komputerze brak jest instalacji programu SQL Server, które można zakwalifikować do instalacji poprawki, pojawia się komunikat podobny do następującego, a instalacja jest przerywana:
  Na tym komputerze nie zainstalowano żadnych wystąpień programu SQL, które mogą się kwalifikować do zastosowania tej poprawki. Sprawdź wymagania dotyczące wersji i dodatku Service Pack dla tej poprawki.
 4. Po wybraniu określonego wystąpienia programu SQL Server do uaktualnienia przez zastosowanie poprawki Instalator poprawek rozpoznaje, odczytuje i zapisuje w pamięci odpowiednie nazwy folderów i lokalizacje instalacji programu SQL Server wybranych przez użytkownika.
 5. Instalator monituje o podanie informacji, na przykład dotyczących zamiaru korzystania z uwierzytelniania programu SQL Server lub Uwierzytelniania systemu Windows. Po wybraniu uwierzytelniania programu SQL Server Instalator monituje o podanie hasła dla logowania sa. Uwierzytelnianie systemu Windows można wybrać po uruchomieniu Instalatora i zalogowaniu się w systemie Windows przy użyciu konta logowania systemu Windows. Konto logowania musi być częścią stałej roli serwera sysadmin dla wystąpienia programu SQL Server przeznaczonego do uaktualnienia. Jeżeli konieczne jest korzystanie z uwierzytelniania programu SQL Server, należy upewnić się, że wystąpienie programu SQL Server jest skonfigurowane do obsługi zabezpieczeń trybu mieszanego. W przeciwnym przypadku uwierzytelnianie zakończy się niepowodzeniem i pojawi się następujący komunikat o błędzie, nawet jeżeli zostanie podane prawidłowe hasło logowania sa:
  Nieprawidłowe informacje logowania. Spróbuj ponownie.
 6. Po zalogowaniu się użytkownika w programie SQL Server przy użyciu informacji logowania z kroku 5 Instalator zatrzymuje zarówno usługę MSSQLSERVER, jak i usługi agentów programu SQL Server dla uaktualnianego wystąpienia.
 7. Następnie Instalator poprawek wykonuje podstawowy krok polegający na zastępowaniu istniejących plików nowymi plikami uwzględnionymi w poprawce. W tym celu Instalator przeszukuje komputer docelowy w celu zweryfikowania, czy pliki rzeczywiście znajdują się na komputerze. Jeżeli pliki znajdują się na komputerze docelowym, są kwalifikowane do zastąpienia. Po zakwalifikowaniu pliku wersja pliku jest porównywana z plikiem źródłowym. W przypadku plików bez numerów wersji Instalator używa daty i godziny ostatniej modyfikacji plików. W taki sposób jest tworzona lista plików przeznaczonych do zainstalowania.
 8. Każdy plik wybrany do zastąpienia jest najpierw zapisywany w folderze kopii zapasowej. Ten folder zostanie zapisany w tym samym folderze, w którym znajduje się dany plik. W folderze kopii zapasowej znajduje się podfolder, którego nazwa jest zgodna z numerem kompilacji poprawki.
  Na przykład jeżeli instalowana jest poprawka 701 programu SQL Server 2000 i konieczne jest zastąpienie pliku Sqlservr.exe w bieżącej lokalizacji (C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\), Instalator tworzy nową strukturę folderów, podobną do struktury C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\Backup\0701, a następnie wykonuje kopię zapasową istniejącego pliku w nowej lokalizacji przed zastąpieniem pliku nowym plikiem pobranym z pakietu poprawki.

  Podobnie jest, jeżeli plik znajdujący się w folderze C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\Resources\1033 zostanie wybrany do zastąpienia — jest on najpierw kopiowany do lokalizacji kopii zapasowej podobnej do C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\resources\1033\Backup\0701, a następnie jest zastępowany przez odpowiedni plik pobrany z pakietu poprawki.

  Uwaga: Jeżeli Instalator poprawek jest używany w odniesieniu do wystąpienia programu SQL Server, które zostanie usunięte, opisane foldery kopii zapasowej nie są usuwane przez program SQL Server. Następnie należy ręcznie usunąć te foldery kopii zapasowej utworzone przez Instalatora. Jeżeli foldery tego typu nie zostaną usunięte, podejmowane w przyszłości próby ponownej instalacji programu Microsoft SQL Server 2000 na danym komputerze przy użyciu tej samej nazwy wystąpienia zakończą się niepowodzeniem.
 9. Po zatrzymaniu wszystkich usług przez Instalatora plik nie będzie zablokowany i może być zastąpiony przez prostą operację kopiowania. Jeżeli plik jest zablokowany, Instalator przerywa działanie i pojawia się następujący komunikat:
  Co najmniej jeden z plików wybranych do zastosowania poprawki jest zablokowany przez inne procesy. Plik dziennika zawiera szczegółowe informacje dotyczące zablokowanych plików.

  Zamknij wszystkie aplikacje i uruchom ponownie Instalatora poprawek. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, konieczne może być ponowne uruchomienie komputera, a następnie ponowne uruchomienie Instalatora poprawek.
Jeżeli konieczne jest wykonanie skryptów, Instalator uruchamia wszystkie usługi i wykonuje skrypty.

Informacje dotyczące klastra

Instalacje klastra programu SQL Server 2000

Aby zastosować pakiet poprawek w odniesieniu do instalacji klastra programu SQL 2000, należy uruchomić pakiet poprawki w węźle, który jest właścicielem zasobu SQL Server. Następnie Instalator poprawek przełączy zasób SQL Server do trybu offline i zaktualizuje pliki binarne we wszystkich węzłach klastra. Na zakończenie zasób SQL Server jest przełączany do trybu online, a Instalator uruchamia skrypty instalacyjne (sql) dostarczone razem z poprawką.

Instalacje klastra programu SQL Server 7.0

W przypadku instalacji klastra programu SQL Server 7.0 najpierw należy zlikwidować klaster programu SQL Server, uruchamiając Kreatora pracy awaryjnej programu SQL Server z podstawowego węzła klastra każdego wirtualnego serwera SQL Server.

Instalacja typu aktywny/aktywny

W przypadku instalacji typu aktywny/aktywny wykonaj następujące kroki:
 1. Upewnij się, że węzeł komputera, w którym program SQL Server 7.0 został początkowo zainstalowany, kontroluje obie grupy zasobów SQL Server.
 2. W każdym węźle klastra uruchom Kreatora konfiguracji pracy awaryjnej w celu usunięcia danego wirtualnego serwera SQL Server.
 3. Po zlikwidowaniu klastra programu SQL Server należy uruchomić plik wykonywalny poprawki w obu węzłach i pomyślnie przeprowadzić instalację poprawki przed ponownym utworzeniem klastra programu SQL Server.

Instalacja typu aktywny/pasywny

W przypadku instalacji typu aktywny/pasywny wykonaj następujące kroki:
 1. Upewnij się, że węzeł komputera, w którym program SQL Server 7.0 został początkowo zainstalowany, kontroluje zasoby SQL Server.
 2. Na komputerze w tym samym węźle uruchom Kreatora konfiguracji pracy awaryjnej w celu usunięcia wirtualnego serwera SQL Server.
 3. Po zlikwidowaniu klastra programu SQL Server należy uruchomić plik wykonywalny poprawki tylko w węźle podstawowym i pomyślnie przeprowadzić instalację poprawki przed ponownym utworzeniem klastra programu SQL Server.

Parametry wiersza polecenia

Dla tego pakietu poprawek są dostępne następujące parametry wiersza polecenia.
Parametr Definicja------  ----------/s    Wyłączenie okna dialogowego postępów samowyodrębniania. Musi być wpisany przed parametrem /a./a       Ten parametr musi być wpisany przed wszystkimi pozostałymi parametrami z wyjątkiem parametru /s        jeżeli poprawka jest instalowana przy użyciu samowyodrębniającego się pliku wykonywalnego (EXE)        i konieczne jest dołączenie parametrów dla instalacji nienadzorowanej. Ten parametr jest        obowiązkowy w przypadku uruchomienia Instalatora w trybie nienadzorowanym. /q       Ten parametr powoduje uruchomienie Instalatora w trybie dyskretnym        bez interfejsu użytkownika. /allinstances To jest klucz specyficzny dla serwera SQL, umożliwiający zastosowanie poprawki we wszystkich wystąpieniach programu SQL Server        w trybie dyskretnym, spełniający reguły stosowania. Ta flaga może być także używana        do zastosowania poprawek we wszystkich wirtualnych serwerach programu SQL Server, które spełniają reguły stosowania i wymaga        uruchomienia w aktywnym węźle. INSTANCENAME  Nazwa wystąpienia programu SQL Server. Należy ją wprowadzić w następującej formie:        INSTANCENAME=nazwa_wystąpieniaBLANKSAPWD  Oznacza puste hasło sa używane do uwierzytelniania SQL. Jeżeli ten        parametr zostanie wprowadzony na komputerach z systemami Microsoft Windows NT lub        Microsoft Windows 2000, domyślne Uwierzytelnianie systemu Windows jest        zastępowane i podejmowana jest próba logowania przy użyciu pustego hasła sa.         Poprawny format dla tego parametru to BLANKSAPWD=1.        Ten parametr jest rozpoznawany tylko w przypadku instalacji nienadzorowanych.        MenedżerSAPWD   Niepuste hasło sa. Ten parametr musi być wprowadzony        w formacie SAPWD=hasło_sa Ten parametr        zastępuje domyślne uwierzytelnianie systemu Windows na komputerach z systemami        Windows NT lub Windows 2000, albo parametr BLANKSAPWD, jeżeli został wprowadzony.
Uwaga: Korzystając ze standardowego prefiksu start /wait wiersza polecenia systemu Windows przed poleceniem, można spowodować przekazywanie sterowania przez polecenie ponownie do wiersza polecenia po zakończeniu instalacji poprawki.

Przykłady wiersza polecenia

 • Składnia wiersza polecenia dla nienadzorowanej instalacji poprawki na komputerze z domyślnym wystąpieniem programu SQL Server, z wyłączonym oknem dialogowym postępu samowyodrębniania, jest następująca:
  8.00.0701_enu.exe /s /a /q
  Żadne informacje związane z uwierzytelnianiem nie są udostępniane w wierszu polecenia, dlatego używane jest domyślne logowanie Uwierzytelniania systemu Windows.
 • Składnia wiersza polecenia dla instalacji nienadzorowanej poprawki na komputerze z nazwanym wystąpieniem programu SQL Server jest następująca:
  8.00.0701_enu.exe /a /q INSTANCENAME=MOJA_NAZWA SAPWD=moje_hasło
  gdzie MOJA_NAZWA jest nazwą wystąpienia SQL Server 2000. Instalacja zakończy się niepowodzeniem, jeżeli parametr INSTANCENAME jest podany w formacie nazwa_serwera\nazwa_wystąpienia.
 • Składnia wiersza polecenia dla nienadzorowanej instalacji poprawki przy użyciu opcji start /wait jest następująca:
  start /wait 8.00.0701_enu.exe /s /a /q INSTANCENAME=sql_wyst02

Jak wykonywać instalację nienadzorowaną

Instalacja nienadzorowana jest podobna do opisanej wcześniej instalacji interaktywnej. W przypadku nienadzorowanych instalacji w klastrze można wykorzystać identyczną składnię, jak w przypadku scenariusza, w którym nie uwzględniono klastra. Na przykład jeżeli dostępne jest nazwane wystąpienie w klastrze o nazwie HELLO\Wyst1, gdzie HELLO jest nazwą serwera wirtualnego, składnia jest podobna do następującej: Jeżeli wybrane wystąpienie zostało zakwalifikowane do zastosowania poprawki, Instalator zastosuje poprawkę w sposób opisany w tym artykule. Jeżeli parametr INSTANCENAME nie zostanie podany, poprawka zostanie zastosowana w odniesieniu do domyślnego wystąpienia programu SQL Server.

W przypadku nienadzorowanych instalacji w klastrze można wykorzystać identyczną składnię, jak w przypadku scenariusza, w którym nie uwzględniono klastra. Na przykład jeżeli dostępne jest nazwane wystąpienie w klastrze o nazwie HELLO\Wyst1, gdzie HELLO jest nazwą serwera wirtualnego, składnia jest podobna do następującej:
start /wait 8.00.0701_enu.exe /q instancename=wyst1

Plik dziennika

Każda akcja wykonywana przez proces instalacji poprawki jest rejestrowana w pliku dziennika instalacji. Plik dziennika zawiera dostateczną ilość informacji dotyczących akcji wykonywanych na poszczególnych etapach instalacji i specyficznej operacji wykonywanej w odniesieniu do każdego pliku. Plik dziennika poprawki jest zapisywany w folderze %WINDIR%\SQLHotfix. Dla każdego pliku dziennika Instalator tworzy unikatową nazwę:

SQLHotfix?.Log

Znak zapytania (?) oznacza liczbę prób zainstalowania poprawki na danym komputerze.

W przypadku pomyślnej instalacji na końcu pliku dziennika umieszczany jest następujący komunikat:
INSTALL SUCCESS
Następujący komunikat informuje o tym, że podczas instalacji poprawki wystąpił błąd:
INSTALL FAILURE
Ten komunikat oznacza, że instalacja została anulowana i przerwana w trakcie procesu instalacyjnego:
Użytkownik anulował instalację.
W przypadku instalacji zakończonych niepowodzeniem odpowiedni kod błędu jest zapisywany w dzienniku Instalatora poprawek.

Jak usunąć lub wycofać poprawkę

W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu pakietu poprawek należy użyć procesu ręcznego do usunięcia zaktualizowanych plików. Pełna lista plików i odpowiednich katalogów kopii zapasowych utworzonych przez Instalatora poprawek jest dostępna w pliku dziennika instalacji. Jak już wspomniano, Instalator wykonuje kopie zapasowe bieżących plików w strukturze folderów kopii zapasowych (udokumentowanej w tym artykule) przed zastąpieniem ich nowymi plikami. Aby wycofać poprawkę, należy zatrzymać wszystkie usługi i zastąpić wszystkie pliki z folderu kopii zapasowych określonego w pliku dziennika. Jeżeli Instalator poprawek nie uruchamiał żadnych skryptów instalacji, nie istnieje żadna automatyczna metoda umożliwiająca szybkie cofnięcie zmian wprowadzonych w systemowych bazach danych. Należy więc koniecznie wykonać kopie zapasowe systemowych baz danych przed zastosowaniem poprawki.

Jeżeli konieczne jest wycofanie poprawki, a plik dziennika instalacji (lub plik INF) wskazuje na to, że Instalator uruchamiał co najmniej jeden skrypt .sql w odniesieniu do serwera, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

Ważne: Następujące kroki są związane z odbudowywaniem głównej bazy danych i przywróceniem tej bazy danych z głównej kopii zapasowej wykonanej przed zastosowaniem poprawki. Jeżeli nowe bazy danych użytkowników zostały utworzone po zastosowaniu poprawki, należy wykonać kopie zapasowe tych baz danych użytkowników na tym etapie, aby umożliwić przywrócenie tych baz danych po wykonaniu następujących kroków:
 1. Odłącz wszystkie bazy danych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Dołączanie i odłączanie baz danych” w podręcznikach online programu SQL Server 7.0 lub temat „Jak dołączyć i odłączyć bazę danych (Enterprise Manager)” w podręczniku online programu SQL Server 2000.
  Uwaga: Jeżeli dowolna z baz danych jest związana z replikacją, należy najpierw wyłączyć mechanizmy publikowania i dystrybucji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Wyłączanie mechanizmów publikowania i dystrybucji” w podręczniku online programu SQL Server.
 2. Zatrzymaj wszystkie usługi programu SQL Server tzn. MSSQLServer, SQLServerAgent, Koordynator transakcji rozproszonych firmy Microsoft (MS-DTC), Usługi wyszukiwania firmy Microsoft.
 3. Aby podwyższyć poziom zabezpieczeń, skopiuj folder Data do bezpiecznej lokalizacji. Jeżeli pliki danych i dziennika znajdują się w oddzielnym folderze, innym niż folder domyślny Data, również skopiuj te pliki.
 4. Wyszukaj folder kopii zapasowych na danym komputerze i zastąp nowe wersje wszystkich plików starymi wersjami.
 5. Odbuduj główną bazę danych.
 6. Przywróć bazy danych master, model i msdb z kopii zapasowych tych baz danych, wykonanych przed zastosowaniem poprawki. Wykonanie tej operacji powoduje automatyczne dołączenie wszelkich baz danych użytkowników, które były dołączone podczas tworzenia kopii zapasowej. Dołącz bazy danych użytkowników utworzone po wykonaniu ostatniej kopii zapasowej głównej bazy danych.
 7. Jeżeli dostępne były wykazy pełnotekstowe, przywróć i ponownie synchronizuj wykazy pełnotekstowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  240867 How to move, copy, and back up full-text catalog folders and files
 8. W przypadku korzystania z replikacji należy ponownie ręcznie skonfigurować replikację.
 9. Jeżeli używana jest aplikacja SQL Mail, należy ponownie skonfigurować aplikację SQL Mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  263556 How to configure SQL Mail
kbAudDeveloper kbSQLServ2000Search kbSQLServ2000 kbSQLServSearch
Właściwości

Identyfikator artykułu: 330391 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:58:40 — zmiana: 9.1

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB330391
Opinia